3-3-2011 zalavad

3-3-2011 Zalavad
3-3-2011 Zalavad
Download 3-3-2011 Zalavad

Post on 11-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK CMYK økwhwðkh, íkk. 3-3-2011, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk ykÃkeLku «MÚkkLk fhkÔÞwt níkwt. Ãkku÷eÞku yr¼ÞkLkLke ðÄw rðøkíkku ykÃkíkk {wÏÞ rsÕ÷k ykhkuøÞ yrÄfkheyu sýkÔÞwt níkwt fu, ËM¢kuE ç÷kuf îkhk Ãk3,7h8 çkk¤fkuLku Ãkku÷eÞkuLke hMke ÃkeðzkðeLku hûkeík fhkÞk níkk.MkkýtË ç÷kufLkk 37,840 çkk¤fkuLku Ãkku÷eÞkuLke (‚t.LÞw.‚.) Äúkt„Äúk, íkk.2

TRANSCRIPT

 • MkwhuLLkkh, kk.2kkLkkZLkkt {kuhkk kk{Lkk kMk

  MxuLk kkMku {tkkhu hkke hr{kLkkkueMku kkk{eLkkt ykkhu ku[ kkuXeLku7 kAhzk yLku 7 kku Mkkku yufykhLku zke kkzwt nkw. skhuykh [kf LkkMke Aqxk{kt MkV hkkunkku.

  kkLkkZ kkueMk {kfuke {kerkkkuLkwMkkh kkLkkZLkkt {kuhkk kk{LkkkMk MxuLk kkMku {tkkhLke {kuze hkkuke.yuMk.ykE. {kuzek, ELwkE hkk,fu.yuMk.{uf yu kkk{eLkkt ykkhu{kuhkk kk{Lkk kMk MxuLk kkMku ku[kkuXe nke. yk hr{kLk ktketfkMk heku kMkkh kkw ykhLkt.S.su.3 yuxe h4k6 Lku yxfkeLkukuLke kkMke ukk ku{ktke qhkk kqof kk-tuk 7 kAhzk yLku 7 kku kktuenkk{kt {e ykk nkk. skhuykh [kf ytkhkLkku k ELku

  LkkMke Aqxku nkku. kkueMkukwykuLku kkLk kktshkkku kku{kufe ykk nkk. yLku ykhrft.Y.7 kLkwt fksu ELkukuhMkhLke fkokne nkk henke. yk kLkkLke w kkkMkyu.yuMk.ykE. fu.yuMk.{uf[ke hkk Au.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kk. 3-3-2011, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  yrkLk 10 kkwfkLkk k46 kk{ku{kt fw 1091 kkueku kqk Qk fhkkt : hMkeke hrkk fhk{kt ykkt

  hkWLz{kt y{kk rskLkkkkueku Lkkkqe yrkLkLkk ke

  (t.Lw..) ktk, kk.2ktk kwfkk kh k{u h

  kuhu hnukfk {fk{ktkerskuhe{ktke kuk-[ktek kekyu hkufz rn fw kuk k kk{wTk{ke [kuheke kk yuk k{{kt[f[kh {[e u Au.

  kue k rku ywkhktk kwfkk kh k{u hnukyu uLxetku tku fhk xuRhkR hrtnkR khkektzk kukk uLxetk fk{u unkuR yu kukk e rn hk

  ku ue fk{u uh uk nk yuuhke ykk k fzk kuk kyu {u fkuR yk u h{ktkAk kzk{ktke ykuhe{kt ufhe [uk Y{{kt hku kutzerskuhe kuze yth hkuk yuf kkutuh nh Yek hkufzk yu kuk suxk kukk kek rf{Yek 88 nh ykhu yu 800k{ [tke rf{ Yek ykX nhyk{ kuk [ktek kek yu hkufz{e fw ykhu kuk k kk{wk{ke [kuhe hkuhu fkuR

  yk khk fhe ke kueVhek ktk kwfk kue {kfuk fhu Au yu hkuhu kkyuk k{{kt h{kt nkh ske kkus ykxe {kuxe [kuhe kk [kuhefhk{kt fkuR uw nkuke tfkukR hne Au.

