BAHAN KARANGAN SPM_ Karangan Punca-punca Lumba Haram Di Malaysia

Download BAHAN KARANGAN SPM_ Karangan Punca-punca Lumba Haram Di Malaysia

Post on 06-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gejala sosial

TRANSCRIPT

<ul><li><p>3/5/2015 BAHANKARANGANSPM:KaranganPuncapuncaLumbaHaramdiMalaysia</p><p>http://azmanduniaku.blogspot.com/2008/11/karanganpuncapuncalumbaharamdi.html 1/4</p><p>BAHANKARANGANSPM</p><p>Friday,November07,2008</p><p>KaranganPuncapuncaLumbaHaramdiMalaysiaGejalalumbaharamterusberlakuterutamadibandarbesar.</p><p>Huraikanpuncapuncagejalainiterusberlaku.</p><p>Gejalalumbaharamataulebihdikenalidenganistilahmatrempittelahmenjadisatuisuyangbegitumemeningkansemuapihak.Pihakkerajaanberusahamengatasimasalahinidenganmemperkenalkanpelbagaitindakantetapimasihgagal.Begitujugadenganpihakmasyarakatterutamanyaibubapayangturutberusahamenghalanganakanakmerekaterjerumuskelembahhinainihanyamelihatkegagalansahaja.Mediamassadengankeupayaanmerekamenyiarkanpelbagaiprogramkesedaranturutmenemukanjalanbuntudalamkemelutini.Olehitu,puncapuncayangmenyebabkanmasalahinitimbulharusdikajisecaramendalamuntukmemastikansemualangkahyangdiambilmemangmemberikesanyangpositif.</p><p>Sebenarnyamasalahinitercetuskeranakegagalanpihakibubapamelaksanakantugasmerekadenganberkesan.Maknanya,ibubapatidakberupayamendidikanakmerekasupayamenyedaribahawalumbaharammerupakanaktivitiyangsalahdisisiundangundang.Kegagalanibubapainimungkinberkaitandenganketidakupayaanmerekauntukmenjadiibubapaatautidakmemahamikeperluanemosianakmereka.Lantaranitu,anakmerekaberalihkearahlumbaharamsebagaisatucarauntukmemenuhikeperuanemosimerekasebagaimanusiayangperludisayangidandifahamiperasaannya.</p><p>Untukmenyalahkanibubapaseratusperatusbukanlahsatujalanpenyelesaianyangbijakkeranakeadaanduniayangserbamodenterutamaeraglobalisasiiniturutmenjadikanmasalahlumbaharaminimudahmerebak.Penyiaranprogrambaratterutamaakivitilumbaharammenimbulkanrasainginmencubadidalamnaluriremajadinegaraini.Kehidupanyangserbamodenmendedahkanremajakitadenganpelbagaidugaannafsuyangsukaruntukditolakterutamakenikmatanlumbaharam.Jelaslah,lumbaharambertambahekoranbertambahmodennyakkehidupandinegarainiterutamadibandarbandarkosmopolitan.</p><p>Emel:azmanukm@gmail.com</p><p>PAKEJETUISYENSPM2015</p><p>BukukaranganSPMinimampumemenuhi</p><p>BELIBUKUSAYA?</p><p>1 More NextBlog CreateBlog SignIn</p></li><li><p>3/5/2015 BAHANKARANGANSPM:KaranganPuncapuncaLumbaHaramdiMalaysia</p><p>http://azmanduniaku.blogspot.com/2008/11/karanganpuncapuncalumbaharamdi.html 2/4</p><p>NewerPost OlderPostHome</p><p>Subscribeto:PostComments(Atom)</p><p>PostedbyNoorAzmanMahatat5:07PM</p><p>Selainitu,kegagalanpihakkerajaanturutketaraterutamadalammenyediakansuasanakehidupanyanglebihceriakepadaremaja.Ketiadaantempatuntukremajameluangkanmasadenganberkesanturutmenjadifaktorpenentumerebaknyamasalahini.Begitujugadengankegagalankerajaanuntukmenyediakanpeluangkerjayangcukupmembawaramairemajaberalihkearahlumbaharamuntukmemenuhimasamereka.Olehitu,kerajaanturutmemikulkesalahanatasmunculnyagejalanegatifini.