most imp paper for senior clerk (1) by learn gujarat · prime minister _____ the pradhan mantri...

57
LEARNGUJARAT.COM 9099991855 અમારા WHATSAPP GROUP મા જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નબર પર JOIN MESSAGE કરો MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT.COM ૧. કુવરબાઈનુ મામેરુ યોજના ા મુયમીએ અમલમા મ ૂકી હતી ? A નરેર મોદી B દલીપ પરીખ C છબીલદાસ મહેતા D કેશુભાઈ પટેલ ANSWER:-D ૨. ૧ યુઆરી ૨૦૧૦ ના શુવાર છે તો ૨૦૧૦ ની ૧૫ મી ઓગટે કયો વાર આવશે ? A સોમવાર B રવવવાર C મગળવાર D બુધવાર ANSWER:-B ૩. જો કોઈ સાકેવતક ભાષામા COPUTER ને RETUPMOC લખાતુ હોય તો BIRDS ને કઈ રીતે લખશકાય ? A SDRBI B SDRIS C SDRIB D BIDSR ANSWER:-C ૪. PRINCIPAL શદમાથી નીચેનામાથી કયો શદ બનાવી શકાતો નથી ?

Upload: others

Post on 28-May-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT.COM

૧. કુુંવરબાઈનુું મામેરુું યોજના ક્ાું મખુ્યમુંત્રીએ અમલમાું મકૂી હતી ?

A નરેન્દ્ર મોદી

B દદલીપ પરીખ

C છબીલદાસ મહતેા

D કેશભુાઈ પટેલ

ANSWER:-D

૨. ૧ જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૦ ના શકુ્રવાર છે તો ૨૦૧૦ ની ૧૫ મી ઓગસ્ટે કયો વાર આવશે ?

A સોમવાર

B રવવવાર

C મુંગળવાર

D બધુવાર

ANSWER:-B

૩. જો કોઈ સાુંકેવતક ભાષામાું COPUTER ને RETUPMOC લખાત ુું હોય તો BIRDS ને કઈ રીતે લખી શકાય ?

A SDRBI B SDRIS

C SDRIB

D BIDSR

ANSWER:-C

૪. PRINCIPAL શબ્દમાુંથી નીચેનામાુંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાતો નથી ?

Page 2: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A PAIL B PLAIN

C CRAP

D PRICE

ANSWER:-D

૫. નીચેનામાુંથી કયો વવકલ્પ ઈન્દ્ટરનેટ સચચ એન્દ્ીન નથી?

A Google

B Bing

C Yandex

D Linux

ANSWER:-C

૬. એક બાઈટ એટલે _______

A 4 bits

B 16 bits

C 8 bits

D 32 bits

ANSWER:-C

૭. PDF નો અથચ શુું થાય છે ?

A પાવર ડોક્યમેુન્દ્ટ ફાઈલ

B પોટેબલ ડોક્યમેુન્દ્ટ ફાઈલ

C પોટેબલ ડોક્યમેુન્દ્ટ ફોરમેટ

D પ્યોર ડોક્યમેુન્દ્ટ ફાઈલ

ANSWER:-C

Page 3: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૮. Header & footer ક્ાું મેનમુાું હોય છે ?

A tools

B file

C Insert

D view

ANSWER:-C

૯. GUI નુું પરુુનામ જણાવો.

A Graphics used interface

B Graphics user interface

C Graph used insert

D Garbage under insert

ANSWER:-B

૧૦. word માું Clip art ઓપ્શન ક્ાું મેનમુાું આવે છે ?

A insert

B view

C home

D review

ANSWER:-A

૧૧. સોનાની શદુ્ધતા ક્ાું એકમમાું માપવામાું આવે છે ?

A કેરોટીન

B કોસ્મેદટક

C કેરેટ

D હટચઝ

ANSWER:-C

Page 4: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૨. ઓક્સસજન વાયનુા શોધક કોણ હતા?

A માકોની

B રુડોલ્ફ

C ઇલીયાસ હોવે

D જેમ્સ પ્રીસ્ટલી

ANSWER:-D

૧૩. ઠેલેમેસીયા રોગ શરીરના ક્ાું ભાગમાું થાય છે ?

A લોહીના રસતકણોમાું

B આંતરડામાું

C ચામદડયામાું

D ફેફસામાું

ANSWER:-A

૧૪. ગ્રાઉન્દ્ડ ઝીરો ક્ાું આવેલુું છે ?

A ટોક્ો

B પેરીસ

C ન્દ્યયુોકચ

D મોસ્કો

ANSWER:-C

૧૫. પથૃ્વીનો સરક્ષા વાલ્વ કોણે કહ ેછે ?

A ભકૂુંપ

B નદીઓ

Page 5: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C અઝોન ગેસ

D જ્વાલામખુી

ANSWER:-D

૧૬. ગજુરાતમાું સતુરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનુું સૌથી મોટુું કેન્દ્ર ક્ાું આવેલુું છે ?

A સરુત

B વડોદરા

C અમદાવાદ

D જામનગર

ANSWER:-C

૧૭. ક્ાું વેદને સુંગીતની ગુંગોત્રી કહવેામાું આવે છે ?

A ઋગ્વેદ

B સામવેદ

C અથવચવેદ

D યજુવેદ

ANSWER:-B

૧૮. ગરુ્જર પ્રતીહારોની રાજધાની કઈ હતી ?

A આનતચપરુ

B પ્રભાસ પાટણ

C ભીન્નામલ

D વલ્લભી

ANSWER:-C

Page 6: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૯. મઘુલોની રાજભાષા કઈ હતી ?

A ઉરૂ્ચ

B ફારસી

C દહન્દ્દી

D એક પણ નદહ

ANSWER:-B

૨૦. નીચેનામાુંથી કોણ તબલા અને વસતારના શોધક છે ?

A ઝાકીર હુસેન

B બબક્સ્મલ્લા ખાન

C ભીમસેન

D અમીર ખશુરો

ANSWER:-D

૨૧. મખુ્ય ચુુંટણી કવમશનરની મદુત કેટલા વષચની હોય છે ?

