บทที่12. แคลคูลัส < calculus > · 4 ข้อสอบpat 1 ( พ.ศ....

of 79 /79
เอกสารชุด P 1 ได้ น้องๆสามารถเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง ส่วนของการนําไปจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อสนองต่อความต้องการของนักเรียน ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ” P1 หนังสือเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ หนังสือเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ ( ( แยกบท แยกบท ) ) บทที บทที 12 12 . . แคลคูลัส แคลคูลัส < < C C A A L L C C U U L L U U S S > >

Author: others

Post on 30-Aug-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P 1

  P 1

  (( ))

  1212..

  >

 • Concept

  1. . ( . )2. ( )3. ( )4. !!

  ( )

  BByy PP11

  +++

  !! !

  Ent , A-NET , PAT 1 7

  3,000 ..

  !!!

  >_

  : th.wikipedia.org

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 1

  12. ( Calculus )

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 2

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 3

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 4

  PAT 1 ( .. 2552 )( PAT 152 .. )1. A y = 1 x2 X

  B y =4

  x2 X x = c x = c

  c A = B ( 2 ) (B)1. 2 2. 2 3. 22 4. 4

  2. f(x) = x4 3x2 + 7f ( 3 ) (B)

  1. ( 3,2 )( 2,3 ) 2. ( 3,2 )( 1,2 ) 3. ( 1,0 )( 2,3 ) 4. ( 1,0 )( 1,2 )

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 5

  3. f(x) =

  3x

  1x

  121

  )4(f)h4(f)1(f)h1(flim

  0h

  ( 2 ) (B)

  1. 1 2.5

  16 3.57 4.

  51

  ( PAT 152 .. )

  4. f(x) = 3x2+x5 f(0) = 1

  1

  1dx)x(f ( 2 ) (B)

  1.35 2.

  37 3.

  32 4.

  31

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 6

  5. f , g h f(1) = g(1) = h(1) = 1 f(1) = g(1) = h(1) = 2 ( fg+h )(1) ( 4 ) (B)

  1. 1 2. 2 3. 4 4. 6

  6. y = 2x3 x

  1 x = 1 ( 4 ) (B)

  1. 13x 2y 11 = 0 2. 13x + 2y 15 = 03. 2x 13y + 11 = 0 4. 2x + 13y 15 = 0

  ( PAT 152 .. )

  7. f(x) = x2 1 0dx)x(f1

  0

  f(1) ( 0.25 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 7

  8. f(x) = ax2 + b x a b 0b

  2f(1) = f(1) )9(f)4(f

  ( 12 ) (B)

  9. y = f(x) x = 1 f(x) = 4 x f(1) + f(3) = 0 f ( 8 ) (B)

  ( PAT 153 .. )10. R f : R R g : R R

  f(x) = 3 3/2x , g(1) = 8 g(1) =32 ( fog)(1) ( 2 ) (B)

  1.31 2.

  32 3. 1 4.

  34

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 8

  11. a b f

  f(x) =

  2x,1axx

  2x,ba

  2x,2x

  2x3x

  2

  3

  f a2 + b2 ( 53 ) (C)

  12. R f : R R f(x) = 3 x + 5 x

  f(1) = 5 )x(f

  2)x(flim2

  4x

  ( 6 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 9

  13. R f : R R f(x) = 6x+ 4 x y = f(x) ( 2,19 ) 19 f(1) ( 7 ) (B)

  ( PAT 153 .. )14. a b f

  f(x) =

  5x,55x1,bax

  1x1,1x1x3

  f ( 1, ) ab ( 4 ) (B)

  1.45 2.

