world english bible 3  ³â€ ...

Download World English Bible 3  ³â€  % ³â€¢ ²¯1:1 1 3  ³â€  % ³â€¢ ²¯1:7 3  ³â€  % ³â€¢ ²¯ 1 ²â€ ²µ ³¾

Post on 28-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ಯೆ ೆಮೀಯ 1:1 1 ಯೆ ೆಮೀಯ 1:7

  ಯೆ ೆಮೀಯ 1 ಇವು ಯೆ ೆಮೀಯನ ಸಂ ೇಶಗಳು . ಯೆ ೆಮೀಯನು ಹಿಲಿಕ್ೕಯ ೆಂಬುವನ

  ಮಗನು. ಯೆ ೆಮೀಯನು ಅ ಾ ೂೆ ೕತ್ ನಗರದ ಯಾಜಕ ಕುಟುಂಬ ಕ್ ೇರಿದವ ಾಗಿದದ್ನು. ಆ ನಗರವು ೆ ಾಯ್ ಮೀನಯ್ರ ಪರ್ ೇಶದಲಿಲ್ತುತ್.

  2 ಯೆಹೂದದಲಿಲ್ ಆಮೋನನ ಮಗ ಾದ ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿವ್ ೆಯ ಹದಿಮೂರ ೆಯ ವಷರ್ದಲಿಲ್ ಯೆ ೂೇವನು ಯೆ ೆಮೀಯ ೂೆ ಂದಿ ೆ ಮಾತ ಾಡಲು ಾರ್ ರಂಭಿಸಿದನು. 3 ಯೆ ೂೇಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದಲಿಲ್ ಆಳು ಾಗಲೂ

  ಯೆ ೂೇವನು ಯೆ ೆಮೀಯ ೂೆ ಂದಿ ೆ ಮಾತ ಾಡುವದನುನ್ ಮುಂದುವ ೆಸಿದನು. ಯೆ ೂೇಯಾಕೀಮನು ಯೋಷೀಯನ ಮಗನು. ಯೆಹೂದದಲಿಲ್ ಚಿದಿಕ್ೕಯನು ಆಳಿದ ಹ ೂೆನ್ ಂದು ವಷರ್ ಐದು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಯೆ ೂೇವನು ಯೆ ೆಮೀಯ ೂೆ ಂದಿ ೆ ಮಾತ ಾಡುವದನುನ್ ಮುಂದುವ ೆಸಿದನು. ಚಿದಿಕ್ೕಯನು ಸಹ ಯೋಷೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದದ್ನು. ಚಿದಿಕ್ೕಯನ ಆಳಿವ್ ೆಯ ಹ ೂೆನ್ ಂದ ೇ ವಷರ್ದ ಐದ ೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ್ ೆರುಸ ೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ೆ ೆ ಒಯಯ್ಲಪ್ಟಟ್ರು .

  ಯೆ ೂೇವನು ಯೆ ೆಮೀಯನನುನ್ ಕ ೆದನು 4 ಯೆ ೆಮೀಯನಿ ೆ ಯೆ ೂೇವನ ಈ ಸಂ ೇಶ ಬಂದಿತು:

  5 “ ಾನು ನಿನನ್ ನುನ್ ನಿನನ್ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿಲ್ ರೂಪಿಸುವ ಮುಂ ೆಯೇ ನಿನನ್ ನುನ್ ಬಲಲ್ವ ಾಗಿ ದೆ್ ನು.

  ನೀನು ಹುಟು ಟ್ವದಕಿಕ್ಂತ ಮುಂ ೆಯೇ ಾನು ನಿನನ್ ನುನ್ ಒಂದು ವಿ ೇಷ ಾದ ೆಲಸ ಕೆ್ ಅಂದ ೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿ ೆ ಪರ್ ಾದಿಯ ಾನ್ ಗಿ ಆರಿಸಿ ೂೆ ಂಡಿ ದೆ್ ನು.”

  6 ಆಗ ಯೆ ೆಮೀಯ ೆಂಬ ಾನು, “ಸವರ್ಶಕತ್ ಾದ ಯೆ ೂೇವ ೇ, ೇ ೆ ಮಾತ ಾಡ ೇ ೆಂಬು ೇ ನನ ೆ ತಿಳಿಯದು. ಾನು ೇವಲ ಹುಡುಗನ ಟೆ್ೕ” ಎಂದು ೇಳಿ ೆ .

  7 ಆದ ೆ ಯೆ ೂೇವನು ನನ ೆ, “ ಾನು ೇವಲ ಹುಡುಗ ೆಂದು ೇಳ ೇಡ,

  ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಥ್ಳಗಳಿ ೆ ನೀನು ೂೆ ೕಗ ೇಕು .