A ૫ વષચ

B ૧૦ વષચ

C ૬ વષચ

D ૩ વષચ

ANSWER:-C

૨૨. ભારતીય બુંધારણમાું કટોકટીનો ખ્યાલ ક્ાું દેશમાુંથી લેવામાું આવ્યો ?

A ય.ુએસ.એ

B આયરલેન્દ્ડ

Page 7: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C જમચની

D ઇંગ્લેન્દ્ડ

ANSWER:-C

૨૩. રોણાચાયચ એવોડચ કોને પ્રદાન કરવામાું આવે છે ?

A કોચને

B ખેલાડીને

C સુંસ્થાને

D ટીમને

ANSWER:-A

૨૪. દેવધર ટ્રોફી કોની સાથે સુંકળાયેલી છે ?

A હોકી

B ફૂટબોલ

C દક્રકેટ

D કબ્બડી

ANSWER:-C

૨૫. પ્રથમ રાીવ ગાુંધી પરુસ્કાર કોને આપવામાું આવ્યો હતો ?

A અબભનવ બબન્દ્રા

B કવપલદેવ

C મહશે ભપૂવત

D વવશ્વનાથ આનુંદ

ANSWER:-D

Page 8: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૨૬. માતશૃ્રાદ્ધ ક્ાું થાય છે ?

A ગયા

B વસદ્ધપરુ

C વઢવાણ

D રૂપાલ

ANSWER:-B

૨૭. કાયાવરોહણ ક્ાું સપ્રદયાનુું પવવત્ર તીથચસ્થળ છે ?

A જૈન

B બૌદ્ધ

C વવષ્ણ ુ

D વશવ

ANSWER:-D

૨૮. ડુુંગળીનુું સૌથી વધ ુવાવેતર અને ઉત્પાદન ક્ાું જજલ્લામાું થાય છે ?

A મહસેાણા

B રાજકોટ

C ભાવનગર

D જુનાગઢ

ANSWER:-C

૨૮. કચ્છ જજલ્લામાું ક્ાું ખારેક સુંશોધન કેન્દ્ર આવેલુું છે ?

A મરુા

B ભજુ

Page 9: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C રાપર

D લખપત

ANSWER:-A

૨૯. ઓરુંગઝેબનો જન્દ્મ ક્ાું થયો હતો ?

A દાહોદ

B આગ્રા

C જયપરુ

D પાનીપત

ANSWER:-A

૩૦. વધાચમાું ગાુંધીીએ કયો આશ્રમ સ્થાપ્યો ?

A કોચરબ

B ગાુંધી આશ્રમ

C સેવાગ્રામ

D એક પણ નદહ

ANSWER:-C

૩૧. કચ્ચી મેવા તરીકે કયુું ફળ જાણીત ુું છે.

A ખજુર

B કાજુ

C અખરોટ

D ખારેક

ANSWER:-D

Page 10: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૩૨. ગજુરાતનુું લોસગેઈટ ધરાવત ુું એકમાત્ર બુંદર કયુું છે ?

A કુંડલા

B દ્વારકા

C ભાવનગર

D વેરાવળ

ANSWER:-C

૩૩. ગજુરાતની સૌપ્રથમ ફાઈનઆટચસ કોલેજ ક્ાું શરુ થઇ હતી ?

A વડોદરા

B અમદાવાદ

C આણુંદ

D રાજકોટ

ANSWER:-A

૩૪. કકચવતૃને બે વાર ઓળુંગતી ભારતની એકમાત્ર નદી કઈ છે ?

A ગોદાવરી

B ગુંગા

C મહી

D બ્રમ્હપતુ્રા

ANSWER:-C

૩૫. વલસાડ કઈ નદીને દકનારે આવેલુું છે ?

A પણૂાચ

B ઓરુંગા

Page 11: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C કોલક

D વશિંગવડો

ANSWER:-B

૩૬. ૭,૧૧,૧૩,૧૭,૧૯,.?

A ૨૩

B ૨૨

C ૨૧

D ૨૦

ANSWER:-A

૩૭. જો A=26, SUN=27 તો CAT=?

A ૪૫

B ૭૭

C ૪૦

D ૫૭

ANSWER:-D

૩૮. He appeared in _______examination.

A a B an

C the

D none of these

ANSWER:-B

૩૯. Mr. shah is _________ honorable principle.

Page 12: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A an B a

C the

D none of these

ANSWER:-A

૪૦. He didn’t attend the party, ________ ?

A has he ?’ B does he

C did he

D is he

ANSWER:-C

૪૧. prime minister ________ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014.

A was launched B launched

C launching

D lunch

ANSWER:-B

૪૨.. He wants nothing ________ your grace.

A as B but

C at

D so

ANSWER:-B

૪૩. I believe in _________ you believe.

A that

Page 13: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

B what

C at

D which

ANSWER:-B

૪૪. this boy seems ______ small to be a soldier.

A enough B too

C though

D to

ANSWER:-B

૪૫. Take deep breaths _______ you can overcome fear.

A in order to B in order that

C owing to

D because of

ANSWER:-B

૪૬. you __________ not smoke in the temple.

A will B should

C could

D would

ANSWER:-B

૪૭. Narendra modi _______ have discussed in Gujarati language with obama first time.

A must B might

Page 14: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C may

D can

ANSWER:-B

૪૮. ___________ I opened the cage, the tiger rushed at me.

A no sooner B as soon as

C As soon as

D No sooner

ANSWER:-C

૪૯. find out nearest synonyms : remote.

A distant B back

C low

D search

ANSWER:-A

૫૦. find out nearest opposite : junior.

A new B senior

C old

D fresh

ANSWER:-B

૫૧. Give the plural of : class

A class B classes

C clash

Page 15: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D none

ANSWER:-B

૫૨. Rahul said that he was not averse _____ the idea.

A in B for

C of

D to

ANSWER:-D

૫૩. __________ Has lost his book

A Some one B all

C many

D a few

ANSWER:-A

૫૪. She is a doctor __________ name is kajal.

A Him B her

C your

D them

ANSWER:-B

૫૫. Please write ________ you have read.

A whom B who

C what

D which

Page 16: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

ANSWER:-C

૫૬. Will you Give me ______ bottle of water ?

A A B An

C The

D None

ANSWER:-D

૫૭. Vivek walked ________ the road.

A in B to

C for

D along

ANSWER:-D

૫૮. I am capable ________ climbing.

A with B on

C of

D in

ANSWER:-C

૫૯. Mahesh tells a lie ___________ I can’t trust him.

A of B that

C them

D therefore

ANSWER:-D

Page 17: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૬૦. We must conform ________ the rules of the game.

