seve sri padmanabham - shodhganga : a reservoir seve sri padmanabham jhampa talam composition - 6...

Download SEVE SRI PADMANABHAM - Shodhganga : a reservoir SEVE SRI PADMANABHAM Jhampa talam Composition - 6 Pallavi Seve sri padmanabhamanisam (Seve sri....) Anupallavi Devam varamakuta mani

Post on 27-May-2018

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 106

  SEVE SRI PADMANABHAM

  Jhampa talam Composition - 6

  Pallavi

  Seve sri padmanabhamanisam (Seve sri....)

  Anupallavi

  Devam varamakuta mani deepti

  Neerajithajithapadam (Seve sri....)

  Charanam - 1

  Paramabhagavatha divakarayathindra nayanago

  Chara balarupadharam sarasijekshanam

  Paripoojana salagramaharanakupitha samyami

  Karavarithamadrsyamadha paramakomalahasitham

  (Seve sri....)

  Charanam - 2

  Thadanusokadarbharita dandivara gaveshitham

  Mudita masya theerthanchita mohanothamangam

  Sadayam shangha chakra theertha sannihita

  Nijabahum vidita dharmadharmatheertha

  Vinyastapadapadmam (Seve sri....)

  Charanam - 3

  Atimahitadrisa roopakalana bahuvis-

  mitha munindra yachanayabhritakarunarasam

  Yati venu dandatritaya manasankuchitam

  Vriti vilasad dvaratrayapavana vimnstritam (Seve sri....)

  Govinda Rao T.K., Compositions of Swathi Thirunal, Ganamandir Publications, Indiranagar,

  Chennai - 600 020, Page No. 365, India, 2002.

 • 107

  Charanam - 4

  Tarasyogikrita saparyam dharaneeramaayuta mamalam

  Garudakritanuthi rasikamuragasayamisam

  Paramapathakahara padmatheerthadi vritham

  Sarasamiha syanandoorajanathapunyanikayam (Seve sri....)

  Charanam - 5

  Varavanchimrthandavarma maheepala valamadhana

  Parikalpitha lakshadeepadi paramotsavamudhitam

  Charanapankajaikagathi sadhulokaposhanaya

  Karunyadhritadeeksham galitaavadhiklam (Seve sri....)

 • 108

  Pallavi

  1. s , ; d , ; p , ; p , g , d p g p g r s , r , r ,

  se - - ve - -sree- - pa - - - d mana - - b ha - ma - ni -

  g , ; ; ; r g p d

  sam- - - - - - - -

  2. s , r s d , s d p , d p p g , d p , g p g r s , r , r ,

  se - - ve - - - sri - pa - pa - d m a - na - - b ha - ma - ni -

  g , ; ; d s r g p d

  sam- - - - - - - - -

  3. s r , s d s , d p d , p p d r s d p g p g r s , r , r ,

  se - - ve - - - sri - - - pa - pa - d mana - - b ha - ma - ni -

  p g ; ; g r s r g p

  sam- - - - - - - - -

  4. d r s s d s d d p d p p g p d s d p g p g r s , r , r ,

  se - - - ve - - - sri - pa - pa - - dm a - na - - bha-ma-ni -

  g , ; ; g r s r g p

  sam- - - - - - - - -

  5. d s r p d s g p d r g p p d r s d p g p g r s , r , r ,

  se - - ve - - - sri - pa - - pa - - - dm a na - b ha - ma - ni -

  g , ; ; g r s r g p

  sam- - - - - - - - -

  6. d g r d r s p s d g d p d r s s d d p p g g r s r , r ,

  se - - ve - - sri - - - - - pa - - dm a na - - -bha- -ma-ni -

  g , ; p g r s r g p d

  sam- - - - - - - - - -

  . ...

  .

  .. ..

  . .

  . . ..

  . . ...

  . . .. . ..

