srimad bhagavatam canto 3b - nederlands

Download Srimad Bhagavatam Canto 3b - Nederlands

Post on 06-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bhagavata Purana. Het verhaal van de Fortuinlijke. Klassiek verhalenboek van de Vedische cultuur draaiend om het leven van Krishna. Het is de Hindoebijbel die hoort bij de Vishnu purana's en is geschreven door Krishna Dvaipayana Vyasadeva. Canto 3b: Maitreya wijdt uit over de Universele Gedaante, de Tijd en het verschijnen van Brahmâ en Zijn wijzen, de demonen en de eerste avatâra's Varâha en Kapila.

TRANSCRIPT

 • Ka Dvaipyana Vysadeva

  RMAD BHGAVATAM(Bhgavata Purna)

  Het Verhaal van de Fortuinlijke

  Canto 3 - Deel bVertaald door Anand Aadhar

  Derde herziene editie 2010

 • CANTO 3: De Status QuoDeel b

  Introductie -----------------------------------------------------------------------------------20 De Wezens Geschapen door Brahm ---------------------------------------------21 De Conversatie tussen Manu en Kardama ---------------------------------------22 Het Huwelijk van Kardama Muni en Devahti ----------------------------------23 Devahtis Klacht -----------------------------------------------------------------------24 De Verzaking van Kardama Muni -----------------------------------------------25 De Heerlijkheden van de Toegewijde Dienst --------------------------------------26 Basisprincipes van de Materile Natuur --------------------------------------------27 Bevrijding uit de Valsheid -----------------------------------------------------------28 Kapilas Instructies over de Uitvoeringspraktijk -----------------------------------29 De Uitleg van Kapila over Toegewijde Dienst -------------------------------------30 Heer Kapila Beschrijft de Nadelige Gevolgen van Vruchtdragende---------Handelingen ---------------------------------------------------------------------------31 Heer Kapilas Instructies over de Omzwervingen van de Levende Wezens-32 De Verstriktheid in Vruchtdragende Bezigheden ------------------------------33 De Verzaking van Devahti ------------------------------------------------------

  3 5 71113161921262831

  33353941

  2 rmad Bhgavatam - Het Verhaal van de Fortuinlijke

 • Introductie

  Dit boek verhaalt de geschiedenis van de Heer en Zijn incarnaties sedert de vroegste verslagen van de Vedische geschiedenis. Het is waarachtig de Ka-Bijbel van het Hindoe-universum. De Bhgavad Gt is daarbij vergeleken als de Bergrede van Heer Jezus in verhouding tot de volledige bijbel. Het heeft 18.000 verzen en be-staat uit twaalf onderafdelingen, z.g. Canto's. Deze afdelingen vertellen het volledige verhaal van de Vedische cultuur met de essentie van al haar klassieke verhalen genaamd Purna's en bevat de room van de Vedische kennis verzameld uit de literatuur zowel als het verhaal van het leven van Heer Ka in zijn geheel (10e Canto). Het vertelt over Zijn geboorte, Zijn jeugd, al Zijn wonderbaarlijke bewijzen van Zijn Goddelijke aard en de bovenmenselijke prestaties van het verslaan van allerlei demonen tot aan de grote Mahbhrat oorlog te Kuruketra toe. Het is een schitterend verhaal dat naar het Westen is ge-bracht door Swami Bhaktivednta Prabhupda, een Caitanya-vainava, een (devotionele) bhak-ti-monnik van Heer Vinu [de naam voor de bo-venzinnelijke gedaante van Heer Ka] die de gedurfde taak op zich nam om de materialisti-sche westerlingen zowel als de gevorderde filo-sofen en theologen te verlichten, ten einde ze te helpen de gevaren en de eenzaamheid van het impersonalisme en de filosofie van de leegte te overwinnen.Voor de vertaling heeft de auteur van deze inter-netversie gebruik gemaakt van de vertaling van C.L Goswami. M.A., Sstr (van de Gt Press, Gorakhpur) en de latere versie van dit boek van de hand van Svm Prabhupda. De laatstgenoemde vertaler vertegenwoordigt als crya [goeroe on-derwijzend door het voorbeeld te geven] uit de eeuwenoude Indiase vainava-traditie de reforma-tie van de toewijding voor God zoals die vanaf de zestiende eeuw in India werd gepraktiseerd. Deze reformatie houdt staande dat het valse gezag van het kastenstelsel en enkel droge boekengeleerd-heid moet worden afgewezen. Heer Ka-Caitanya,