  yk [kuheku u Wfuk {kxukwfk eyuykR [kiheyu ykek nkk he zkuMfkuzo yuVetheLx rk kukkeses nkk he yke k[ke hnk Au.

  ktkk kh{kt kkukk ke hVkuz [kuhe

  [kuhe{kt fkuE uwLke Mktzkue nkukLke Mkukke yktfk

  3 k kkfkuLku kkueku kezkkku(Mkt.Lw.Mk.) kufk kk.2

  kufk kkk Mkrnk y{kk rsk{kt kksukh{k kkueku Lkkkwe yekLkLkku keu hkWLz kuskkunkku. suLku MkV kLkkk {kxu rskLkk kkt[ ko MkweLkk h,7h,808 kkfkuLku kkuekuLke hMkeke hkekfhk rsk fufxh yLku rsk rfkMk yrfkheLkk {kkooLk yLkwMkkh rLkX ykkusLk nkk hkwt nkwt.

  rskLkk 10 kkwfkLkk k46kk{ku{kt 1091 kkueku hMkefh kwkkuWk fhkkt nkkt ku{s 6k {kukkExe{ku yLku k8 xkLex xe{ku {eLku fw1h14 xe{ku khk fk{kehe nkk hkRnke. yk xe{ku{kt ykhkuf{o[kheyku,MkwkhkRMko,yLku MiAefMkukkeoyku {eLku fw 4400f{o[kheyku h67 knLkku khk yuf kkkf kkuekuLke hMkeke t[ek Lk hnu ku{kxu zukku WkMkk hkkt nkkt.

  ykkR rsk{kt kkueku yrkLkytku sLk k]ke {kxukkuMxMko,kuLkMko,{kEf khk [kh,[uLkkukhk [kh kkk kkfkuLke hueykukuSLku sLk k]ke {kxuLkk kMkku nkkhkk nkk.rskLkk Mk kkwfk{ktkkueku [kh {kxu [kh ytkuLkkykfkof kLkkuk kkueku [khLkkxukuLku rsk kt[kkLkk {wMkwhukE kxu kkk ykhku Mkr{rkLkk[uh{uLk fkLkkkuLk Xkfkuhu ee tze

  ykkeLku MkkLk fhkwt nkwt.kkueku yrkLkLke w rkkku

  ykkkk {w rsk ykhku yrfkheyuskwt nkwt fu, MkuE kuf khkk3,7h8 kkfkuLku kkuekuLke hMkekezkeLku hkek fhkk nkk.MkktkufLkk 37,840 kkfkuLku kkuekuLke

  hMkeke hkek fhkk nkk. eh{kk{kuf Lkk k7,k99 kkfkuLku kkuekuLkehMkeke hkek fhkk nkk.kkk kufLkkh6,488 kkfkuLku kkuekuLke hMkekezkeLku hkek fhkk nkk.kufkkuf Lkk 43,189 kkfkuLku kkuekuLkehMke kezkkeLku hkek fhk{kt ykk

  nkk.twfk kufLkk. h6,k8h kkfkuLkukkuekLke hMke kezkeLku hkek fhk{ktykk nkk. khkk kufLkk h7,38hkkfkuLku kkuekuLke hMke kezke

  hkek fhk nkk.yk{ Mk{k y{kkrskLkk kkt[ ko MkweLkk h,7h,808kkfkuLku kkuekuLke hMke kezkeLkuhkek fhkLkwt yrkLk nkk hkwt nkwt.

