ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

24
ಅಯಾ: 2 ಭಯರತದ ಯಾಕೃಕ ಲಣಗಳು ಭಯರತದ ಭೂ ವರೂಪಗಳನು 4 ಪಾಯ ಭಯಗಗಳಯ ಗಲಯದ. ಉತತರದ ಪವತಗಳು ಉತತರದ ಮಹಯ ಮೈದಯ ಪಯವಯ ಪಾಥಭೂ ಕರಯ ಮೈದಯಗಳು

Upload: danammazalaki

Post on 07-Jul-2015

328 views

Category:

Education


14 download

DESCRIPTION

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು -2

TRANSCRIPT

Page 1: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಅಧಯಾಯ : 2ಭಯರತದ ಪಯಾಕೃತಕ ಲಕಷಣಗಳು

ಭಯರತದ ಭೂ ಸವರೂಪಗಳನನು 4 ಪಾಧಯನ ವಭಯಗಗಳಯಗ ವಂಗಡಸಲಯಗದ.ಉತತರದ ಪರವತಗಳುಉತತರದ ಮಹಯ ಮೈದಯನಪರಯವಯ ಪಾಸಥಭೂಮಕರಯರಳ ಮೈದಯನಗಳು

Page 2: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

1. ಉತತರದ ಪರವತಗಳು :2. ಇದನ ಜಗತತನಲಲಯೇ ಅತ ಅತಾರದ ಶಖರಗಳನನು, ಆಳವಯದ ಕಣವಗಳನನು,

ಹಮನದಗಳನನು ಹೂಂದದ. 3. ಪಯಮರ ಗಾಂಥಯಂದ ಅರನಣಯಚಲ ಪಾದೇಶದರರಗ 2500 ಕ.ಮೇ.4. ಈ ಮಡಕ ಪರವತದಲಲ 3 ಶಾೇಣಗಳು5. ಅ. ಶವಯಲಲಕ ಶಾೇಣ ( ಪಯದಬಟಟ )6. ಬ. ಹಮಯಚಲ ( ಮಧಾ ಹಮಯಲಯ )7. ಕ. ಮಹಯ ಹಮಯಲಯ ( ಹಮಯದಾ )

Page 3: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಅ. ಶವಯಲಲಕ ಶಾೇಣ : ( ಪಯದ ಬಟಟಗಳು )ಶವಯಲಲಕ ಶಾೇಣಯನನು ಕನರತನ ಬರಯರ.ಇದನ ಹಮಯಲಯ ಪರವತಗಳಲಲ ಇತತೇಚಗ ನಮಯವಣವಯಗದ. ಇದನ ಅತಾಂತ ದಕಷಣದ ಸರಣ.ಅತ ಕಡಮ ಎತತರ ಹೂಂದದ.ಶವಯಲಲಕ ಶಾೇಣಯನನು ಹಮಯಲಯದ ‘ಪಯದ ಬಟಟಗಳು’ ಎಂದೂ ಕರಯನರರನ.ಶರಲಲಕ ಶಾೇಣಯಲಲರನರ ಕರದಯದ ಸಮತಟಯಟದ ಮೈದಯನಗಳನನು ‘ಡೂನ’ ಗಳಂದನ ಕರಯನರರನ. ಉದಯ: ಡಹರಯ ಡೂನ, ಕೂೇಟಯ, ಪಯಟಲ,ಚಕಯಂಬಯ,ಉದಯಂಪುರ, ಕೂೇಟಯ.

ಇರು ಸಮನದಾ ಮಟಟದಂದ 600- 1500 ಮೇ. ಗಳಷನಟ ಎತತರವಯಗವ.

Page 4: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಡೂನ ಗಳು

Page 5: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಬ. ಹಮಯಚಲ ( ರiಧಾ ಹಮಯಲಯ )ಇದನ ಮಹಯ ಹಮಯಲಯ ಹಯಗನ ಪಯದಬಟಟಗಳ ನಡನವ ಸನಮಯರನ 3600-

4500 ಮೇ. ಗಳಷನಟ ಸರಯಸರ ಎತತರರನನು ಹೂಂದವ. ಇರು 60 ರಂದ 80 ಕ.ಮೇ ಅಗಲವಯಗವ. ಇಲಲರರು ಪಾಮನಖ ಪರವತ ಶಾೇಣಗಳು: ಪೇರ ಪಂಜಯಲ, ಮಹಯಭಯರತಶಾೇಣ, ನಯಗತಬಬ, ಮಸೂಸೇರ ಇತಯಾದ.ಇಲಲರನರ ಪಾಸದದ ಕಣವಗಳು: ಕಂಗಯಾ, ಕನಲನಇಲಲರನರ ಪಾಸದದ ಗರಧಯಮಗಳು : ಶಮಯ, ಮಸೂಸರ, ನೈನತಯಲ, ರಯಣಖೇಟ, ಚಕಯಾತ ಮತನತ ಡಯಜವಲಲಂಗ

