ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

96
ªÀÄÆ® aäà PÀÈw ±ÁAUï ±Á£ï°AiÀiÁAUï EAVè²UÉ ªÀiÁxÁð CªÉÃj PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À FREE BOOK CULTURE This work is licensed under a Creave Commons Aribuon- NonCommercial-NoDerivaves 4.0 Internaonal License. «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ

Upload: beluru-sudarshana

Post on 07-Apr-2016

227 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ಚೀನಾದ ಶಾಂಗ್‌ ಶಾನ್‌ಲಿಯಾಂಗ್‌ ಬರೆದ `ಗ್ರಾಸ್‌ ಸೂಪ್‌' ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ.

TRANSCRIPT

Page 1: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

ªÀÄÆ® aäà PÀÈw

±ÁAUï ±Á£ï°AiÀiÁAUï EAVè²UÉ

ªÀiÁxÁð CªÉÃj PÀ£ÀßqÀPÉÌ

¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

FREEBOOKCULTURE

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ

Page 2: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

2

HULLINA SAARU : Translation of GRASS SOUP, a book based on the diary entries by Zhang Xianliang (translated from Chinese into English by Martha Avery), translated with permission into Kannada by Beluru Sudarshana.

Online edition published by Mitramaadhyama, 917 A (1044), Krishna, Upstairs, 1F Main, 2nd Phase, Girinagara, Bengaluru 560085, Karnataka, India.

websites mitramaadhyama.co.in, www.freebookculture.comemail [email protected]

First published 2004Second online only edition February 2015

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

F ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß `«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ’zÀ `GavÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’ C©üAiÀiÁ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. This book is published as part of `Mitramaadhyama’ Trust’s campaign FREE BOOK CULTURE

Page 3: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

3

¸ÁgÀÄ »ÃgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß

±ÁAUï ±Á£ï°AiÀiÁAUï! ¸ÉgɪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ 21gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ°è. C¥ÀgÁzsÀ? PÀªÀ£À §gÉzÀzÀÄÝ.

1936gÀ°è ºÀÄnÖzÀ ±ÁAUï §gÉzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ‘UÁæ¸ï ¸ÀÆ¥ï’. CAzÀgÉ ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ. CzÉà CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀSÉÊ¢UÀ¼À ¢£ÀzÀ DºÁgÀ. CxÀªÁ ªÀÄȵÁÖ£Àß. CzÀÆ ¹UÀzÉ aãÁzÀ ªÀĺÁ§gÀUÁ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ PÉÆÃn d£À ¸ÀvÀÛzÀÄÝ FUÀ PÀgÁ¼À EwºÁ¸À.

1956gÀ°è ‘ªÀĺÁ UÁ½AiÀÄ ºÁqÀÄ’ §gÉzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ±ÁAUï §®¥ÀAyÃAiÀÄ JA§ ºÀuÉ¥ÀnÖ ºÉÆvÀÛgÀÄ. ¸ÉgɪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ©zÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ±ÁAUï ‘ªÀÄgÀÄ D±ÀæAiÀÄ’ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ (CzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ C®è, AiÀiÁPÉAzÀgÉ DvÀ FªÀgÉUÉ EzÀÝzÀÄÝ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀjªÀvÀð£Á ²©gÀzÀ°è JAzÀÄ aãÁ ¸ÀPÁðgÀ ºÉüÀÄvÀÛzÉ!) 1979gÀ°è.

ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÁAUï §gÉAiÀÄ®Ä PÀĽvÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä MAzÀµÀÄÖ PÀxÉUÀ¼ÀÄ. ‘PÀÄgÀħ£À PÀxÉ’ ¹¤ªÀiÁ PÀÆqÁ D¬ÄvÀÄ. DªÉÄÃ¯É ‘«ÄªÉÆøÁ’ JA§ PÁzÀA§j. CzÀgÀ°è CªÀgÉà £ÁAiÀÄPÀ. E°UÀ¼ÀÄ NqÁqÀÄwÛzÀÝ DºÁgÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹ vÀ¯É¢A©£À°è ºÉƯÉzÀÄ PÁ® PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CªÀgÀ ¨sÁªÀÅPÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉgÀªÁzÀªÀ¼ÀÄ D «ÄªÉÆøÁ JAzÀÄ ±ÁAUï PÀgÉzÀ ºÀÄqÀÄV.

‘ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ’ JAzÀgÉ ±ÁAUïgÀªÀgÀ ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ. CªÀ£Éß®è DvÀ MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV VÃazÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ AiÀiÁPÉÆÃ, CzÀ£ÀÄß C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄqÀ°®è. »ÃUÁV CzsÀð ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃVzÀÝ ±ÁAUï §zÀÄQ£À ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¹Q̪É.

PÉ®ªÉǪÉÄä vÀÄAqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ. ºÀ®ªÀÅ ¸À® PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÉüÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÉAzÀÄ ªÉÄzÀļÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¹ ±ÁAUï §gÉzÀgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ gÁvÉÆæÃgÁwæ E£ÉÆߧâ SÉÊ¢ ¸ÀvÀÛ JA¢zÀÝgÉ ºÀ®ªÀÅ

Page 4: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

4

SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ F »AzÉ fêÀ ©nÖzÀÝgÀÄ JAzÀxÀð. ±ÁAUï §gÉzÀ F ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀgÀÆ¥À E°èzÉ.

F ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä NzÀ®Ä PÉÆlÖªÀgÀÄ £À£Àß D¥ÀÛ«ÄvÀæ, JµÉÖà zÀÆgÀzÀ°èzÀÝgÀÆ »vÀ«ÄvÀæ£ÉA§ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ ²æà UÀt¥Àw ¨sÀmï ©zÉæ¥Á®gÀªÀgÀÄ. ‘«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ’zÀ°è EzÀÄ zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ.

FUÀ? F ºÉÆwÛ£À°è ±ÁAUï vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£Á®Æ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. (±ÁAUï ±Á£ï°AiÀiÁAUïgÀªÀgÀÄ PÁå£Àìgï gÉÆÃUÀ¢AzÁV 2014gÀ ¸É¥ÉÖA§gï 27gÀAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀgÀÄ.)

±ÁAUïgÀªÀgÀÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß aäà ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ EAVè²UÉ D£ÀĪÁ¢¹zÀªÀgÀÄ ªÀiÁxÁð CªÉÃj JA¨ÁPÉ. FUÀ ©ÃfAUï£À°è MAzÀÄ «±ÀéªÁå¦ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁxÁðgÀ£ÀÄß EAlgï£Émï eÁ®zÀ°è ¥ÁvÁ¼ÀUÀgÀr ºÁQ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä £À£ÀUÉ PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ »rzÀªÀÅ! EwÛÃZÉUÉ ‘ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ’ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ JgÀqÀ£Éà DªÀÈwÛ ¥ÀæPÀn¹zÀ qÉëqï Dgï. UÉÆqÉÊ£ï JA§ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ‘¯ÉÃRPÀgÀ «¼Á¸À w½¸ÀĪÀ ¸Ëd£Àå £ÀªÀÄV®è’ JAzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁVAiÉÄà w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É zÁj ¹UÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? DzÀgÀÆ £À£Àß EAlgï£Émï C£ÀĨsÀªÀªÀ£Éßà ¥ÀtQÌlÄÖ, £ÀÆgÁgÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® eÁ¯ÁrzÉ. PÉÆ£ÉUÀÆ ªÀiÁxÁð FUÀ ©ÃfAV£À°è EzÁÝgÉ JA§ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß CªÉÄjPÁzÀ°è EgÀĪÀ eÁ£ï ¹ÖêÀ£ï¸À£ï JA§ÄªÀªÀgÀÄ FªÉÄÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹ DPÉUÀÆ £À£Àß PÁUÀzÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹zÀgÀÄ.

PÀ¼ÉzÀ ªÁgÀ ªÀiÁxÁð CªÉÃj F ªÉÄÃ¯ï §AzÁUÀ gÉÆêÀiÁAZÀ£À. PÉÆ£ÉUÉ ©ÃfAVUÉà PÀgÉ ªÀiÁrzÉ. DPÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. JAxÀ ¸Ëd£Àå! CªÀjUÉ £À£Àß vÀÄA§ÄºÀÈzÀAiÀÄzÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. `±ÁAUïgÀªÀgÀ J®è PÀÈwUÀ¼À£ÀÆß ¤Ã£ÀÄ C£ÀĪÁ¢¸À®Ä F zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀªÉà C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãɒ JAzÀÄ ªÀiÁxÁð D ºÉÆwÛ£À°è WÉÆö¹zÀgÀÄ.

‘ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ’ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ªÀÄUÉ EµÀÄÖ ¹zÀÞvÉ ¸ÁPÀ®èªÉ?

- ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À20 K¦æ¯ï 2004

[email protected]

Page 5: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

5

±ÁAUï ±Á£ï°AiÀiÁAUïr¸ÉA§gï 1936 - 27 ¸É¥ÉÖA§gï 2014

Page 6: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

6

By Marco L [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Chinese Labour Camp locations

Page 7: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

7

£À£ÀUÉ §jà ºÀ¹ªÁUÀÄwÛzÉ

1960 dįÉÊ 11 §AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðt

PÉƼÀPÀÄ ºÉAmÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÉ

£Á£ÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ DgÀA©ü¹zÀÄÝ EªÀvÉÛà AiÀiÁPÉ JAzÀÄ £ÀAUÉÆwÛ®è. £Á£ÀÄ ‘¸ÀÄzsÁjvÀ’ªÁUÀÄwÛzÀÝ ‘vÉÆÃl’zÀ°è CAxÁ

C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÉÝãÀÆ £ÀqÉAiÀÄ°®è. £À£ÀߣÀÄß E°èUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ 1958gÀ ªÉÄà 18gÀAzÀÄ. CAzÉæ FUÁUÀ¯Éà K¼ÀÄ£ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ zÁnªÉ.

£Á£ÀÄ EzÀPÉÌ®è ºÉÆA¢PÉÆArzÉãÉ. MAxÀgÀ £Á£ÀÄ E¯Éèà ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ £À£Àß fêÀ£ÀªÀ£Éß®è E¯Éèà PÀ¼ÉzÀ ºÁUÉ. MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ £À£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ¹Ã½ºÁQzÉ. FUÀ £À£ÀUÉ ¥ÀæeÕÉ EgÀĪÀ £À£Àß zÉúÀzÀ CzsÀð ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß F §AdgÀÄ ªÀåxÀð¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¸ÁrzÁÝgÉ. £À£Àß G½zÀzsÀð J°èzÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. ºÁUÀAvÀ £Á£ÀÄ JAzÁzÀgÀÆ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁVzÉÝ£Á JA§ §UÉÎ

Page 8: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

8

£À£ÀUÉà SÁwæ E®è!¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CUÉAiÀÄÄvÀÛ EgÀĪÁUÀ £À£ÀUÁUÁÛ EzÀÝzÀÄÝ PÉêÀ® ¨sËwPÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É. K¼ÀÄ£ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® £À£ÀߣÀÄß £Á£Éà UÁ¹ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄgÀUÀnÖºÉÆÃVzÉÝãÉ.

£À£ÀVÃUÀ £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀÄwÛ®è.

£À£ÀUÉ §jà ºÀ¹ªÁUÀÄwÛzÉ.

F vɼÀÄ ¢£ÀZÀj E®èzÉ EzÀÝgÉ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ F ¨sÁUÀªÀÇ ¤dªÉà JAzÀÄ £Á£Éà CZÀÑj¥ÀqÀÄwÛzÉÝ CAvÀ PÁtÄìvÉÛ... d£ÀjUÉ £É£À¥ÀÅ wÃgÁ PÀrªÉÄ. CªÀgÀÄ §jà ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ eÉÆvÉUÀµÉÖà ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ £ÉÆëgÀ°, £À°«gÀ°, ¥ÀgÀªÁ E®è. DzÀgÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÀÛ? ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÉƼÀUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ® - EªÀÅ UÀvÀPÁ®zÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉÃ. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ §zÀÄPÀÄ MAzÀÄ PÀÄgÀĺÀÆ E®èzÀAvÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ E°è fë¹gÀ¯Éà E®èªÉãÉÆà JA§AvÉ. aãÁzÀ°è EgÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ d£À F ªÀiÁvÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÉÆîà zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁqÀ®è. CªÀgÀÄ UÀvÀPÁ®ªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä zsÉÊAiÀÄð vÉÆÃgÀ®è. ºÁUÉãÉà PÉ®ªÀgÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Æ §AiÀĸÉÆâ®è. CzÀPÉÌà £Á£ÀÄ £À£Àß ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ ¸ÁªÀðd¤PÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ §AiÀĹzÉ. d£À EzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð-«ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÉ, CµÉÖ.

dįÉÊ 11gÀ F ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ PÁåA¦£À CAUÀr¬ÄAzÀ vÀAzÀ MAzÀÄ aPÀÌ ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÉ. CzÀgÀ°è K£ÉÆà §gÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀl £Á£ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ¥É£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr CZÀÑjUÉ M¼ÀUÁVzÉÝãÉ. §ºÀıÀB £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¥É¤ß£À MqÉAiÀÄ JA§ ¸ÀgÀ¼À PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà £Á£ÀÄ F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß §jÃwgÉâÃPÀÄ.

PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ°è MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀAvÀÆ C®èªÉà C®è. AiÀiÁjUÀÆ ¥É£ÀÄß ¨ÉÃQ®è. vÀA¨ÁQ£À MAzÀÄ aPÀÌ vÀÄArUÁUÀ°Ã, CxÀªÁ MAzÀÄ aPÀÌ ¸À¥ÁlÄ ¨ÉærØUÁUÀ°Ã F ¥É£ÀߣÀÄß «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀiÁgÀÆ vÀAiÀiÁj®è ©r. PÁ«ÄðPÀ ²©gÀªÉÇAzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiË®åªÀÅ CzÀÄ ¤ÃªÀÅ §zÀÄPÀ®Ä JµÀÄÖ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ C£ÉÆßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀ.

C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀÇ DUÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¨É¯É ¸ÉÆ£Éß!

CvÀå®à DºÁgÀ¢AzÀ §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ £À£ÀUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀ J®èªÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ CzÁUÀ¯Éà «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ,¥É£ÉÆßAzÀ£ÀÄß ©lÄÖ .CµÁÖV ºÁUÉ ¥ÀqÉzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÆß wAzÀÄ ªÀÄÄV¹zÉÝ. M¼ÀUÉ ‘fêÀ’ªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArgÉÆà zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ Cw±ÀÄzÀÞ ¨sËwPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà £À£ÀUÉ wÃgÁ ªÀÄÄRåªÁVzÀÝ ¸ÀAUÀw. F dUÀwÛ£À°è ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ bÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀߪÁV EgÀ§ºÀÄzÁVzÀÝgÉ, JµÉÆÖà ¢£ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà £Á£ÀÄ ‘w£Àß®Ä K£ÁzÀgÀÆ ¹UÀÄvÀÛzÉ’

Page 9: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

9

JAzÀªÀiÁvÀæPÉÌ £À£Àß ¥ÁåAlÄUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆlÄÖ©rÛzÉÝ.

£À£Àß ¥É£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ¨ÁæAr£ÀzÀÄ.£À£Àß°èzÀÝ PÉ®ªÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CzÀÄ «Ä£ÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ.£Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀÄ vÀ£ÀßzÉà ©¹AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ¥À¸Àj¸ÁÛ EzÉ C£ÉÆßà ¨sÁªÀ £À£Àß°è . CzÀÄ ¤ªÉÄä®è M¼ÀUÀ£ÀÄß ¨ÉZÀÑUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀAxÀ ©¹. £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà dUÀwÛ£À°è §zÀÄQzÉÝ C£ÉÆßÃzÀ£ÀÄß F ¥É£ÀÄß £À£ÀUÉ £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛvÀÄÛ. ¤d, D E£ÉÆßAzÀÄ dUÀvÀÄÛ JµÉÆÖà ¸À® £À£Àß ªÀÄ£À¹£ÉƼÀUÉ ºÁzÀĺÉÆÃVzÉ. DzÀgÉ CzÀÄ FUÀ ¨sÀæªÉÄAiÀÄAvÉ PÁtÄvÉÛ. CzÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ CªÀtð¤ÃAiÀÄ T£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÆß vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀgÀÄvÉÛ. CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRå, £Á£ÀÄ D E£ÉÆßAzÀÄ dUÀwÛ£À°è PÀ°vÀ PÀıÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß F dUÀwÛ£À®Æè §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ¥É£ÀÄß £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆrÛzÉ. §zÀÄQ G½AiÀÄĪÀ ¨ÉÃgɯÁè §UÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄaÑgÉÆêÁUÀ, £Á£ÀÄ F ¥É£ÀߣÀÄß §¼À¹£ÉÆÃqÉÆà ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁzÉ.

F ºÉƼÉAiÀÄĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è RArvÀ MAzÀÄ C¸ÀA§zÀÞªÁV PÁt¸ÀÄvÉÛ. CzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£À ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ wÃgÁ C¸ÀºÀdªÁVzÉ. »ÃVzÀÆÝ CzÀÄ £À£Àß E£ÉÆßAzÀÄ dUÀwÛ£À eÉÆvÉV£À KPÉÊPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ ºÉƼÀ¥Éà MAzÀÄ D±ÁQgÀtªÁVvÀÄÛ.

§zÀÄQ G½AiÀÄĪÀÅzÀPÉÌAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß §¼À¹zÉ. F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÁ®zÀ ©gÀÄQ£À PÀëtUÀ¼À°è, ¸ÀA¢UÉÆA¢UÀ¼À°è, £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¢zÁÝUÀ - CxÀªÁ ¨ÉÃgÉãÀ£ÉÆßà §gÉAiÀÄ¢zÁÝUÀ - §gÉzÉ. £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ, £Á£ÀÄ ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä AiÉÆÃa¹zÀÄÝ D ¤¢ðµÀÖ ¢£ÀzÀAzÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÀÀ®è ; CxÀªÁ £À£ÉÆß¼ÀUÉ UÀnÖAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ JA§ÄzÀÆ C®è. §zÀ°UÉ, £Á£ÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ §gÉAiÀÄzÉà EgÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ aAvÀ£ÉUÀ¼Éà £À£ÀUÉ ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä £É£À¥ÁUÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ D PÁ®zÀ°è §zÀÄPÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ ©rÛgÀ°®è. SÁ¸ÀVAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀ£ÀÆß ¥ÀPÀëPÉÌ ‘M¦à¸À’¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ°è ¢£ÀZÀjAiÀÄÆ ¸ÉÃjvÀÄÛ. gÀºÀ¸ÀåzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀiÁt - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ M¨ÁâvÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¤µÉ×AiÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁªÁVAiÉÄà vÀªÀÄä CvÀåAvÀ ºÉüÀ¯ÁUÀzÀ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹zÀªÀgÀÄ CvÀåAvÀ ¤µÀ×gÀÄ.

EAxÀ ¥ÀgÀªÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß, C£ÀAvÀ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ JAzÀÆ §UÉAiÀÄzÀ ¥ÀPÀë«gÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ «gÉÆâü aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. EAxÀ d£ÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CwºÉZÀÄÑ PÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

Page 10: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

10

CªÀgÀ£Éß®è ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV PÁ«ÄðPÀ ²©gÀUÀ½UÉ J¸ÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EAxÀ ‘aAvÀ£Á C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À’ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä aAvÀ£ÉUÁV ²PÉëUÉ M¼ÀUÁzÀªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J£ÀߧºÀÄzÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÁPÀåUÀ½zÀÝ vÀªÀÄä ¢£ÀZÀjUÀ¼À£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀjUÉ M¦à¹zÀÝgÀÄ.

vÁªÀÅ DvÀäªÀAZÀPÀgÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ d£À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ¯Éà PÀ°vÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. zÉñÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ DAzÉÆüÀ£ÀªÀÅ ºÀgÀrzÀAvÉ, ºÉZÉÑZÀÄÑ d£ÀgÀÄ CzÀgÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀAvÉ,F C£ÀĨsÀªÀ ¸ÁªÀðwæPÀªÁAiÀÄÄÛ. JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAzÉæ CzÀÄ J¯Áè aäÃAiÀÄgÀ°è C¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÀºÀd DZÀgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F C¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄQ£À®èµÉÖà ¸ÉÃjPÉƼÀî°®è, CzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÉÄÃ®Æ zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ.

DUÀ ªÀiÁvÀæ C®è... DªÉÄîÆ...

°TvÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÁæAw«gÉÆâü aAvÀ£ÉAiÀÄ£Éßà §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÉÆâæAzÀ, ¸ÀºÀdªÁUÉà vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ §tÂÚ¹PÉƼÀî°PÉÌ ªÀåQÛAiÉƧ⠥ÀzÀUÀ¼À£Éßà §¼À¹PÉƼÀÀÄzÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄUÉà G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÉÆà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À®Ä J¯Áè §UÉAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ §¼À¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀªÉà d£ÀjUÉ PÀ°¹PÉÆnÖvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀĹ¹ÜwAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀªÁVvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ ¸ÀéAiÀÄA§rÛAiÀÄ MAzÀÄ PÉ®¸À CAvÀ®Æ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ£ÀUÁV §gÉzÀzÀÝ®è, EvÀgÀgÀÄ NzÀ®Ä!

1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ºÀÄvÁvÀägÀ ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄQ G½zÀªÀgÀ ¢£ÀZÀjUÀ¼À£ÀÄß aãÁzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁjà ¸ÀÆáwð, ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼Éà vÀÄA©gÀÄwÛzÀݪÀÅ. DªÉÄÃ¯É CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ‘CzsÀåAiÀÄ£À «µÀAiÀÄ’ JAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁr NzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. ¯ÉÃRPÀ£ÉƧâ PÉêÀ® vÉÆÃjPÉUÁV M§â £ÉÊd ªÀåQÛAiÀiÁV, vÀ£Àß DvÀäzÀ eÉÆvÉV£À MAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® vÀ£ÀUÁV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà ¸Àj¥Àr¹PÉƼÁÛ EgÉÆà ºÁUÉ PÁtÄwÛzÀÝ.

£Á£ÀÄ ºÀÄvÁvÀä CxÀªÁ £ÁAiÀÄPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §AiÀĹgÀ°®è ©r. DzÀgÉ £Á£ÀÄ F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉUÉ ¹QÌPÉƼÉÆîÃzÀPÀÆÌ §AiÀĹgÀ°®è. £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¤zsÀðj¹zÀÝjAzÀ F ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ AiÀiÁgÀzÁÝzÀgÀÆ PÉÊUÉ ¹Q̩üÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÁzsÀåvÉUÉ £Á£ÀÄ ¹zÀÞ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ «ªÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ, ºÉÃUÉ £Á£ÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ®è ‘¸ÀÄgÀQëvÀ’ªÁV ºÉÆuÉUÁgÀ£ÁUÀ§¯Éè JAzÀÄ £Á£ÀÄ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ¯Éà F ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ MAzÀÄ ¯ÉqÀÓjVAvÀ ©ü£ÀߪÁUÉÆà ºÁVgÀ°®è.

Page 11: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

11

DªÉÄÃ¯É ¤dªÁVAiÀÄÆ F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß ‘MAzÀÄ - ºÉÆqÉvÀ - ªÀÄÆgÀÄ - ¥ÀæwºÉÆqÉvÀ’ ZÀ¼ÀªÀ½ JAzÉà ºÉ¸ÀgÁzÀ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆAqÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀ ªÉÄïÉ, £Á£ÀÄ DUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀPÁðj ºÉÆ®zÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀA©üÃgÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀæ°è «¥sÀ®gÁzÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ²PÉëUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ ¸ÁPÀë÷åªÁUÀ°®è.

£Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÀZÀj - JgÀqÀÆ C¹ÛvÀézÀ°è EgÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¹QÌvÀÄ !

EAzÀÄ F ¯ÉqÀÓgï xÀgÀzÀ UÀÄtªÉà £À£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ PÀµÀÖPÉÌ vÀ½îzÉ. GvÀÛgÀ «Ã ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ °Ã zÁªÉÇà AiÀiÁ£ï (Qæ.±À.386-534) vÀ£Àß ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ‘£ÉÆÃmïì D£ï ¢ ªÁlgï PÁè¹Pï’ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¹zÁUÀ CzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ£ÀAvÉ. DzÀgÉ £É£À¦£À°ègÀĪÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß GvÀÍ£À£À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁl £ÀqɸÉÆÃzÀQÌAvÀ PÀµÀÖ! £À£Àß fêÀ£ÀzÀ D CªÀ¢ü MAzÀÄ PÀ£À¹£ÀAvÉ, ªÀÄAdÄ ªÀÄĸÀÄQzÀ ºÁUÉ ªÀħÄâ - DUÀ EzÀÝ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ PÁtĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì UÀvÀPÁ®PÉÌ EtÄQ £ÉÆÃqÀ®Ä, F ªÀvÀðªÀiÁ£À¢AzÀ «ZÉÒÃzÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉæ ¸ÁPÁUÀ®è; UÀvÀPÁ®zÀ AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ.

MAzÀÄ LwºÁ¹PÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÀð¸À»vÀ «ªÀj¸À®Ä zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß »A¸ÉUÉ UÀÄj¥Àr¹PÉƼÉÆîà vÁ¥ÀvÀæAiÀÄPÉÌ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀArvÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉÆÃUÀ®è. »ÃVzÀÆÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV §jð®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ RĶAiÀiÁVÛzÉ. £Á£ÀÄ C°è MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑUÉ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ FUÀ E°è F ¢£À ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ EgÉÆÃzÀPÉÌ DVÛjè®è. AiÀiÁªÁUÉÆèà F ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÀqÀvÀzÀ ¨sÁUÀªÁVjÛvÀÄÛ.

CzÀÄ JAzÉÆà £Á±ÀªÁV©rÛvÀÄÛ!

F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß 1970gÀ°è ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. DªÉÄÃ¯É ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß VÃZÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. F ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¥ÁnøÀªÁ°UÉ AiÀiÁPÉ UÀÄj ªÀiÁqÀ°®è CAvÀ UÉÆwÛ®è. F UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ J°è ªÀiÁrzÀgÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ G¯ÉèÃT¸ÉÛãÉ. DzÀgÉ CAxÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ EzÀݪÀÅ ; F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ JZÀÑjPɬÄAzÀ §gÉzÉ C£ÉÆßÃzÀPÉÌ EzÉà ¤zÀ±Àð£À.

1980gÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀÅ£ÀgÁ±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃ¯É EvÀgÉ zÁR¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ £À£ÀUÉ F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÆß PÉÆlÖgÀÄ. zÀPÀëvÉAiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, £À£Àß §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ EvÀgÀ d£ÀgÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ, zÀƵÀuÉUÀ¼ÀÄ - J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀPÁðj

Page 12: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

12

DzÉñÀUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ £À£Àß PÀtÄÚUÀ¼À JzÀÄgÉà ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀgÀÄ. F ¢£ÀZÀjUÉ «£Á¬ÄÛ PÉÆr, G½¹PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ £Á£ÀÄ CAUÀ¯ÁazÉ.

FUÀ EzÉÆAzÉà £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁf dUÀwÛ£À eÉÆvÉ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA¥ÀPÀð.

PÀpt PÉ®¸ÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ £À£Àß fëvÀzÀ D C¥ÀǪÀð ªÀ¸ÀAvÀPÁ®ªÀÅ EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÉãÀ£ÀÆß ©A©¸ÉÆâ®èªÉ? ºÀ¼À¢ §tÚPÉÌ wgÀÄVzÀ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ¹ºÉÆÃzÀ EAQ£À°è PÁtĪÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß MAzÉÆAzÁV UÀvÀWÀl£ÉUÀ½UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛªÉ. F WÀl£ÉUÀ¼Éà ¤dPÀÆÌ £À£Àß §zÀÄPÀ£Éßà gÀƦ¹ªÉ JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®èzÀAvÉ ªÀiÁrªÉ. £Á£ÀÄ UÀvÀPÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É wÃ¥ÀÅð PÉÆqÉÆÃzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®è. FUÀµÉÖà £À£ÀUÉ ¹QÌzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÆß £Á£ÀÄ F n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸À¯ÉAzÀÄ §¼À¸À°PÀÆÌ ºÉÆÃUÉÆâ®è. F ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀÄÆ®¥ÀæwAiÀÄAvÉ ¤®è¨ÉÃPÀÄ, dUÀvÀÄÛ JAxÀ PÀAzÀgÀPÉÌ ©Ã¼À§ºÀÄzÀÄ CAvÀ d£ÀjUÉ ºÉüÁÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ¯Éà §AiÀĸÉÛãÉ. vÀ¼ÀªÉà E®èzÀ ¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ ªÀÄlÖzÀ®Æè d£À ºÉÃUÉ §zÀÄPÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ F ¢£ÀZÀj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÉèà £Á£ÀÄ §AiÀĸÉÛãÉ.

Page 13: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

13

ªÀÄÄzÉÝ ºÉÆvÀÛ ¨É£ÀÄß UÀAl®°è ¹»gÀÄa

ªÉÆzÀ® ¢£ÀPÉÌà ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀAzÉæ, 11 dįÉÊ 1960.

F ¢£ÀzÀ n¥ÀàtÂAiÀiÁV £Á£ÀÄ §gÉzÀ ‘§AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðt’ JAzÀgÉ ¨ÉÃgÉãÀ®è, ªÀÄ£É PÀmÉÆÖÃzÀÄ. ºÀ¹«¤AzÀ §¼À°ÛgÉÆêÁUÀ, SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ºÉÆvÀÄÛºÉÆwÛUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ¸Á¬ÄÛgÉÆêÁUÀ ªÀÄ£É PÀmÉÆÖÃzÀÄ AiÀiÁPÉ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀĽªÀÇ ¹QÌgÀ°®è. F±Á£ÀåzÀ°è dįÉÊ wAUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV dqÀPÁ®.ZÀ½UÁ®zÀ ¨É¼É ©wÛgÀÄvÁÛgÉ. »AzÉ®è gÉÊvÀgÀÄ F PÁ®ªÀ£ÀÄß zÀtªÁj¹PÉƼÀî®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄgÀÄZÀ®ÄUÀ¼À £ÉgÀ½£À°è, vÉÆgÉUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è CªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß G½¹zÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É zÉúÀªÀ£ÀÄß ZÁZÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀ«UÀ¼ÀÄ EzÀ£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¥ÀzÀUÀ¼À°è, vÁªÉà wÃgÁ ºÀvÁ±ÀgÁzÁUÀ F zÀȱÀåªÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ»rAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CAxÀ aPÀÌ PÀȶUÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ aäÃAiÀÄgÀ ¥Á°UÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ MAzÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ¸ÀéUÀðzÀ ºÁUÉ.

DzÀgÉ ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß PÀªÀÄÆå£ïUÀ¼ÁV §zÀ°¸ÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄÄ eÁjAiÀiÁzÁUÀ PÀȶPÀjUÉ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ DgÁªÀÄÄ ¹UÀ°®è. DV¤AzÀ, PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀUÀ¼À°è EzÀÝ

Page 14: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

14

SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß ©r, gÉÊvÀjUÀÆ ªÀµÀðzÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÁ CgÀªÀvÉÛÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ «±ÁæAw¬Ä®è. PÀpt zÀÄrªÉÄAiÉÄà ªÀÄ£ÀĵÀå£À aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ JAzÉà ªÀiÁUÀð C£ÉÆßÃzÉà DV£À ¯ÉPÁÌZÁgÀ. zÀÄrªÉÄAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¤°è¸À®Ä §gÉÆâ®è ¸Áé«Ä!

ªÉÊzÀågÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ OµÀ¢üAiÀÄ ºÁUÉ!

ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀiÁvÀæ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. d£À ºÀ¹«¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ, DzÀgÉ ºÁUÀAvÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÉãÀÆ PÀrªÉÄ ©¹ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÝ JAzÉãÀ®è. ¸ÀÆAiÀÄð JA¢£ÀAvÉ vÀÄA©PÉÆArzÀÝ. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ D ªÀiÁ°£ÀågÀ»vÀ ¤Ã° DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß, D ¸ÀéZÀÒAzÀ ºÀUÀÄgÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝ. CAxÀ DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÉÆÃzÉà C¥ÀgÀÆ¥À. £ÁªÀÅ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ‘¤ªÀiÁðt PÉëÃvÀæ’¢AzÀ, CAzÀgÉ MAzÀÄ ¢§âzÀ ªÉÄð¤AzÀ ¤ÃªÀÅ PÀ¥ÀÅà-ºÀ¹gÀÄ ¸Áån£ï xÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ «ÄAZÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. D ºÉÆ®zÀ ¥ÀjªÀļÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ©¹UÁ½ ©Ã¹ §gÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀĸÀÄÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÝPÀÆÌ EzÉà PÁgÀt EgÀ§ºÀÄzÀÄ.

‘¸ÉÆÃzÀgÀgÉ, £É®zÀ ºÁgÉPÉÆïÉwÛ§®ªÁV ºÉÆqɬÄj! §®ªÁV ºÉÆrâzÉæ ¤ÃªÀÅ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ !’