  47 3. 15 4. 10

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 10

  15. x x3450x2+60,200x+10,000 200 ( 200 ) (C)

  16. f(x) y = f(x) ( 1,2 ) 4

  dx)x(f2

  1

  = 12 f(1) + f(1) ( 18 ) (B)

  17. h(x) = f(x)g(x) y = f(x) ( x,y ) 2 2x y = f(x) 5 g

  g(2) = g(2) = 5 h(2) ( 10 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 11

  ( PAT 153 )18. R

  f : R R x = 1 g

  1x

  7x)x(f

  1x1x

  23x

  )x(g

  g x = 1 (gof )(1) ( 4 ) (B)1. 32 2. 2 3. 72 4. 27

  19. a b f f(x) = x4 + 2x3 x2 + ax + b

  Q(x) f(x) = (Q(x))2 1

  0dx)x(f ( 3 ) (A)

  1.3071 2.

  3031 3.

  3011 4.

  301

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 12

  20. ff( 2x+1 ) = 4x2 + 14x f( f( f( 2553 ))) ( 120 ) (A)

  ( PAT 154 .. )

  21. 223

  0x xxxxlim

  ( 1 ) (B)

  1.21 2.

  21 3. 1 4. 1

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 13

  22. f f(x) = ax + b a b f(0) = 2 f ( 1,5 ) 2a + 3b ( 3 ) (B)

  1. 12 2. 20 3. 42 4. 48

  23. R g : RR g(x) = 3x21 x 2

  3

  f : R R ( fog )(x) = x x f

  21 ( 4 ) (B)

  1.21 2.

  21 3. 8 4. 8

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 14

  24. R f : R R g : R R x Rg(x) = x2 2x + 5 , ( gof )(x) = x6 + 2x4 2x3 + x2 2x + 5 f(0) = 0

  (fog)(1) + (gof)(0) ( 1 ) (A)

  25. y = f(x) 2x y + 3 = 0 ( 0,3 ) 2

  0dx)x(f = 3

  g(x) = 2x f(x) g(2) = 0 f(2) ( 8 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 15

  26. f(x) =3x

  3x

  a

  13x10x23x

  a f x = 3 a ( 8 ) (B)

  ( PAT 154 .. )27. R

  f : RR f(x) = 32

  x x N f ( a,f(a) ) a 0

  N Y 25 N ( 2 ) (B)

  1. ( 2,7 ) 2. ( 1,4 ) 3. ( 2,4 ) 4. ( 3,5 )

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 16

  28. A( 0,0 ) , B( 1,0 )

  23,

  21C ABC

  f(x) = ax2 + bx + c a , b c A( 0,0 ) B( 1,0 ) AC BC f A( 0,0 ) B( 1,0 )

  f AB ( 1 ) (B)

  1.63 2.

  33 3.

  23 4.

  332

  29. f , g h a. ( fog )(x) = 3x 14 x

  b. f

  36x = x 2 x

  c. h( 2x1 ) = 6g(x) + 12 x h(0) ( 3 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 17

  30. R f : R R f(x) = 0 x

  f(0) = 23 f(1) = 103 1

  0dx)x(f ( 63 ) (B)

  31. L ( 0,10 ) 1 L x x = 0 x = 6 51

  L x x = 1 x = 3 ( 18 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 18

  32. 330x 8x8xxlim

  ( 6 ) (B)

  ( PAT 155 .. )33. R

  f : R R f(x) = 2x + 1 f(2) = 2 y = f(x) ( 1,3 ) ( 2 ) (B)

  1. y = x21 +2 2. y =

  25x

  21

  3. y =25x

  21 4. y = x

  21 +2

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 19

  34. R f : RR , g : R R h : R R

  f(x) =1x1ax

  2 a

  g(x) = ( x2+1 ) f(x)

  h(x) =

  )x(g)x(f

  2x2x

  h x = 2 2h(2) h(2) ( 4 ) (A)

  1. 0.6 2. 0.8 3. 1 4. 3

  35. R f : R R , g : R R h : R Rh(x) = x2 + 4 , g(x) = h( f(x)1 ) f(1) = g(1) = 1 f(1) ( 2 )

  (A)1. 2 2. 1.5 3. 1 4. 0.5

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 20

  36. R f : R R f(x) = 2x + 3 ( gof )(x) = 8x3 + 44x2 + 80x + 48

  x 6

  0dx))x(g(f ( 990 ) (A)