Page 6: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಮಹಯ ಹಮಯಲಯ: ( ಹಮಯದಾ )ಮಹಯ ಹಮಯಲಯರನನು ಹಮಯದಾ ಎಂದೂಕರಯನರರನ. ಇದನ ಹಮಯಲಯದಲಲಯೇ

ಅತ ಎತತರ ಹಯಗೂ ಮೊದಲನ ನಮವತವಯದದನ.ಇದನ ಸಂಪೂಣವವಯಗ ಹಮದಂದ ಆರೃತವಯಗದ. ಆದನದರಂದ ಇದನನು ‘ಹಮಯದಾ’ ಎಂದನ ಕರಯನತಯತರ. ಇದನ ಸಮನದಾ ಮಟಟದಂದ 6000-8000ಮೇ. ಗಳಗಂತಲೂ ಹಚನು ಎತತರ

Page 7: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಇಲಲ ಅತ ಎತತರವಯದ ಶಖರಗಳವ.ಮಂಟ ಎರರಸಟಟ (8848 ಮೇ.)ಇದನ ಪಾಪಂಚದಲಲಯೇ ಅತಾನುತ ಶಖರವಯಗದ. ನೇಪಯಳ ಮತನತ ಟಲಬಟ ಗಳ ಮಧಾ ಇದ. ಕಯಂಚನಗಂಗಯ, ಧರಳಗರ, ನಂದಯದೇವ, ಗರಶಂಕರ, ಇತಯಾದಗಳು ಸಹ ಇನುತರಎತತರವಯದ ಶಖರಗಳವ ಇರು ಅನೇಕ ಹಮನದಗಳ ಉಗಮಸಥಳವಯಗವ. ಉದಯ: ಗಂಗೂೇತಾ

Page 8: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಹಮಯಲಯದಲಲರನರ ಪಾಮನಖ ಕಣವ ಮಯಗವಗಳು:ಕಯಶೀರದ ಬನರಜವಲ, ಜೂೇರಜಲಯ, ಹಮಯಚಲ ಪಾದೇಶದ

ಬಯರಯಲಯಫ ಚಲಕಣವ ಮಯಗವಗಳ ಉಪಯೇಗಗಳು:ಇರು ಉತತಮ ಸಂಚಯರ ಸಲಭಾರನನು ಒದಗಸನತತವ.ಪಾವಯಸಗರಗ ಆಕಷವಣೇಯ ಕೇಂದಾಗಳಯಗವ.

Page 9: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಮಹಯ ಹಮಯಲಯ ಸರಣಯ ಉತತರಕರನರ ಮಡಕ ಪರವತಗಳನನು ಹೂರ ಹಮಯಲಯ ಎಂದನ ಕರಯನರರನ. –ಇದರಲಲ ಕಯರಕೂೇರಂ ಶಾೇಣ ಹಯಗನ ಕೈಲಯಸ ಪರವತಗಳವ.ಗಯಡವನ ಆಸಟೇನ ಅಥವಯ ಕ2 ಎಂಬನದನ ಭಯರತದಲಲಯೇ ಅತ ಎತತರದ ಶಖರವಯಗದ. ( 8611 ಮೇ. ) ಲಡಯಕ ಪಾಸಥಭೂಮಯೂ ಇದೇ ಪಾದೇಶದಲಲಕಂಡನಬರನತತದ.

K 2

Page 10: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಹಮಯಲಯದ ಮಹತವ ತಳಸ.(ಹಮಯಲಯ ಪರವತ ಶಾೇಣಗಳು ಭಯರತದ ಜನರಜೇರನದ ಮೇಲ ಅಪಯರ

ಪಾಭಯರರನನು ಬೇರನತತವ. ಹೇಗ?)1. ಇರು ಭಯರತಕ ರಕಷಣಯನನು ಒದಗಸನತತವ.2, ಏಷಯಾದಂದ ಬೇಸನರ ಶೇತ ಗಯಳಯನನು ತಡಯನತತವ.3. ಅನೇಕ ನದಗಳ ಉಗಮ ಪಾದೇಶಗಳಯಗವ.4. ಜಲವದನಾತ‍ ಚುಕತ ಉತಯಪದನಗ ಅನನಕೂಲವಯಗವ.5. ವಶಯಲವಯದ ಮೈದಯನಗಳನನು ನಮವಸವ.6. ವೈವಧಾಮಯವಯದ ಸಸಾ ಮತನತ ಪಯಾಣಸಂಕನಲಗಳಗ ಆಶಾಯ

