reinkarnacija i karma

84
Reinkarnacija Reinkarnacija i karma i karma

Upload: florian-govinda

Post on 30-May-2018

314 views

Category:

Documents


20 download

TRANSCRIPT

Page 1: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 1/84

ReinkarnacijaReinkarnacija

i karmai karma

Page 2: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 2/84

rere -- ‘‘ponovnoponovno’’inin –– ‘‘uuććii uu’’

ccarnaarna ((l l at at .).) -- ‘‘mesomeso’’ (tj. tijelo)(tj. tijelo)

Page 3: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 3/84

„„BaBašš kaokao ššto osobato osobaoblaoblačči novu odjei novu odjećću,u,odbacujuodbacujućći starui staru,,

dudušša prihvaa prihvaćća novaa novamaterijalna tijela,materijalna tijela,odbacujuodbacujućći stara ii stara i

beskorisna.beskorisna.““

Bhagavad Bhagavad - -  gita  gita  2.22 2.22 

Page 4: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 4/84

 Veliki znanstvenici i Veliki znanstvenici i

mislioci iz cijelog svijetamislioci iz cijelog svijeta ve većć stoljestoljeććima pokuima pokuššavajuavaju

proniknuti u tajneproniknuti u tajne zakonitosti zakonitosti ž života nakonivota nakonsmrti i misterije sjesmrti i misterije sjeććanjaanja

na prona pro

ššlele

 ž ž

ivote.ivote.

Page 5: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 5/84

Poznate osobe koje su poznavale zakonePoznate osobe koje su poznavale zakone

reinkarnacije.reinkarnacije.1)1) Isus Krist,Isus Krist, 2)2) FlaviusFlavius Josephus Josephus (( ž židovskiidovskipovjesnipovjesniččar iz Isusova vremena),ar iz Isusova vremena), 3)3) OrigenOrigen

(crkveni otac s kraja 2.(crkveni otac s kraja 2. stoljestoljeććaa),), 4)4) Sokrat,Sokrat, 5)5) Jalalu Jalalu RumiRumi (islamski pjesnik 13.(islamski pjesnik 13. stoljestoljeććaa),), 6)6)PaulPaul GauginGaugin,, 7)7) Arthur  Arthur Schopenhauer Schopenhauer ,, 8)8)

 Voltaire Voltaire,, 9)9) HonoreHonore DeDe BalsacBalsac,, 10)10) H.DH.D.. Thoreau Thoreau,, 11)11) MahatmaMahatma GhandiGhandi,, 12)12) Albert AlbertEinsteinEinstein,, 13)13) J.W  J.W . Goethe,. Goethe, 14)14) Lav Tolstoj,Lav Tolstoj,

15)15) R.W R.W .. EmersonEmerson,, 16)16) Walt Walt Withman Withman,, 17)17)BenjaminBenjamin FranklinFranklin,, 18)18) Mark Mark  Twain Twain,, 19)19) Jack  Jack London,London, 20)20) Henr Henr  y  y FordFord,, 21)21) CarlCarl Y  Y oungoung,, 22)22)

GeorgeGeorge HarrisonHarrison ...... i mnogi drugi.i mnogi drugi.

Page 6: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 6/84

IsusIsus KristKrist uugnostignostiččkomkom

evanñeljuevanñelju PistisPistis

SophiaSophia::““DuDušše u ovome u ovom

svijetu prelaze izsvijetu prelaze iz jednog tijela u jednog tijela u

drugo.drugo.””

Page 7: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 7/84

(Ne)slavnim koncilom u(Ne)slavnim koncilom u

NiNikekei 325. godine,i 325. godine, zbog zbogpolitipolitiččkih ciljeva, izkih ciljeva, izBiblije su izbaBiblije su izbaččenieni

tekstovi o reinkarnaciji itekstovi o reinkarnaciji i

 vegetarijanskoj vegetarijanskoj prehraniprehrani..