ºÀªÁªÀiÁ£À ZÉ£ÁßVzÀÝjAzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæZÁgÀ ªÁvÉðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÀA§°PÉÌà ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ‘¤gÀAvÀgÀ £ÉʸÀVðPÀ «PÉÆÃ¥ÀUÀ½AzÁV zsÁ£ÀåzÀ GvÁàzÀ£É PÀÄVÎzÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ‘¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä - ªÀÄvÀÄÛ - ºÀ¹gÀÄ vÀgÀPÁj - §zÀ°UÉ - PÀrªÉÄ - ¥ÀrvÀgÀ - §¼ÀPÉ - ªÀiÁqÀĪÀ’ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀÄwÛzÉÝêɒ JAzÀÄ CªÀÅ ºÉüÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzÀÄ JµÉÖà C¸ÀA§zÀÞªÁV, JµÉÖà «avÀæªÁV PÀAqÀgÀÆ EzÀPÉÌ «ªÀgÀuÉ PÉÆr JAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁqÀ°®è. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀA§¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. zÉúÀzÀ°è C½zÀĽ¢zÀÝ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀpt zÉÊ»PÀ²PÉë AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉƼÀî°PÉÌ ªÀiÁvÀæªÉà §¼À¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ.

ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, aäà d£ÀgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® MnÖUÉà §gÀUÁ®zÀ £ÀgÀPÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVzÀÝgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ£ÉUÀÆ CxÀðªÁAiÀÄÄÛ*. EzÀPÉÌ ¤dªÁzÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½zÀzÀÄÝ wÃgÁ vÀqÀªÁV. £ÀªÀÄUÉ PÀ¹«¹AiÉÄãÀÆ DUÀ°®è.CªÀÅ MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV MAzÀÄ ¥ÀæºÀ¸À£ÀzÀAvÉ PÀAqÀªÀÅ.

Page 15: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

15

PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄÆ® PÁAiÀÄðWÀlPÀUÀ¼À°è ‘©¹ aQvÉìUÉ’ UÀÄj ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. «Ä±Àæ¯ÉÆúÀzÀAvÉ CªÀgÀÄ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ J¯Áè UÀÄtUÀ¼À£ÀÆß vÀÄA©¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. ºÀ®ªÀgÀAvÀÆ »ÃUÉ ©¹ aQvÉì¬ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ°è ²©gÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀPÉÌ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀÝgÀÄ. PÁ«ÄðPÀ ²©gÀPÉÌ §gÉÆÃzÀÄ CAzÉæ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ »vÀªÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ. PÀÄgÀÄqÀ£ÉƧâ MAzÉà ºÀ®UÉAiÀÄ ¸ÉÃvÀĪɬÄAzÀ D¼À«®èzÀ ZÀgÀArUÉ ©zÁÝUÀ vÀÄA¨Á PÀÈvÀdÕ£ÁzÀAvÉ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¤gÁ¼À.©¹ aQvÉìAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ‘nÃPÉUÉ M¼ÀUÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÉÆâü ¸ÀAWÀµÀð ªÀiÁqÀĪÀ’ PÉ®¸ÀQÌAvÀ ¨ÉÃgÉ J®èªÀÇ M¼ÉîAiÀÄzÉÃ. CzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä, ¸Á«gÁgÀÄ CrAiÀÄ ¥Àæ¥ÁvÀªÉà CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä vÉgÉzÀÄ DPÀ½¸ÀÄvÀÛ ¤AwvÀÄÛ.

CzÀjAzÀ¯Éà §ZÁªÁVgÀĪÁUÀ ªÀÄwÛ£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ºÉý?

ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÉÆÖÃzÀÄ CAzÉæ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÚ£ÀÄß PÀ¯É¹ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÁßV ¥ÉÃj¸ÉÆÃzÀÄ CµÉÖ. DªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀÄ°è£À bÁªÀtÂAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ£É JAzÀgÉ ºÉZÉÑãÀ®è, UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɬÄAzÀ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀĪÀ ZËPÁPÁgÀzÀ vÁt.’qÉÃTAUï ¤AzÀ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀ¥ÀÅAdªÀ£ÀÄß DªÉÄÃ¯É eÁjUÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ D F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀzÀ DqÀĨsÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀªÀ£Éßà ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÉà UÁAzÀ°Ã, CxÀªÁ ‘ªÀÄÄzÉÝgÁ²’.

‘PÉƼÀPÀÄ ºÉAmÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ’ JAzÀgÉ wÃgÁ ¸À°Ã¸ÀÄ. £ÁªÀÅ EnÖUÉAiÀÄ §zÀ°UÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄwÛgÀ°®è. UÀÄzÀÝ°¬ÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ MtV¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ «avÀæ DPÁgÀzÀ°è EgÀÄwÛvÀÄÛ. EnÖUÉ CAvÀ PÀgÉAiÉÆà §zÀ®Ä ªÀÄÄzÉÝ JAzÀµÉÖ PÀgÉzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ªÀÄÄzÉÝ K¼ÉAlÄ Q¯ÉÆÃUÁæA vÀÆUÀÄvÉÛ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¸À® ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. ºÉZÉÑAzÀgÉ £Á®ÄÌ. £À£Àß ¨É®ÆÖ ¸ÉÃjzÀAvÉ £À£Àß Erà zÉúÀzÀ vÀÆPÀªÉà £À®ªÀvÀÛ£Á®ÄÌ Q¯ÉÆÃUÁæAVAvÀ PÀrªÉÄ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ £À£Àß vÀÆPÀPÉÌ ¸ÀªÀĪÉÃ. CªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÛjAzÀ £ÀÆgÀÄ «ÄÃlgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ zÀÆgÀ £ÀrÃwzÉÝ.

fêÀ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀwUÀ¼Éà PÉ®ªÉǪÉÄä CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. §ºÀıÀB «gÁªÀĦæAiÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®ªÀÅ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉZÉÑZÀÄÑ ¸ÀAQÃtð ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÁßV¹zÀÝPÉÌ EzÉà PÁgÀt EgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¸ÀªÀÄ C¼ÀvÉAiÀÄ, §ºÀĪÀÄÄRzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. MAzÉÆAzÀÄ ºÉeÉÓ EqÀĪÁUÀ®Æ CªÀÅ £À£Àß ¨É£ÀÄߺÀÄjAiÀÄ£Éßà §UÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. £Á£ÀÄ ¨É£ÀÄߺÀÄj JAzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV G¯ÉèÃT¸ÉÆÃzÀÄ £À£Àß ¨É£ÀÄߪÀÄƼÉUÀ¼À£ÀÄß. AiÀiÁPÉAzÀgÉ £À£Àß Erà zÉúÀzÀ°è

Page 16: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

16

ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV MAzÀÄ ¸ÀtÚ ZÀPÉÌAiÀĵÀÆÖ ZÀªÀÄð EgÀ°®è.

D ªÀÄƼÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MgÀlÄ Mt ªÀÄÄzÉÝUÀ¼ÀÄ vÀgÀZÉÆÃzÀ£Àß £Á£ÀÄ PÉüÁÛ EzÉÝ. D ¸ÀzÀÝAvÀÆ wÃgÁ ºÀjvÀ. MAxÀgÀ PÀÄZÉÆÃzÀåzÀ zÀ¤. PÉ®ªÉǪÉÄä £À£Àß UÀAl°£À°è ¹» gÀÄa ºÀ§ÄâvÉÛ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ JAzÀÆ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß GUÀļÀ¯Éà E®è £ÉÆÃr. ¨É¤ß£À ªÉÄð£À gÀPÀÛ PÀtÂÚUÉ PÁtÄvÉÛ.C°è ZÀªÀÄðªÉà ¥ÀÇgÁ QvÀÄÛºÉÆÃVvÀÛ¯Éé? CzÉãÀÄ ¯ÉPÀÌQÌ®è ©r. CzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ £ÉÆÃqÀ°PÁÌzÀgÉ vÁ£É? ¤ÃªÀÅ ºÁUÉà ¸ÁªÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀgÉ ZÀªÀÄðzÀ §zÀ°UÉ C°è drØ£À ºÉƸÀ gÀPÀëuÁ ¥ÀzÀgÀ §ºÀĨÉÃUÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÉÛ. CzÀ£ÀÄß ‘ºÀ¼É gÉñÉäUÀÆqÀÄUÀ¼ÀÄ’ CAvÀ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ.

ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÆ EªÉ. ¤ÃªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½AiÀÄÄvÀÛ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀĪÁUÀ F RĶ PÁtÄvÉÛ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁjà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¹PÉÌà ¹UÀÄvÉÛ: GzÁºÀgÀuÉUÉ »AzÉ EzÀÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ PÀgÁgÀĪÁPÁÌV ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀĵÉÖà GzÀÝ. CzÀÆ JAxÀ gÀ¸ÉÛ! Mt gÀ¸ÉÛ, ¤Ãj®è, PÉƼÀPÀÆ E®è. £É®zÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀླྀÀĪÀ §jUÁ®Ä £É®zÀ Mt ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀªÁV C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÉÛ. zsÀƼÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁgÀÄvÉÛ. ªÁ¥À¸ÁUÉÆêÁUÀ JAxÀ ¸ÀévÀAvÀæ¨sÁªÀ...

dįÉÊ 11QÌAvÀ ªÀÄÄ£Àß £Á£ÀÄ UÀzÉÝUÀ¼À°è ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ «ªÀj¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. C¢®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ NzÀÄUÀgÁzÀ ¤ÃªÀÅ £À£Àß F ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß. ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÉÆÃzÀÄ JAxÀ M¼Éîà PÉ®¸À C£ÉÆßÃzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÉà E®è.

¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼ÀÄ PÁ¼ÀÄPÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ DgÀA©ü¸ÉÆÃzÉà ªÉÄà wAUÀ½£À°è. dįÉÊ ºÉÆwÛUÉ CªÀÅ PÀmÁ«£À ºÀAvÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄ£Àß £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß JµÉÆÖà ¸À® QwÛgÉÛêÉ. ¤AUïQìAiÀiÁzÀ d£À MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÁÛgÉ: ‘CQÌAiÀÄÄ MA§vÀÄÛ J¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ ºÀ¹zÀ £Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtÂÛÃAiÀÄ.’ F §®ªÀAvÀzÀ ¥Áæ¸À CxÀð EµÉÖ: ¤ÃªÀÅ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉݬÄAzÀ PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÛµÀÆÖ M¼ÉîAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÉZÀÄÑ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄUÉ ºÀ¹ªÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð PÀrªÉÄ. ºÀ¹«¤AzÀ EgÀĪÀªÀgÀÄ PÀrªÉÄ d£À JAzÀgÉ £Á¬ÄUÀ½UÉ DºÁgÀªÁV J¸ÉAiÀÄ®Ä PÀrªÉÄ ºÉtUÀ¼ÀÄ.

¤ÃªÀÅ PÀ¼ÉÉ QüÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀAvÁUÀÄvÉÛ : ºÀÄ®è£ÀÄß QüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ºÉÆwÛ£À°è £É®ªÀ£ÀÄß ªÉÄlÄÖªÀÅzÀÄ. PÉƼÉvÀ VqÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ UÀnÖAiÀiÁV ªÉÄlÄÖwÛÃgÀ CAzÉæ CzÀÄ C¥ÀàaÑAiÀiÁV £É®zÉƼÀUÉ ºÀÆvÀĺÉÆÃV UÉƧâgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼É QüÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹zÀ £Á¬ÄUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ªÀiÁvÀÄ wÃgÁ Cw JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ F §UÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀȶ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÉÄà wAUÀ½¤AzÀ dįÉÊ

Page 17: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

17

wAUÀ½£ÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÉà ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¸ÉÆÌèÉÃPÀÄ. PÁ«ÄðPÀ ²©gÀUÀ¼À°è£À ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ªÉÄïɢÝgÀĪÀÅzÀÄ wÃgÁ ºÉƸÀ £É®zÀ°è. EAxÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ¤ÃgÁªÀj ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÁUÀ PÀ¼ÉUÀ½UÉ RĶAiÉÆà RĶ. CªÀÅ ºÁUÉ ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ ©ÃUÀÄvÀÛ ªÉÄïÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ±Á ºÀÄ®Äè, ªÀÄAdĺÀÄ®Äè , UÁªÉÇà ºÀÄ®Äè, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÉêÁA±ÀzÀ £É®UÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ff ºÀÄ®Äè PÀÆqÁ F ºÉÆ®UÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F J¯Áè PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QüÀ¨ÉÃQgÀĪÀ SÉÊ¢UÀ½UÉ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ J¯Áè §UÉAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÆ, - ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ CªÀÄgÀgÀ vÁ¼É ©lÄÖ - vÀ£Àß PÁ®rAiÀįÉèà ©¢ÝªÉ JAzɤ߸ÀÄvÉÛ.

E°è PÀ¼É QüÀ®Ä ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ PÉêÀ® JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀÄ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀȶ ºÀAvÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ ªÀiÁrzÀÝQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁUÉãÀÆ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÁÛ EgÀ°®è. ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÆqÀĪÀ ªÀÄÄ£Áß PÀët¢AzÀ »rzÀÄ ZÀAzÀæ ªÉÄïÉüÉÆêÀgÉUÉ £ÁªÀÅ ¨É£ÀÄß §Vι PÉʬÄAzÀ £É®ªÀ£ÀÄß CVÃwzÉݪÀÅ. CPÀ¸Áävï D ¢£ÀªÉãÁzÀgÀÆ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀiÁVzÀÝgÉ, eÉÆvÉUÉ C°è DUÀ®Æ ¨sÀvÀÛzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÉÆÃzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁVzÀÝgÉ, £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ ¨É£ÀÄß ¨ÁV¹ PÀ¼É QüÀĪÀ PÉ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÉÛêÉ. »ÃVzÀÆÝ PÉ®ªÉǪÉÄä £ÁªÀÅ »A¢gÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼Éà PÁt¸ÀÄwÛgÀ°®è. C°è G½zÀzÀÄÝ PÉêÀ® PÀ¥ÀÅà¤Ãj£À ¨sÁjà ºÁ¼É JAzɤ¹ÛvÀÄÛ.

DUÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ¨sÁjà PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À ; DvÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è DaÃZÉ NqÀÄwÛzÀÝ, QvÀÛ PÀ¼ÉUÀ¼À°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EªÉAiÉÄ CAvÀ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝ. SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀªÁVAiÉÄà GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄUÉqÀºÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄ? PÀ¼ÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉà ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÆß QvÀÄÛºÁPÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄ? ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀ£À F ±ÉÆÃzsÀ£É «¥sÀ®ªÁUÁÛ EvÀÄÛ - J¼À¸ÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆÃUÀåªÀAvÀÀ PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄwÛzÀݪÀÅ.

K¼ÀÄ£ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® UÀÄzÀÝ° ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀÄzÀÝ°UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAUÉÊUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛzÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß zÁn drØ£À gÀPÀëuÁ ¥ÀzÀgÀzÀ ºÀAvÀPÉÌ §A¢zÀݪÀÅ. ¸ÀzÁ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹qÉÆÃzÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆAzÉÆÃzÉà E®è. CzÀgÀ®Æè CAxÀ ¤Ãj£À®èAvÀÆ C®èªÉà C®è. PÉƼÉvÀ ¸À¸ÀåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, G¥ÀÅà ªÀÄvÀÄÛ R¤dUÀ½AzÀ D ¤ÃgÀÄ ¸ÁAzÀæªÁVvÀÄÛ. CzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è Cw¥ÀÇgÀt zÁæªÀt. ¤AUïQìAiÀiÁzÀ d£À CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ‘ªÀÄtÂÚ£À ¸ÁgÀÄ’ JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ¸À® ¤ÃªÀÅ ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß HjzÁUÀ, CzÀÄ ¸Àj¹zÀ PÀ¥ÀÅà ªÀÄtÂÚ¤AzÀ MAzÀÄ PÉƼÉvÀ ªÁ¸À£É ªÉÄïÉüÁÛ EvÀÄÛ. CAxÀ «avÀæ ªÁ¸À£ÉUÀ¼ÀÄ K£ÀÆ C®è ©r. DzÀgÉ ªÀÄtÂÚ£À ¸Áj£À°è EzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä PÁ®£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzsÀð ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÅ ¨Á¸ÀÄAqÉUÀ¼À

Page 18: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

18

¥ÀzÀgÀ¢AzÀ vÀÄA©gÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ ¥ÀzÀgÀ JA§ MAzÉà MAzÀÄ ¥ÀzÀ. -AiÀiÁPÉAzÀgÉ C°è JµÀÄÖ ºÀÄtÄÚUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ Jt¸ÀPÁÌUÀ®è. ¤Ãj£À ºÀAvÀ¢AzÀ PɼÀUÉ PÁ®Ä UÀļÉîUÀ¼À zÀlÖ UÉÆAzÀ®. DzÀÝjzÀ¯Éà ¤AUïQìAiÀiÁzÀ d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀgÁgÀĪÁPÁÌV ‘vÀgÀ¯É vÀÄjPÉ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.