A in B at

C from

D to

ANSWER:-D

૬૧. The dead body is devoid ___________ sense.

A to B for

C of

D with

ANSWER:-C

૬૨. He was astonished __________ the sad news.

A at B in

C to

D with

ANSWER:-A

૬૩. is __________ mehul coming here ?

A a B the

C an

D none of these

ANSWER:-D

૬૪. my father __________ everybody loves is 79 years old.

Page 18: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A who B which

C whom

D whose

ANSWER:-C

૬૫. All _________ have a bank account.

A shall B must

C would

D can

ANSWER:-B

૬૬.___________ the girl, boy became emotional.

A see B saw

C seen

D seeing

ANSWER:-D

૬૭. she was married _________ an early age.

A for B of

C at

D in

ANSWER:-C

૬૮. his conduct is bad, and his honesty is not __________ suspicion.

A in

Page 19: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

B beyond

C under

D above

ANSWER:-D

૬૯. I devote much of my time _______ writing

A at B to

C on

D in

ANSWER:-B

૭૦. I shall be ready _______ a moment.

A with B in

C for

D on

ANSWER:-B

૭૧. I invite them __________ they did not come.

A so B and

C but

D yet

ANSWER:-C

૭૨. The word ‘ liberal ‘ is _____

A verb B noun

Page 20: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C adjective

D none

ANSWER:-C

૭૩. Hardwar is as _______ as Amarnath.

A more famous B famous

C most famous

D none

ANSWER:-B

૭૪. What is the plural of “self”

A self B selves

C selfs

D none

ANSWER:-B

૭૫. you like cricket, _____

A did you ? B do you ?

C does you ?

D don’t you ?

ANSWER:-D

૭૬. find nearest synonyms : victory

A dowdy B depravity

C novice

Page 21: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D Achievement

ANSWER:-D

૭૭. find nearest antonyms : Resign

A knit B slit

C continue

D Undertake

ANSWER:-C

૭૮. એલીસબબ્રજનુું નામ કોના પરથી પાડવામાું આવ્યુું ?

A અંગ્રેજ અવધકારી

B અંગ્રેજ અવધકારીની પત્ની

C ચાલ્સ વડુ

D આમાુંથી એકપણ નદહ

ANSWER:-B

૭૯. વસનેગોગ ક્ાું ધમચનુું પ્રાથનાસ્થળ છે ?

A બિસ્તી

B પારસી

C યહુદી

D શીખ

ANSWER:-C

૮૦. N.G.O નો અથચ શુું થાય છે ?

A ન્દ્ય ુગવનચમેન્દ્ટ ઓફીસ

Page 22: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

B ન્દ્ય ુજનરલ ઓફીસ

C નોન ગવનચમેન્દ્ટ ઓગેનાઈઝેસન

D નોન ગવનચમેન્દ્ટ ઓફીસ

ANSWER:-C

૮૧.. દકમોથેરાપી સારવાર ક્ાું રોગના વનદાનમાું આપવામાું આવે છે ?

A તાઈફોઈડ

B એઈડઝ

C ન્દ્યમુોવનયા

D કેન્દ્સર

ANSWER:-D

૮૨. કાળો ડુુંગર ક્ાું જજલ્લામાું આવેલો છે ?

A કચ્છ

B જુનાગઢ

C જામનગર

D પોરબુંદર

ANSWER:-A

૮૩. નીલમબાગ પેલેસ ક્ાું શહરેમાું આવેલો છે ?

A વડોદરા

B જામનગર

C ભાવનગર

D જુનાગઢ

Page 23: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

ANSWER:-C

૮૪. દફલ્મોનુું સૌથી વધ ુઉત્પાદન ક્ાું દેશમાું થાય છે ?

A અમેદરકા

B ભારત

C ચીન

D જાપાન

ANSWER:-B

૮૫. બબહુ નતૃ્ય ક્ાું રાજ્યનુું છે ?

A રાજસ્થાન

B બુંગાળ

C બબહાર

D અસમ

ANSWER:-D

૮૬. માતાનો મઢ તીથચસ્થળ ક્ાું આવેલુું છે ?

A કચ્છ

B ચોટીલા

C પાવાગઢ

D અંબાી

ANSWER:-A

૮૭. પ્રથમ એશીયાઈ ગમે ક્ાું યોજાતો હતો ?

A જાકાતાચ

Page 24: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

B એથેન્દ્સ

C તેહરાન

D દદલ્લી

ANSWER:-D

૮૮. નીચેનામાુંથી કયુું બ્લડ ગ્રપુ નથી ?

A C+ B A+

C B+

D A

ANSWER:-A

૮૯. અંધજનો વાુંચી શકે તેવી લીપીની શોધ કોને તૈયાર કરી ?

A એલેસઝાન્દ્ડર ફ્લેવમિંગ

B એડીસન

C લઈુસ બે્રઈલ

D ઇલીયાસ હોવ ે

ANSWER:-C

૯૦. અભયઘાટ કોની સમાધી છે ?

A ચૌધરી ચરણવસિંહ

B મોરારી દેસાઈ

C રાીવ ગાુંધી

D ઇન્દ્દીરા ગાુંધી

ANSWER:-B

Page 25: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૯૧. નીચેનામાુંથી કોનો સમાવેશ સપ્તષીમાું થતો નથી ?

A અંબગરસ

B વસીષ્ટ

C પલુસ્ત્ય

D વવશ્વાવમત્ર

ANSWER:-C

૯૨. ઈન્દ્ટરનેટ દ્વારા ટપાલ મકુવામાું આવે તેને શુું કહ ેછે ?

A સ્પીડ ડાયલ

B કુદરયર મેઈલ

C ઈ-મેઈલ

D ફેસસ

ANSWER:-C

૯૩. વજન માપવાનો કમાન કાુંટો વવજ્ઞાનના ક્ાું વનયમ ઉપર કામ કારરે છે ?