Crkva veCrkva većć stoljestoljeććimaimaiskrivljiskrivljujeuje istine oistine o

 ž životu nakon smrti.ivotu nakon smrti.

Page 8: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 8/84

Inkvizicija je 1600. godine mučila i na lomačispalila dominikanskog svećenika i filozofa

Giordana Bruna.

Njegov Njegov 

‘‘grijehgrijeh

’’ je bio je bio

ššto je vjernicima govorioto je vjernicima govorio

oo ž životu nakon smrti.ivotu nakon smrti.

Page 9: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 9/84

Reinkarnacija jeReinkarnacija je

izrazizraz BBoo ž ž je jemilosti.milosti.

Bog nijeokrutnik kojibi grješnike

bacio u vječni

pakao.

Page 10: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 10/84

Naprotiv Naprotiv ,, toliko je milostiv toliko je milostiv dada ččak i najgrjeak i najgrješšnijima dajenijima dajenove prilike za iskupljenjenove prilike za iskupljenje

popoččinjenih grijeha.injenih grijeha.

Page 11: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 11/84

S velikim napretkom u

psihologiji i znanosti općenito,u moderno vrijeme postoji veliki broj znanstvenika koji su

svojim istraživačkim radomdokazali nastavljanje životanakon smrti fizičkog tijela.

Page 12: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 12/84

 Taj ciklus rañanja i Taj ciklus rañanja iumiranja odumiranja od

pradavnihpradavnih sese vremena vremena

 jezikom drevnih jezikom drevnih Veda Vedanazivanaziva samsarasamsara, a, apredstavljen jepredstavljen je

simbolom kotasimbolom kotaččaa vremena. vremena.

Page 13: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 13/84

Dr.Dr. IanIan StevensonStevenson (SAD)(SAD) – –  PsihologPsihologi autor nekoliko knjiga o praktii autor nekoliko knjiga o praktiččnimnimprimjerima dokaza reinkarnacije.primjerima dokaza reinkarnacije.

Dr.Dr. BrianBrian L.L. Weiss Weiss (SAD)(SAD) - - 

HipnoterapeutHipnoterapeut i psiholog. Autori psiholog. Autornekoliko knjiga o praktinekoliko knjiga o praktiččnimnimprimjerima dokaza reinkarnacije.primjerima dokaza reinkarnacije.

 Tom Tom Shroder Shroder (SAD)(SAD) - -  Autor triAutor triknjige. Najpoznatija jeknjige. Najpoznatija je ‘ ‘OldOld soulssouls’ ’ (Stare du(Stare dušše)e)

Dr.Dr. MichaelMichael NewtonNewton (SAD)(SAD)–– HipnoterapeutHipnoterapeut. Autor. Autorččetiri knjige.etiri knjige.

... i mnogi drugi.... i mnogi drugi.

Page 14: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 14/84

Mislite li da ste tijeloMislite li da ste tijelo

koje vidite u ogledalu?koje vidite u ogledalu?

Page 15: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 15/84

U najstarijim svetimspisima na svijetu

(Vedama), koje potječuod samoga Boga(Krišne), piše da je ono s

čime se trenutnopoistovjećujemo tek 

sklop suptilnog i grubogmaterijalnog tijela.

Page 16: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 16/84

SuptilnoSuptilno(astralno) tijelo(astralno) tijelo

•• UmUm

•• InteligencijaInteligencija

•• LaLa ž žnini egoego

Page 17: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 17/84

Funkcije umaFunkcije uma

•• OsjeOsjeććanjeanje

•• HtHtii jenje jenje

•• MiMiššljenjeljenje

Page 18: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 18/84

FunkcijeFunkcijeinteligencijeinteligencije

•• SnalaSnala ž ženjeenjeu novimu novimsituacijamasituacijama

••RazlikovanjeRazlikovanjedobrog oddobrog od

lološšegeg•• KontrolaKontrolaosjetilaosjetila

Page 19: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 19/84

LaLa ž žnini egoego

ima zadatak ima zadatak prisiliti nas daprisiliti nas da

mislimo kako jemislimo kako jematerijalno (ilimaterijalno (ilisuptilno) tijelosuptilno) tijelo

nanašš pravipraviidentitet.identitet.