  37. f(x) = x3 + ax + b a b L1 L2 x = a x = b

  L1 L2 )1(f)h1(fh9lim

  0h = 1

  2

  0dx)x(f ( 4 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 21

  ( PAT 155 .. )38. f(x) = x3 26x2 +bx 216 b

  a1 , a2 , a3 f(x) = 0 f(1) ( 2 ) (A)

  1. 211 2. 107 3. 101 4. 85

  39. f(x) f(0) = 1 f(x+1) = f(x1) + x + 1 x

  1

  2dx)x(f ( 1 ) (A)

  1. 3 2. 2 3.32 4.

  31

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 22

  40. 23x

  x2x1lim

  2

  1x

  ( 3 ) (B)

  1. 12 2. 0 3. 12 4.

  41. R f : RR g : RR1. ( fg )(x) = 2x+3 x2. f g x3. f 2 x = 14. g(x) = 2 x

  g ( 2.25 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 23

  42. P(x) P(x2+3) = 3x4 + 24x2 +40

  f(x) = dt)t(Px

  0

  )x(f)x(Plim2x

  ( 3 ) (A)

  43. P(x) P(0) = 1

  )2(P)2x(P)2h(P)2hx(P

  h2hx3lim0h

  = 1

  P(12) ( 157 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 24

  ( PAT 156 .. )

  44. C y = 34

  x2x3 x 0

  L C ( 1,1 ) L x( x1 ) = y 1 A B A B ( 2 ) (B)

  1. 4 82 2. 8 82 3. 4 41 4. 8 41

  45. f(x) =

  4x,3kx

  4x,12x3x4x2

  8x22

  k f x = 4 f(k+1) ( 24 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 25

  46. ff(x) x ax3+bx a b

  g(x) = ( x3+2x )f(x) f(1) = 18 , f(0) = 6 f(2) = f(1)+f(0) g(1) ( 354 ) (B)

  47. f(x) x+1 f(x)

  5+2i f(x) = 0 f(0) = 58

  dx)x(f)x(f2

  0 ( 168 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 26

  ( PAT 156 .. )48. a b

  f(x) =

  5x,bax5x2,1x

  2x,baxx2

  f a b ( 2 ) (C)1. 5 2. 8 3. 11 4. 12

  49. dx6x7x2

  2

  2

  =ba a b b 0

  ... a b 1 a + b ( 4 ) (B)

  1. 33 2. 69 3. 102 4. 104

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 27

  50. f(x) =64x3x

  x436

  3

  x

  () f ( 0,3 )

  () f 134

  ( 3 ) (B)1. () () 2. () () 3. () () 4. () ()

  51. f(x) = x2 + ax + b a b

  f(1) = 2 ( fof )(0) = 10

  2

  1dx)x(f ( 12 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 28

  52. R f : R R f(x) = 3 + 6x x

  y = f(x) ( 2,22 ) 20 )x(flim4x

  ( 100 ) (B)

  ( PAT 157 .. )53. f

  f(x) =

  3x,11x6x

  3x2,bx52

  2x,ax

  2

  a , b f x = 2 )x(flim

  3x

  a+5b ( 2 ) (C)

  1. 8 2. 18 3.588 4.

  5102

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 29

  54. b 1 dxxx

  1xb

  1 = 4

  1+b+b2 ( 3 ) (B)1. 21 2. 31 3. 91 4. 111

  55. f(x) = ax2 + bx + c a , b , c a 0

  f(1) = 0 f x =31

  F(, ) = dx)x(f

  F( 0,t ) = F( 1,t ) + 1 t 1

  () F(1,2) = F(2,3)+ 10

  () 2x)x(f 3

  2

  x2x2x3

  ( 2 ) (A)1. () () 2. () () 3. () () 4. () ()

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 30

  56. R a , b f : R R f(x) = a + bx + x3 x 5x y + 13 = 0 f x = 1

  2

  0dx)x(f ( 38 ) (C)