  ktk : ktk nuh yu kB rMkhk ku e.yu[.e.uLxh{kt fw{e zkufxhkue xe{ khk uh uh sR ykhu 33 nh suxk kfkuukuekue he ezke kuekukwe {kxuku k nkk huAu. yne Sk ykhku [uh{ukuek kkyu sku fuktk kwfkk {ukk,fkutZyu ftfkxe rnk kue.yu[.e.uLxhkuk zkufxhuX,zku.ek hkXkuz rnkzkufxhkuyu uh uh sR,kzeyku{kt k {Seykuk kfku yu hMk hfk{ fhk {swhkuk kfku rn {k{ kfku fw {e 21200 yuktk nuhe rMkh{kt k hekhskuk 11600 suxk kfkuukueku ezke kueku kw fhke fk{ehe fhu Au.yk{ yke heuykhkue fk{ehe nkk hk{kt ykuku [kuff kk hkukuu s{wkeyxfke fk Au.

  ktk k.{kt 33 nh kfkuu he ezkkR

  kkLk{ktke kuhfku {kxeE skkt 4 knLk sk

  MkwhuLLkkh, kk.2kkLk ktkf{kt kuhfkuMkh heku

  fkkkuoMkuLkwt [kuheLkwt {k ehkw Au khu {tkkhukkteLkkhLke Vk#k MfkuzLkexe{u kkLk ktkf{kt kkxfeLku yufxufxh Mkrnk k xfku{ktkuhfkuMkh heku {kxe hukfze kkzeLku xufxh-xf [kfMkk{u kuhMkhLke fkokne nkkhe Au.

  kkLk kkueMk {kfuke {kerkkkuLkwMkkh kkteLkkh Vk#kMfkuzLkkt yrfkhe yuLk.yuMk.ukkk Mkwkh kEh MkrnkLke xe{

  {tkkhu kkLk ktkf{kt [ufkhr{kLk xufxh Lkt.S.su.13yu{ 4h94 {kt 6 xLk {kxe skhuxf Lkt.S.su.1h k 71h3 {kt13 xLk {kxe, xf Lkt.ykh.su.14SMke 477 {kt h7 xLk {kxe, xfLkt.S.su.13 xe 8694 {kt 11xLk {kxe MkrnkLkku skku kkMkkh{ex kh E skkk kuLkuzke kkzeLku kuhMkhLkefkokne nkk hk{kt yke Au.yk kLkkke kuhfkuMkh {kxeLkwtnLk fhLkkhk yL rukkyku{ktk VVzkx kke kku nkukLkwtk {wt Au.

  kkteLkkhLke Vk#k MfkuzLke xe{ kkxfe

  MkwhuLLkkh, kk.2kkxze kkwfkLkkt uhk kk{Lkkt

  Mke{-ukh{kt 6 ke 7 suxe UMkkuyuWuk kkf{kt uk fhe skk Y.hknhLkwt LkwfkLk kkLkwt kkxze kkueMk{kfu Vrhk LkkutkE Au.

  kkxze kkueMk {kfuke {kerkkkuLkwMkkh kkxze kkwfkLkkt uhkkk{Lkkt hkz kkukkkE{uhkkELke 6 ke 7 suxe UMkkuEhkE LkkLkSkE kxu(hu.uhk)Lkkt ukh{kt Wuk fkkMk(kws-13) kkf{kt uk fhe skkY.hk nhLkwt LkwfkLk kw nkw. ykkkkku EhkE kxuu kkxze kkueMk{kfu kkukkkE hkz Mkk{u kkueMkVrhk Lkkutke Au. yk kLkkLke wkkkMk kk kkuMxLkkt s{kkhnu{wkE [ke hkk Au.

  uhk kk{Lkk ukh{ktuk fkoLke Vrhk

  {kuhkk{ktke 14kwykuLku k[kkkt

  Vkuxku k Lkhukehe kkuMk{e

 • kze : kze nuhLke SLkrfkMkkk{kt Mktkek rkf khefu Vhs

  kkk skekE kqthk{kEkkxeLkwt kk kk. 28-2-11Lkk hkusyMkkLk ku Au.