Page 20: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 20/84

LaLa ž žnini egoego je najsuptilniji je najsuptilnijimaterijalni elementmaterijalni element zbog kojega se zbog kojega se

poistovjepoistovjeććujemo sujemo siluzornimiluzornimidentifikacijama ...identifikacijama ...

Page 21: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 21/84

...... ss vrstom tijela, spolom, rasom, nacijom, vrstom tijela, spolom, rasom, nacijom,religijom,religijom, zanimanjem zanimanjem,, itd.itd.

Page 22: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 22/84

Zaborav o našoj vječnoj duhovnoj prirodi te

poistovjećivanje s iluzornim identitetima jezikom Veda naziva se maya  ‘ono što nije’.

Page 23: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 23/84

Ponekad suptilno tijeloPonekad suptilno tijeloizañeizañe iziz grubog, kao npr.grubog, kao npr.

u vrijemeu vrijeme prometneprometnenesrenesreććee, traume, za, traume, za vrijeme kirur  vrijeme kirur šškeke

operacije, pod utjecajemoperacije, pod utjecajemnarkotika, itd.narkotika, itd.

U nekim sluU nekim sluččajevima radi se oajevima radi se o

klinikliniččkoj smrti ...koj smrti ...

Page 24: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 24/84

... aa ponekad o astralnojponekad o astralnojprojekcijiprojekciji –– izlasku za vrijemeizlasku za vrijeme

dubokog sna ili svjesnom izlaskudubokog sna ili svjesnom izlasku

iziz tijela u budnom stanju.tijela u budnom stanju.

Page 25: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 25/84

Postoji velik brojPostoji velik brojdokumentiranih sludokumentiranih sluččajevaajeva

kada se osobe mogukada se osobe mogudetaljno sjetiti svojihdetaljno sjetiti svojih

prijaprijaššnjih roñenjanjih roñenja

(inkarnacija), govoriti jezik (inkarnacija), govoriti jezik iz prijaiz prijaššnjegnjeg ž života iliivota ili vladati nekom vje vladati nekom vješštinomtinom

koju su naukoju su nauččili nekadaili nekada

davno (u drugom tijelu).davno (u drugom tijelu).

Page 26: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 26/84

Duhovna duša (naš pravi identitet)

prekrivena suptilnim tijelom u trenutkusmrti prelazi u drugo materijalno tijelo.

Page 27: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 27/84

 Ako nismo Ako nismo

suptilno tijelo,suptilno tijelo,ima li smislaima li smisla

poistovjepoistovjeććivatiivatise s grubimse s grubimmaterijalnimmaterijalnim

tijelom ...tijelom ...

Page 28: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 28/84

... koje je... koje jepodlopodlo ž žnonoroñenjuroñenju,,

bolestima,bolestima,starosti i smrti?starosti i smrti?

Page 29: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 29/84

 Tijelo ima svoj po Tijelo ima svoj poččetak ...etak ...

... i nerijetko... i nerijetko nepredvidivi kraj.nepredvidivi kraj.

Page 30: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 30/84

Page 31: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 31/84

PodloPodlo ž žno jeno je

nebrojenim bolestima.nebrojenim bolestima.

Page 32: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 32/84

Ljepota tijela je tanka kao koLjepota tijela je tanka kao ko ž ža.a.

Page 33: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 33/84

 Ali ipak, ve Ali ipak, veććina ljudiina ljudi

misli da je tijelo ...misli da je tijelo ...

Page 34: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 34/84

... namijenjeno isklju... namijenjeno isključčivo uivo u ž živanjivanjuu..

Page 35: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 35/84

I zbog toga previI zbog toga previšše pae pa ž žnje posvenje posveććuju tijelu,uju tijelu,

 zanemaruju zanemarujućći svoj pravi identitet.i svoj pravi identitet.