  57. R

  f : R R f(3) = 111 3x333)x(xflim

  3x

  = 2013

  f(x) x x = 3 ( 634 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 31

  ( PAT 157 .. )58. a b

  f(x) = ax +xb x 0

  y = f(x) y = 1 ( 1,1 )

  () f x = 1() )x)(fof(lim

  1x= f( 2a2+2b2 )

  ( 1 ) (B)1. () () 2. () () 3. () () 4. () ()

  59. f gf g

  (fog)(x) = 5x 2 x fog dx)x(g = x2 4x + C C L y = f(x) x = 0 L ( 3 ) (B)

  1. x + y 3 = 0 2. 2x + y 7 = 03. 3x + y 5 = 0 4. 5x + y 2 = 0

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 32

  60. f(x) = 4x3 + bx2 + cx + d b , c d

  2

  2dx)x(f =

  364

  g(x) g(x) = f(x) g(1) = g(0) = g(0) g(x) = g(x) + g(x) ( 4 ) (B)

  1. x4 4x3 + 12x2 6x = 0 2. x4 8x3 12x2 6x = 03. 3x4 16x3 + 48x2 24x = 0 4. 3x4 + 8x3 48x2 + 24x = 0

  61. f f( 2x1 ) = 4x2 10x + a a

  f(0) = 12

  4

  1dx)x(f ( 34.5 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 33

  62. R f : R R , g : R R s : R R

  f(x) = x + 1 x Rg(f(x)) = x2 + 2x 1 x R

  s(x) = h

  )x(g)hx(glim22

  0h

  x R

  ( sg )(1) ( 4 ) (B)

  ( PAT 158 .. )63. 0 90 f(x) = 12x 9x2 0 x 1

  sin = a f(a)

  sec1)1)(sin(sec

  sin1)1)(sec(cot 22

  ( 4 ) (B)

  1. 1+ 5 2. 5 3. 1 5 4. 0

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 34

  64. f(x) = log

  x1x1 1 x 1

  dx)x(f = A

  dxx1x2f 2 ( 3 ) (B)

  1. A2 2. A2 3. 2A 4. 2A

  65. aaax

  1x51x5lim0x

  = 80

  a2 + a + 58 ( 4 ) (B)1. 64 2. 78 3. 130 4. 330

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 35

  66. R f : RR

  f(x+y) = f(x) + f(y) + 3x2y + 3xy2 x y x

  )x(flim0x

  = 2

  f(1) + f(5) ( 35 ) (A)

  67. f g

  f(x) = 34

  xxx2 x 0 , g(x) = ( 1+x2 )f(x) g(1) = 2

  2

  1

  3 dx)x(gx ( 132 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 36

  68. f f(x) =

  0x,x

  1x5bx1

  0x,ba0x,a2e

  2

  x2

  a b

  f x = 0 15a + 30b ( 15 ) (C)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 37

  ANET , Entrance ( .. 2549 2552 )( ANET52 )1. a b

  f(x) =

  1x,xbxax

  1x,)1x(23

  2

  x = 1

  f(1) ( 2 ) (B)1. 6 2. 4 3. 0 4. 4

  1. f(x) = x3 3x +6 P y = f(x) f P ( 2,6 ) ( 2 ) (B)

  1. 1 2. 32 3.

  32 4. 2

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 38

  2. y = x34x xx [ 2,1 ] ( 5.75 ) (B)

  ( ANET51 )

  3. I(a) =

  a

  a

  2 dx)1x( a [ 0, )

  [ 0, ) ( 4 ) (A)1. a [ I(a) 0 ] 2. a [ ( I(a) = 0 ) ( a = 0 ) ]3. a [ (a 2) ( I(a) 0 ) ] 4. a[ ( a 0 ) ( I(a) 0 ) ]

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 39

  4. f ( 0, ) f(2) = 2f(1) f(x) = 27x 2x1

  L y = f(x) ( 1,f(1) ) L ( 2 ) (B)1. ( 2,64 ) 2. ( 2,66 ) 3. ( 3,94 ) 4. ( 3,96 )

  5. f [ 2,2 ] f(0) = 1 , f(1) = 0 f x = 1 x = 1 ( 1 ) (A). f(2) f(x) x [ 2,2 ]. f(2) f(x) x [ 2,2 ]

  1. . . 2. . . 3. . . 4. . .