ತಯಣವಯಗದ.7. ಅಪಯರ ಪಾಮಯಣದ ಖನಜ ಸಂಪನೂೂಲಗಳನನು ಒಳಗೂಂಡದ.8. ಪಾವಯಸೂೇದದಮಗ ಪಯಾಮನಖಾತ ಪಡದದ.9. ಧಯಮವಕ ಕೇಂದಾಗಳಗ ಪಯಾಮನಖಾತ ಪಡದದ.

Page 11: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

2. ಉತತರದ ಮಹಯ ಮೈದಯನ : ಈ ಮೈದಯನರನನು ಸಟೇಜ ಗಂಗಯ ಮೈದಯನ ಎಂತಲೂ ಕರಯನರರನ.

ಇದನ ಉತತರದಲಲ ಹಮಯಲಯ ಹಯಗೂದಕಷಣದಲಲ ಪರಯವಯ ಪಾಸಥಭೂಮಯ ನಡನವಇದನ ಪಶುಮದ ಸಂಧೂ ನದಯ ಮೈದಯನದಂದ ಪೂರವದಲಲ ಬಾಹೂಪುತಾ ಕಣವಯರರಗ ವಸತರಸದ.ಪಶುಮದಂದ ಪೂರವಕ 2400 ಕ.ಮೇ.ಉದದ, 70ರಂದ500 ಕ.ಮೇ. ಅಗಲಅತ ಕಡಮ ಏರನ ತಗನ ಪಾದೇಶವಯಗದ.ಸಂಪೂಣವವಯಗ ಸಮತಟಯಟಗದ.

Page 12: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಉತತರದ ಮೈದಯನರನನು ಸಂಚಯನ ಮೈದಯನವಂದನ ಕರಯನತಯತರ. ಏಕ?

ಉತತರ ಭಯರತದ ಮೈದಯನರು ನದಗಳು ಹೂತನತ ತಂದನ ಹಯಕದ ‘ಮಕಲನ ಮಣ’ ನಂದ ನಮವತವಯಗದ. ಹಯಗಯಗ ಇದನನು ‘ಸಂಚಯನ ಮೈದಯನ’ ಎಂದನ ಕರಯಲಯಗದ.

ಉತತರ ಭಯರತದ ಮೈದಯನರು ಮಕಲನ ಮಣನಂದ ನಮಯವಣವಯಗದ.

Page 13: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಬಬರ : ಹಮಯಲಯದ ತಪಪಲಲನಲಲ ನದಗಳು ಮೈದಯನರನನು ಪಾವೇಶಸನರ ಕಡ ಅರುಗಳು ಹೂತನತ ತಂದ ದಪಪ ಶಲಯ ಚೂರನಗಳನನು ಸಂಚಯಸದ. ಇದನುೇ ‘ಬಬರ’ ಎಂದನ ಕರಯರರನ.

ಬಬರ, ಭಂಗರ ಮತನತ ಖದರ – ಇರುಗಳಗರನರ ರಾತಯಾಸ ತಳಸ.

ಭಂಗರ : ಪುರಯತನ ಕಯಲದಲಲ ಸಂಚಯತವಯಗರನರ ಮಕಲನ ಮಣನ ರಲಯರನನು ‘ಭಂಗರ’ ಎಂದನ ಕರಯನರರನ.

ಖದರ: ಇತತೇಚನ ಅರಧಯಲಲ ಸಂಚಯತಗೂಂಡನ ನಮವತವಯಗರನರ ಮಕಲನ ಮಣನನು ‘ಖದರ’ ಎನನುರರನ.

Page 14: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

3. ಪರಯವಯ ಪಾಸಥಭೂಮ: ಇದನ ಭಯರತದ ಭೂಸವರೂಪ ವಭಯಗಗಳಲಲ ಅತ ‘ದೂಡಡದನ’. ಹಯಗೂ ‘ಅತ ಪುರಯತನವಯದದನದ’.

ಇದನ ಭೂ ಖಂಡಗಳ ಆರಂಭದಲಲ ಗೂಂಡಯವನ ಭೂರಯಶಯ ಒಂದನ ಭಯಗವಯಗದಯಂದನ ಭೂ ವಜಞಯನಗಳ ಅಭಪಯಾಯ.