Page 36: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 36/84

 To je ba To je bašš kaokao

poliranjepoliranjekaveza, nekaveza, ne

hranehranećći i nei i ne

pojepojećći pticui pticuunutra.unutra.

U ovojU ovoj ususporedbiporedbi

kavez predstavljakavez predstavljatijelo, a pticatijelo, a ptica

duduššu.u.

Page 37: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 37/84

 Vede Vede nas obavjenas obavješštavaju da utavaju da uččitavom univerzumu postojiitavom univerzumu postoji

8.400.000 vrsta8.400.000 vrsta ž živih biivih bićća.a.

Page 38: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 38/84

Ovo su tek Ovo su tek neka od njihneka od njih

Page 39: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 39/84

NapokonNapokon, ako nismo, ako nismonini grubo fizigrubo fiziččkoko

tijelo, niti suptilnotijelo, niti suptilno ––

tko smo onda mi?tko smo onda mi?

Page 40: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 40/84

Duhovna duDuhovna duššaa smjesmješštena utena usrcu atomske je velisrcu atomske je veliččineine..

“Duša se nikada ne rañaniti umire. Nije nastala, ne

nastaje i neće nastati.

Neroñena je, vječna, uvijek postojeća i prvobitna. Nije

ubijena kada je tijelo

ubijeno.”

Bhagavad-gita 2.20 

Page 41: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 41/84

PokazateljPokazatelj prisustva duprisustva dušše je svjesnoste je svjesnost

kojom animira tijelo i tako mu dajekojom animira tijelo i tako mu daje ž život.ivot.

Page 42: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 42/84

Bez nje je tijelo tek beživotna

nakupina materijalnih elemenata.

Page 43: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 43/84

Page 44: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 44/84

Po odreñenom zakonu duša prelazi iz

 jedne vrste tijela u drugu.

Page 45: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 45/84

 Taj zakon se naziva

Zakon akcije i reakcije

Page 46: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 46/84

Primjer Primjer 1.1.

U skladu s nepogreU skladu s nepogreššivim zakonom karme,ivim zakonom karme,oonini kojikoji ubijajuubijaju ii jedu jedu ž životinje moraju uivotinje moraju u

sljedesljedeććemem ž životu dobiti tijeloivotu dobiti tijelo ž životinje, kakoivotinje, kako

bi probi pro ž živjeli isto iskustvo.ivjeli isto iskustvo.

Page 47: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 47/84

Primjer 2.Primjer 2.

Oni koji su poboOni koji su pobo ž žni ini i ččine dobra djela drugimine dobra djela drugim ž živim biivim biććima bivaju nagrañeni odreñenimima bivaju nagrañeni odreñenim

pogodnostima u sljedepogodnostima u sljedeććemem ž životu.ivotu.

P i j 3P i j 3

Page 48: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 48/84

Primjer 3.Primjer 3.

Dobra i loDobra i lošša karma sea karma se

neprestano ispreplineprestano isprepli

ćću.u.

“D š j idlji j lji i

Page 49: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 49/84

“Duša je nevidljiva, nepojmljiva i

nepromjenjiva. Znajući to, ne trebaš žaliti za tijelom.”

Bhagavad-gita 2.25 

Page 50: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 50/84

 Tijelo je tek vozilo za du Tijelo je tek vozilo za duššu koja ga pokreu koja ga pokreććee,, babašškaokao ššto vozato vozačč pokrepokrećće automobil.e automobil.

U skladu s karmom, vozimo bolji ili lošiji automobil.

Što se dogaña u trenutku

Page 51: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 51/84

Neposredno prije, ili u trenutku smrtiNeposredno prije, ili u trenutku smrti,,

ljudi videljudi vide ‘‘filmfilm ž životaivota’’......

Što se dogaña u trenutku

odvajanja duše od tijela?

Page 52: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 52/84

... svjetlost na kraju tunela,... svjetlost na kraju tunela,

... i neka suptilna bi... i neka suptilna bićća.a.