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 40

  6. f f(x) =

  0x:1x0x:bax

  3

  2

  f(1) = 4 ( fof )

  3 2

  1 ( 1.5 ) (B)

  7. f(x) =

  1x:x21x:3x

  3

  f [ 4,0 ] ( 3 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 41

  ( ANET50 )

  8. a , b f f(x) =

  1xbx1x0baxx

  0x1)1x(3

  2

  f [ 2,2 ] f

  21 ( 0.125 ) (C)

  1. 0 2. 0.25 3. 0.5 4. 0.75

  9. f(x) = 1+xa g(x) = x2 + b ( fog )(0) =

  21 f(1) = 2

  gf( a+b ) ( 4 ) (B)

  1.31 2.

  41 3.

  41 4.

  31

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 42

  10. y = x3 2x2 + 2x x x = 0 x = 4 ( 37.33 ) (B)

  1. 16 2. 16.25 3. 16.5 4. 17

  11.

  21x xx321

  x11lim ( 1 ) (B)

  ( ANET 49 )

  12. f(x) =

  1xx31x01x2

  0xx 2

  )x(flim 20x

  + )x1(flim0x

  ( 3 ) (A)

  1. 0 2. 1 3. 2 4. 3

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 43

  13. P(x) 1 , 2 , 3 P(x) = 0 P(4) = 5 P(1)( 4 ) (B)

  1. 76 2.

  65 3.

  54 4.

  35

  14. y = f(x) ( x,y ) 2x + 2 f 3y = f(x) x x = 1 x = 0

  ( 2 ) (B)

  1.37 2.

  38 3. 9 4. 12

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 44

  ( Ent48 .. )

  15. dxx42

  2

  2 ( 4 ) (B)

  1. ( 3.1,3.2 ) 2. ( 3.2,3.3 ) 3. ( 6.1,6.2 ) 4. ( 6.2,6.3 )

  16. f(x) =

  0x00x1

  .0x

  lim ( fof )( x ) = 0 .0x

  lim ( fof )( x ) = 1 ( 1 ) (B)

  1. . . 2. . . 3. . . 4. . .

  17. y = f(x) ( x,y ) 2x 4 f 10 y = f(x) x x = 0 x = 3 ( 1 ) (B)

  1. 33 2. 36 3. 39 4. 42

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 45

  ( Ent47 .. )18. f(x) g(x)

  f(g(x) ) =)x(g

  1

  f(g(0) ) = 5 f (g(2) ) ( 4 ) (B)

  1. 1 2. 3 3. 5 4. 7

  19. f(x) =

  0x1x0x1x

  g gof ( 4 ) (A)1. g(x) = 1 x ( ,1 ) [ 1, )2. g(x) = f 1(x) x ( ,1 ) [ 1, )

  3. g(x) =

  1x)1x(

  1x)1x(2

  2

  4. g(x) = x3 x ( ,1 )[ 1, )

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 46

  20. y = f(x) 3 x = 2 3x + y 7 = 0

  ( 1,4 ) g(x) = x2f(x) 2

  1dx)x(g ( 2 ) (A)

  1. 5 2. 7 3. 8 4. 10

  21. f(x) =

  2n2x1n21n1n2xn2nx

  n = 0, 1, 2, ,9

  20

  0dx)x(f ( 1 ) (A)

  1. 105 2. 115 3. 125 4. 135

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 47

  ( Ent47 .. )22. f(x) = 3x + 1 ( fog )(x) = 3x2 + 1

  g(0) = 1 1

  0dx)x(g ( 1.25 ) (B)

  23. f(x) =

  0x1

  0xx1

  g(x) =1x

  1

  . fog x = 0

  . f

  21 = g

  21

  ( 1 ) (B)1. . . 2. . . 3. . . 4. . .

