pendidikan-khas-blog (1).ppt

Upload: yu-yong-ting

Post on 05-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  1/18

  7

  MAS ANI BINTI AHMADL20112007438

  SARINA BINTI MOHAMADHASSAN L20112007437

  ROSHASLINA BINTI HASSANL20112007440

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  2/18

  Falsafah pendidikan khas

  Menyediakan peluang yang sama kepada pelajar-pelajar khas seperti yang

  diberi kepada pelajar-pelajar biasa

  Menyelaraskan sistem pendidikan untuk memenuhi matlamat negara

  melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih

  Matlamat pendidikan khas

  Menyuburkan keupayaan intelek, emosi, sosial dan jasmani kanak-kanak

  luar biasa

  Memperkembangkan kecekapan ekonomi yang asas supaya kanak-kanak

  khas menjadi pekerja berguna dalam masyarakat

  Mencegah sesuatu ketidakbolehan supaya tidak menjadi suatu kecacatan

  Mengubah sikap negatif terhadap pembelajaran dengan mengembang atau

  memulihkan perasaan yakin diri di kalangan kanak-kanak khas

  Mengeratkan kanak-kanak khas dengan masyarakat biasa supaya mereka

  dapat diterima oleh masyarakat

  2

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  3/18

  Ciri-ciri pendidikan khas

  Untuk menghadapi kanak-kanak khas perlu:uru dilatih khas untuk program pendidikan khas

  Menggunakan kepakaran dari pelbagai bidang

  !urikulum khas

  "bjektif pengajaran khas#englibatan aktif pelajar

  !aedah pengajaran khas

  $

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  4/18

  Terapi aroma kepada kanak-kanak pendidikan khas Terapi aroma sangatlah sesuai dijalankan ke

  atas kanak-kanak pendidikan khas yang mengalamimasalah pembelajaran seperti:

  Terencat akal Hiperaktif Autisma Lembam Sindrom down Celeberal palsy

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  5/18

  Terapi aroma kepada kanak-kanak pendidikan khas Terapi aroma sangatlah sesuai dijalankan ke

  atas kanak-kanak pendidikan khas yang mengalamimasalah pembelajaran seperti:

  Terencat akal Hiperaktif Autisma Lembam Sindrom down Celeberal palsy

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  6/18

  Konsep terapi bermain

  & melalui bermain kanak-kanak lebih mengenali dunia

  & ruang fi'ikal disediakan melalui akti(iti bermain

  & kanak-kanak berpeluang meneroka identiti masing-masing

  Tujuan terapi bermain

  & mengurangkan masalah tingkah laku

  & meningkatkan komunikasi

  & mampu menilai diri sendiri

  & keupayaan mempercayai seseorang

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  7/18

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  8/18

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  9/18

  Memasak

  Menjahit

  Menyanyi

  Menari )ersajak

  )ersukan * permainan

  Membuat kraftangan

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  10/18

  !omunikasi

  sehala!omukasi 2 hala

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  11/18

  Strategi pengajaran dan pembelajaran mata

  pelajaran :

  ++ )ahasa Melayu

  +2 Matematik+$ )ahasa nggeris

  +. #engurusan /iri

  +0 !emahiran 1idup #ertukangan !ayu,

  #erkebunan, Masakan, 3ahitan, #emeliharaan

  binatang dan 4sas Mendobi 5+6 4gama

  +7 #endidikan Moral

  +8 #endidikan Mu'ik

  +9 #endidikan eni++; #endidikan 3asmani

  +++ ains dan 4lam ekitar

  ++2

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  12/18

  MATAPELAJARAN : BAHASA MELAYU

  Tajuk : M!"a#a$% &u!'%(&u!'%a!

  )#a*%+a! : B+$%!,ak &a-a. $+*a,a/ &u!'%(&u!'%a! 'a!"

  #-a#&a!"ka! ..ua$u ./+$% k#a.a! .%+! /-%. ,a!&a

  Ba*a! Ba!$u M!"aja+ :

  1 B!,a(&!,a #auju,

  2 )a, "a#&a+

  3 )a, /+ka$aa!