A ઓહમનો વનયમ

B આદકિમીડીઝનો

C ન્દ્યટુનનો વનયમ

D હુકનો વનયમ

ANSWER:-D

૯૪. અવાજની તીવ્રતા માપવા માટે કયો આંક વપરાય છે ?

A હરટજ

B સેન્દ્ટીગ્રેડ

Page 26: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C ડેસીબલ

D લેસટોમીટર

ANSWER:-C

૯૫. ન્દ્યમુોવનયા રોગ શેની સાથે સુંબુંવધત છે ?

A ફેફસા

B ચામડી

C હૃદય

D કીડની

ANSWER:-A

૯૬. તણૃમળૂ કોંગે્રસ ક્ાું રાજ્યનો સ્થાવનક પક્ષ છે ?

A ઉત્તરપ્રદેશ

B બબહાર

C પવિમ બુંગાળ

D અસમ

ANSWER:-C

૯૭. ભદૂાન યોજના સાથે ક્ાું મહાનભુાવનુું નામ સુંકળાયેલ છે ?

A જમનાલાલ બજાજ

B પુંદડત નહરેા

C મોહનલાલ પુંડયા

D વવનોબા ભાવ ે

ANSWER:-D

Page 27: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૯૮. ગજુરાતમાું માતશૃ્રાધ્ય માટે કયુું સ્થળ જાણીત ુું છે ?

A પ્રભાસ પાટણ

B વસધ્ધપરુ

C ચાણોદ

D દ્વારકા

ANSWER:-B

૯૯. ભારત સરકારના મખુ્ય કાયદા અવધકારી કોણ છે ?

A એટની જનરલ

B કાયદા પ્રધાન

C મખુ્યન્દ્યાયમવૂતિ

D સવોચ્ચ અદાલતના સબચવ

ANSWER:-A

૧૦૦. તેજાબી વરસાદ ઘટના માટે કયો વાય ુજવાબદાર છે ?

A કાબચન ડાયોસસાઈડ

B કાબચન મોનોસસાઈડ

C સલ્ફર ડાયોસસાઈડ

D હાઈડ્રોજન

ANSWER:-C

૧૦૧. કડાણા બુંધ કઈ નદી પર બાુંધવામાું આવ્યો છે ?

A તાપી

B સરસ્વતી

Page 28: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C મહી

D નમચદા

ANSWER:-C

૧૦૨. ખારાઘોડા શેના ઉત્પાદન માટે જાણીતા છે ?

A ખનીજ તેલ

B કાચ

C કપાસ

D મીઠા

ANSWER:-D

૧૦૩. ગજુરાતની “અક્સ્મતા” શબ્દનો પ્રયોગ કોને કયો હતો ?

A કનૈયાલાલ મનુશી

B ઉમાશુંકર જોશી

C દહતેન્દ્ર દેસાઈ

D માધવવસિંહ સોલુંકી

ANSWER:-A

૧૦૪. ઠાગાનતૃ્ય ક્ાું જાણીતા લોકોમાું પ્રચબલત છે ?

A પઢાર

B કોળી

C ઠાકોર

D ભરવાડ

ANSWER:-C

Page 29: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૦૫. ‘જનસુંઘની’ સ્થાપના કોને કરી હતી ?

A મહાત્મા ગાુંધી

B સભુાષચુંર બોઝ

C બચતરુંજન

D શ્યામા પ્રસાદ મખુરી

ANSWER:-D

૧૦૬. “ચાર વમનાર ચેલેન્દ્જ કપ” કઈ રમત સાથે સુંકળાયેલ છે ?

A દક્રકેટ

B વોલીબોલ

C ફૂટબોલ

D ટેનીસ

ANSWER:-A

૧૦૭. કબલિંગ પરુસ્કાર ક્ાું કે્ષત્રમાું આપવામાું આવે છે ?

A સાદહત્ય

B પત્રકાર

C વવજ્ઞાન

D ધમચ

ANSWER:-C

૧૦૮. નીચેનામાુંથી શુું એક અલગ પડે છે ?

A ચુંદીગઢ

B ભોપાલ

Page 30: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C અમદાવાદ

D ગુંગટોક

ANSWER:-C

૧૦૯. જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૧ ના શવનવાર હોય તો ૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૧ ના રોજ કયો વાર હશે ?

A શવનવાર

B રવવવાર

C સોમવાર

D મુંગળવાર

ANSWER:-A

૧૧૦. ૨૨,૨૮,૨૫,૩૧,૨૮, ? કયો અંક આવશે.

A ૩૩

B ૩૫

C ૩૬

D ૩૪

ANSWER:-D

૧૧૧. જો STAGE ને TUBHF ના રૂપમાું સાુંકેવતક ભાષામાું લખવામાું આવે તો CODING ને કઈ રીતે લખાય.

A GNDICO

B DPEJOH

C DPEJOI

D DPEJPH

ANSWER:-B

Page 31: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૧૨. MATHEMATICS શબ્દમાુંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાય નદહ ?

A MAT

B THE

C ICE

D TIK

ANSWER:-D

૧૧૩.. નીચેનામાુંથી કઈ કૃવત નરવસિંહ મહતેાની નથી ?

A સદુામા ચદરત્ર

B ભક્સતપદારથ

C ઓખાહરણ

D સદરતા ચદરત્ર

ANSWER:-C

૧૧૪. અમારે હજારે વષચ અંધારે ગયા.તમે આવા ડાહ્યા બાળક ક્ાુંથી થયા ક્ાું કવવની જાણીતી પુંક્સત છે ?

A ભાલણ

B પ્રીતમ

C પ્રેમાનુંદ

D અખો

ANSWER:-D

૧૧૫. પે્રમાનુંદની કઈ કૃવત દર ચૈત્ર મદહનામાું ગવાય છે ?

A ઓખાહરણ

B સદુામાચદરત્ર

Page 32: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C દાણલીલા

D નળાખ્યાન

ANSWER:-A

૧૧૬. ‘દડસ્કવરી ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા’ કૃવતના લેખક કોણ છે ?

A ગાુંધીી

B મહવષિ અરવવિંદ

C રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

D જવાહરલાલ નહરુે

ANSWER:-D

૧૧૭. ઝાડના થડને કાપી નાખો, ડાળા આપોઆપ તટૂી પડશે આ ઉક્સત કોની છે ?