 • 109

  7. s r g d s r p ds g p d g r s r s d s d p g r s rs s gr r

  se - ve - -sri - - - - - pa - - dm a - na - -bha - - - mani -

  p g ; , s r g p d s r

  sam- - - - - - - - - -

  8. g r s r sd s d p d p g p d g r s s d p g r s d sr s s rg rr

  se - ve - sri - - - - - padma - - na - -bha- - -ma -- ni- -

  g , ; , ; s r g p d

  sam- - - - - - - - -

  9. s r g g r s d s r r s d p d s s d p g d p g r s r , r ,

  se - - ve - - sri - - - - - pa - - dm a - na - -bha - -ma-ni-

  p g ; ; d p g r ;

  sam- - - - - - - -

  s , ; ; ; ; ;

  seve - - - - -

  (Seve sri..........)

  Anupallavi

  1. g ; p ; p , d , s , s , s d s , s , s r ; g r , s , s ,

  de -vam- va - ra - ma - ku - ta - ma - ni - di - - - pti - - - ni -

  d r , s s , d p , d ;

  r - ji ta - pa - -dam-

  2. p d s d p g p d , s s , s , s d s , ; s r g r s , r s

  de - -vam - va ra - ma - - ku - tamani - -di p ti - ni - ra -

  , d p , g p d s p d , p

  - ji ta - p - - - da m - -

  . .. . .. .

  . .

  . .. . .. . .. . . .

  . . . .. . . . .

  .

  . . .. . . . .. . . .

  . . .. .. .. .. . ..

  .

  . ..

  . ..

 • 110

  3. p d s d p g p d , s s , r , r s r , g , g p , g r , s r

  de - -vam - vara-ma -ku - ta m a - ni - di - - ptini - ra -

  s d p , p g r s r g p d

  ji ta - - p - - da m - - -

  Chittaswaram

  3. s ; r s d , s d p , d p g , p g r s d s ; r d s , d

  g p , s p d , p d s r g

  s r , g r s , d s , r s d , p d , s d p , g

  p , d p g , r g , p g r

  s ; s r g r s r ; r g p g r g ; g p d p g p ; p

  d s d p p g d p d , ;

  , p d s r g r s d p d ; , ; r g p d r s d p g p ;

  , ; p d s r s r g p d

  (Seve sri..........)

  Charanam - 1

  s r , g , g , ; g , g , g , g , g , r , r g , p p , ;

  para - ma -bha- - ga - va - ta - di - va - - - ka ra - yatin- -

  p , p g d p g p g ; r

  dra - na - ya - na - go - -

  g p , g r , s , s ; d r s d p d , ; s r , g g ,

  chara - ba - - la - su - pa - -dha-ram- - sa ra - si je -

  r , g , p , ; ; ;

  - -ksha- nam- - - -

  . . . .. . . .. . . ...

  .

  .. .

  . .. . . ..

  .

  .

  . .

  .

  . . . . . . .

  .

  .

  .

  . . .

 • 111

  g g , p ; p , d , s , s d s , ; s , s r , g g r g r

  pa - - ri - pu -jana- sa - la - gra - - ma - ha ra - naku - pi -

  s , s , d , r s d p d ,

  ta -sam- - - ya - - mi - -

  d d , g r , s , s , s , d r , s d p d , p d , s d p ;

  ka ra - va a - rita - ma - dri - - sya - - ma - tha - para - mako- -

  p , p , p g r s r g p d

  ma - la - ha - si ta m - - -

  (Seve sri..........)

  Charanam - 2

  s r , g s r g , g , g , g , g , g , g r r g , p p , p ,

  tada - nuso - - - ka - da - ra -bha- ri - ta - nan -diva - ra -

  g , p , g , d p g ; r

  ga - ve - - - shi -tam- -

  g , p , g r , s , s , s d , r s , d p d , s r , g r , ;

  mu - di - tama - - - sya - ti r - than - chita - - mo-- hano- -

  g , p , d s p d , p p ,

  tta -mn- - ga - - - - - -

  g g g , p , ; d , s , s d s , ; s , s r g p g r s ,

  sadayam-san- - ka -cha - kra -thee- -rtha-san - - ni - hi - -

  s , s , s d r s d p d ,

  ta - ni - ja - ba - -hum- -

  .. . .. .. .. ..

  .. .. .

  . .. .

  . .

  .

  . .. ... .. .

  . .. . .

 • 112

  ; d d d , g , r , s d r s d , p , d , s , ; s d s d

  - vi di ta -dha- r - ma - dh a r - m - - - vin - - ya - - -

  p , p g d p g p g r s r

  sta - pa - da -padm a m - -

  (Seve sri..........)