¤ªÀÄä PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ PÁt¹zÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÅ vÀÄj¸À®Ä DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉãÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ vÀÄjPÉ C®è. ¹ÃzÁ DvÀäzÉƼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀÄjPÉ ; ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÀÄaÑUÉ £ÀÆPÀĪÀ C¸ÁzsÀå vÀÄjPÉ. PÉ®ªÀÅ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ MAzÉà PÁ®£ÀÄß ªÉÄÃ¯É JwÛPÉÆAqÀÄ CzÀÄ ¥ÀÇgÁ ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃVzÉ J£ÀÄߪÀAvÉ PÀÄtÂÃvÁ QgÀÄaÛzÀÝgÀÄ.¤ÃªÀÅ F UÀļÉîUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ¨ÉgÀ½£À GUÀÄgÀÄUÀ½AzÀ vÀÄj¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹¢gÉÆÃ, ‘¤ÃªÀÅ zÀ¥Àà §Æn£ÉƼÀPÉÌ PÉÊ ºÁQ vÀÄj¸ÀÄwÛ¢ÝÃj’ JAzÀxÀð. EzÀÆ MAzÀÄ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒ. ºÁUÉ vÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÇ E®èzÀ PÉ®¸À JA§zÀµÉÖ EzÀgÀ CxÀð. vÀÄj¸ÉÆâæAzÀ vÀÄjPÉAiÀÄ£ÀÄß MA¢¤vÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ, £É£À¦r. E°è ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀzÀÄÝ : MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀaPÉƼÉÆîÃzÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄPÁUÀzÀ F PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è ¹UÉÆÃzÁzÀÆæ ºÉÃUÉ? EzÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÉAzÀgÉ MAzÀÄ Mt, UÀnÖAiÀiÁzÀ ºÀ¼É lªÉ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑgÀ ºÁUÉ GfÓPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

PÁ®Ä JAzÀgÉ ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸À¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃQ®è. CªÉãÀÆ ¯ÉÆúÀzÀ PÀA©UÀ¼À®è,- MªÉÄä ¤ÃªÀÅ ¸Àé®à GfÓPÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ, ¤ÃªÀÅ ZÀªÀÄðªÀ£Éßà QwÛjÛÃj. F ºÀAvÀzÀ°è vÀÄjPÉAiÀÄ §zÀ°UÉ £ÉÆêÀÅ DªÀj¹PÉÆArgÀÄvÉÛ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄ®¨sÀ. D£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀÄjPÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀzÀ §UÉÎ MAzÀÄ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß N¢zÉ: ‘vÀÄjPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆë£À MAzÀÄ Cw¸ÁzsÁgÀt ¸ÀégÀÆ¥À JAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÀÄ.’ §ºÀıÀB F ¤WÀAl£ÀÄß §gÉzÀ ¯ÉÃRPÀ RArvÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è JAzÀÆ vÀÄjPÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹®è JAzÀÄ ¸À°Ã¸ÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ!

F ‘vÀgÀ¯É vÀÄjPÉ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ’ UÉ EzÀÝ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ‘¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝ HvÀ.’ CzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀªÀÄðzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄ JA¢zÀÝgÀÆ C°è CzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À°PÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå, ¸ÀgÀ¼À OµÀ¢ü EgÀ°®è. £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä, UÀzÉÝUÀ¼À°è PÀ¼É QüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ AiÀÄAvÀæUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ QïÉuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV mÁæPÀÖj£À AiÀÄAvÀæzÀ°è §¼À¸ÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæw§AzsÀPÀªÁV ¸ÀªÀjPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É §A¢vÀÄÛ. MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄðzÀ £ÀqÀÄªÉ PÉÆ£Éà ¥ÀPÀë MAzÀÄ ¥ÀzÀgÀªÁV...

QïÉuÉÚ wÃgÁ CAlAlÄ. CzÀÄ ZÀªÀÄðzÀ PÉÆñÀUÀ¼À gÀAzsÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ©qÀÄvÉÛ.

Page 19: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

19

gÁwæ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ®UÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ CzÀÄ wÃgÁ PÀ¹«¹ ªÀiÁqÀÄvÉÛ. DzÀgÉ PÉlÖ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ JAzÀgÉ CzÀÄ MA¢¤vÀÆ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁVgÀ°®è. ¤Ãj£À°è CzÀÄ RArvÀ vÀȦÛPÀgÀªÁVgÀ°®è. ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ PÁ°mÁÖUÀ CzÀÄ RArvÁ CvÀȦÛAiÀÄ£Éßà vÀgÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ QïÉuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀjPÉƼÀî¨ÉÃPÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà JA§ÄzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVvÀÄÛ. JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÀzÀ E¥ÀàvÀÛ£Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼À PÁ®ªÀÇ §AzsÀ£ÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÉ CxÀªÁ ¸ÀĪÀÄä£É PÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ EgÀ¨ÉÃPÉ? ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀæªÀÄPÀÆÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÁzÀ EvÀÄÛ. EAxÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼Éà SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ºÀÄaÑ »rAiÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁrÛvÀÄÛ.

E°è CvÀåAvÀ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀ JAzÀgÉ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÀÄ. CxÁðvï ªÀÄtÂÚ£À ¸Áj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. £ÁªÀÅ PÀ¼ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ PÀlÖ£ÀÄß ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ §zÀÄ«UÉ J¸ÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ºÁUÉ ¥Àæwà ¸À® ªÀiÁrzÁUÀ £ÁªÀÅ D RĶ PÉÆqÀĪÀ Mt £É®ªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É £ÉÆÃqÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è vÀÄA¨Á¢£ÀUÀ¼À PÁ® PÀ¼ÉzÀ £Á«PÀgÀ ºÁUÉ, PÉÆ£ÉUÉƪÉÄä £É®zÀ ¢UÀAvÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀ ºÁUÉ... CzÀÄ JµÀÄÖ ºÀwÛgÀ EzÉ.... DzÀgÀÆ JµÉÆÖà zÀÆgÀ. £ÀªÀÄUÉ zÀqÀ ¸ÉÃgÀ®Ä AiÀiÁªÁUÀ ©qÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ £É®zÀ MtvÀ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ JAzÀÆ UÉÆvÁÛUÀ®è.

EAzÀÄ, dįÉÊ 11gÀAzÀÄ PÉÆ£ÉUÀÆ £ÁªÀÅ zÀqÀ ¸ÉÃjzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄïÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ ¢£ÀZÀj EAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.. £Á«PÀ PÉÆ£ÉUÀÆ zÀqÀ ¸ÉÃjzÀ ºÁUÉ. F ºÉƸÀ ªÀÄ£À¹ì£À ZËPÀnÖ£À°èAiÉÄà §gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ aAw¸À®Ä ¸ÁzsÀå.

£Á£ÀÄ Mt £É®PÉÌ ªÀÄgÀ½zÉ JA§ ªÁ¸ÀÛªÀªÉà £Á£ÀÄ F ¢£À ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÝPÉÌ EzÀÝ CvÀåAvÀ ªÀÄÄRå PÁgÀt.

Page 20: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

20

ºÀ¹gÀÄ ¨ÁPÀ

dįÉÊ 12 PÉƼÀPÀÄ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÉ, ºÀ¹j£À°è DAiÉÄÝ

‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÀqÀÄUÉA¥ÀÅ §tڪɒ JA§ UÀÄtUÁ£À §gÉzÉ

EªÀvÀÆÛ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÉ. ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÀgÀ°è ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ vÀ¼À¸ÀÛgÀzÀ PÉ®¸À. ¤ªÀÄUÉ E°è ¨ÉÃPÁzÀÄÝ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð - AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄzÀļÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ CUÀvÀåªÉà E®è. AiÀiÁªÀÅzÉà vÀAvÀæªÀÇ E®è. AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ ‘ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄÆ’ E®è.J®èQÌAvÀ M¼ÉîAiÀÄ CA±À JAzÀgÉ E°è ¤ÃªÀÅ Mt £É®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀÇ EzÉ. £Á¤ÃUÀ qÀ§¯ï ªÀgÀ ¥ÀqÉzÀªÀ JAzÀÄ ©ÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.

£À£Àß ¨É£ÀÄß FUÀ MAzÀÄ gÀPÀÛgÀAfvÀ UÀļÉî. £À£Àß ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ vÀgÀZÀÄUÀ½AzÀ UÁ¹UÉÆArªÉ. EAxÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ E®è. CzÀÄ ‘vÀÄjPÉAiÀÄ MAzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À’QÌAvÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è! EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß

Page 21: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

21

¥ÉÃj¸ÁÛ EgÉÆà SÉÊ¢UÀ½UÉ £ÀªÀÄVAvÀ ºÉaÑ£À DgÁªÉÄãÀÆ E®è. CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÁUÉ £ÀªÀÄä vÀÆPÀzÀݵÉÖà EzÀÝ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉƼÀî¨ÉÃQ®è. DzÀgÉ CªÀgÀÄ F ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß EnÖUÉUÀ¼À DPÁgÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ªÉÄùÛçAiÀÄ PÀrUÀwÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ vÀAzÀÄPÉÆlÖ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J°èAzÀ F PÉ®¸À DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀĸÀÄqÀĪÀ PÉAqÀªÉà EzÉAiÉÄãÉÆà JA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÁÛ EvÀÄÛ.

M§â ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçdÕ CxÀªÁ M§â EAf¤AiÀÄgïUÉ F C¸ÀªÀÄ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ £ÉÃgÀªÁzÀ, ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¤®ÄèªÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ. ªÉÄùÛçUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV F ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀ SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ, ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀÄvÀÄÛ EnÖUÉ DPÁgÀzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

‘¤ÃªÉà ºÉÆÃV vÀAzÀÄPÉƽî!’ ªÀÄÄzÉÝ J¼ÉzÀÄ vÀgÀĪÀ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÁ¸Àå¥ÀæeÕÉUÉ vÁªÉà ¸ÀAvÀ¸À¥ÀqÀÄvÀÛ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JµÉÖAzÀgÀÆ F EnÖUÉ ªÉÄùÛçUÀ¼ÀÄ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀ®èªÀ®è! CªÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ PÁågÉà C£ÉÆßÃgÀÄ? ªÀÄÄzÉÝ J¼ÉªÀªÀgÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ §¢UÉ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµÉÖ. C°èUÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. CzÀÄ §¼ÀPÉUÉ §gÀÄvÉÆÛà E®èªÉÇà JA§ÄzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ©lÖ «ZÁgÀ.

¸À±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼À §UÉÎ CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¤UÁ ªÀ»¸ÁÛgÉ. PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀzÀ xÀgÀ PÁtÄvÁÛgÉ.CªÀjUÉ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ CUÀvÀåªÉà E®è. ªÀiÁzÀj SÉÊ¢AiÀiÁUÀ®Ä GzÉÝñÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄzÀ MAzÀÄ PÀæªÀĪÉà ¸ÁPÀÄ. ‘UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀŪÀ ªÀåQÛ’ JA§ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ §AzÀAvÉAiÉÄÃ.

‘§AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðt’zÀ°è EnÖUɸÁ®£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ PÀrUÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CqÁØqÀĪÀªÀgÀÄ ‘zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀÄ’. ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀgÀÄ’aPÀÌ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ’.DªÉÄÃ¯É E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ PÉ®¸ÀUÁgÀjzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÆ SÉÊ¢UÀ¼Éà ; zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄtÚ£ÀÄß «Ä±Àæ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆqÉÆÃzÀÄ, ªÀÄtÚ£ÀÄß J¼ÉAiÉÆÃzÀÄ »ÃUÉ. PÀlÖqÀzÀ ¥Àæwà UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ C¸ÀªÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹AiÉÄà PÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀÆr¹ EqÀ®Ä Mt ªÀÄuÉÚà DzsÁgÀ.

¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjAiÀÄ §AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðt PÁ«ÄðPÀ£À §UÉÎ MAzÀÄ ºÁ¸ÀåZÀmÁQ EzÉ. MªÉÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀ ªÉÄÃ¯É DvÀ vÀ£Àß dvÉUÁgÀjUÉ ºÉüÁÛ£É,’¸Àj! ¤Ã£ÀÄ E°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ »r. £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ºÀt vÀgÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ºÀt vÀgÀĪÀªÀgÉUÉ UÉÆÃqÉ ©Ã¼À®Ä ©qÀ¨ÉÃqÀ.’ EzÀgÀ CxÀð, ¤ÃªÀÅ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß

Page 22: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

22

¸ÀjAiÀiÁV MwÛ»r¢gÉÆÃvÀ£ÀPÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÉ £ÉÃgÀªÁV ¤AwgÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃªÀÅ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ £ÀqÉzÀ ªÀÄgÀÄPÀët ©zÀÄݺÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ !

¤d, PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ C¸ÁzsÀåªÉÃ. PÉ®¸ÀzÀ PÉÆ£ÉUÉ ºÀt vÀgÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV ©zÀÝ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀªÀ£ÀÄ UÉÆÃqÉVAvÀ PÉlÖ ¹ÜwUÉ ©Ã¼ÁÛ£É. DvÀ DUÀ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß §ÄqÀªÉÄÃ®Ä ªÀiÁrzÀ D¥ÁzÀ£ÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÁÛ£É.

ºÁUÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? MAzÉà ¥ÀjºÁgÀ JAzÀgÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄtÚ£ÀÄß §¼À¹ J¯Áè ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÆß eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ.’CzÀÄ »rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ E®èªÁ C£ÉÆßÃzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À MAzÀÄ ºÉÆqÉvÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ.’ EzÀÄ zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ AiÀıÀ¹ì£À gÀºÀ¸Àå ¸ÀÆvÀæ. CvÀåAvÀ «avÀæ DPÁgÀzÀ EnÖUÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ UÉÆÃqÉAiÀÄ vÀÆvÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §¼ÀPÉAiÀiÁUÁÛ EzÀݪÀÅ. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï D ªÉÄPÀ̮ĪÀÄtÂÚ£À ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄtÄÚ JAxÀzÉÝAzÀgÉ MªÉÄä MtVvÉAzÀgÉ EnÖUÉ UÀÆr£À°è ¸ÀÄlÖ ºÁUÉ UÀnÖAiÀiÁVÛvÀÄÛ. CzÀÄ §ºÀıÀB LzÀgÀ ºÀAvÀzÀ ¨sÀÆPÀA¥ÀªÀ£ÀÆß vÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ.

¸ÀtÚ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ MAzÀÄ PÀët DgÁªÀiÁV ¤AvÀgÉ zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ¨ÉÊUÀļÀ. §AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ°è zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRå. CªÀgÀ°è vÀAvÀæUÁjPÉ EzÉ, CªÀjUÉ ºÉÆuÉUÁjPÉ EzÉ. ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÀqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀÆ ¨Á¬Ä ¸ÉÃj¹ÛzÀÝ. WÀl£É K£ÀÆ EgÀ°, AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀ¥ÀÅà ¸ÀtÚ PÉ®¸ÀUÁgÀ£ÀzÉÝÃ. D zÀÄzÉÊð« PÉ®¸ÀUÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÆrzÀ PÀët¢AzÀ DgÀA©ü¹ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀªÀðvÀzÁZÉ ªÀÄļÀÄV J®ègÀÆ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ EgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.

¨ÉÊUÀļÀPÉÌ zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀ §¼À¸ÉÆà ¨sÁµÉ ¸ÀgÀ¼À ¨sÁµÀtQÌAvÀ CvÀåAvÀ ªÀtð¤ÃAiÀÄ. DvÀ ¸ÀtÚ PÉ®¸ÀUÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä §AiÀĸÉÆÃzÀµÉÖà C®è, DvÀ D vÁ¬ÄAiÀÄ J¯Áè CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÆß CvÀåAvÀ «ªÀgÀªÁV §tÂÚ¹ÛzÀÝ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ F §UÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀavÀ槼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA¨Á ¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÆ D ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÀÛ ¤AvÀÄ©rÛzÉÝ. EzÀÄ MAzÀÄ xÀgÀzÀ ¯Á¨sÀ. MAzÀÄ ªÀÄ£ÀgÀAd£É. ¤ÃªÀÅ ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ F zÀȱÀå ¹UÉÆâ®è.