A બાીરાવ પહલેો

B બાળ ગુંગાધર વતળક

C લાલબહારુ્ર શાસ્ત્રી

D આચાયચ રજનીશ

ANSWER:-A

૧૧૮. નીચેનામાુંથી કઈ કૃવત સહજાનુંદ સ્વામીની છે ?

A જ્ઞાનકકો

B રવસકવલ્લભ

C લાલબહારુ્ર શાસ્ત્રી

D આચાયચ રનીશ

ANSWER:-D

Page 33: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૧૯. “ કુમાર અને ગૌરી” કોની જાણીતી કૃવત છે ?

A કાન્દ્ત

B પન્નાલાલ પટેલ

C ઉમાશુંકર જોશી

D ભાલણ

ANSWER:-A

૧૨૦. “સરુતાની વાડીનો મીઠો મોરલો” તરીકે ક્ાું કવવને ઓળખવામાું આવે છે ?

A પ્રેમાનુંદ

B આનુંદશુંકર ધવૃ

C કલાપી

D બળવુંતરાય

ANSWER:-C

૧૨૧. ઈશ્વર પેટલીકર ક્ાું ીલ્લાના વતની હતા ?

A ખેડા

B સરુત

C વડોદરા

D અમરેલી

ANSWER:-A

૧૨૨. કાકાસાહબે કાલેલકરની “સ્મરણયાત્રા” કૃવત ક્ાું પ્રકારની છે ?

A નવલકથા

B નવબલકા

Page 34: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C આત્મકથા

D વાતાચ

ANSWER:-C

૧૨૩. ‘ વનરાલા ‘ ઉપનામ ક્ાું કવવનુું છે ?

A સયૂચકાન્દ્ત વત્રપાઠી

B હસમખુલાલ શાહ

C ભાનશુ ુંકર વ્યાસ

D વવશ્વનાથ ભટ્ટ

ANSWER:-C

૧૨૪. “આપણો ઘડીક સુંગ” કૃવતના રચવયતા કોણ છે ?

A બ.ક.ઠાકોર

B મકરુંદ દવે

C દદગીશ મહતેા

D રવસકલાલ પરીખ

ANSWER:-C

૧૨૫. અયોગ્ય જોડકુું શોધો.

A મીરાબાઈ – પદ

B દયારામ – ગરબી

C વલ્લભ મેવાડો – ગરબા

D સ્નેહરક્શ્મ – ખુંડકાવ્ય

ANSWER:-D

Page 35: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૨૬. યોગ્ય જોડકુું શોધીને લખો.

A કરણઘેલો – ગણુસુુંદરી

B પોસ્ટઓફીસ – ીવરામ ભટ્ટ

C પથૃ્વી વલ્લભ – પુુંજો

D આગગાડી – સુંતો

ANSWER:-A

૧૨૭. ભોળા ભટ્ટ પાત્રના લેખકનુું નામ જણાવો.

A દલપતરામ

B નવલરામ પુંડયા

C ધમૂકેત ુ

D ઈશ્વર પેટલીકર

ANSWER:-B

૧૨૮. અલુંકાર ઓળખાવો. કાવમની કોદકલા કેલી કુુંજન કરે.

A વણાચનપુ્રાસ

B શબ્દાનુુંપ્રાસ

C યમક

D રૂપક

ANSWER:-A

૧૨૯. દમયુંતી મખુ જાણે ચુંર છે ?

અલુંકાર ઓળખાવો.

A અનન્દ્વય

Page 36: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

B વ્યવતરેક

C ઉપમા

D ઉત્પ્રેક્ષા

ANSWER:-D

૧૩૦. ગુંગા ભારતની લાુંબી નદી છે

A વ્યક્સતવાચક

B જાવતવાચક

C સમહુવાચક

D રવ્યવાચક

ANSWER:-A

૧૩૧. પેલી છોકરી સુુંદર બચત્રો દોરે છે. કયુું સવચનામ છે ?

A સાપેક્ષ સવચનામ

B દશચક સવચનામ

C પ્રશ્નવાચક સવચનામ

D પરુુષવાચક સવચનામ

ANSWER:-B

૧૩૨. સાચી જોડણી શોધીને લખો.

A અવતથી

B અતીથી

C અવતથી

D અતીથી

Page 37: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

ANSWER:-A

૧૩૩. “ અગાઉ કદી ન થયુું હોય તેવુું” – શબ્દ સમહૂ માટે યોગ્ય શબ્દ લખો.

A અપવૂચ

B અનન્દ્ય

C અનુંત

D અનજુ

ANSWER:-A

૧૩૪. નીચેનામાુંથી ‘પષુ્ય’ નો સમાનાથી શબ્દ લખો.

A વનશા

B કુસમુ

C તરુ

D લતા

ANSWER:-B

૧૩૫. ‘દાુંત ખાટા કરવા’ રૂદઢપ્રયોગનો અથચ દશાચવો.

A પરાજજત કરવુું

B બેઈજ્જત કરવુું

C ખાટુું ખાવુું

D દાુંત પર ખટાશ લગાવતી

ANSWER:-A

૧૩૬. સુંવધ છોડો : અભ્યાસ

A અભ્ય + આસ

Page 38: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

B અભી + વ્યાસ

C અભ્ય + અસ

D અભી + આસ

ANSWER:-D

૧૩૭. નીચેના વાક્માું રેખાુંદકત શબ્દની સાચી વવભક્સત શોધીને લખો.

મજુ અબળાને મોટી વમરાત બાઈ !’

A તતૃીય

B પ્રથમ વવભક્સત

C પુંચમી વવભક્સત

D સાતમી વવભક્સત

ANSWER:-B

૧૩૮. વવરુદ્વારથી શબ્દ લખો – સમન્ષ્ટ

A અંગત

B સુંગત

C વૈયદફત

D સમરષ્ટી

ANSWER:-C

૧૩૯. તમારા કારણે જ આ બધુું થયુું છે – નીપાત ઓળખાવો.