  kkLkMkukw rkLkku kkt[{ku krkofkuMk kuku MkwhuLLkkh : kkLkMkukw rk khk{uzef nku SykEzeMke kkukkt[{ku krkofkuMk kk.19 Vukw.Lkkthkus kuku nkku. su{kt kkfkuyuWMkkn kqof xuzeLk zuMk knuheLkukk eku nkku. yk fko{Lkkt {w{nu{kLkku w.yuLk.hkXkuz (ykMkeMxLxMkuuxhe ykuV SyuMkyu[Eke), uXfuefkh LkkkSkE uMkkE ku{s

  r{rMktn kkurn ({uBkh ykuV SyuMkyu[Eke) ku{s rhuLkE yk[ko ([uh{uLkMkuV VkLkkLMk {uLkus{uLx k]k) kkfkuLku kuMkknLk kwY kkzw nkw. yk fko{LkuMkV kLkkk kkLkMkukw rkLkkt MxkVu snu{k WXke nke.Zk kku EuLxLkwt ykkusLk fhkwt

  MkwhuLLkkh : Zk kkuyku yuMk.su.h{kuhk{rnk fkuus khk kksukh{ktfkuBwxh yuswfuLk yLkuuxuLLkLkkt xufLkku VeuMxkEuLxLkwt ykkusLk fhk{ktykwt nkw. yk EuLxMk{khtLkku kht

  khMkkuk{kE h{kuhkyu ek kkx kfe fhkku nkku. yk Mk{khkun Mktku fkuusLkktrLMkekk ke.su.kxu, Zk ELz. yuku.Lkkt {w fkkE h{kuhk ku{sLkk{e yLkk{e {nkLkwkku WkrMkk hkk nkk. rskLke ke.Mke.yu.,ke.S.ze.Mke.yu. yLku ke.yuMk.Mke (ykE.xe.)Lkkt rkkeoykuyu WMkkn kqof kkELku kkukkLke fko kkk Mkkkek fhe nke.kkkzLkkt zkufxhLku keyu[.ze.Lke ke kk

  MkwhuLLkkh : kuf khke MkkuMkhk MktMkkLkkt yLkw MLkkkf yLkurskLkkt ekk yuzkufux zku.ze.ke.uMkkEyu A Study ofAdoolescences problems, Physical-MentalSituation and Developmet Process of Them in theDesert Area rk Wkh kkukkLkku {nkrLkkt nk y{uhefkrMkk zku.fu.yu[.MkkkkukzekLkkt {kkooLk nuX kikh fheLkuMkkihkx wrLk. hksfkux Mk{k {wfkk wrLk.yu yk {nk ku rLkktLku

  kkk hke ke.yu[.ze.Lke rzke yuLkkk fhe Au. yku WuLke Au fu, zku.uMkkEMkk{kSf, kr{of rkehku, Mkkyku{kt fkk khefu Mkukyku ykke ykMkw rfkhefuLke ykk We fhe Au.ne fkhMkufkuLku ktsr ykokku fko{ kuku MkwhuLLkkh : kkuhk fktz{kt k8 fkhMkufkuLku kqo ykkuSk kztk khk xuLk{kt SkkMkkke uk{kt ykk nkk.ku hk{ kkuLku ktse ykok ykuo kk.h7 Vukw.Lkuhrkhu 9:30 ke 10:30 fkf hr{kLk MkwhuLLkkhLkkt {kE {trh kku rnekkhk k Mkw{Lk ykokku fko{ kuku nkku. yk ukyu fuLe {tke uSkEhkk,MktkkE kxu, ekkE Xkfh, {LknhrMktn hkk MkrnkLkk ykkukLkkuWkrMkk hkk nkk.kkkkMkekkhk{ {Zwe kku kxwf kusLk

  kze : Mk{k kwshkk{ktktzekhe kkkkMkekkhk{Lke{Zweyku kLke hne Au yLku kkkkMkekkhk{Lke yMke{ f]kkkefkkuLke {Lkkufk{Lkk kqo kkkkufkuLke ykMkk{kt khku kEhnku Au khu ytkefkLkkh kkukLkkue kkkkMkekkhk{ {Ze

  kku h kqLk{Lkk rMku kkkkLkk fkku khk hk{hkuMku kxwf kusLkLkw ykkusLkfhk{kt yku Au yLku LkkLkk wfkyku kwxf kusLkLkku nkku u Au.