EnÖUÉ ¥ÉÃj¸ÀĪÀ PÀrUÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw EgÉÆà SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÉÆgÀUÉ zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀtÚ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ §®¥ÀAyÃAiÀÄgÀÄ, LwºÁ¹PÀ PÁæAw«gÉÆâüUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ‘aAvÀ£Á C¥ÀgÁ¢ü’UÀ¼ÀÄ. EAxÀªÀgÀÄ PÉêÀ® zÉÊ»PÀ PÀıÀ®vÉ E®èzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀßµÉÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀgÀ®Æè CªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌà ºÀÄnÖzÀ SÉÊ¢UÀ½UÉ ¸Àj¸Án C®è. ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼À°è CxÀªÁ

Page 23: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

23

¤ªÀiÁðt ¸ÀܼÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ ¨ÉÊUÀļÀªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ, CzÀgÀ UÀÄj M§â §Ä¢Þfë SÉÊ¢ CAvÀ RqÁRArvÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

DzÀgÉ ºÁUÀAvÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ »ÃUÀ¼ÉvÀPÉÌ ¥ÀPÁÌUÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½Ã¨ÉÃr. zÀƵÀuÁ¸À¨sÉUÀ¼À°è §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. F PÀ¯ÉQÖªï CAzÀgÉ F d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀÅ ¨Á¯ï ¨ÉÃjAUïUÀ¼À£ÀÄß CgÉAiÀÄĪÀ VgÀtÂAiÀÄ ºÁUÉ. CzÀgÉƼÀUÉ J¸ÉzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ C°ègÀĪÀ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¥ÀPÁÌ «gÉÆâü. EzÀÆ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ. d£ÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ §®ªÀAvÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¨Á¯ï ¨ÉÃjAUï WÀlPÀzÀ ºÁUÉ J®èªÀÇ C°èzÀÝ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÁUÉAiÉÄà PÁtĪÀ WÀlPÀUÀ¼ÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ, GdÄÓªÀÅzÀÄ, ¨ÉgɸÀĪÀÅzÀÄ....

EzÀÄ PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ PÁAiÀÄð.

¤d, ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À. M§â §Ä¢ÞfëAiÀiÁVgÀĪÀ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊAiÀÄ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è C£ÉÆßÃzÀµÉÖà C®è, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀÇ £À£ÀUÉ ¹UÀÄvÉÛ. ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÉÆêÁUÀ PÁtĪÀ PÀ¯ÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ D£ÀA¢¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ ¨ÉʹPÉƼÉÆîÃzÀÄ £À£Àß ºÁUÉ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ, ¤ªÀÄä ºÉÆmÉÖ SÁ° EzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¨É£ÀÄß ¤ªÀÄä zÉúÀzÀ vÀÆPÀzÀµÉÖà ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛgÉÆêÁUÀ ¤ªÉÆä¼ÀVAzÀ PÀgÀÄuÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥À ºÉÆgÀmÉà ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ C¤ß. ¤ÃªÀÅ ‘E¯ÁèjÃ, CªÉ®èªÀÇ fêÀzÀæªÀåUÀ¼ÁVªÉ ºÉÆÃVªÉ’ C£ÀߧºÀÄzÀÄ.EvÀgÀgÀÄ ¤ªÀÄVAvÀ PÉlÖ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ºÀAvÀzÀ°è ¤Ã«zÁÝUÀ CzÀÄ ¤ªÀÄUÉ MAxÀgÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¤ÃqÀÄvÉÛ. CzÀÄ AiÀiÁvÀ£É¥ÀqÀĪÀ UÀæ»PÉAiÀÄ ¤ªÀÄä zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÉÛ. EvÀgÀgÀÄ ¤ªÀÄVAvÀ ºÉZÀÄÑ AiÀiÁvÀ£É ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀßµÉÖ ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ ; ¤ªÀÄä ¸ÀéAvÀ AiÀiÁvÀ£É ºÀoÁvÁÛV PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ C¤ß¸ÀÄvÉÛ.

F CA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀ滹zÁUÀ EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÁtĪÀ J®èªÀÇ C¹ÛvÀézÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ CjªÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ PÉêÀ® ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À PÉ®¸À. AiÀiÁgÀÆ DUÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß, CxÀªÁ vÀxÁPÀyvÀ zÉñÀ£ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀ AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C®Që¹zÀ §UÉÎ CxÀªÁ zÉñÀPÉÌ C£ÀAvÀ PÉèñÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀ §UÉÎ »ÃAiÀiÁ½¸À¯ÁUÀzÀÄ. CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆêÀÅ CAvÀ PÀgÉAiÉÆà ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÃgÀ®Ä ©lÖ §UÉÎ CªÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ¯ÁUÀzÀÄ.

¤ªÀÄUÉ £À£Àß ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è F ¢£À R§j®èzÉ §gÉzÀ n¥Ààt PÁt¸À°¯Éé?

‘ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄQzÀÄÝ’ CAzÉæ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÉÆÃzÀPÉÌ ªÀÄÄRå ¨Át¹UÀ¤UÉ

Page 24: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

24

¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ. PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ°è £Á®ÄÌ oÁuÉUÀ½ªÉ. oÁuÉ CAzÉæ MAzÀÄ G¥À²©gÀ. Erà ²©gÀzÀ MAzÀÄ «¨sÁUÀ. ¥Àæwà oÁuÉAiÀÄ®Æè JAlÄ£ÀÆgÀjAzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ d£À EgÁÛgÉ. ¸ÀºÀdªÁUÉà EµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ SÉÊ¢UÀ½UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØzÁUÉà EgÀÄvÀÛ®é? M§â ªÀåQÛAiÀÄ zsÁ£Àå ¥ÀrvÀgÀ PÀrªÉÄ EzÀݵÀÆÖ ²©gÀUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄ VqÀUÀ¼À ªÉÄð£À RZÀÄð ºÉZÀÄÑvÉÛ. F PÉ®¸ÀPÁÌV EµÀÄÖ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ: PÀ°èzÀÝ°UÉ ¨ÉAQ ºÀZÉÆÑÃzÀÄ, ¤ÃgÀÄ vÀgÉÆÃzÀÄ, ªÀÄqÀPÉUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÉÆÃzÀÄ, ºÀ¹gÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀÄ »ÃUÉ. CqÀÄUɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀAUÁ«Ä ¸ÀtÚ PÉ®¸ÀUÁgÀ£ÁUÉÆÃzÀÄ CAzÉæ Erà ²©gÀzÀ°è CvÀåAvÀ ºÉÆmÉÖQaѤAzÀ PÁtĪÀ PÉ®¸À. ºÉÆgÀdUÀwÛ£À°è zÉÆqÀØ PÀA¥É¤AiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ ºÁUÉ. PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀoÁgÀzÀ°è ©zÀÄÝPÉÆArgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ F ¸ÀªÀ®wÛUÁV ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÆß £ÀqɸÀ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ. ‘¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä-ªÀÄvÀÄÛ-ºÀ¹gÀÄ vÀgÀPÁj - §zÀ°UÉ - PÀrªÉÄ - ¥ÀrvÀgÀ - §¼ÀPÉ - ªÀiÁqÀĪÀ’ ¤ÃwAiÀÄ PÁ®zÀ°è, HlzÀ°è vÀgÀPÁjUÀ¼ÀzÉÝà ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ; CªÀÅ JqÉAiÀÄ ¥ÀzÁxÀðªÀ®è. d£À §jà vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ w£ÀÄßvÀÛ fêÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

ºËzÀÄ ©r, ¤ªÀÄUÉ UÉÆAzÀ® ºÀÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. £ÁªÀÅ w£ÀÄßwÛzÀÝ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄ£ÀÄå£À°è ¹UÀÄwÛzÀÝ vÀgÀPÁjUÀ¼À®è. CªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ CxÀªÁ ¸À¸Àå±Á¸ÀÛçzÀ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ PÀ¼ÉVqÀUÀ¼ÀÄ. CxÀªÁ, PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀÄ®Äè.

£À£ÀUÀAvÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄ®Äè w£ÉÆßÃzÀÄ CAzÉæ vÀÄA¨Á EµÀÖ. CzÀgÀ®Æè PÀ» ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃt¸ÉÆ¥ÀÅà. PÀÄPÀÆPÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ qÁåAqÉ°AiÀiÁ£ï VqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉêÀAwUÉ ºÀÆ«£À xÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjªÉ. qÁåAqÉ°AiÀiÁ£ï J¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ d¥Á£ï£À HlzÀ ªÉÄÃdÄUÀ¼À°è vÀÄA¨Á ¥Àæ¹zÀÞ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ EµÀÄÖ d£À¦æAiÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÀ£ÀÄß w£ÀÄߪÁUÀ UÉÆwÛgÀ°®è. CªÀÅ ‘ºÀÄ®Äè’ CxÀªÁ ‘PÀ¼ÉVqÀ’ CAvÀ¯Éà w½¢zÉݪÀÅ. CªÀ£Éßà ªÀÄdªÁV w£ÀÄßwÛzÉݪÀÅ.

UÀzÉݬÄAzÀ QvÀÛ ºÀÄ®Äè CqÀÄUɪÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄqÀPÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀ£ÀÄß Dj¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀ£ÀÄß QvÀÛªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄtÄÚ-¨ÉÃj£À ¸À»vÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£Éßà w£ÀߨÉÃPÀÄ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ CAxÀ JZÀÑjPÉ ªÀ»¹ÛgÀ°®è. G½zÉ®è ¸ÀAUÀwUÀ¼À ºÁUÉ ¥Àæwà SÉÊ¢ ¢£Á®Æ JµÀÄÖ VqÀ QüÀ¨ÉÃPÉA§ UÀÄjAiÀÄÆ EgÀÄvÉÛ. ¨ÉÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÁUÉà ©qÉÆâæAzÀ VqÀzÀ vÀÆPÀ ºÉZÀÄÑvÉÛ. ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÉÆÃqÉ PÀlÖ®Ä §¼À¸ÉÆÃzÀPÉÌ §gÀÄvÉÆÛà E®èªÉÇà JA§ §UÉÎ UÀªÀÄ£À ªÀ»¸ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÉÄà E°èAiÀÄÆ eÁj.

‘ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀÄ’ CAzÉæ w£Àߧ®è, w£À߯ÁUÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÉÆÃzÀÄ

Page 25: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

25

CAvÀ®Æ C®è. £ÁªÀÅ w£ÀßzÉà EgÉÆà VqÀªÀ£ÀÄß QüÉÆà ªÀiÁvÉà E®è. CxÀªÁ ¸ÀvÀÛ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÉÆÃzÀÆ C®è, ¥ÉmÁÖzÀ PÁAqÀUÀ¼À VqÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÉÆÃzÀÆ C®è. ºÁUÉãÁzÀÆæ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁrzÉæ ¤ÃªÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ £Á¯ÁAiÀÄPï. CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁvÀ ¤ªÀÄävÀÛ QgÀÄZÀÄvÁÛ£É. ‘ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀÄ’ CAzÉæ VqÀPÉÌ CAnzÀ PÉƼÀPÀ£ÀÄß ªÉÄzÀĪÁV PÉÆqÀºÉÆÃzÀÄ. CzÀAvÀÆ CzÀÄãvÀ PÉ®¸À. ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝ J¼ÉAiÉÆÃzÀQÌAvÀ GvÀÛªÀÄ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£Éßà ¸ÀÆÖ¯ï xÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÆgÀÄwÛzÉÝ. ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀ¹j£À gÁ². ¤zsÁ£ÀªÁV, PÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀªÉÇÃzÀÄ. PÀ»VqÀ CxÀªÁ UÉÆÃt¸ÉÆ¥ÀÅà vÀÄA¨Á gÀ¸ÀªÀvÁÛVzÉ C¤ß¹zÉæ ¸ÀºÀdªÁUÉà £Á£ÀÄ gÀÄa £ÉÆÃqÉÛãÉ.

J¯Áè ºÀ¹gÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆà ºÉÆwÛUÉ, £À£Àß ºÉÆmÉÖ vÀÄA©gÀÄvÉÛ.

ºÀªÁªÀiÁ£À ZÉ£ÁßVzÉ. ¸ÀÆAiÀÄð d£À ªÀÄvÀÄÛ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁPÀµÀÄÖ ©¹®Ä ºÁ¬Ä¸À®Ä ±Àæ«Ä¹ÛzÁ£É. DUÀ £Á£ÀÄ ºÀ¹j£À gÁ²AiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀ½£À PÀqÉ MAiÀÄÄåwÛzÉÝ. ©ÃZÀÄUÀ¼À°è bÀwæUÀ¼À PɼÀUÉ PÀĽwgÉÆÃjUÀÆ CµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À DUÀ®è CAvÀ PÁtÄvÉÛ. £Á£ÀÄ wAvÁ EzÀÝzÀÄÝ gÁ²AiÀÄ ªÀÄzsÉå EjÛvÀÄÛ. £É®zÀ zÀlÖ ,vÉêÀ ¥ÀjªÀļÀ. gÁ²AiÀÄ ªÀÄzsÉå EzÀݪÉÄÃ¯É PÉüÀ¨ÉÃPÉ, D PÀlÄÖUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀRvÁÛV PÉƼÉwgÀÄwÛzÀݪÀÅ.

ºÉÆgÀdUÀwÛ£À°è L¹j¬ÄAzÀ §zÀÄPÉÆà ºÁUÉ £Àn¸ÀĪÀ §qÀªÀ£À §UÉÎ MAzÀÄ eÉÆÃPï EzÉ. ¥Àæwà ¸À® DvÀ Hl ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀA¢ªÀiÁA¸ÀzÀ vÀÄtÄQ¤AzÀ MgɹPÉƼÁÛ EzÀÝ£ÀAvÉ. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ d£À ‘NºÉÆÃ, EªÀ FUÀµÉÖà ªÀiÁA¸À wA¢zÁ£É’ CAzÉÆÌÃwzÀæAvÉ. F ²©gÀUÀ¼À°è SÉÊ¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ºÀ¹gÁVzÉAiÉÆà E®èªÉÇà CAvÀ £ÉÆÃqÉÆÃzÀÄ PÀæªÀÄ. DvÀ£À vÀÄnUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÆèÃgÉÆæü¯ï ¯Á¸ÀåªÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀȵÀÖªÀAvÀ.

SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ºÀ¹gÀ£ÀÄß PÀ¢ÝzÁgÁ CAvÀ PÉ®ªÉǪÉÄä vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrÛzÀÝ. eÁt SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ wAzÀ PÀÆqÀ¯Éà r£Àßgï ¥ÁnðUÀ¼À°è PÀĽvÀªÀgÀ ºÁUÉ ¤ÃmÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MgɹPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CAvÀ CwAiÀiÁ¸ÉAiÀÄ SÉÊ¢AiÉƧâ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ¹QÌzÀgÉ PÀxÉ ªÀÄÄVÃvÀÄ. ±ÀAQvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DvÀ vÉgɸÀÄwÛzÀÝ; PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÉÆà ºÁUÉ. EzÉãÀÄ ¨ÁåAPÉémï ºÁ¯ï C®é®è, ¤ªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀÄÄPÀ̽¸ÉÆÃPÉ ¤ÃgÀÄ EzÉæ vÁ£É ! ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ‘¥ÀjÃPÉëUÉ M¼ÀUÁzÀ SÉÊ¢’ JAzÉæ ‘¹QÌ©zÀÝ SÉÊ¢’ CAvÁ£ÉÃ.

‘ºÀ¹gÀĨÁPÀ’ ¹QÌ©zÀÝgÉ CªÀ£À£ÀÄß ‘awæÃPÀj¸À’¯ÁUÀÄvÉÛ. ‘awæÃPÀj¸ÉÆÃzÀÄ’ K£ÀÄ CAvÀ £Á£ÀÄ DªÉÄÃ¯É ºÉüÉÛãÉ.¤ªÀÄäAxÀ ¸ÀºÀÈzÀ¬Ä NzÀÄUÀgÀÄ »ÃUÉà eÉÆvÉVzÀÝgÉ CªÀjUÉ E£ÀÆß PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛªÉ.

ºÁUÀAvÀ £Á£ÉãÀÆ ºÉzÀgÀ¨ÉÃPÁVjè®è. ºÀ¹gÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä £À£ÀߣÀÄß £ÉëĹzÁgÉ CAzÉæ £À£ÀUÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¤ÃrzÁÝgÉ CAvÀ¯Éà CxÀð. CAzÉæ F ¢£À £À£Àß PÉ®¸À

Page 26: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

26

¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è EgÀ®è. ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÉÛ. ªÀÄzsÁåºÀß ºÀ¹gÀÄ ºÀÄqÀÄQzÉ. JgÀqÀÆ vÀÄA¨Á EµÀÖªÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. ‘£ÉÆÃr¹PÉƼÉÆîÃ’ ¸ÀÛgÀzÀ°è EgÉÆà SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà »ÃUÉ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ‘¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀiË®å’ EgÉÆà SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ. CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖ §¼ÀPÉ EgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ.

ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ ºÉÆgÀUÀqÉ ¥Àæ¨sÁ«AiÀiÁVgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÁÛgÉ. CxÀªÁ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À eÉÆvÉUÉ zÉÆÃ¹Û EgÉÆÃgÀÄ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ E°èUÉ §AzÀ SÉÊ¢AiÉƧ⠸ÀPÁðgÀzÀ°è ¥ÁæAvÀªÀÄlÖzÀ ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢zÀÝ. ²©gÀPÉÌ §AzÁV¤AzÀÆè DvÀ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ zÉÊ»PÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°®è. DvÀ dÄdÄ© PÉ®¸À ªÀiÁqÀ°PÉÌ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ©nÖzÀÝgÀÄ. DvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV PÉÆÃuÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. DvÀ G½zÀ SÉÊ¢UÀ¼À eÉÆvÉ HlPÉÌ ¸Á°£À°è ¤®è¨ÉÃPÁVjè®è. ¸ÀAeÉ DvÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃQgÀ°®è. DªÉÄÃ¯É C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæzÀ ¥ÀæwµÉ× ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ EzÀÝ. «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ zÀQëtzÀ £ÀUÀgÀªÉÇAzÀgÀ ªÉÄÃAiÀÄgï DVzÀÝ. DvÀ F±Á£ÀåPÉÌ §AzÀªÉÄÃ¯É CzÀȵÀÖ wgÀÄVvÀÄ. ²©gÀPÉÌ §AzÁUÀ DvÀ HlPÁÌV ºÀA¢UÀ¼À eÉÆvÉ PÁzÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀjUÉ EzÀÄ UÉÆvÁÛzÀzÉÝà vÀqÀ, CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄRå CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå ¨Át¹UÀ£À£ÁßV ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÉÆÃqÁÛ EgÉÆà ºÁUÉà DvÀ J®èjVAvÀ zÀ¥ÀàUÁV ©qÉÆÃzÉ !

E£ÀÄß «±ÉõÀ DwxÀå ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §UÉAiÀÄ SÉÊ¢ JAzÀgÉ Erà PÁåA¦£À°è ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß §®èªÀ. ¨sÁjà læQÌ£À ZÁ®PÀ CxÀªÁ C£ÀĨsÀ«Ã ºÉÆ® ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ. CªÀgÀÄ fêÀAvÀªÁV EgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÄÝ vÀÄA¨Á CUÀvÀå.

DzÀgÉ £ÀªÀÄäAxÀ ¸ÀÈd£À²Ã® «¨sÁUÀzÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éà ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÀAvÀÆ DVgÀ°®è. £À£ÀßAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÉæ EvÀgÉ §gÀºÀUÁgÀjUÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ CAxÀ PÉlÖ PÉ®¸ÀªÉãÀÆ C®è CAvÀ C¤ß¹ÛvÀÄÛ £ÉÆÃr!

£ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀjUÀAvÀÆ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ C£ÀĪÀiÁ£À. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁæAwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁ£À¹PÀvÉ E£ÀÆß ¸ÀàµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ F §UÉAiÀÄ zÀÄgÀzÀȵÀÖ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ ¹UÀzÉ EgÉÆÃzÀPÉÌ AiÀiÁjUÀÆ ¸ÁzsÀåªÁVÛgÀ°®è. CµÁÖVAiÀÄÆ CzÀȵÀÖªÀÇ C°èjÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ ºÁUÉ. EzÉ®è PÉêÀ® bÁ£ïì JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ F ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹ÛzÉÝ. £À£ÀUÉ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀiË®å EzÉ JA§ ¨sÁªÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ £ÉÆÃrÛzÉÝ.

£Á£ÀÄ ºÀ¹gÀ£ÀÄß J®ègÀ JzÀÄjUÉÃ, ¸ÁªÀðd¤PÀªÁUÉà wAvÁ EzÉÝ. vÀAqÀzÀ

Page 27: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

27

£ÁAiÀÄPÀ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÁÛ£É C£ÉÆßà ¨sÀAiÀĪÀÇ EgÀ°®è. ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀPÉÌ £À£ÀߣÀÄß ºÀZÉÆÑÃzÀÄ CAzÀÆæ MAzÉÃ; w£ÀÄß CAvÀ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÉÆÃzÀÆ MAzÉÃ. £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀPÉÌ ¨É¯É PÉÆlÄÖ £Á£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£À xÀgÀ wAvÁ EzÉÝ. £Á£ÀÄ fêÀAvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßà CªÀgÀ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÉÆÃzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ±Àæ«Ä¹ÛzÉÝ. £À£Àß fÃtð±ÀQÛAiÀÄAvÀÆ CzÀÄãvÀªÁUÉà EvÀÛ®è, CzÀgÀ®Æè PÀ¼ÉVqÀUÀ¼ÀÄ §ºÀĨÉÃUÀ fÃtðªÁUÀÄvÀÛªÉ.

¤ÃªÀÅ JµÉÖà w¤ß, ºÉÆmÉÖ G©âzÀ ºÁUÉ C¤ß¸À®è.

£ÁAiÀÄPÀgÀÄ £À£Àß §UÉÎ EµÀÄÖ ¤UÁ ªÀ»¹zÁÝzÀgÀÆ AiÀiÁPÉ? £À£Àß ¢£ÀZÀjAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ: ‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÉA¥ÀÅ §tÚªÉ.’

£ÀªÀÄä PÁåA¦£À°èzÀÝ »jAiÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÉÄà EzÀgÀ »ÃgÉÆÃ. DvÀ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð. ºÀ¼É PÁæAwPÁj. £ÀªÀÄä PÁåA¥ÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÀzÀævÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÉ. »ÃUÁV ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð E°è gÁdQÃAiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛ£ÁUÁÛ£É. £Á£ÀÄ 1958gÀ°è DUÀµÉÖà E°èUÉ §AzÁUÀ DvÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É vÀÄA¨Á ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ. £ÀªÀÄä DzÀ±ÀðzÀ ¥ÀPÁÌ ¥Àæw¤¢ü. PÉ®¸ÀUÁgÀ - gÉÊvÀ - ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀ ¥Àæw¤¢ü.

£Á£ÀÄ E°èUÉ §gÉÆÃzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÉÝ. C¸ÀARå nÃPÉ - ¸ÀAWÀµÀðzÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹zÉÝ. £Á£ÀÄ F PÁ«ÄðPÀ - gÉÊvÀ - ¸ÉʤPÀjAzÀ PÀ°vÀÄ £À£Àß «±ÀézÀȶÖAiÀÄ£Éßà §zÀ°¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉÆAzÉà £À£Àß CAwªÀÄ UÀÄj JAzÀÄ ¥ÀæweÕÉ ªÀiÁrzÉÝ. FUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¤d DzÀ±ÀðzÀ JzÀÄjUÉà ¤AwzÉÝ. £À£Àß ºÀ¹zÀ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ CAiÀiÁavÀªÁV «Ä£ÀÄVzÀªÀÅ.

£À£Àß eÉÆvÉ §A¢zÀÝ §Ä¢ÞfëUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ MAzÀµÉÆÖà ºÉÆêÀiïªÀPïð ªÀiÁrgÀ°®è. 1958gÀ D ªÉÆzÀ® ¥sÀ¸À°£À ºÉÆvÀÄÛ ºÉÃUÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D ºÀ¼É ªÀÄÄSÁå¢üPÁj RÄzÁÝV ºÉýPÉÆnÖzÀÝ. ºÉÃUÉ PÀwÛ »rAiÀĨÉÃPÀÄ, ºÉÃUÉ ¨sÀvÀÛzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁV¸À¨ÉÃPÀÄ, ºÉÃUÉ CªÀ£Éß®è PÀvÀÛj¹ UÁrUÉ ºÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ J®èªÀ£ÀÆß «ªÀj¹zÀÝ. PÉÊ »rzÀÄ PÀ°¹zÀÝ. ¤dPÀÆÌ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥Àæwà CA±ÀªÀ£ÀÆß DvÀ PÀ°¹zÀÝ.

£ÀªÀÄä PÁåA¦£À°è ¸Á«gÁgÀÄ JPÀgÉ UÀzÉÝ EvÀÄÛ. PÀmÁªÀÅ ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¥sÀ¸À®£ÀÄß MPÀÄ̪À §AiÀÄ°UÉ M¬ÄÝgÀ°®è. DvÀ MAzÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ ºÉÃUÉ ¨sÀvÀÛzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÀÝ. MAzÀÄ RÄaðAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ£À xÀgÀ vÉÆÃj¹zÀÝ. ºÉÃUÉ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ ©VAiÀĨÉÃPÀÄ, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ ªÀåQÛ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÁ²AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ §A¢gÉÆà ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÉÄïÉüÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ DvÀ vÉÆÃj¹zÀÝ.

Page 28: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

28

‘FªÀgÉUÉ ¤ÃªÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀzÉÝ®è ºÁ¼ÀÄ, PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀÄÝ. FUÀ £Á£ÀÄ ºÉýPÉÆqÁÛ EgÉÆÃzÉà ¤dªÁzÀ ¥Àæw¨sÉ. eÕÁ£À CAzÉæãÀÄ UÉÆvÀÛ?w£Àß°PÉÌ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¹UÉÆÃzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÉÆîà ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌà eÕÁ£À CAvÁgÉ. ¤ÃªÀÅ PÉêÀ® eÕÁ£À¢AzÀ ºÉÆmÉÖ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ zsÁ£ÀåzÀ MAzÀÄ PÁ¼À£ÀÆß ¨É¼ÉAiÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ CAvÀ w½ÃzÉà EzÉæ CzÉAxÀ ºÉÆ®¸ÀÄ CªÉÄÃzsÀå eÕÁ£À?’

CªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ°®è. £ÁªÀÅ CªÀ£À ¥ÁoÀªÀ£Éßà vÀzÉÃPÀavÀÛ¢AzÀ, UËgÀªÀ¢AzÀ PÉýzɪÀÅ. CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ vÀÄA¨Á £ÉjUÉUÀ½ªÉ. DvÀ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrÛzÀÝ ºÁUÉ G¢éUÀߣÁUÁÛ£É. ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ eÉÆ®Äè ºÁgÀÄvÉÛ. ªÀiÁvÀAvÀÆ D±ÀĨsÁµÀt EzÀݺÁUÉ. ±ÁAUï Qì ¥ÁæAvÀzÀ CvÀåAvÀ §qÀ¥ÀæzÉñÀªÁzÀ ±Á£ï©ÃAiÀÄ ¥ÀæweÕÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è ¸ÀgÁUÀªÁV ºÉÆgÀqÀÄvÀÛªÉ. ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉÆUÀqÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, CªÀ£À ªÀiÁvÉà vÀÄA¨Á ªÀtðgÀAfvÀ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ oÁuÉ£ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁvÁrÛzÉæ £ÁªÀÅ ºÁUÉà ¤zÉÝUÉ eÁjÛzÉݪÀÅ. DzÉæ FvÀ §AzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, JAxÀ GvÁìºÀ! CªÀ£À ºÀvÀæ ¨ÉʹPÉƼÉÆîÃzÀÆ MAxÀgÀ ªÀÄeÁ.

DzÀgÉ CªÀ£À ¨ÉÊUÀļÀUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ¨É¯É PÉÆrÛgÀ°®è. CgÀªÀvÀÄÛ zÁnzÀÝ DvÀ ¢£Á®Æ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV C¯ÉzÁrÛzÀÝ. AiÀiÁgÁzÀÆæ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÝ EzÉæ DvÀ ¨ÉÊwzÀÝzÀÄÝ SÉÊ¢AiÀÄ£Àß®è, vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß. SÉÊ¢UÀ½UÉ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀvÀæ ¨ÉʹPÉƼÉÆîÃzÀQÌAvÀ CªÀ£À ºÀvÀæ ¨ÉʹPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌà EµÀÖ. AiÀiÁPÀAzÉæ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÉÆåÃzÀPÉÌ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ E£ÉÆߧâ SÉÊ¢AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ÛzÀÝ. DzÉæ FvÀ ªÀiÁvÀæ vÁ£Éà RÄzÁÝV ¨ÉÊwzÀÝ. SÉÊ¢AiÀÄ UÀÄzÀÝ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ JAzÀÄ ºÉýPÉÆrÛzÀÝ.

SÉÊ¢UÉ DUÀ MAzÀÄ PÀët «gÁªÀiÁ£ÀÆ ¹VÛvÀÄÛ.

‘ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÀÆáwð. ¤ªÀÄäAxÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀAvÀÆ G½zÀªÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ! CzÀPÉÌà ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjVAvÀ ZÉ£ÁßV PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ’ CªÀ£À G¥À£Áå¸À ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ±ÀÄgÀĪÁUÉÆÃzÉà »ÃUÉ. §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀÆè «zsÉÃAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ DvÀ ¸ÀzÁ ºÉýÛzÀÝ.

‘C°è £ÉÆÃr! MAzÀÄ mÁæPÀÖgï EzÉAiÀÄ®é? CzÀÄ GQÌ£À ªÀÄÄzÉÝ. CzÀÄ «zsÉÃAiÀĪÁVgÀÄvÉÛ! EªÀvÀÄÛ ¨É¼ÀUÉÎ CzÀÄ ºÉÆ®zÀ vÀÄ¢UÉ ºÀwÛzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ°®è. J®ègÀÆ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ K£ÀÆ DUÀ°®è. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §¢UÉ ¸Àj¹ JgÀqÀÄ ¯ÁvÀ PÉÆmÉÖ £ÉÆÃr! ªÉÆÃmÁgï ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ.’

‘DzÉæ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ºÁUÉ AiÀiÁªÁUÀÆè M¢ÃvÁ EgÉÆÃzÀPÁÌUÀ®è. CªÀgÀÄ vÁªÉà ºÁUÉ «zsÉÃAiÀÄgÁVgÉÆÃzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÉÆÌèÉÃPÀÄ. E£ÉÆߧâgÀÄ ºÉüÀzÉãÉà £ÀrèÉÃPÀÄ.’

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÉæ DvÀ ªÀiÁPïìð, ¯É¤£ï, ¸ÁÖ°£ï ªÀÄvÀÄÛ

Page 29: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

29

ªÀiÁªÉÇãÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß GzÀÞj¸ÁÛ£É. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÀ¼É ªÀÄÄSÁå¢üPÁj EªÀ£Éß®è ºÉý ºÉzÀj¹ÛgÀ°®è. C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ £À«gÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁrÛzÀÝ. vÀªÀÄä fêÀªÀiÁ£À«rà ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À¯Éèà ªÀÄļÀÄVºÉÆÃVzÀÝ EªÀgÉ®è FvÀ£À ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JAzÀÆ PÀArgÀ°®è. AiÀiÁªÀÅzÉà ¹zÁÞAvÀ¢AzÀ®Æ PÀ®¨ÉgÀPÉAiÀiÁUÀzÀ gÉÊvÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß JAzÀÆ PÉýgÀ°®è. ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV CªÀ£À£ÀÄß «gÉÆâü¸À°PÀÌAvÀÆ ¸ÁzsÀåªÉà EgÀ°®è. £ÁªÀÅ £ÁaPɬÄAzÀ vÀ¯É vÀVθÀÄwÛzÉݪÀÅ.

¤ÃªÉà ºÉý, ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ GQÌ£À ªÀÄÄzÉÝ xÀgÀ CxÀªÁ zÉÆrØAiÀÄ°ègÉÆà ¥Áæt xÀgÀ C«zsÉÃAiÀĪÁVgÀ°PÉÌ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛ? «zsÉÃAiÀÄgÁVgÉÆÃzÀÄ §Ä¢ÞfëUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

Page 30: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

30

CªÀ ¸ÀwÛzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?