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 48

  24. f(x) =41 x4

  32 x3

  21 x2 + 2x

  31

  f ( c ,f(c) ) c 0 a f X b ( 3 ) (A)

  1. a = 1 , b = 2 2. a = 1 , b = 4 3. a = 2 , b = 2 4. a = 2 , b = 4

  25. f h( x ) = x3 + 1 a ( hof )( a ) = 9 ,

  ( hof )( a ) = 0 ,( hof )( a ) = 1

  ( 2 ) (A)1. f a 1 2. f a 23. f a 1 4. f a 2

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 49

  26. f f(0) = 1 = f(1)

  f(0) = 1

  1

  1dx)x(f = 6 f(1) ( 3 ) (B)

  1. 7 2. 1 3. 13 4. 15

  ( Ent46 .. )

  27. f(x) = x4x 2 g(x) = 16x 2 a , b f(x) = g(x)

  )x(g)x(flim

  ax+

  )x(g)x(flim

  bx( 1 ) (B)

  1.23 2.

  65 3.

  21 4.

  31

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 50

  28. g f(x) = xg(x) f(x) = 4x3 + 9x2

  f(0) = 0

  )1x(g)x(f

  dxd x = 2 ( 1 ) (B)

  1. 4 2. 2 3. 2 4. 4

  29. a , b f(x) = x3 + ax2 + bx + 1

  f(1) = 15 dx)x(f10 = 1255 f(1) ( 2 ) (B)

  1. 9 2. 10 3. 11 4. 12

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 51

  30. f(x) = x2 1

  . 1

  1 dx)x(f = 34

  . y = f(x) x = 1 x = 1 34

  ( 3 ) (B)1. . . 2. . . 3. . . 4. . .

  ( Ent46 .. )

  31. )x1)(x1()x1)(x1(x1x1x1lim 2230x

  ( 3 ) (A)

  1. 0 2.41 3.

  21 4. 1

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 52

  32. f g x = 4

  4xkx4

  4x2x

  4x)x(f)x(g

  2k

  f y = x+1 x = 4 k ( 2 ) (A)1. ( 3,1 ) 2. ( 2,0 ) 3. ( 1,1 ) 4. ( 0,2 )

  33. f f(x) = 2x+1 f 21 x = 1

  f ( 4 ) (B)

  1. 1 2. 31 3. 0 4.

  31

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 53

  34. 50 51 2 52 4 53 6

  90 100 ( 1 ) (A)

  1. 16,000 2. 16,200 3. 16,400 4. 16,600

  35. y = f(x) ( x,y ) x2 3x+2 2

  0)x(f = 4

  ( x,y ) y = f(x) ( 1 ) (B)1. ( 0,4/3 ) 2. ( 0,4/3 ) 3. ( 1,13/4 ) 4. ( 1,13/4 )

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 54

  36. A XY y = x2 7 x x = 0 x = aa A x A x

  2a a ( 2 ) (A)1. 32 2. 33 3. 5 4. 7

  ( Ent45 .. )

  37. a 0 , f(x) =

  axx

  1x

  ax2x

  x

  g(x) = x2

  ax

  lim ( fog )( x ) )2a(a

  11)x)(gof(limax

  a ( 2 ) (A)

  1. 1 2. 3 3. 5 4. 9

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 55

  38. f(x) = x2 6x + c c a b f(x) = 0 3a + 2b= 20 f(C) ( 1 ) (B)

  1. 38 2. 26 3. 26 4. 38

  39. f( x ) = x2 2 x g( x ) = x2 + 1 ( gof )( 3 ) + ( fog )(3) ( 3 ) (B)1. 132 2. 84 3. 84 4. 132

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 56

  40. f(x) = ax a 2x + y 6 = 0 f ( 1,4 )

  f(0) = 8 1

  0dx)x(f ( 2 ) (B)

  1.422 2.