A આ

B બધુું

C કારણે

Page 39: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D જ

ANSWER:-D

૧૪૦. વવરુદ્ધાથી શબ્દ લખો. ખાનદાન

A અધમ

B અગ્રજ

C અબભમાની

D પ્રજ્ઞ

ANSWER:-A

૧૪૧. રૂઢી પ્રયોગનો અથચ લખો. – સોનાના ઝાડ ભાળવા.

A સોનાના દાગીના મળવા

B સોનાની વસ્ત ુઆંચકી લેવી

C ખબુ સમદૃ્ધદ્ધ જોવી

D એક પણ નદહ

ANSWER:-C

૧૪૨. ‘આજ આકાશના મુંડપે મેઘના, નતૃ્યના ચુંડ પડછુંદ ગાજે’ – છુંદ ઓળખાવો.

A હદરગીત

B ઝૂલણા

C ચોપાઈ

D મનહર

ANSWER:-B

૧૪૩. નીચેનામાુંથી પ્રાકૃવતક સુંખ્યાઓ માટે કયુું સાચુું નથી ?

Page 40: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A તે અસુંખ્ય છે

B સૌથી નાની પ્રાકૃવતક સુંખ્યા ૦ છે

C સૌથી નાની પ્રાકૃવતક સુંખ્યા ૧ છે

D ૧, ૨, ૩,......... પ્રાકૃવતક સુંખ્યા છે

ANSWER:-B

૧૪૪. શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ લખો. – પાણી સગુ ુંવધત બનાવનાર એક વનસ્પવત

A ચઆુ

B વનસ્પવત

C વાળો

D અત્તર

ANSWER:-C

૧૪૫. જો x/(0.04)1/2 = 14 હોય તો x ની કીમત કેટલી થશે ?

A ૨૮

B ૨.૮

C ૦.૨

D ૨

ANSWER:-B

૧૪૬. ૦.૦૦૦૮૪૧ નુું વગચમળૂ કેટલુું થાય ?

A ૦.૦૦૦૭

B ૦.૦૦૨૯

Page 41: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C ૦.૦૨૯

D ૦.૨૯

ANSWER:-C

૧૪૭. પ્રથમ ૮૦ પ્રાકૃવતક સુંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય ?

A ૩૨૪૦

B ૪૩૨૦

C ૮૪૮૦

D ૬૪૮૦

ANSWER:-A

૧૪૮. કોઈ બે અંકની સુંખ્યાના અંકોના સરવાળો ૯ થાય છે. તે સુંખ્યામાુંથી ૨૭ બાદ કરવામાું આવે તો, તેમાના અંકોની અદલા બદલી થાય છે.તે સુંખ્યા જણાવો.

A ૨૭

B ૬૩

C ૩૬

D ૭૨

ANSWER:-B

૧૪૯. જો ૨૪ ના x % = ૬૪ હોય તો x નુું મલુ્ય કેટલુું થાય ?

A ૨૬૬2

3

B ૨ 2

3

C ૩૭૧૨

D ૧૩૩૧

Page 42: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

ANSWER:-A

૧૫૦.

૧+૩

૫+૧

નુું મલુ્ય કેટલુું થાય ?

A ૩

B ૪

C ૧

D ૦

ANSWER:-C

૧૫૧.

=?

A ૧

B ૪૦૨

C ૨૦૭

૩૯૯

D ૪

ANSWER:-D

૧૫૨. ીવન એક કામ ૨૦ દદવસમાું પરુુું કરે છે. તેજ કામ પ્રવીણ ૩૦ દદવસમાું પરુુું કરે છે. બુંને ભેગા મળીને કામ કરે તો કામ કેટલા દદવસમાું પરુુું થાય.

A ૧૨ દદવસ

B ૧૫ દદવસ

C ૧૮ દદવસ

D ૨૫ દદવસ

Page 43: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

ANSWER:-A

૧૫૩. ૫૦ દકલોમીટર દર કલાકની ઝડપે પસાર થતી એક ૧૦૦ મીટર લાુંબી ટે્રનને એક વસગ્નલ પસાર કરતા કેટલો સમય લાગશે. ?

A ૭.૨ સેકન્દ્ડ

B ૬ સેકન્દ્ડ

C ૮.૨ સેકન્દ્ડ

D ૬.૩ સેકન્દ્ડ

ANSWER:-A

૧૫૪. ૩૨

૫ + ૧૩

૭ +૧ ૬

૩૫ = ?

A ૭૨

B ૫

C ૬

D ૫૧૧

૫૫

ANSWER:-C

૧૫૫. કઈ રકમનુું ૨ વષચમાું ૫% સાધારણ વ્યાજના દરથી વ્યાજ રૂવપયા ૭૫૦ થાય છે ?

A ૭, ૫૦૦

B ૭, ૭૦૦

C ૭૫૦

D ૭૦, ૦૦૦

ANSWER:-A

૧૫૬. એક કાટકોણ વત્રકોણના પાયાનુું માપ ૮ સેમી છે. જો તેનુું કે્ષત્રફળ ૬૪ ચો.સે.મી હોય, તો વત્રકોણની ઉચાઇ શોધો ?

Page 44: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A ૧૬ સે.મી

B ૨૭ સે.મી

C ૩૬ સે.મી

D ૯ સે.મી

ANSWER:-A

૧૫૭. બે સુંખ્યાઓનો લ.સાું.અ ૫ છે જો તે પૈકી એક સુંખ્યા ૨૫ હોય તો બીી સુંખ્યા કઈ હશે ?

A ૨૨૫

B ૪૫

C ૨૫

D ૫

ANSWER:-B

૧૫૮. આઈસ્ક્રીમના ૧૫ કપની દકિંમત રૂ. ૧૯૮ હોય તો ૨૫ કપની દકિંમત કેટલી થાય ?

A રૂ. ૨૨૦

B રૂ. ૩૦૦

C રૂ. ૩૩૦

D રૂ. ૩૪૬

ANSWER:-C

૧૫૯. રૂ. ૧૬૦૦૦ નુું ટીવી વેચતા ૨૦% ખોટ ગઈ તો કેટલા રૂવપયા ખોટ ગઈ કહવેાય ?

A ૩૨

B ૩.૨૦

C ૨૦

Page 45: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D ૩૨૦૦

ANSWER:-D

૧૬૦. મુુંબઈથી ગજુરાતી ભાષામાું “વન્દ્દેમાતરમ” સામાવયક કોને શરુ કયુું હત ુું ?