G¥À£Áå¸ÀzÀ ªÉÃ¼É DvÀ F £É®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ G¼ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ JzÀÄj¹zÀ zÀĨsÀðgÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß £É£À¥ÀÅ

ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝ. £ÁªÀÅ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÁvÉðAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÁÛ EzÉêÉãÉÆà C£ÉÆßà xÀgÀ ¸À°Ã¸ÁV ªÀiÁvÁrÛzÀÝ.£ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ EgÉÆà F £É® PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¹zÀµÀÆÖ §jà ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ ¥ÀæzÉñÀªÁVvÀÄÛ. G¦à¤AzÀ ©¼ÀÄ¥ÁVvÀÄÛ. D¼ÉvÀÛgÀªÀ£ÀÆß «ÄÃjzÀ PÀ¼É. PÀȶvÀdÕgÀÄ E°èUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀÄ DUÉÆÃzÉà E®è C£ÉÆßà ºÁUÉ vÀ¯É Dr¹zÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¸ÉÆÃzÀPÉÌ ºÀt ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤ÃqÉÆÃzÀÄ ªÀåxÀð JA¢zÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj F ¥ÀæzÉñÀªÀ£Éßà £ÉaÑPÉÆAqÀ. DvÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ºÉÆgÀ©zÀÝ MAzÀÄ qÀd£ï ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß E°èUÉ PÀgÉvÀAzÀ. CªÀgÀÄ ©qÁgÀ ºÀÆrzÀgÀÄ. ºÉÆ®zÀ ¥ÀrvÀgÀªÀ£Éßà vÀtÚUÉ wAzÀgÀÄ (DvÀ F ªÀiÁvÀÄ PÉüÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀtÚUÉ eÉÆÃA¥ÀÅ). E°è DUÀ MAzÀÆ AiÀÄAvÀæ EgÀ°®è. MAzÀÄ qÀd£ï UÀÄzÀÝ°UÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀ°UÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä §jUÁ°¤AzÀ¯Éà ¸Á«gÁgÀÄ JPÀgÉ £É®ªÀ£ÀÄß C¼ÉzÀgÀÄ. J°è PÁ®ÄªÉ ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ, J°è PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ, J°è ºÉÆ® EgÀ¨ÉÃPÀÄ, J°è vÀgÀPÁj ¨É½Ã¨ÉÃPÀÄ - J®èªÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. ¸ÀAeÉ JuÉڢåÀzÀ°è

Page 31: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

31

¸ÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄ AiÉÆÃd£É gÀƦ¹zÀgÀÄ. ºÀUÀ°£À°è ªÀÄgÀzÀ PÉÆgÀqÀÄUÀ½AzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

DUÀ §AvÀÄ £ÉÆÃr MAzÀÄ mÁæPÀÖgï. DªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£Éßà §¼À¹ ºÉüÉÆÃzÁzÉæ, ¸ÀªÀÄgÀPÁÌV MAzÀÄ ¸Á«gÀ ¸ÉÃ£É ºÁUÀÆ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ §AzÀAvÉ. EzÉÆAzÉà G¥ÀªÉÄAiÀÄ£ÀÄß DvÀ §¼À¸ÀÄvÁÛ£É. §ºÀıÀB ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉÆà CzÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆnÖgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ DvÀ vÀ£ÀßzÉà ªÀiÁw£ÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

ºÁUÉ §AzÀ ªÉÆzÀ® vÀAqÀzÀ J¯Áè SÉÊ¢UÀ¼ÀÆ vÀAqÀvÀAqÀªÁV ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß DvÀ JAzÀÆ C®èUÀ¼É¢®è.

‘D ¢£ÀUÀ¼À°è PÀµÀÖ CAzÉæ ¤dªÁzÀ PÀµÁÖ£ÉÃ. §£ï dVAiÀÄÄvÀÛ¯Éà ªÁ°zÀÝ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ,CgÉ, ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃVzÁ£É! CªÀ£ÀÄ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÀvÀÛ£Á? E®è ! CªÀ£À ¨Á¬Ä vÀÄA¨Á §£ï EgÀ°¯Éé? ¤ªÀÄä ¨Á¬Ä vÀÄA¨Á MAzÀÄ §£ï EzÉ CAvÁzÉæ ¤ÃªÀÅ RArvÀ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÁAiÀÄ®è.’

ºÁUÁzÉæ CªÀ ¸ÀwÛzÁÝzÀgÀÆ ºÁåUÉ? DvÀ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉüÀÄwÛgÀ°®è.

F §UÉÎ C£ÀĨsÀªÀ EzÀݪÀgÁgÀÆ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ ¸ÀÄRzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£É¹PÉƼÀÄîªÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀ°®è. PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ PÀµÀÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À£Éßà ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ½UÉ ¢PÀÆìaAiÀiÁV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨sÀ«µÀåzÀ £ÉÆÃl wÃgÁ ªÀħÄâ. DzÀgÉ UÀvÀPÁ®zÀ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁvÀ£É ªÀiÁvÀæ £ÉÊd vÁ£É?

£ÁªÀÅ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸À® PÉýzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä »A¢£ÀªÀgÀ PÉèõÀUÀ¼Éà £ÁªÀÇ F PÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀªÀÅ. £ÀªÀÄVAvÀ »AzÉ EzÀݪÀgÀÄ £ÀªÀÄVAvÀ PÀµÀÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀÝgÀ¯Áè C£ÉÆßÃzÉà £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw. £ÁªÉà CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀÄ JA§ ¨sÁªÀ £ÀªÀÄä°è.

ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¥ÀæPÁgÀ, vÀ£ÀߣÀÆß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ, C°è PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÀ J®èjUÀÆ vÀgÀ¯É vÀÄjPÉ UÀļÉîUÀ¼ÀÄ §A¢zÀݪÀÅ. CAxÀ G¥ÀÅà¤Ãj£À°è PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄļÀÄV¹PÉÆAqÉà EzÀÝgÉ CzÉ®è ¸ÀºÀd.

‘¤ÃªÉ®è «eÕÁ£ÀzÀ §UÉÎ £ÀA©PÉ EnÖ¢ÃgÀ C®é? ºÁUÁzÉæ EzÀ£ÀÄß ªÉÊeÕÁ¤PÀ ¤AiÀĪÀÄ C£ÀߧºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀļÉîUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÉÆÃzÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁUÀð. ¤ªÀÄUÉ UÀļÉîUÀ¼Éà §gÀ¢zÉæ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹èPÉÌà DUÀ®è!’ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ UÀļÉîUÀ¼À vÀÄjPÉ vÀqÉAiÀįÁUÀzÉ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀ½ zÀAqÉUÉ §AzÁUÀ DvÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÀUÀÄwÛzÀÝ:’CzÀÄãvÀ! EzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ!’

Page 32: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

32

£Á£ÀÄ F ªÁPÀåUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EnÖgÉÆà D±ÀÑAiÀÄð¸ÀÆZÀPÀ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå aäà ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌà ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄUÀÄ £ÀqÉAiÉÆÃzÀPÉÌ DgÀA©ü¹zÁUÀ vÀAzÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¨sÁªÀ CzÀÄ. £ÁªÀÅ vÀÄjPɬÄAzÀ ¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ fêÀ ¥ÀqÉzÁUÀ MAxÀgÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À DVÛvÀÄÛ. zÉñÀzÀ »jAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ £ÀªÀÄäAxÀ §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ AiÀiÁªÁUÉÆèà ºÉý©nÖzÀÝgÀÄ:’¤ÃªÀÅ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÁUÀ°PÉÌ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä zÉúÀUÀ¼À£Éßà PÉÆqÀ«PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä ªÀÄƼÉUÀ¼À£Éßà §zÀ°¸ÉÆÌèÉÃPÀÄ.’

CAzÀªÉÄÃ¯É ZÀªÀÄð QvÀÄÛºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀiÁvÉãÀ®è ©r.

PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è PÉ®PÁ® zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ‘«ÄwAiÀÄ°è w£ÀÄߪÀ’ ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ M¼À¥Àr¸À¨ÁgÀzÀÄ C£ÉÆßà ¤AiÀĪÀÄ §AvÀÄ. DUÀ Erà zÉñÀzÀ°è MAzÀÄ WÉÆõÀuÉ ªÉƼÀVvÀÄÛ:’¤ªÀÄäºÉÆmÉÖ vÀÄA©¹PÉƽî. ¤ªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ w¤ß. E£ÀÆß ºÉaÑ£À GvÁàzÀ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè vÀqÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ªÁj¹PÉƽî!’ D ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉUÉ zsÁ£ÀåzÀ PÉÆgÀvÉAiÀiÁzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÀrvÀgÀ eÁjUÉ §AvÀÄ. ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß J®èjVAvÀ ©ü£ÀߪÁV eÁjUÉ vÀAzÀ. G½zÀªÀgÀÄ DPÁ±À¢AzÀ GzÀÄjzÀ PÉA¥ÀÅ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹ ¥ÀæPÀluÉ ºÉÆgÀr¹ ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É eÁjUÉ vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÁå¢üPÁj J®è SÉÊ¢UÀ¼À ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀjUÉ w½¹zÀ. £ÀªÀÄä G¥ÁºÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ D ¸À¨sÉ. D MPÀÄ̪À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâ SÉÊ¢ §AzÀÄ ¤®ÄèªÀªÀgÉUÉ DvÀ PÁzÀ. DªÉÄÃ¯É ¨Át¹UÀjUÉ SÉÊ¢UÀ¼À ¨ÁågÀQUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ. CªÀgÀÄ C°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ E£ÀÆß wAzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀzÀ §£ÀÄß,C£Àß ªÀÄÄAvÁzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ §½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß C°è ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É DvÀ vÀ£Àß GQÌ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÉA¥ÀUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QgÀÄazÀ:

‘¥Á¥À!¥Á¥À! C°è £ÉÆÃr! £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ w¤ß CAvÀ ©mÉÖªÀÅ. DzÉæ ¤ÃªÀÅ? CzÀ£Éß®è ªÉøïÖ ªÀiÁr¢æ. UÉÆâüAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ PÁ¼ÀÄ gÉÊvÀ£À gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉªÀgÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛ¯Éé? CªÀgÀ PÉ®¸À J¯Áè ªÉøïÖ DUÀ¨ÉÃPÀ? ¥Á¦UÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ! ªÀÄÄA¢£À Hl¢AzÀ DgÀA©ü¹ J®ègÀÆ FUÀ ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ §jÛÃgÀ UÉÆvÁÛAiÀÄÛ? ¤ÃªÀÅ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆÃgÉ... £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÁÛ E¢ÃgÀ? ªÀÄÄA¢£À Hl¢AzÀ ¥ÀrvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ!’

aãÁzÀ°è ºÀ¼Éà UÁzÉ ªÀiÁwzÉ:’¸ÀéUÀðzÀ ¥Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C®Që¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ K£ÀÆ EgÀ®è. DzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÉà vÀAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥Á¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÉÆ£ÉUÉ ¤ªÀÄä£Éßà PÀ§½¸ÀÄvÀÛªÉ.’ ¤d, ¤ªÀÄä C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¤ÃªÉà ºÉÆuÉ. ¤ÃªÉà ¤ªÀÄä ¨É®Ö£ÀÄß ©V ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä UÀAl°UÉ ©ÃUÀ drzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÁUÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß zÀÆjÛÃj? £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÉà ¨ÉÊzÀÄPÉÆAqɪÀÅ.

Page 33: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

33

DªÉÄÃ¯É ¥ÀrvÀgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ, d£À ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÀÄA¥ÀÅUÀÄA¥ÁV ¸ÁAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ.... ¸Á«£À zÀªÀqÉAiÀÄ°èzÀÝ SÉÊ¢UÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä »A¢£À ¥Á¥ÀUÀ¼À §UÉÎ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ F »AzÉ CµÀÄÖ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ RArvÀ CªÀjUÉ EªÀvÀÄÛ HlPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¹VÛvÀÄÛ.

£ÁªÀÅ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÁAiÀiÁÛ EzÉæ CzÀÄ £ÀªÀÄäzÉà ¯ÉÆÃ¥À.

¸ÁPÀµÀÄÖ zsÁ£Àå E®è¢zÁÝUÀ, £ÁªÀÅ ¸ÀºÀdªÁUÉà ºÀÄ®Äè w£ÀÄßwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ªÀiÁvÀÄ PÉýzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ®è ºÀÄ®Äè w£ÉÆßÃzÀÄ aãÁzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw CAvÀ¯Éà C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÀÅ ºÀÄ®Äè w£ÉÆßÃzÀPÉÌ DgÀA©ü¹zÁUÀ ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀÝ:

‘PÀµÀÖzÀ, §gÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀ¼É VqÀUÀ¼À£ÀÄß w£ÉÆßÃzÀÄ £ÀªÀÄäAxÀ ±Àæ«ÄPÀªÀUÀðzÀ d£ÀäeÁvÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À°è MAzÀÄ! ±ÀÆ ¦AVé PÉÆ£ÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¨ÁªÉÇñÀÄ£ï CªÀ£À ªÉÆzÀ® ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀݼÀÄ (EzÀÄ vÁAUï ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ PÀxÉ). PÀ¼É VqÀUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁPÉ ¨ÉøÀgÀ? »AzÉ J®ègÀÆ EªÀ£Éßà wAwzÀÄæ. CªÀgÉ®è D¸É§ÄgÀÄPÀgÁUÉÆêÀgÉUÉ EzÀ£Éßà wAvÁ EzÀÄæ. DªÉÄÃ¯É M¼Éîà vÀgÀPÁj w£ÉÆßÃzÀPÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÄæ. ¤ÃªÀÅ E°èUÉ §A¢gÉÆÃzÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ DUÉÆÃzÀPÉÌ. ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀgÁUÉÆÃzÀPÀÆÌ C®è, §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ¼ÁUÉÆÃzÀPÀÆÌ C®è. DzÀÝjAzÀ E°ègÉÆà J®ègÀÆ ºÀÄ®è£Éßà wAvÁgÉ. E®èªÁzÉæ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÄzsÁgÀuÉ DUÉÆÃzÉà E®è!’

SÉÊ¢UÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ ±ÀQÛAiÀÄÆ EgÀ¯Éà E®è. PÉ®ªÀgÀAvÀÆ ºÉÆ®zÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄà ©zÀÄÝPÉÆArgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ‘¸ÀvÀÛ £Á¬ÄUÀ¼À ºÁUÉ £Àn¸ÀÄvÀÛ’ PÉ®¸ÀPÉÌà ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ §jà ºÀÄ®è£ÀÄß ªÀiÁvÀæ wAvÁ E¢Ý¢æAzÀ CªÀjUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ ±ÀQÛ E®è JA§ ¥ÀæwPÁæAw ¹zÁÞAvÀªÀÇ C°è ZÁ°ÛAiÀÄ°èvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj EzÉ®è ªÀÄÆRð ªÁzÀ JAzÀÄ©lÖ:’ºÀÄ°è£À°è ¥Ë¶ÖPÁA±À E®è CAvÀ AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÁgÉ? CzÀjAzÀ ±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÀÄPÁÌUÀ®è CAvÀ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÁÛgÉ? gÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ®Äè w£À߯Éé? CªÀÅ ¤ªÀÄVAvÀ ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯Éé?’

Qæ«Ä£À¯ï C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀªÁV ¥ÀæwPÁæAwPÁj ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÉÆA¢zÀ PÉ®ªÉà SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ F xÀgÀ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.CªÀgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀªÁV F ¹zÁÞAvÀ ºÀgÀqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀÄ. §Ä¢ÞfëUÀ¼À°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀA§°®è JAzÀÄ ¨Á¬Ä©lÄÖ ºÉüÀ°®è. £ÁªÉ®è ‘¨ÉƯï±É«Pï PÀªÀÄÄ夸ïÖ ¥ÁnðAiÀÄ QgÀÄ EwºÁ¸À’ ªÀÄvÀÄÛ ‘qÀAiÀįÉQÖPÀ¯ï ªÉÄnÃjAiÀÄ°¸ÀªÀiï’ N¢PÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ®è CªÀ£À §UÉÎ «¥ÀjÃvÀ UËgÀªÀ. GQÌ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À §UÉÎ EgÀ°, aãÁzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ DºÁgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ §UÉÎ

Page 34: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

34

EgÀ°, CªÀ£À ªÀiÁvÉAzÀgÉ ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ aAvÀ£É.

F §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁvÀ£Éßà PÉüÀ®è CAvÁzÀgÉ CªÀgÀÄ E£ÁßgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÁÛgÉ? PÁ«ÄðPÀ ²©gÀUÀ½UÉ §AzÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV AiÉÆÃa¸ÉÆà ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¸ÀAWÀµÀð-¸ÀéAiÀÄAnÃPÉAiÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß, CzsÀåAiÀÄ£À UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß, N¢£À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀÄ; CªÀgÉ®è DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ. zÀħð®gÁzÀªÀgÀÄ. ¸ÀÆáwðAiÉÄà E®èzÀªÀgÀÄ.

ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ PÀZÁÑ vÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÀiÁ¤¸ÉÆÃzÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÉà EgÀ°®è. aãÁzÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼À ªÉÄzÀļÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼ÁV ºÉÆÃVzÀݪÀÅ.

DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ fAiÀiÁAUï TAUï vÀ£Àß ªÀÄÄnÖ£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÆß CzÀgÉƼÀUÉ J¸ÉzÀzÀÄÝ FUÀ EwºÁ¸À.

ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ºÉüÀÄwÛzÀÝ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è EzÀÝ eÕÁ£ÀQÌAvÀ ©ü£Àß. DzÀgÉ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è EzÀÝzÁÝgÀÆ K£ÀÄ JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ¤¸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ C°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀUÀðªÀµÉÖà C°è ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÀÝ ªÀUÀð. FUÀ £ÁªÉ®è ±Àæ«ÄPÀgÀÄ - gÉÊvÀgÀÄ - PÁ«ÄðPÀjAzÀ PÀ°PÉUÉ M¼ÀUÁVzÉݪÀÅ. eÕÁ£ÀPÀÆÌ ªÀUÀð¨sÉÃzÀ«zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀUÀðzÀ eÕÁ£ÀªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆúÀzÀ £ÀqÀĪÀt ºÉÆðPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è, ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÀÄUÀ¼À ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀļÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ©ü£Àß JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ §AqÀªÁ¼ÀgÀ»vÀ ªÀUÀðzÀ eÕÁ£ÀªÀÅ CAzÀgÉ ¥ÉÇæïÉljAiÉÄÃmï eÕÁ£ÀªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆúÀ JgÀqÀÆ MAzÉà JAzÀÄ ºÉüÀÄvÀÛªÉ; ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß £ÀA§¨ÉÃPÀÄ? ¤ÃªÀÅ PÉÆ£ÉAiÀÄzÀ£Éßà £ÀA§¨ÉÃPÀÄ.