</p><p>Sikapmasyarakatyangtidakprihatinmenjadikanmasalahiniberleluasa.Kitatidakmenganggapmasalahinimasalahsendiriselagitidakadaahlikeluargayangterbabitsehinggatidakmahumembuatlaporanjikamelihataktivitiumbaharamdikawasanmereka.Keadaaninitelahmenyebabkanpihakpolissukaruntukmenahanmerekayangterbabitdalamaktivitinegatifinikeranatiadanyakerjasamamasyarakatuntukmenjadimatadantelingapihakberkuasa.Jelaslah,sikapmasyarakatyangbagaipucukmelepaskandurimasingmasingmenjadikankemelutsosialiniberlanjutansehinggasukaruntukdikawalsekarang.</p><p>Konlusinya,masalahlumbaharamharusdibanterassegeramenerusikerjasamasemuapihak.Remajajugaharusmemilikijatidiriyangkukuhsupayatidakmudahterpedayauntukmenyertaiaktivitilumbaharamini.Merekaharusmemikirkanpendidikan,kerjayadanmasadepanmerekadaripadamemikirkankeseronokansementarasahaja.Mungkinremajaharusmerenungdirimerekasekarang.Apakahyangmerekamahukandalamhidupini?</p><p>PostaComment</p><p>CreateaLink</p><p>5comments:Eshvinsaid...</p><p>Terimakasih..Karanganiniteleahmembantusayadalampeperiksaansaya....!!</p><p>SunMay17,10:19:00PM</p><p>shafiqahjefrisaid...</p><p>sangatmemberiispiras..</p><p>SunJan13,03:12:00PM</p><p>Anonymoussaid...</p><p>Iabanyakmembantudlmpnulisansy.</p><p>MonJun17,05:29:00PM</p><p>Anonymoussaid...</p><p>Karanganinibanyakmembantudalampenulisansaya</p><p>SatFeb22,04:34:00PM</p><p>Anonymoussaid...</p><p>Terimakasih</p><p>TueJul15,09:39:00PM</p><p>Linkstothispost</p><p>keperluanskopKertasBMyangbakaldihadapiitu.HarganyaRM15danRM7untukkosposlaju.</p><p>BlogPendidikanBergunaDUNIAPELAJARCaracaraatasipencemaranalamdidunia?*Duniamengalamipencemaranyangbegituketara.**Berikanpendapatandacaracaramengatasipencemaranalamini.*Pencemaranalamdilihatsebagaisatufeno...</p><p>NovelSemangatbekerjasamadalamnovel*Novelpapaakhirnyakautewasjua*Rasylandanjuliabekerjasamamencaribahanrujukanbagimenyiapkaneseiyangdimintaolehpensyarahmereka.Merekab...</p><p>PANDUANMENULISKARANGAN</p><p>PerlukanseminarSPM2013?</p><p>BELAJARSEJARAHTujuanBritishMenaklukTM?*NyatakantujuanpenaklukanBritishterhadapnegerinegeriMelayu?*BritishmenakluknegerinegeriMelayubertujuanuntukmengukuhkankedudukanpolitiknya...</p><p>PENGAJIANAMSTPMKaranganSTPM2011...KaedahTingkatkanHubunganDuaHalaAntaraNegaraBerjiran?Hubunganluarsesebuahnegaraamatpentingdalamkemajuannegaratersebut.Jelaskancaracarauntukmeningkatkanlagihubunganduahalaantaranegarayang...</p><p>BMUPSRBlogTelahBerpindahKeWebsiteBaruWWW.PELAJARBEST.CO.CCBlogTelahBerpindahKeLamanSesawangBaruWWW.PELAJARBEST.CO.CCWWW.PELAJARBEST.CO.CCWWW.PELAJARBEST.CO.CCAKANDIHANTARDalam0saat......................</p><p>BlogUmumYangMenarikDiKunjungi</p><p>NAMKesankemasukanwargaasingkeMalaysia?*Kemasukanwarganegaraasingkesesebuahnegaratelahmeninggalkanpelbagaikesan.**Jelaskankesankesankemasukanwarganegaraasingkenegaratersebut.*...</p><p>CAKAPTERUSTindakanCEOMRTCorpharusdipuji*Tindakanletakjawatansatupenghormatan*BeritaCEOMRTCorpDatoWiraAzharAbdulHamidmeletakkanjawatangaragarakemalanganyangmenimpatigapekerj...</p><p>KerjaTerjemahanMurah</p></li></ul>