  Charanam - 3

  ; s r , g g , g , g , ; g , g , g r r , g , p p , p ,

  - a ti - mahi - ta - a - - dri - - - sa - r - pa - - ka - la -

  p d d p g p g r r s ;

  na - - - ba - hu - vi - -

  g p , g r , s , s , s d , s d p d , ; ; s r , g r ,

  s mi - tamu - nin - dra - y - - chanya - - - -bhrta - karu -

  g , ; p , g r , s ;

  n - - ra - sa m - - -

  ; g g p , ; d , s , s d s , ; s , s r g p g r s ,

  - ya ti ve - - nu -nan- - - da - - tri - ta - ya - m - na -

  s , s d r s d p d , ;

  san - - - ku - chi -tam- -

  d d , g r , s , ; d r s d , p , p d , d , s , s , d p

  vri ti - vi la -sad- -dva ra - - tra - ya - - pa - va - na - - -

  p , p g , d p , g r s r

  vi - m - - n - - sri - ta -

  (Seve sri..........)

  ..

  . . .

  . .. .

  .

  . .. .. . ..

  . .. .

  . . .. ...

 • 113

  Charanam - 4

  s r g ; g ; g , g g , g g , ; g r r g p ; p p , ;

  ta ra sa - yo - gi - krita - sapa - - ry adharana - rama - -

  g d , p , g , p , g r s r

  yu ta - ma - ma - - - la m - -

  ; g , p , g r , s , s , s d r s d p d , ; s r , g r , g ,

  - ga - ru - dakri - ta - nu- ti - ra - si kam - - u ra - gasa - ya-

  p , g , p , ; ; ;

  nam- - - - - - - -

  g g g , p , d , s , s , s d s , s , ; s r g p g r s ,

  parama - p - ta - ka - ha - ra - - - - - -pa d mathi r tha - -

  s , s d r s d p d ;

  - - - - di - vrtham -

  ; d d , d g , r , s d r s d , p , d , s , s , s d s d

  - sara-sami - ha - s yana ndoo- ra - - - ja - na - ta - - -

  p , p g d p g p g r s r

  pu - ny a ni - ka - mam - -

  (Seve sri..........)

  Charanam - 5

  s r , g ; g , g ; g ; g r r g , p p , p , g d p g

  va ra -van- chi -mar-than- da - varma- mahee - - pa la - -

  , r d p g p g r g r s r

  - va - - la - ma - tha - na -

  . . .. .. .. .. ..

  . .. .

  ...

 • 114

  g p , g r , s , s , s , s d r s , d p , d , s r , g r ,

  pa ri - ka l - pi - ta - la - ksha - dii - p - - di -pa ra-mo-

  g , g , g g d p g r , s ;

  tsa - va - mu - di -tam- - - -

  g g g , p , d , s , d , s , s , s , s , s r g p g r s ,

  charan-pan- ka - jai - ka - ga - ti - sa - du - lo - - - - - - -

  s , d , , s s d d p d ,

  ka - p - - sha - na - ya - -

  d d , d g , r , s d r s d , p , d , ; s , s , s d s d

  ka ru -nya- - - - dh r ta -dee -ksh - am- -ga - li - ta - - -

  p , p g g g d p g r s r

  va - dh i k - - - la m - -

  (Seve sri..........)

  .. .. .. .. .. ..

  . .

  . .. .. .. . .

  .

 • 115

  MUSICAL AND LITERARY ANALYSISMUSICAL AND LITERARY ANALYSISMUSICAL AND LITERARY ANALYSISMUSICAL AND LITERARY ANALYSISMUSICAL AND LITERARY ANALYSIS

  Musical AnalysisMusical AnalysisMusical AnalysisMusical AnalysisMusical Analysis

  It can be presumed that since the sahitya is of a descriptive nature

  and the abundance of sahitya must have tempted the composer to choose

  a longer tala and hence the tala fits in well with the piece. The angas

  of the kriti are pallavi, anupallavi, chittaswara and five charanas. The

  pallavi and anupallavi consists of only one pda. The charanas have

  four pds each. The eduppu in the pallavi and anupallavi is samagraha.

  The eduppu of the third charana is after two akshara. Other four

  charanas comm

Recommended

View more >