  423 3.

  442 4.

  443

  ( Ent45 .. )41. a y = a2x2 +4ax +10 x = 0 x = 1

  ( 7 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 57

  42. f(x) =

  4xbx

  4x1

  4x2x

  a)2x)(4x(

  2

  a , b

  f x = 4

  16baf ( 2 ) (B)

  1. 16 2. 14 3. 14 4. 16

  43. f(x) = 1x3 g ( fog )(x) = x2 + 1 x R f(1) + g(1) ( 1 ) (B)

  1. 41/12 2. 35/12 3. 33/4 4. 39/4

  44. g(x) = x2f(x) f(x) = 2x + 3

  g(1) = 0 f(4) ( 3 ) (B)

  1. 0 2. 11 3. 13 4. 28

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 58

  45. y = f(x) x ( x,y ) 6x+2b b x = 0 x = 2

  x = 0 x = 1 f x ( 2 ) (A)1. x = 2 2. x = 1 3. x = 0 4. x = 1

  ( Ent44 .. )46. x = a y = x2 x = 0 x = 8 a3 ( 128 )(B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 59

  47.

  1x2

  1x1x

  1)x(f g(x) = x3+x2

  h(x) = f(x)g(x) ( 4 ) (B)1. h x = 1 0)x(hlim

  1x

  2. h x = 1 4)x(hlim

  1x

  3. h x = 1 0)x(hlim

  1x

  4. h x = 1 4)x(hlim

  1x

  48. g x 0 g(3) = 3 n g( xn+2x ) = 4x3+6x2+31 ( 2 ) (A)

  1. 5 2. 6 3. 7 4. 8

  49. f f(0) = 2 f x = 1 x = 1 f(4) ( 4 ) (B)

  1. 28 2. 24 3. 24 4. 28

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 60

  50. y = f(x) ( 1,0 ) ( x,y ) 3x2 4x + 2x2

  ( a,b ) x 2 = 0 a+b ( 4 ) (B)1. 3/2 2. 2 3. 7/2 4. 4

  ( Ent44 .. )

  51. y =

  45x2)1x( 2

  161,

  21 x

  20

  2

  sin2 ( 0.1 ) (A)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 61

  52. f(x) = ax3 + bx a b f 2 x = 1 g(x) = x3 + f(x) g ( 4 ) (B)

  1. ( 0,2 ) 2. ( 3,1 ) 3. ( 1,1 ) 4. ( 2,0 )

  53. f(x) = ax3 + bx2 + 2x 2 a , b f (1) = 5 f (0) = 12 dx)x(f)x(f ( 1 ) (B)

  1. cx10x9x5 23 2. cx10x9x5 23 3. cx10x9x5 23 4. cx10x9x5 23

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 62

  54. f f [ 0,1 ] g(x) =1x

  )x(f4

  f(1) = f (1) = 1 f(0) = f (0) = 2 dx)x(g1

  0 ( 3 ) (A)

  1. 5/2 2. 1/2 3. 3/2 4. 7/2

  ( Ent43 .. )

  55. f(x) = x3 x2 + g(x) f(2) = f(2) = 2 )2(fg

  ( 1 ) (B)

  1. 2 2. 1 / 2 3. 0 4. 2

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 63

  56. y = f(x) ( 0,1 ) ( 4,c ) c ( x,y ) 1x c ( 2 ) (B)

  1. 4 / 3 2. 7 / 3 3. 8 4. 9

  57. f(x) = ax3 4x2 + 1 a

  1x0

  1x)x(f

  1x)x(f

  )x(g

  g(x) 1 a ( 2 ) (B)1. 0 2. 5 / 2 3. 8 / 3 4. 3

  58. f(x) = x2 c c 4c y = f(x) x = 2 x = 1 24 c ( 9 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 64

  ( Ent43 .. )59. f(x) = x3 +cx2 9x c f 1

  f ( 1 ) (C)1. ( 3,1 ) 2. ( ,3 )( 1, ) 3. ( 1,4 ) 4. ( ,1 )( 4, )

  60. F f f(x) = 3x2 6x + 3 F(0) = 1 F [ 0,2 ] x = c F(c) ( 3 ) (B)

  1. 1 2. 0 3. 1 4. 2

  61. fg(x) = ( x+1 )f( x )

  dx)x(g = x2 x + c )1(f ( 1 ) (B)

  1. 3/4 2. 5/4 3. 3/2 4. 5/2

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 65

  62.