Page 15: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಪರಯವಯ ಪಾಸಥಭೂಮಯನ ಹೂಂದರನರ ವಯಾಪತಯನನು ವರರಸ.

ಇದರ ಒಟನಟ ಕೇತಾ 16 ಲಕಷ ಚ.ಕ.ಮೇ. ಇದನ ಉತತರದಲಲ ಅರಯರಳ ಪರವತದಂದ ದಕಷಣದ ಕನಯಾಕನಮಯರಯರರಗೂ ಹರಡದ.ಪಶುಮದಲಲ ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳಂದ ಪೂರವದಲಲ ‘ಜಯಖವಂಡ’ ನ ರಯಜ ಮಹಲ ಬಟಟಗಳರರಗ ಸನಮಯರನ 1400 ಕ.ಮೇ. ಅಗಲವಯಗದ.ಇದನ ತಾಕೂೇನಯಕೃತಯಲಲದನದ ಉತತರದಲಲ ಅಗಲವಯಗದನದ ದಕಷಣದ ಕಡಗ ಕರದಯಗದ.ಪಶುಮದಲಲ ಅರಬಬೇ ಸಮನದಾ, ಪೂರವದಲಲಬಂಗಯಳಕೂಲಲ ಹಯಗೂ ದಕಷಣದಲಲ ಹಂದೂ ಮಹಯಸಯಗರಗಳನನು ಒಳಗೂಂಡದ.

Page 16: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

• ಪರಯವಯ ಪಾಸಥಭೂಮಯ ಉತತರ ಭಯಗದಲಲ ವಂದಾಪರವತಗಳು, ಸಯತನಪರಯ ಬಟಟ, ಅರಯರಳ ಬಟಟಗಳು, ಮಯಳಯವ ಪಾಸಥಭೂಮ, ಛೂೇಟಯನಯಗಪುರ ಪಾಸಥಭೂಮಗಳು ಇವ.

• ಇರುಗಳ ಮಧಾದಲಲ ನಮವದಯ ಮತನತ ತಪತ ನದ ಹಯಗೂ ದಯಮೊೇದರ ನದಗಳಲದೇ ಅನೇಕ ಚಕ ನದಗಳು ಹರಯನತತವ. ಇವಲರುಗಳನನು ‘ಕೇಂದಾ ಪಾಸಥಭೂಮ’ ಎನನುರರನ.

• ಇದರ ದಕಷಣಕ ದಖನ ಪಾಸಥಭೂಮ ಇದ.• ದಖನ ಪಾಸಥಭೂಮಯ • ಪಶುಮದಲಲ ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳವ.

Page 17: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳನನು ಮಹಯರಯಷರಹಯಗೂ ಕನಯವಟಕದಲಲ ‘ಸಹಯಾದಾ’ ಎಂದನ ಕರಯನತಯತರ.‘ಆನೈಮನಡ’ ಶಖರರು (2665 ಮೇ.) ದಕಷಣ ಭಯರತದಲಲಯೇ ಅತನಾನುತ ಶಖರವಯಗದ. ಇದನ ಅಣಯಮಲೈ ಸರಣಯಲಲದ

Page 18: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ದಖನ ಪಾಸಥಭೂಮಯ ಪೂರವಕ ಪೂರವ ಘಟಟಗಳವ. ಪಶುಮಕ ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳವ.ಪೂರವ ಮತನತ ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳು ‘ನೇಲಗರ’ ಯಲಲ ಸಂಧಸನತತವ.

¤Ã®Vj

¥ÀƪÀðWÀlÖUÀ¼ÀÄ¥À²ÑªÀÄ

WÀlÖUÀ¼ÀÄ

¸ÀºÁå¢æ

zÀR£ï

Page 19: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಪೂರವ ಘಟಟಗಳು ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳು

1. ಹಚನು ಎತತರವಯಗಲ 1. ಹಚನು ಎತತರವಯಗವ.2. ನರಂತರವಯಗಲ 2. ನರಂತರವಯಗವ.3. ನದ ಕಣವಗಳಂದ ಅಲಲಲ 3. ನದ ಕಣವಗಳಂದ

4 ಪಾತಾೇಕಸಲಪಟಲಟವ. 4. ಪಾತಾೇಕಸಲಪಟಲಟಲ.

ಪೂರವ ಮತನತ ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳಗರನರ ರಾತಯಾಸ ತಳಸ.

Page 20: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಪರಯವಯ ಪಾಸಥಭೂಮಯ ಆಥವಕವಯಗ ಹಚನು ಪಯಾಮನಖಾತಯನನು ಪಡದದ. ಏಕÉ?