 • ಯೆ ೆಮೀಯ 1:8 2 ಯೆ ೆಮೀಯ 1:15 ಾನು ೇಳು ಅಂದದದ್ ನ್ ಲಲ್ ನೀನು ೇಳ ೇಕು .

  8 ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ೆದರ ೇಡ, ಾ ೇ ನಿನನ್ ೂೆ ೆ ಇ ದೆ್ೕ ೆ. ಾನು ನಿನನ್ ನುನ್ ಾ ಾಡು ತ್ೕ ೆ.

  ಈಮಾತನುನ್ ಯೆ ೂೇವ ಾದ ಾ ೇ ೇಳುತಿತ್ ದೆ್ೕ ೆ” ಎಂದನು. 9 ಆಗ ಯೆ ೂೇವನು ೖೆ ಾಚಿ ನನನ್ ಾಯನುನ್ ಮುಟಿಟ್,

  “ಯೆ ೆಮೀಯ ೇ, ಇ ೂೆ ೕ, ಾನು ನನನ್ ಮಾತುಗಳನುನ್ ನಿನನ್ ಾಯಲಿಲ್ ಇಡುತಿತ್ ದೆ್ೕ ೆ. 10 ಕಿತುತ್ ಾಕಲು, ೆಡವಲು, ಾಶಪಡಿಸಲು, ಾಳುಮಾಡಲು,

  ಕಟಟ್ಲು, ೆಡಲು, ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಾಜಯ್ಗಳ ಮೇಲೂ ನಿನನ್ ನುನ್ ಈ ದಿನ ೇಮಿಸಿ ದೆ್ೕ ೆ” ಅಂದನು. ಎರಡು ದಶರ್ನಗಳು

  11 ಯೆ ೂೇವನಿಂದ ನನ ೆ ಈ ಸಂ ೇಶ ಬಂದಿತು: “ಯೆ ೆಮೀಯ ೇ, ನಿನ ೆ ಏನು ಾಣುತಿತ್ ೆ?” ಎಂದು ಯೆ ೂೇವನು ೇಳಿದನು.

  ಾನು ಆತನಿ ೆ, “ ಾ ಾಮಿಯಮರದಿಂದಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಂಡ ಾಣಿಸುತಿತ್ ೆ” ಎಂದು ಉತತ್ರ ೂೆ ಟೆ್ ನು.

  12 ಆಗ ಯೆ ೂೇವನು, “ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ೂೇಡಿರು ೆ , ನನನ್ ಮಾತನುನ್ ೆರ ೇ ರಿಸಲು ಎಚಚ್ರ ೂೆ ಂಡಿ ದೆ್ೕ ೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದು ೂೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ೇಳಿದನು.

  13ಇ ೂೆನ್ ಂದು ಸಲಯೆ ೂೇವನು, “ನಿನ ೆ ಏನು ಾಣುತಿತ್ ೆ?” ಎಂದು ೇಳಿದನು. ಾನು ಯೆ ೂೇವನಿ ೆ, “ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಂ ೆ ಾಣುತಿತ್ ೆ . ಆ

  ಹಂ ೆಯು ಉತತ್ರದಿಂದ ಈ ಕ ೆ ೆ ಾಗಿ ೂೆ ಂಡಿ ೆ” ಎಂದು ಉತತ್ರಿಸಿ ೆನು. 14 ಯೆ ೂೇವನು ನನ ೆ, “ಉತತ್ರ ದಿಕಿಕ್ನಿಂದ

  ಈ ೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗ ೆಲಲ್ರ ಮೇ ೆ ಒಂದು ೇಡು ಬರುವದು. 15ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯದಲಿಲ್ಯೇ ಾನು ಉತತ್ರ ಾಜಯ್ಗಳ ಎ ಾಲ್ ಜನರನುನ್ ಕ ೆಯು ತ್ೕ ೆ”

  ಎಂದನು. ಮ ತ್ ಯೆ ೂೇವನು ಹೀ ೆ ೇಳಿದನು: “ಆ ೇಶಗಳ ಾಜರು ಬರುವರು .

  ಅವರು ೆರುಸ ೇಮಿನ ೆ ಾಬ್ ಗಿಲಿನ ಹತಿತ್ರ ತಮಮ್ ಆಸನಗಳನುನ್ ಾಕುವರು . ಅವರು ೆರುಸ ೇಮಿನ ಎ ಾಲ್ ೂೆ ೕ ೆ ೂೆ ೕ ೆಗಳಿ ೆ ಮುತಿತ್ ೆ ಾಕುವರು .

  ಅವರು ಯೆಹೂದ ಪರ್ ೇಶದ ಎ ಾಲ್ ನಗರಗಳ ಮೇ ೆ ಾಳಿ ಮಾಡುವರು .

 • ಯೆ ೆಮೀಯ 1:16 3 ಯೆ ೆಮೀಯ 2:2 16 ಾನು ನನನ್ ಜನರ ವಿರುದಧ್ ನನನ್ ಾಯ್ ಯನಿಣರ್ಯವನುನ್ ೂೆ ೕ ಷಿಸು ೆ ನು.