Page 53: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 53/84

pp

U skladu s aktivnostima tijekomU skladu s aktivnostima tijekom ž života, uivota, utrenutku smrti netko susretrenutku smrti netko susrećće anñeoskae anñeoska

bibićća, a netko monstruozna.a, a netko monstruozna.

ZaZaššto moramoto moramo

Page 54: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 54/84

ZaZaššto moramoto moramo

neprestanoneprestanomijenjati tijelamijenjati tijela??

Zbog univerzalnog zakonaZbog univerzalnog zakona

karme koji naskarme koji nas primoravaprimoravada uda u ž živamo ili ispaivamo ili ispašštamotamoposljediceposljedice svojih aktivnostisvojih aktivnosti

(dobrih i lo(dobrih i lošših djela).ih djela).

Page 55: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 55/84

 Taj zakon je poznat Taj zakon je poznat popo izrazuizrazu ““kakokakosijesiješš, tako, tako ććeešš ii ž žnjetinjeti..””

Grješne aktivnosti su glavni uzrok ispaštanja.S t j č ti i k t ij

Page 56: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 56/84

Svrstavaju se u četiri osnovne kategorije.

 A to su ...

Page 57: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 57/84

 Jedenje mesa,

ribe i jaja

Nezakoniti seks

Page 58: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 58/84

Intoksikacija Kockanje i varanje

Page 59: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 59/84

UnatoUnatočč brojnimbrojnimneosporivimneosporivimdokazimadokazima ž životaivota

nakon smrti, mnoginakon smrti, mnogi

ljudi ipak ne vjerujuljudi ipak ne vjerujuu reinkarnaciju.u reinkarnaciju.

 Voñeni su Voñeni su sloganomsloganom::““ Vjerujem samo u ono Vjerujem samo u ono

ššto mogu opato mogu opa ž žatiatiosjetilima.osjetilima.””

Ali naAli naššaa susu osjetila izuzetnoosjetila izuzetno

Page 60: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 60/84

 Ali na Ali naššaa susu osjetila izuzetnoosjetila izuzetno

ograniograniččena i nesavr ena i nesavr ššena.ena.

Oko može uglavnom vidjeti samo grubu materiju. Ne moževidjeti mikroorganizme, udaljene predmete i u mraku.

Uho može čuti samo zvukove na frekvenciji izmeñu 20Hz

i 20.000Hz. Ne možemo čuti ultrazvukove i hiperzvukove.Nos ne može osjetiti mnoge mirise koje osjete psi s oko15 puta razvijenijim njuhom.

Ista ograničenja vrijede za osjetila dodira i okusa.

Svijet koji opaSvijet koji opažžamoamo

Page 61: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 61/84

Svijet koji opaSvijet koji opa ž žamoamo

oko sebe tek je malioko sebe tek je malidiodio stvar stvar nostinosti, ba, bašš kaokaoššto moto mo ž žemo opazitiemo opazititek vr tek vr ššak sante leda.ak sante leda.

I kaoI kao ššto je veto je većći dioi diosante skriven ispodsante skriven ispod

mora, daleko vemora, daleko većći dioi dio

nanašše (duhovne)e (duhovne)osobnosti ne moosobnosti ne mo ž že see seprimijetiti ograniprimijetiti ograniččenimenimmaterijalnim osjetilima.materijalnim osjetilima.

 Tko upravlja Tko upravlja

Page 62: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 62/84

p jj

univerzalnim zakonimauniverzalnim zakonimakarme i ciklusomkarme i ciklusomreinkarnacije?reinkarnacije?

Bog (Bog (KriKriššnana) nalazi) nalazise u srcuse u srcu svakogsvakog

 ž živog biivog bićća i svjedok a i svjedok  je je svihsvih nanaššihih

aktivnosti, misli iaktivnosti, misli i

 ž želja. Nije pristran ielja. Nije pristran isvakome dodjeljujesvakome dodjeljuje

 zaslu zaslu ž ženo.eno.