A ગાુંધીી

B અમતૃલાલ શેઠ

C સરદાર પટેલ

D ક.મા મનુશી

ANSWER:-B

૧૬૧. કાન્દ્તા નાટકના લખેક કોણ છે ?

A મણીલાલ દ્વ્રીવેદી

B દલપતરામ

C કાુંવત ભટ્ટ

D અસાઈત ઠાકોર

ANSWER:-A

૧૬૨. નરવસિંહ મહતેાથી શરુ થયેલા યગુને ક્ાું યગુ તરીકે ઓળખવામાું આવે છે ?

A ભક્સતયગુ

B પાષણયગુ

C પૌરાબણકયગુ

D મધ્યકાલીનયગુ

ANSWER:-A

૧૬૩. ‘ીગરનો યાર જુદો તો બધો સુંસાર જુદો છે’ આ ગજલ કોની છે ?

Page 46: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A હરીન્દ્ર દવે

B બાલાશુંકર કુંથારીયા

C આદીલ મન્દ્સરૂી

D એક પણ નદહ

ANSWER:-B

૧૬૪. અખાને હસતા દફલસફૂનુું બબરુદ કોને આપ્યુું હત ુું ?

A કનૈયાલાલ મનુશી

B પન્નાલાલ પટેલ

C રાજેન્દ્ર શાહ

D ઉમાશુંકર જોષી

ANSWER:-D

૧૬૫. ‘મારુું માણેકડુું રીસાણુું રે શામબળયા’ નામનુું પદ કોને લખ્યુું છે ?’

A મીરાબાઈ

B ગુંગાસતી

C પ્રેમાનુંદ

D દયારામ

ANSWER:-C

૧૬૬. સુંવધ જોડો : વશર : + મણી

A વશરોમણી

B વશરોમબણ

C વશરમણી

Page 47: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D વશરમબણ

ANSWER:-B

૧૬૭. સુંવધ છોડો : અબભષેક

A અબભ+ષેક

B અભી+ષેક

C અબભ+સેક

D અભી+સેક

ANSWER:-C

૧૬૮. સાચી જોડણી શોધો.

A વનરીક્ષક

B વનદરક્ષક

C નીરીક્ષક

D વનદરક્ષક

ANSWER:-A

૧૬૯. સમાસ ઓળખાવો : પતુ્રદાર

A તત્પરુુષ

B મધ્યમપદલોપી

C દ્ધન્દ્દ્ધ

D અવ્યયીભાવ

ANSWER:-C

૧૭૦. સમાસ ઓળખાવો : વાયવેુગ

Page 48: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A કમચધાયચ

B બહુવ્રીહી

C મધ્યમપદલોપી

D તત્પરુુષ

ANSWER:-A

૧૭૧. અલુંકાર : ‘પદરશ્રમ અને અદહિંસા સગા ભાઈ બહને છે’

A અનન્દ્વય

B રૂપક

C વ્યવતરેક

D ઉપમા

ANSWER:-B

૧૭૨. અલુંકાર ઓળખાવો : મનેખ જેવા મનેખને કપરો કાળ આવ્યો છે’

A અનન્દ્વય

B રૂપક

C વ્યવતરેક

D ઉપમા

ANSWER:-A

૧૭૩. ‘હી તારી કાયા, મજુ નયન સામે ઝળહળે’ – છુંદ ઓળખાવો.

A શીખરીણી

B પથૃ્વી

C મુંદાક્રાન્દ્તા

Page 49: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D હદરણી

ANSWER:-A

૧૭૪. ીવનની ઉમર ૧૫ વષચ પછી તેની ૫ વષચ પહલેાની ઉમર કરતા ૫ ગણી થાય તો ીવનની હાલની ઉમર કેટલી

A ૫ વષચ

B ૨૦ વષચ

C ૧૦ વષચ

D ૧૫ વષચ

ANSWER:-C

૧૭૫. કોઈ સુંખ્યાના ૧૦ ટકાના ૧૦ ટકા ૧૦ થાય તો તે સુંખ્યા કઈ ?

A ૫૦૦

B ૧૦૦૦

C ૨૦૦૦

D ૩૦૦૦

ANSWER:-B

૧૭૬. ૨૫ વવદ્યાથીઓની સરેરાશ ઉંમર ૧૭ વષચ છે. જો તેમાું વશક્ષકની ઉંમર ઉમેરવામાું આવે તો સરેરાશ ઉંમર એક વષચ વધી જાય છે. તો વશક્ષકની ઉંમર કેટલી હશે ?

A ૫૩ વષચ

B ૪૮ વષચ

C ૪૩ વષચ

D ૩૫ વષચ

Page 50: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

ANSWER:-C

૧૭૭. જો કોઈ ચોરસનુું કે્ષત્રફળ ૮૮૨ ચોરસ સેમી હોય તો, તે ચોરસના વવકણચણી લુંબાઈ કેટલી થાય ?

A ૩૮ સેમી

B ૩૨ સેમી

C ૪૮ સેમી

D ૪૨ સેમી

ANSWER:-D

૧૭૮. રૂ. ૬૦૦૦ નુું ૨વષચ માટે ૭% લેખે ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્યાજમદુ્દલ કેટલુું થાય ?

A રૂ. ૬૭૬૭.૫

B રૂ. ૬૮૪૬.૨

C રૂ. ૬૮૬૦.૪

D રૂ. ૬૮૬૯.૪

ANSWER:-D

૧૭૯. (૨૫૬x૨૫૬-૧૪૪x૧૪૪) = ?

A ૩૬૦

B ૪૦૦

C ૪૪૦

D ૩૫૦

ANSWER:-B

૧૮૦. ૯૦, ૩૦, ૨૦ નો લ.સાું.અ શોધો.

Page 51: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

A ૧૮૦

B ૨૮૦

C ૯૦

D ૪૫

ANSWER:-A

૧૮૧. એક વસક્કાને ઉછળતા છાપ આવે તેની સુંભાવના કેટલી ?