  La!"ka*(-a!"ka* : 1 Mu+%,(#u+%, ,%/+,!"a+ka! &u!'%(&u!'%a! ,a+%/a,a /%$a

  +aka#a!

  2 Mu+%,(#u+%, ,% #%!$a #!"a# ,a! #!a#aka! &u!'% 'a!",%,!"a+

  3 B+.a- jaa& $!$a!" &u!'% 'a!" ,%,!"a+

  4 5u+u #!u!jukka! ka, "a#&a+ 'a!" #!"a!,u!"% "a#&a+("a#&a+ ,a+% &u!'% /%$a +aka#a!

  6 Mu+%, ##&u!'%ka! #!"%ku$ "a#&a+

  La$%*a! ##a,a!ka! "a#&a+ ,!"a! &u!'%

  NILAI MURNI : MEN5HAR5AI ALAM SE)ITAR MENYAYAN5IBINATAN5 PE)A PADA PERSE)ITARAN

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  13/18

  Tajuk : Memahami maksud notis pada papan tanda. !emahiran : Memahami isyarat * tanda-tanda jalan raya,

  papan-papan tanda dan notis )ahan )antu Mengajar : + !ad arahan berbentuk notis atau papan tanda 2 =embaran kerja =angkah-langkah : + uru menunjukkan arahan berbentuk notis dengan

  menggunakan pita (ideo atau cakera padat Contoh :papan tanda pada jalan raya, tempat-tempat a>am danrekreasi

  2 )ersoal ja>ab tentang arahan-arahan yang dilihat daripita ?akaman * cakera padat

  $ Menama dan mengecam papan-papan tanda dan notis

  melalu iakti(iti la>atan ke persekitaran sekolah . 4kti(iti pengukuhan @ mengingat kembali arahan-arahan

  yang telah dilihat 0 =atihan melalui lembaran kerja A=4 MU?A : mematuhi undang-undang jalan raya,

  bertanggungja>ab, sabar

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  14/18

  +osial dan tingkah laku - tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di

  rumah, di sekolah dan bersama masyarakat - cara penampilan dirinya serta cara dia menjaga

  kelakuan di hadapan orang ramai - #enilaian oleh guru : Ujian ?ole-play dan pemerhatian langsung #emerhatian khusus Ujian diagnostik ujian sebelum pembelajaran

  bermula5 Ujian rujukan norma membanding kebolehan

  pelajar5 Ujian rujukan criteria menentu status sama ada

  telah menguasai atau belum5

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  15/18

  2 )ahasa =isan

  !emahiran menyebut dan membunyikan

  kata-kata, ayat dalam intonasi, nada,

  tekanan suara, jeda serta helaan yang betul #enilaian oleh guru:

  !enal pasti masalah yang dihadapi pelajar

  untuk kemajuan dan untuk memperbaiki

  kelemahan dan tetapkan inter(ensi a>al

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  16/18

  $ )acaan

  !eupayaan sesorang mengecamkan bentuk

  (isual dan menghubungkan bentuk itu dengan

  bunyi atau makna yang diketahui melaluipengalaman dan mampu mentafsirkan

  maksudnya

  #enilaian oleh guru :

  #enguasaan 2M membaca dan menulis5 Ujian diagnostik

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  17/18

  . Menulis

  Melahirkan perasaan, idea ke dalam bentuk

  grafik )entuk-bentuk grafik ini, disusun

  sehingga melambangkan bunyi bahasa yangdapat dibaca dan difahami maksudnya

  #enilaian oleh guru :

  #enguasaan 2M membaca dan menulis5

  Ujian diagnostic

 • 7/21/2019 pendidikan-khas-blog (1).ppt

  18/18

  0 Matematik

  !eupayaan menguasai pengetahuan tentang

  perkara asas matematik seperti nombor dan

  operasi mudah#enilaian oleh guru :

  i5 #emerhatian secara praktikal

  ii5 Ujian diagnostik

  iii5 Ujian rujukan norma