  twfkLktw kihtwfk : twfke kke rkkeoLke {ike hkSfw{kh yk[ko yuksuh{k kuue k ku ek Mko{k r[k rk{kk R hk fkkyu Teke {u rsuk eu wfk hyu {ksw kih khu Au.ykW kufkkyu k{ f{{ku nku.

  ktk fkuus{kt rk {kht-krkof r Qskkuktk : { hke fkuusku{kthtuhte heu fkuusk krkofre Wse kk Au khuktke yu.yu.e.s ifkuusk rLek zku.rfkRu yu yne fkuusk rrkhk,Meot{ wshk fuwroeoxek fkof{{kt th{ukh rkkeoykuu fu yuku-

  zo,xkuVe yu xeo yke L{ke fhkk yk kku xe.k.e.yu.e.fku{.krkkeoku rk {kth rkkeoykuk rk kku rr ktMf]ef fko{khk Wse fhkR yu yk kku fkuusk krkofre Wse tu kRyku-nuku khk hk-hk khk ke Wse fhkR.yk tu ze.e.zwkzeSyu{ wrfw{kh {ok.yuSyu{ wrfw{kh,rLek zku.rfkR u,worLek nkokR kn,fkuusk kuVuheyku yu fkuusk rkkeoyku {kuxetk{kt nksh hnu.ze.e.zw khk [uf yu xkuVe kk nkokR khk fu yku-zo kk fkuus khk xeo yke L{ke fhkk.fkuusk rLek zku.rfkRyurk ukh {k{e Wse fkhrfe u yu e fhe fkuusw k{ hku fhuyuw skwt nkwt.kkk{kt ykLktLkk khkkLkwt ykkusLkkkk : kkk Lkkh{kt Auk k Mk{ke ykLktLkku khkku q{ {[ku Au. yLkus{kLkLkk hu sE fhk{kt yku Au.yk kkkku khu fkhe {kkt kkkLkkh{kt Auk yuf koke {kE{tz kkk s{kLkkuLkk hu hu sE {k knw[hLkku hr[k ykLktLkku khkku kk. 4-3-11Lku wkhu y{kMkLkk rMku hkku 9-00 fkfu {nkfke {kkkLkk {trh kxu kze Mkk{u kkk {qfk{u s{kLk hkfw{khkukLkkk uLkk krhkh khVke hkk{kt yku Au. kku kkk LkkhLkk yk{k{f kE- knuLkkuyu k uk nuh yk{tk Au. yk kkkku {kE {tz kkkLkk{w frkkkuLk nkokE kxu sku Au fu fkuE k fkhLke ykukk khfrwk{kt k{fkkLke kLkkke {kLke kukLku rk fheyu Aeyu. yLku {kLkeMkuk fhe Lkk yLkweyu Aeyu.sLkMkuk nkurMkxu Lkkxf kkk hk{qLkLkwt ykkusLk

  {ktz : {ktzkerh{kk{ skkt Vqfe[kufze LkSfLkesLkMkuk nkurMkxLkk Mkk nku{ktykshkus MkktMf]rkf Lkkxf (kuxek[kku) kkk

  hk{wLkLkk fko{Lkwt ykkusLk zku. ktfskE kxu kkk kkknLkw{kLk ykwuorffkuus - kuhk rs. kkteLkkhLkk hkxe Mkuk kusLkk (yuLk.yuMk.yuMk.)Lkk zku.MkkekkE kxu khk fhku Au. sLkMkuk nkurMkx LkSf yku ykswkkswLkkkk{zktyku{kt kzk yLku kMkkwh ku kk{{kt kuhkLke fkuusLkk yuLkyuMkyuMkkkt