ಏಕಂದರ, ಇಲಲ ಅಪಯರವಯದ ಖನಜ ಸಂಪನೂೂಲಗಳವ.ಇಲಲನ ನದಗಳು ಜಲಪಯತಗಳಂದ ಕೂಡರನರುದರಂದ

ಜಲವದನಾತ‍ ಚುಕತಯ ಉತಯಪದನಗ ಅನನಕೂಲವಯಗವ.

Page 21: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಕರಯರಳ ಮೈದಯನಗಳು :ಭಯರತರು ದವೇಪಗಳನನು ಹೂರತನಪಡಸ 6100 ಕ.ಮೇ. ಉದದ

ಕರಯರಳಪಶುಮದಲಲ ಗನಜರಯತನ ಕಛ ನಂದ ಪೂರವದಲಲ ಗಂಗಯ ನದಯ

ಮನಖಜ ಭೂಮಯರರಗ ಹಬಬದ.ತೇರ ಪಾದೇಶದನದದಕೂ ಕಂಡನ ಬರನರ ಕರದಯದ ಮೈದಯನರನನು

ಕರಯರಳ ಮೈದಯನವಂದನ ಕರಯನರರನ.ಭಯರತದ ಕರಯರಳಯ 2 ಭಯಗಗಳುಪಶುಮ ಕರಯರಳಪೂರವ ಕರಯರಳ ಉತಲ ತೇರ

ಮಲಬಯರ ತೇರ

ಕೂಂಕಣ ತೇರ

ಮಲಬಯರ ತೇರ

Page 22: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಪಶುಮ ಕರಯರಳ: ಪೂರವ ಕರಯರಳ

ಅರಬಬೇ ಸಮನದಾ & ಪಶುಮ ಘಟಟಗಳ ನಡನವ - ಬಂಗಯಳ ಕೂಲಲ & ಪೂರವ ಘಟಟಗನಜರಯತನ ಕಛ ನಂದ ಕನಯಾಕನಮಯರಯರರಗ - ಹಚನು ಅಗಲ & ಒಂದೇ ರೇತ

ಸಮತಟಯಟಗದ.• 1500 ಕ.ಮೇ. ಉದದ - ಇದನ ಮಹಯನದ, ಗೂೇದಯರರ, ಕೃಷಯ,

ಕಯವೇರ • ಹಚನು ಅಗಲವಯಗಲ. ಸಮತಟಯಟಗಲ. ನದಗಳ ಮನಖಜ ಭೂಮಗಳನನು

ಒಳಗೂಂಡದ.• ತೇರಗಳು : - ಇಲಲ ಉಪುಪ ನೇರನ ಸರೂೇರರಗಳವ.• ಮಲಬಯರ ತೇರ ಇರುಗಳನನು ‘ಲಗೂನ’ ಗಳನನುರರನ.• ಕರಯರಳ ತೇರ ಉದಯ : ಒರಸಯಸದ ಚಲ, • ಕೂಂಕಣ ತೇರ ( ಗೂೇವಯ ಮತನತ ಮಹಯರಯಷರ) ತಮಳುನಯಡನ ಪುಲಲಕಯಟ• ಗನಜರಯತ‍ ತೇರ - ಉತಲ ತೇರ, ಕೂೇರಮಂಡಲ ತೇರಬಂದರನಗಳು :ಮನಂಬೈ, ಮಮವಗೂೇವಯ, ಕೂಚುನ, ಕಯಂಡಯ, ಕಯರವಯರ, ಮಂಗಳೂರನ.

Page 23: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ದವೇಪಗಳು :ಭಯರತದಲಲ ಒಟನಟ 247ಬಂಗಯಳಕೂಲಲಯಲಲ – 204ಅರಬಬೇ ಸಮನದಾದಲಲ – 43ಮನಯುರಯ ಾರಯಲಲ ಕಲರು ಹರಳದ ದವೇಪಗಳವ.ಅಂಡಮಯನ ನಕೂೇಬಯರ ದವೇಪಗಳು (ಬಂಗಯಳ ಕೂಲಲ)

ಇರು ಗಟಲಟರಯದ ಜಯವಲಯಮನಖ ನಮವತ ಶಲಗಳುಲಕಷದವೇಪಗಳು ( ಅರಬಬೇ ಸಮನದಾ)- ಹರಳಭಯರತದ ದಕಷಣ ತನದ ‘ ಇಂದರಯ ಪಯಯಂಟ’. ಇದನ ನಕೂೇಬಯರ ು ದಕಷಣ ತನದಯಲಲದ.

Page 24: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 2

ಧನಯವಾದಗಳ ೊಂದಗ ,