Page 63: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 63/84

Sukladno s našim željama i aktivnostima,dobivamo i mijenjamo tijela baš kao što

glumci mijenjaju uloge i kostime.

ŠŠto se na krajuto se na kraju ž životaivota dogadogañaña ssj šš i i b žž i b

Page 64: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 64/84

grjegrješšnim inim i pobopobo ž žnim osobama?nim osobama?

GrjeGrješšnici odlaze na jednu od 28 paklenihnici odlaze na jednu od 28 paklenihl t jl t j ššt ih d it ih d i

Page 65: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 65/84

planeta smjeplaneta smješštenih na dnu univerzuma.tenih na dnu univerzuma.

Nakon ispaNakon ispašštanja na paklenim planetima rañaju se utanja na paklenim planetima rañaju se unini ž žim oblicimaim oblicima ž života ili u ljudskom tijelu kojeivota ili u ljudskom tijelu koje ććeenastaviti ispanastaviti ispašštati zbog lotati zbog loššihih karmikarmiččkihkih reakcija.reakcija.

Page 66: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 66/84

PoboPobo ž žni su oni koji sukladno s nani su oni koji sukladno s naččelima religije kojuelima religije kojuslijedeslijede ččine dobra djela drugimine dobra djela drugim žživim biivim biććima te suima te su

Page 67: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 67/84

slijedeslijede ččine dobra djela drugimine dobra djela drugim ž živim biivim biććima te suima te su

liliššeni zavisti i pohlepe, tj. oni kojieni zavisti i pohlepe, tj. oni koji zaista poznaju i zaista poznaju idostojno slijededostojno slijede nanaččela svoje religije.ela svoje religije.

Page 68: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 68/84

Prije svega trebamo

Page 69: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 69/84

Prije svega, trebamo

 znati da je naš identitetu obliku sićušne duše

tek privremen. Svako živobiće ima svoj vječni

duhovni oblik (muški ili

 ženski) koji dolazi dosvog potpunog vječnogočitovanja tek kada

postignemo savršenstvoljudskog života ...

... neprekidnu i nesebi... neprekidnu i nesebiččnunuljubav prema Kriljubav prema Kriššnini

Page 70: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 70/84

ljubav prema Kriljubav prema Kriššni.ni.

DuDušša u oba u obliku siliku siććuuššne iskricene iskrice

Page 71: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 71/84

koja mater koja mater ijalnim tijelima dajeijalnim tijelima dajesvjessvjesnost inost i ž život ...ivot ...

... u duhovnom svijetu poprima svoj... u duhovnom svijetu poprima svojee vje vječčnono tijelotijelo, pun, punoo duhovnog znanja iduhovnog znanja iblabla ž ženstvaenstva,, kojekoje nijenije podlopodlo ž žnono utjecajimautjecajima

materijalne energije.materijalne energije.

Page 72: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 72/84

Meñutim, savršeno duhovno tijelo se ne može dobitiisključivo vršenjem pobožnih djelatnosti. Pobožne

djelatnosti mogu nas odvesti samo u raj (koji je dioovog prolaznog materijalnog svijeta).

Page 73: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 73/84

Rajsk Rajsk ii planetplanetii sususmsm j jeešštentenii u najviu najviššememdd j jelu univerzumaelu univerzuma, ali i, ali i

na njima stanovnicina njima stanovnicidodo ž življavaju roñenje iivljavaju roñenje ismrt. Usmrt. U ž živanje u rajuivanje u raju

nije vjenije vje

ččno.no.

Po svojoj izvornoj prirodiPo svojoj izvornoj prirodi ž živa biiva bićća sua su sat sat  -- vje vječčna,na, cit cit  -- punapuna savr savr ššenogenog znanja i znanja i ananda ananda  ––

Page 74: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 74/84

beskrajno blabeskrajno bla ž žena.ena.

Kada se vječno živo biće zaplete u Krišninu nižu,materijalnu energiju, poistovjećuje se s materijalnimtijelom koje je asat - prolazno acit – puno neznanja i

Page 75: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 75/84

tijelom koje je asat  - prolazno, acit  – puno neznanja i zbunjenosti, i nirananda – puno bijeda.

