mantras y mudras agni - hotra. mudra y mantra para reverenciar la inmortalidad del alma om aham...

Click here to load reader

Post on 26-Mar-2015

265 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Slide 1

Mantras y Mudras Agni - Hotra Slide 2 Mudra y Mantra para reverenciar la Inmortalidad del Alma Om Aham Brahmasmi Slide 3 Mudra y Mantra de la Intuicin "Yaa Kundendu Tushaara Haaradhavalaa, Yaa Shubhravastraavritha Yaa Veenavara Dandamanditakara, Yaa Shwetha Padmaasana Yaa Brahmaachyutha Shankara Prabhritibhir Devaisadaa Vanditha Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha Jaadyaapaha" Slide 4 Mudra y Mantra para la Unin con la Energa Universal Om Namo Bhagavate Vasudevaya Slide 5 Mudra y Mantra para la Proteccin "Om Parvati Putaaye, Hara Hara Hara Mahadev Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam Namaami Vighneswara Paada Pankajam" Slide 6 Mudra y Mantra para la Inteligencia Namo OM Visnu padaya Krishna prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti Namine Namaste Saraswati devi Gouravani Pracarine Nrivisesa Sunyavadi Pascatya desa tarine Slide 7 Mudra y Mantra para calmar la Mente Shri Ram, Jai Ram Jai Jai Ram Om hari Govinda Om hari Mukunda Slide 8 Mudra y Mantra para Afrontar el Miedo Om namo bhagavate Narasinhaya Namas teja Tejase Avir avhirbhava Vraja nakha vajra dmstra Karmasayan Randhaya randhaya Tamo grasa grasa Om svah Abhayam abhayam Atmani bhuyista Om krausm Slide 9 Mudra y Mantra para Prevenir el Stress Nasta prayesu abhadresu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama sloke Bhaktri bhavati naistiki Slide 10 Mudra y Mantra para Proteger la Salud Dhanvantarir bhagavan Patv apathyad Dvandad bhayad Risabho nirjitatma Yajas ca lokad Avataj janantad Balo ganat krodah Vasad ahindrah Slide 11 Mudra y Mantra para la Longevidad Sanat kumara vatu kamadevad Dayasirsa mam pathi Deva helanat Devarsi varyah Purusarcanantarat Kurmo harir mam Nirayad asesat Slide 12 Mudra y Mantra para La Conciencia Superior Om sri krishna Caitanya prabhu Nityananda Sri advaita Gadadhara Srivasadi goura Bhakta vrinda Slide 13 Mudra y Mantra para Coneccin Divina Om ajana Timirandasya Janan jana salakaya Chaksur unmilitan Yena tasmai Sri gurave namah Slide 14 Mudra y Mantra para Obtener Gua Mukhan karoti vacalam Phalgun langayate girim Yat kripa tan aham vande Sri guru dina tarinam Slide 15 Mudra y Mantra para La Paz Om .. Shanti Shanti. Om