  de avatra [een nederdaling van de Heer] die deze re-formatie inluidde, herstelde de oorspronkelijke be-doeling van het ontwikkelen van de toewijding voor God en ijverde m.n. voor de heilige schrift waarin deze toewijding in relatie tot Ka als de Hoogste Persoonlijkheid van God wordt uiteenge-zet. Dit geschrift is deze Bhgavata Purna waar al de vainava-leraren van het voorbeeld [crya's] hun wijsheid voor het onderricht uit putten en hun toewijding gestalte mee geven. De woord-voor-woord-vertalingen zowel als de volledige tekst en commentaren op dit boek werden zowel binnen als buiten de Hare Ka tempels in zowel India, Amerika als Europa bestudeerd. De bedoeling van de vertaling is in de eerste plaats deze glorieuze tekst voor een breder publiek via het internet be-reikbaar te maken. Aangezien de Bijbel, de Koran en tal van andere heilige teksten vrij beschikbaar zijn, meende de auteur dat dit boek niet achter kon blijven op de planken van zijn eigen boekenkast als een bewijs van materile bezitsdrang. Kennis niet gedeeld is verloren kennis en zeker dit soort kennis welke de nadruk legt op de yoga van toe-wijding, die vrij zijn van bezitsdrang als een van haar hoofdwaarden heeft, kon niet achter blijven. De versie van Svm Prabhupda is zeer uitge-breid en beslaat zo'n 2400 pagina's in dundruk van tekst met commentaren. En dat waren alleen nog maar de eerste tien Canto's. De resterende twee werden postuum uitgegeven door zijn leerlingen in de volheid van zijn geest. Zo stond ik voor twee uitdagingen: de ene was een leesbaar lopend ver-haal te maken van het boek dat was ontleed tot op het woord en ten tweede het in een taal te zetten die gepast zou zijn voor de 21e eeuw met al haar moderne en postmoderne ervaring en digitale voor-uitgang in de wereldorde, zonder ook maar iets van de oorspronkelijke verzen te verliezen. Aldus kwam een andere vers tot vers zoals-het-is verta-ling tot stand waarin Prabhupda's en Sstr's woorden werden hertaald en gezet naar het begrip en de realisatie van vandaag de dag. Deze realisa-tie kwam in mijn geval rechtstreeks van de geeste-lijke erfopvolging van de vainava lijn van crya's (leraren) zowel als van het totale bereik van de Indiase filosofie der verlichting en yogadis-cipline zoals die naar het Westen werd gebracht door niet-vainava goeroes en gehandhaafd door hun leerlingen. Derhalve moet de auteur zijn dank

  Canto 3 - Deel b 3

  \

 • betuigen aan al deze grote helden die het aandurf-den om de koppigheid van de westerse filosofie met al haar twijfels, concretisme en skepticisme het hoofd te bieden. In het bijzonder moeten de leerlingen van Prabhupda, leden van de wereld-verzakende orde (sannys's) worden genoemd die de auteur instrueerden in de onafhankelijkheid en volwassenheid van de filosofie van de bhakti-yogi's van Heer Caitanya. De auteur was in India reeds ingewijd door een non-vainava guru en had de naam van Swami Anand Aadhar meegekregen ('leraar van de grondvesting der gelukzaligheid'). Die naam werd door de Ka gemeenschap ver-anderd in Anand Aadhar Prabhu (meester van de grondvesting van het geluk) zonder verdere cere-monin van vainava initiatie (op een basistraining na). Met de naam Anand Aadhar ben ik een terug-getrokken toegewijde, een zogeheten vna-prata, die in de stilte en bescheidenheid van zijn eigen lokale aanpassingen van de filosofie en discipline zijn toegewijde dienst doet.

  Doorgaans werden de woord voor woord vertaling en de grammaticale aanwijzingen aangehouden zoals geboden in de vertalingen van Prabhupda, (die hoofdzakelijk zijn ontleend aan Sstr) en ik heb ze gecontroleerd aan de hand van Sstr's oor-spronkelijke versie en het Monier-Williams Sanskriet woordenboek. In voetnoten en tussen vierkante haakjes [ ] wordt soms in een kleine toelichting voorzien en extra informatie gegeven om het de lezer naar de zin te maken als de oor-spronkelijke tekst uitgaat van een meer ervaren lezer. Op de internetsite bhagavata.org bij dit boek is de tekst van Prabhupda samen met mijn eigen voorgaande versie bij ieder vers opgelinkt zodat men steeds kan nagaan wat ik met de tekst heb gedaan. Dit beantwoordt aan de wetenschappelijke traditie van de vainava-gemeenschap.

  Voor de copyrights op deze vertaling geldt het z.g. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License copyright. Dit betekent dat men vrij is te kopiren en te bewer-ken onder voorwaarde dat men de naam vermeld (Anand Aadhar en linkt naar deze site bhagavata.org), dat het resulterende werk alleen maar kan worden gedistribueerd onder dezelfde of soortgelijke licentie en dat men de tekst niet kan

  gebruiken voor commercile doeleinden. Doneer en email mij alstublieft via mijn site.

  Met liefde en toewijding, Anand Aadhar Prabhu, Enschede, Nederland, 2 augustus 2010.

  4 rmad Bhgavatam - Het Verhaal van de Fortuinlijke

  \

 • Hoofdstuk 20De Wezens Geschapen door Brahm(1) aunaka zei: "Wat was het, nadat de aarde in haar positie was teruggeplaatst [door Heer Varha] o zoon van Romaharana [Sta], dat Svyambhu-va Manu [zie 2.7: 2, 3.12: 54, 3.13: 2] deed om hen die geboren zouden worden de weg te wijzen? (2) Vidura, de grote, zuivere toegewijde en intieme vriend van Heer Ka, verliet zijn oudere broer [Dhtarra] omdat hij en zijn honderd zoons te-gen Ka ingingen. (3) Geboren uit het lichaam van Vysa en in geen enkel opzicht minder dan hij, nam hij met heel zijn hart zijn toevlucht tot Heer Ka en volgde hij hen die Hem zijn toegewijd. (4) Wat vroeg deze held van de zuiverheid toen hij de heilige plaatsen bezocht aan Maitreya, de meest vooraanstaande kenner van het geestelijk leven die hij had ontmoet te Kuvarta [Hardwar] waar hij toen verbleef? (5) Toen de twee hun conversatie hadden, o Sta, resulteerde dat in de onberispelij-ke vertellingen die gelijk de wateren van de Gan-ges alle zonden wegvagen als men zijn toevlucht neemt tot de Heer Zijn lotusvoeten. (6) Moge al het goede uw deel zijn! Vertel ons de verhalen over Zijn onzelfzuchtige handelingen die het be-

  zingen zo waard zijn. Welke toegewijde die waar-dering heeft voor de emotionele relaties [rasa's] die men met Hem heeft zou ooit genoeg hebben van het zich laven aan de nectar van de Heer Zijn spel en vermaak?"

  (7) Aldus verzocht door de wijzen v