Svako je živo biće slobodno izabrati svijet u kojem želi živjeti.

Page 76: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 76/84

... svijet taštine, zlobe i gramzivosti. Izbor je uvijek na nama.

Svijet nesebičnosti, služenja i ljubavi ili ...

Krišna je stvoritelj i

Page 77: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 77/84

 vlasnik svih obilja;duhovnih imaterijalnih. Ako u

stavu služenja i

čistoga srca priñemoKrišni, sva božanska

duhovna obiljapostaju nam

dostupna.

Page 78: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 78/84

 Ako Krišninim obiljimapriñemo sebično,

 zanemarujući njihovog

istinskog vlasnika, svakinaš pokušaj uživanja bit ćekratkotrajan baš kao kula

od pijeska.

Page 79: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 79/84

NapokonNapokon, kako posti, kako postićći savr i savr ššenstvoenstvo ž životaivota-- buñenje nabuñenje našše uspavane ljubavi premae uspavane ljubavi prema

KriKri

ššni i povratak u duhovni svijet?ni i povratak u duhovni svijet?

Razmjenom nesebiRazmjenom nesebiččne duhovnene duhovne ljubavi.ljubavi.

Page 80: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 80/84

KriKriššnana je stvorio je stvorio ž živa biiva bićća (dua (dušše) da bi s njimae) da bi s njimarazmjenjivaorazmjenjivao ččistu i nesebiistu i nesebiččnu ljubav. Oni kojinu ljubav. Oni koji

Page 81: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 81/84

slobodnim izborom pristaju na takvu razmjenuslobodnim izborom pristaju na takvu razmjenuljubavi nazivaju seljubavi nazivaju se bhakte bhakte  koji Mu posvekoji Mu posveććujuujupredano slupredano slu ž ženje, tzv.enje, tzv. bhakti bhakti ..

Bhakti Bhakti  se mose mo ž že oe oččitovati kroz molitve,itovati kroz molitve,glazbu, ples, pisanje, govorenje iglazbu, ples, pisanje, govorenje i

Page 82: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 82/84

slusluššanje o duhovnim temama, itd.anje o duhovnim temama, itd.

 Autor prezentacije: Vladimir  Vladimir PaviPavićć

Page 83: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 83/84

PPosjetite naosjetite naššu web stranicuu web stranicu www.cvswww.cvs--zagreb.orgzagreb.org i proi proččitajte neke oditajte neke odnanašših PDF knjiga koje predstavljaju drevnu mudrostih PDF knjiga koje predstavljaju drevnu mudrost ššto se tisuto se tisuććljeljeććimaima

prenosila s generacije na generaciju mudraca i svetih osoba. Ovaprenosila s generacije na generaciju mudraca i svetih osoba. Ova

prezentacija napravljena je sukladno s filozofijomprezentacija napravljena je sukladno s filozofijom BhagavadBhagavad--gitegite ii

uuččenjimaenjima A.C  A.C .. BhaktivedanteBhaktivedante SwamijaSwamija PrabhupadePrabhupade – – vjerodostojnogvjerodostojnog

duhovnog uduhovnog uččitelja koji je duhovnu tradiciju i filozofiju drevnihitelja koji je duhovnu tradiciju i filozofiju drevnih VedaVeda uuččinioinio

dostupnom ljudimadostupnom ljudima ččitavog svijeta.itavog svijeta.

(( Vr  Vr iiššabhaabha dasdas))ISKCON

“International Society for Krishna Consciousness”

“Meñunarodno društvo za svjesnost Krišne”

(Osniva(Osnivač č A.C  A.C .. BhaktivedantaBhaktivedanta Swami Swami PrabhupadaPrabhupada ) )

Page 84: Reinkarnacija i Karma

8/14/2019 Reinkarnacija i Karma

http://slidepdf.com/reader/full/reinkarnacija-i-karma 84/84

Kraj?