  0x0

  1x01x

  1xx

  )x(f

  2

  2x)1x(f

  lim)x(flim1x

  20x

  ( 1 ) (A)

  1. 4/3 2. 1 3. 0 4. 1/ 3

  ( Ent42 .. )63. u , v x x2x)x(v 2

  )x(v)x(u)x(f u(3) = 9 , 3)3(u )3(f ( 5 ) (B)

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 66

  64. f

  223

  x44x4xx)x(f

  2x

  f(2) = a , f( 2) = b a b ( 4 ) (B)1. a = 1 , b = 3 2. a = 1 , b = 3 3. a = 1 , b = 3 4. a = 1 , b = 3

  65. f ( 0,2 ) f(x) = 3x212x + 9 f( 3 ) (B)

  1. 2 2. 3 3. 6 4. 8

  66. F(x) = f(g(x)) g(x) = x3 + 2x +2 dx)x(F = 5x3+2x+c )5(f ( 1 ) (B)

  1. 6 2. 5 3. 4 4. 3

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 67

  ( Ent42 .. )67. f f(3) = 2 , f(3) = 5

  g(x) =1x

  )x(f2

  g(3) ( 0.62 ) (C)

  68. f(x) =

  1xx1x1

  1x1)1x(2

  1xx2

  1x23

  2

  . f x = 1. f x = 1

  ( 1 ) (C)1. . . 2. . . 3. . . 4. . .

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 68

  69. a , b , c , d dcxbxaxxf 23)( f 2x = 1 f(1) = 4 f(0) = 1 f ( 2 ) (B)

  1. x = 3 2. x =31 3. x =

  31 4. x = 3

  70. R 1

  sindx)3x4(

  = 0 cos2 ( 3 ) (B)

  1. 0 23 2. 0

  23

  3. 1 21 4. 1 1

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 69

  ( Ent41 .. )

  71. f(x) =

  1x1x

  x521x1

  1x01x3

  1

  . )x(flim)x(flim1x1x

  . f x = 1

  ( 2 ) (B)1. . . 2. . . 3. . . 4. . .

  72. f 15)]([)( 3 xfxF 4)1()1( fF )1(F ( 2 ) (B)

  1.21 2.

  23 3. 8 4. 24

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 70

  73. y = x2 3x + 2 x = 0 x = 2 x( 4 ) (B)

  1.23 2.

  61 3.

  32 4.

  65

  74. f f(2) = 1 f(1) = 3 f(x) = 3 x f(0)( 1 ) (B)

  1. 5 2. 6 3. 12 4. 15

  ( Ent41 )

  75. 3

  9)(

  2

  x

  xxf ( 1 ) (C)

  1. 0)(lim3

  xfx

  )(lim3

  xfx

  2. 0)(lim3

  xfx

  6)(lim3

  xfx

  2. 0)(lim3

  xfx

  6)(lim3

  xfx

  4. )(lim3

  xfx

  0)(lim3

  xfx

 • WWW.NISITTUTOR-ONLINE.COM 71

  76. 1)( xxf xxg )( ))(()( xfogxF 1x )2()( 1 F ( 3 ) (B)

  1. 0 2. 1 3. 2 4. 4

  77. )(

  1)(

  32

  xg

  xxf

  3)2()2( fg )2(g ( 1 ) (C)

  1. 11 2. 12 3. 13 4. 14

  78. xxxdx

  dy435 24 )1()1( yy )0(y ( 3 ) (B)

  1. 0 2. 1 3. 2 4. 3