  ಅವರು ೆಟಟ್ ಜನರು , ಅವರು ನನನ್ ವಿ ೂೆ ೕಧಿಗ ಾಗಿ ಾದ್ ೆ. ನನನ್ ಜನರು ನನನ್ ನುನ್ ತಯ್ಜಿಸಿ ಾದ್ ೆ. ಅವರು ನನನ್ ನುನ್ ೇ ೆ ತಯ್ಜಿಸಿದರು?

  ಅವರು ಅನಯ್ ೇವರುಗಳಿ ೆ ೂೆ ೕಮಮಾಡಿದರು . ಅವರು ತಮಮ್ ೖೆ ಗಳಿಂದ ೇ ಮಾಡಿದ ವಿಗರ್ಹಗಳನುನ್ ಪೂಜಿಸಿದರು .

  17 “ಯೆ ೆಮೀಯ ೇ, ಸಿದಧ್ ಾಗು! ಎದುದ್ ನಿಲುಲ್! ಾನು ೇಳಿ ದೆ್ ಲಲ್ವನುನ್ ಜನರಿ ೆ ೇಳು .

  ಅವರಿ ೆ ೆದರ ೇಡ. ನೀನು ಅವರಿ ೆ ೆದರಿ ೂೆ ಂಡ ೆ, ಾನು ನಿನನ್ ನುನ್ ಅವ ೆದುರಿನಲಿಲ್ ೆದರಿಸು ೆ ನು.

  18 ಇ ೂೆ ೕ, ನೀನು ನನನ್ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೇಳ ೇಕು . ಾನು ನಿನನ್ ನುನ್ ಭದರ್ ಾದ ನಗರವ ಾನ್ ಗಿಯೂ ಕಬಿಬ್ಣದ ಕಂಬವ ಾನ್ ಗಿಯೂ ಕಂಚಿನ ೂೆ ೕ ೆಯ ಾನ್ ಗಿಯೂ ಮಾಡು ತ್ೕ ೆ.

  ನೀನು ೇಶದಲಿಲ್ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲಲ್ಬಹುದು, ಯೆಹೂದ ೇಶದ ಾಜರ ವಿರುದಧ್ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರ ವಿರುದಧ್ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೂದದಯಾಜಕರ ವಿರುದಧ್ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೂದ ೇಶದ ಜನರ ವಿರುದಧ್ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ನಿಲುಲ್ ೆ .

  19 ಆ ಜನ ೆ ಾಲ್ ನಿನನ್ ವಿರುದಧ್ ೂೆ ೕ ಾಡುವರು , ಆದ ೆ ಅವರು ನಿನನ್ ನುನ್ ೂೆ ೕಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲಲ್ .

  ಏ ೆಂದ ೆ ಾ ೇ ನಿ ೂೆನ್ ಂದಿ ೆ ಇರು ೆ ನು. ಾ ೇ ನಿನನ್ ನುನ್ ರ ಸು ೆ ನು.”

  ಇದು ಯೆ ೂೇವ ಾದ ನನನ್ ಮಾತು.

  2 ೇವ ಜನರ ೇವ ೂೆರ್ೕ ಹವು

  1 ಯೆ ೂೇವನ ಈ ಸಂ ೇಶವು ಯೆ ೆಮೀಯನಿ ೆ ಬಂದಿತು:2 “ಯೆ ೆಮೀಯ ೇ, ೂೆ ೕಗಿ ೆರುಸ ೇಮಿನ ಜನ ೂೆ ಂದಿ ೆ ಮಾತ ಾಡು, ಅವರಿ ೆ ಹೀ ೆ ೇಳು :

 • ಯೆ ೆಮೀಯ 2:3 4 ಯೆ ೆಮೀಯ 2:6 “ಯೆ ೂೇವನು ಹೀ ೆನುನ್ ಾತ್ ೆ: ‘ನೀವು ಯುವ ಾಷ ಾಗಿ ಾದ್ ಗ ನನ ೆ

  ನಂಬಿಗಸತ್ ಾಗಿದಿದ್ರಿ; ಯುವತಿಯಾದಮದುಮಗಳಂ ೆ ನನನ್ ನುನ್ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.

  ಎಂದೂ ೇ ಾಯ ಕ್ ಬಳಸದ ಭೂಮಿಯಲಿಲ್ಯೂ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿಲ್ಯೂ ನನನ್ ನುನ್ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.

  3 ಇ ರೆ್ೕ ಲಿನ ಜನರು ಯೆ ೂೇವನಿ ೆ ಒಂದು ಪವಿತರ್ ಾದ ಾಣಿ ೆಯಾಗಿದದ್ರ

Recommended

View more >