A ૦.૨૫

B ૦.૫૦

C ૦.૭૫

D ૧

ANSWER:-B

૧૮૨. એક રેદડયો રૂ.૫૦૦માું ખરીદે અને તેને રૂ. ૪૭૫.૫૦ માું વેચે તો કેટલા ટકા ખોટ જાય ?

A ૫%

B ૪%

C ૩%

D ૨%

ANSWER:-A

૧૮૩. ૦.૦૦૦૨૨૫ નુું દશાુંશ વગચમળૂ શોધો ?

A ૦.૦૨૫

B ૦.૦૧૫

C ૦.૦૦૫

Page 52: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

D ૦.૦૫૧ B

૧૮૪.. સમાુંતર શ્રેણી ૫, ૧૧, ૧૭,..... નુું ૧૦૨મ ુપદ શોધો ?

A ૬૧૧

B ૬૧૦

C ૬૦૫

D ૬૦૮

ANSWER:-A

૧૮૫. એક વ્યક્સત ૨૫૦ મીટર પહોળી સડક ૭૫ સેકન્દ્ડમાું પસાર કરી લે છે. તો આ વ્યક્સતની ઝડપ કેટલા દકમી/કલાક હશે ?

A ૧૫

B ૧૨.૫

C ૧૨

D ૧૦

ANSWER:-C

૧૮૬. ૩૧

૬ +૨ ૨

૩ - ૧

૩ -૧ ૧૧

૧૨ = ?

A ૩ ૭

૧૨

B૨ ૯

૧૨

C ૨૧

D ૩ ૯

૧૧

ANSWER:-C

Page 53: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

૧૮૭. બે પાઈપ A અને B એક ટાુંકીને ક્રમશ: ૨૦ મીનીટ અને ૩૦ મીનીટમાું ભરી શકે છે. જો પાઈપ એક સાથે ખોલી નાખવામાું આવે તો ટાુંકી ભરાતા કેટલો સમય લાગશે ?

A ૫૦ મીનીટ

B ૧૨ મીનીટ

C ૨૫ મીનીટ

D ૧૫ મીનીટ

ANSWER:-B

૧૮૮. Find nearest Antonyms : Resign

A knit B slit

C Continue

D Undertake

ANSWER:-C

૧૮૯. લોકસભાના અધ્યક્ષ પોતાનુું રાીનામુું કોણે આપે છે ?

A રાષ્ટ્રપવત

B ઉપરાષ્ટ્રપવત

C વડાપ્રધાન

D લોકસભાના

ANSWER:-D

૧૯૦. રાજ્યના ઉપલા ગહૃને શુું કહ ેછે ?

A રાજ્યસભા

B વવધાનપદરષદ

Page 54: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

C વવધાનસભા

D લોકસભા

ANSWER:-B

૧૯૧. લોકસભાની મદુત કેટલી વધારી શકાય ?

A ૧ વષચ

B ૨ વષચ

C ૩ વષચ

D ૪ વષચ

ANSWER:-A

૧૯૨. “ માટી” શબ્દની સજ્ઞા જણાવો

(a) રવ્યવાચક (b) વ્યક્સતવાચક (c) ભાવવાચક

(d) કમચવાચક

ANSWER:- (a)

૧૯૩. છુંદ ઓળખાવો –“ઇરપ્રસ્થનો આજે વવચાર કરતા હતા એક બાબતને માટે , શુંકા સૌ ધરતા હતા.”

(a) હરીણી

(b) પથૃ્વી

(c) અનષુ્ટુપ

(d) ચોપાઈ

ANSWER:- (c)

૧૯૪. રૂઢીપ્રયોગનો અથચ સમજાવો – ‘ ખાુંડ ખાવી ‘

Page 55: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

(a) શભુ પ્રસુંગને વધાવવો

(b) વમથ્યાબભમાન (c) મીઠાઈ ખાવી (d) વનરાુંત થવી

ANSWER:- (b)

૧૯૫. બે બળવાન રાજ્યો વચ્ચેનુું નાનુું તટસ્થ રાજ્ય – શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો

(a) ખુંડરાજ્ય

(b) બફર રાજ્ય

(c) અનપુરાજ્ય

(d) તટસ્થરાજ્ય

ANSWER:- (b)

૧૯૬. જેવુું વાસો તેવુું લણસો માું ક્ાું પ્રકારનુું સવચનામ વપરાયુું છે ?

(a) નીપેક્ષ

(b) સાપેક્ષ

(c) અવનકચ્ચ્ચત

(d) સ્વવાચક

ANSWER:- (b)

૧૯૭. નીચેમાુંથી ગરુુવીરામ બચહ્ન કયુું છે ?

(a) (;)

(b) (-)

(c) (:)

(d) (.)

ANSWER:- (c)

૧૯૮. કાકાસાહબે કાલેલકરનુું ગજુરાતી સાદહત્યમાું ક્ાું સાદહત્ય પ્રકારથી સ્થાન બનેલુું છે ?

Page 56: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

(a) કાવ્ય

(b) નાટક

(c) નવલકથા (d) વનબુંધ

ANSWER:- (d)

૧૯૯. વનશીથ કૃવતના રચવયતાનુું નામ આપો.

(a) સનુ્દ્દરમ

(b) ઉમાશુંકર જોષી

(c) હરીન્દ્ર દવે

(d) દસચક

ANSWER:- (b)

૨૦૦. જયસોમનાથ નવલકથા કોને લખી હતી ?

(a) સ્વ. ર્.વ દેસાઈ

(b) સ્વ. ક્.માું. મનુશી

(c) સ્વ. ઝવેરચુંદ મેઘાણી

(d) સ્વ.ચ.ચી.મહતેા

ANSWER:- (b)

Page 57: MOST IMP PAPER FOR SENIOR CLERK (1) BY LEARN GUJARAT · prime minister _____ the pradhan mantri jandhan yojna on 28th August, 2014. A was launched B launched C launching D lunch ANSWER:-B

LEARNGUJARAT.COM 9099991855

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો

અમારા બીજા શિનીયર ક્લાકક ના મોસ્ટ IMP

આઈ એમ પી પેપર ડાઉનલોડ કરવા

LEARNGUJARAT.COM ની મલુાકાત કરો.

અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડવા ૯૦૯૯૯૯૧૮૫૫ નાંબર પર JOIN MESSAGE કરો