CzÀÄ PÁªÀÄ£ï ¸É£ïì£À ¥Àæ±Éß C®è ©r. ªÀUÀð¥Àæ±Éß.

§AqÀªÁ¼À±Á» eÕÁ¤UÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÉÆÃzÉà E®è JAzÀ C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß F ªÀUÀðªÀÅ vÀÄA¨Á ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀdÕgÀÄ F PÉ®¸À DUÉÆÃzÉà E®è CAzÀgÉ gÉÊvÀgÀÄ - PÁ«ÄðPÀgÀÄ -¸ÉʤPÀgÀÄ F PÉ®¸À DUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

GzÁºÀgÀuÉUÉ F PÁ«ÄðPÀ ²©gÀªÀ£Éßà vÀUÉƽî. PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ F £É®ªÀÅ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀȶ¥ÀæzÉñÀªÁUÀ°PÉÌ ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÀÄ ºÀ®ªÀÅ d£À ºÉýzÀÝgÀÄ. gÀ±Áå zÉñÀzÀ vÀdÕgÀÆ F ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj PÉ®ªÀÅ qÀd£ï PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß E°èUÉ PÀgÉvÀAzÀ. ©½ G¦à£À ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ®ªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÀ. G§ÄâvÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß

Page 35: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

35

¸ÀªÀÄvÀlÄÖ ªÀiÁrzÀ. Erà AiÉÆÃd£ÉUÉ JµÉÆÖà fêÀUÀ¼ÀÄ §°AiÀiÁzÀªÀÅ, ¤d. DzÀgÉ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ GvÀà£Àß ¤ÃqÀÄwÛgÉÆÃzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ C®èUÀ¼ÉAiÀÄPÁÌUÀ®è. zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ©½ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀ£ÀÄß ºÁ¹zÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ.

EªÉ®èªÀ£ÀÆß C®èUÀ¼ÉAiÀÄ°PÉÌ DUÀ®è. ¤ÃªÀÅ F »AzÉ PÀ°vÀzÉÝ®èªÀÇ ¥ÀÇtðªÀ®è JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤lÄÖ¹gÀÄ J¼ÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÉÛ. CªÀÅUÀ¼À°è ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ½zÀݪÀÅ. CzÀPÉÌà ¤ÃªÀÅ ªÀÄgÀIJPÀët ¥ÀrèÉÃPÀÄ.

ºÀ¼É ªÀiÁzÀjAiÀÄ zÉñÀ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ aäà §Ä¢ÞfëUÀ¼À°è MAxÀgÀ ªÀÄÆqsÁgÁzsÀ£É £É¯É¹gÀÄvÉÛ. CªÀgÉ®è PÀZÁÑ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÉÄïÉzÀÝ PÁSÁð£É, JuÉÚ UÀtÂUÀ¼ÀÄ, ºÉÆ®UÀzÉÝUÀ¼ÀAxÀ ¤ªÀiÁðt AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr CqÀةüÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÉ®è ªÀÄÄ£Àßr EqÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ.¤¸ÀUÀðzÀvÀÛ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÅ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ F AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ vÉvÀÛ ¨É¯ÉUÁUÀ°Ã CªÀgÀ ®PÀë÷å E®è.

¸ÀAeÉ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄAPÀĪÀiÁrzÀ ZÀAzÀæ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆrzÀ ºÉÆvÀÄÛ £ÁªÉ®è D PÀtzÀ°è aPÀÌ¥Àà ºÉüÀĪÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ºÁUÉ ¸Á¯ÁV PÀÆwgÀÄwÛzÉݪÀÅ. »A¢£À PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß DvÀ §tÂÚ¹ÛzÀÝ. ‘ªÉÆzÀ®Ä £À£ÀUÉ CPÀëgÀUÀ¼Éà UÉÆwÛgÀ°®è. £Á£ÀÄ PÁæAwAiÀÄ°è °AiÀÄÆ ²zÁ£ï£À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÉ. £Á£ÀÄ CAlÄ ºÀaÑzÀ ªÉÄÃ¯É ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DvÀ UÉÆÃqÉUÉ CAn¹ÛzÀÝ. ¤zsÁ£ÀªÁV £Á£ÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß, DªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÉ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀ K£ÀÄ CAzÉæ ¤ÃªÀÅ, §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÁzÀÆæ ¥ÀjÃPÉë PÉÆmÉæ £Á£ÀÄ ¥Á¸ÁUÀ®è! AiÀiÁPÉ? AiÀiÁPÀAzÉæ £Á£ÀÄ PÀ°vÀzÀÄÝ PÁæAwPÁjUÀ½AzÀ. £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÉÆÃzÀÄ PÁæAw ªÀiÁvÀæ. EzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è N¢gÉÆÃzÀQÌAvÀ vÀÄA¨Á G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ...’

DvÀ wÃgÁ UËgÀªÀ¢AzÀ °AiÀÄÆ ²zÁ£ï£À£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ. ‘DvÀ vÀÄA¨Á M¼Éî ªÀÄ£ÀĵÀå. DvÀ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄUÀ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤d. DzÀgÉ DvÀ PÁæAwAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DvÀ ¸ÁAiÀÄ°PÀÆÌ ºÉzÀgÀ°®è. £ÀªÀÄäAxÀ §qÀd£ÀjUÁV DvÀ £À¢UÀ¼À°è, ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrÛzÀÝ.’

F ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÉZÀÑV£À UÁ½AiÀÄ ºÁUÉ vÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀÄgÀÄPÀëtªÉà CªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ºÀ¹«¤AzÀ §¼ÀÄwÛgÀĪÀ,§¸ÀªÀ½zÀ, D¸ÉAiÉÄà E®èzÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. UÀvÀPÁ®zÀ §UÉÎ CªÀjUÉ®è AiÀiÁªÀ ºÉªÉÄäAiÀÄÆ EgÀ°®è. CªÀgÀ »A¢£À J®è ²PÀëtªÀÇ ¸ÀÄvÀÛ°£À ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀ ºÁUÉ PÁt¸ÀÄwÛzÉ. »ÃVzÀÆÝ CªÀgÀÄ ¨sÀ«µÀå EzÉ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ. C¢üPÁjAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý ‘PÉlÖ »£É߯ɒ¬ÄAzÀ §AzÀ SÉÊ¢UÀ¼À PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ aªÀÄÄäwÛvÀÄÛ.

ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ±ÁèX¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â. DvÀ

Page 36: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

36

ºÉüÀÄwÛzÀÝ ¥Àæwà ¥ÀzÀªÀÇ ºÉƸÀvÀÄ, D PÀëtzÀ¯Éèà ºÀÄnÖzÀÄÝ C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DvÀ ¤dPÀÆÌ PÀ¯Á«zÀ£Éà JAzÀÄ £À£ÉÆß¼ÀUÉ C½zÀĽ¢zÀÝ PÁªÀå¥ÀæeÕÉ ºÉüÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £Á£ÀÄ ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ PÀÄrzÀ ªÀÄgÀÄPÀëtzÀ¯Éèà DvÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ. »ÃUÁV £À£ÀUÉ ºÀ¹«£À wêÀævÉ PÁqÀÄwÛgÀ°®è. CzÀPÉÌà £Á£ÀÄ CªÀ£À §UÉÎ §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ AiÉÆÃa¹zÉ. EµÀÖPÀÆÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¥É£ï EvÀÛ®è...

PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ «±ÉõÀ DwxÀå ¹UÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀàµÀÖªÁVvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ wÃgÁ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÉéö¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è vÁ£É? DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ £Á£ÀÆ EAxÀ ‘£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀ’ ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ J¤¹vÀÄ. £Á£ÀÄ AiÀÄĪÀPÀ£ÁVzÁÝUÀ®Æ §¯ÁqsÀå£ÁVgÀ°®è. ºÀ¹gÀ£ÀÄß w£ÉÆßÃzÀgÀ°è EgÀ°, PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆâgÀ°, £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ¸Àà¢üðAiÀiÁVgÀ°®è. FUÀ £À£Àß°è G½¢gÉÆÃzÉà £À®ªÀvÀÛ£Á®ÄÌ Q¯ÉÆà vÀÆPÀzÀ zÉúÀ. £À£Àß ¥ÀÅlÖ fêÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀAgÀQë¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀAzÉæ £Á£ÀÄ PÀµÀÖzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è ¸ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÀÄA¨Á d£À »ÃUÉ vÀªÀÄä M¼Éîà ¸ÀAUÀwUÀ¼À£Éßà PÀªÀZÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. £À£Àß°ègÉÆà G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ CAzÀgÉ £À£Àß §gÀªÀtÂUÉ ªÀiÁvÀæ C£ÉÆßÃzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. CzÉÆAzÉà £Á£ÀÄ ºÉÆgÀdUÀwÛ£À°è PÀ°vÀ MAzÉà MAzÀÄ PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ, PÀÄë®èPÀ ¥Àæw¨sÉ. F PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA¢zÀÝgÉ F ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀ£ÁßV gÀƦ¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀĪÀ ¸Á®ÄUÀ½zÀÝ MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä £Á£ÀÄ ¤zsÀðj¹zÉ. ¤dPÀÆÌ DvÀ §gÉAiÀÄ®Ä vÀPÀÌ ªÀåQÛAiÀÄÆ DVzÀÝ C£ÉÆßÃzÀÆ ¤dªÉÃ.

MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj vÀ£Àß ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£Àß F D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ vÀ®Ä¦¹zÉ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðvÀAqÀ¢AzÀ QvÀÛ. zÉÆqÀØ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQ®è JAzÀ. §zÀ°UÉ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÉÆÃzÀÄ CxÀªÁ ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄPÉÆêÀAxÀ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀÄ®¨sÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÆ ‘£ÉÆÃrPÉƼÀî®àqÀĪÀªÀgÀ’ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃj©mÉÖ!

C®èzÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄzÀ, ºÀ¹gÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀzÀ ºÉÆwÛ£À°è F §gÀªÀtÂUÉUÉ vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ.EzÀݧzÀÝ PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀǪÀðPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ eÉÆÃr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄzÉÝ J¼ÉAiÉÆÃzÀQÌAvÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀįÉèà £À£ÀUÉ ºÉZÀÄÑ C¨sÁå¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PÉ®ªÉà gÁwæUÀ¼À°è MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÉ.

FUÁUÀ¯Éà £Á£ÀÄ F CAwªÀÄ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß wzÀÄÝvÁÛ PÀÆw¢Ã¤.

Page 37: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

37

¦üäPïì ¨ÁvÀÄ UÉÆvÀÛ?

dįÉÊ 13¨ÁvÀÄPÉÆý ºÀnÖAiÀÄ°è PÁAUï vÉUÉzÉ

‘ºÉÆ¼É PÉA¥ÀÅ §tڪɒ ªÀÄÄV¹zÉ

¨ÁvÀÄPÉÆý ºÀnÖAiÀÄÄ ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°èzÉ. C¯Éèà £ÀªÀÄä ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj E°èUÉ §AzÀ ªÉÆzÀ® PÁAiÀÄðvÀAqÀPÉÌ ©qÁgÀ ºÀÆrzÀÄÝ.

CzÉà F ²©gÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® §AqÀªÁ¼À ¤ªÀiÁðt J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

ªÉÆzÀ®Ä E°è ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ®Æ E°è ¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆj¸ÉÆà PÉ®ªÀÅ ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ½ªÉ. DzÀgÉ FUÀ E°è ªÀÄÄRåªÁV fë¸ÁÛ EgÉÆÃgÀÄ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ. ¨ÁvÀÄPÉÆý ¸ÁPÀuÉUÉ CAxÀ D¸ÀQÛ FV®è. J¯Áè SÉÊ¢UÀ¼ÀÆ FUÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÉÆÃzÀPÉÌ ±Àæ«Ä¸ÁÛgÉ.

C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ F eÁUÀ MAzÀÄ oÁuÉ. DzÀgÉ d£À FUÀ®Æ EzÀ£ÀÄß ¨ÁvÀÄPÉÆý ºÀnÖ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. J¯Áè ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ

Page 38: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

38

ªÀÄÄV¹zÀ ªÉÄÃ®Æ »ÃUÉà PÀjçºÀÄzÀÄ ©r. AiÀiÁPÉAzÀgÉ aãÁzÀ°è C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ¤dªÁzÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢zÀݪÀÅ.

F ¥Àæ¸ÀÛ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÆ §zÀ¯ÁVzÉ. E¢ÃUÀ ¸ÀtÚ UÀÄqÀØ. F ºÀnÖ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀÆæ CjAiÀħºÀÄzÀÄ. DvÀ AiÀiÁPÉ E¯Éèà ºÉÆ® ªÀiÁqÀ°PÉÌ ¤zsÀðj¹zÀ JAzÀÄ UÉÆvÁÛUÉÆÃzÉà E°èUÉ §AzÁUÀ. DUÀ £ÀªÀÄä PÁ«ÄðPÀ ²©gÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ Erà ¥ÀæzÉñÀªÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÉgÉ. ¤ÃgÀÄ JµÀÄÖ ¤Ã°... £É®ªÀÇ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. PɼÀUÉ ºÀªÀ¼ÀªÀÇ ªÉÄïÉzÀÄÝ §gÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀ¼À§gÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ E°è «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁjzÁUÀ zÀqÀPÉÌà §AzÀÄ ©Ã¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀA¢ ¸ÁPÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß »rAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.

£ÀªÀÄä ªÀÄÄSÁå¢üPÁj WÉÆö¹zÀ :’ ºÀÄ®Äè ¨É¼ÉAiÉÆà ¥ÀæzÉñÀ CAzÉæ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÉÆà ¥ÀæzÉñÀ!’ ¸Àj, PÁ«ÄðPÀgÀÄ §ÄnÖAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀgÀÄ. ¸ÀgÉÆêÀgÀPÉÌ vÀÄA§ÄvÀÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. JµÀÄÖ WÀ£À «ÄÃlgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄtÚ£ÀÄß £ÀªÀÄä »A¢£À SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ C£ÉÆßà ¯ÉPÀÌ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è.

FUÀ PÉgÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁvÀæ ºÁUÉà EzÉ. CzÀÄ FUÀ®Æ JµÀÄÖ Zɮī¤AzÀ vÀÄA©zÉ C¤ß¸ÀÄvÉÛ. D ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉøÀUÉAiÀÄ UÁ½ ©Ã¹zÁUÀ, dªÀÅUÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦¸ÀÄUÀÄnÖzÁUÀ.... CfÓAiÉƧâ¼ÀÄ PɼÀzÀ¤AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß d¦¹zÀ ºÁUÉ... ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄAdÄ ªÉÄïÉÃgÀÄvÉÛ. ¤ÃgÀĺÀQÌUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßrAiÀÄAxÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ºÁgÀÄvÀÛªÉ. ºÁr£À AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸À¢Ý£À ºÁUÉ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ F ºÀQÌUÀ¼ÀÄ gÉPÉÌ ©aÑ ºÁj ºÁj dªÀÅUÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. F zÀȱÀåªÉà SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ dUÀwÛUÉ MAiÀÄÄåvÉÛ.

¤ÃªÀÅ ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß G¢Ýæ¸ÀĪÀ,PÀgÀļÀ£ÀÄß wêÀæªÁV PÁqÀĪÀ F zÀȱÀåªÀ£ÀÄß C®Që¹ F ¤¸ÀUÀðzÀvÀÛ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä ªÁ¸ÀÛ«PÀ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀgÉ, ¤ªÀÄUÉ EAxÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀPÁðj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÁtÄvÉÛ.

SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ E°è ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄtÂÚ£À §ÄnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß J©â¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, E°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ£Àå ¨É¼ÉAiÉÆÃzÀÄ C¸ÁzsÀåªÉà DVvÀÄÛ. E°è PÉêÀ® «ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¨É¼É¹ w£ÀߧºÀÄzÁVvÀÄÛ. GvÀÛgÀzÀ ±Á£ï ² ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀjUÉ «ÄãÀÄ EµÀÖ«®è. CªÀjUÉ CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÉÆÃzÀÆ UÉÆwÛ®è. ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉ. CªÀÅ w£Àß®Ä gÀÄa. CªÀÅUÀ¼À DºÁgÀªÀÇ ¸ÀgÀ¼À. ¤ÃªÀÅ ¨ÁvÀÄPÉÆý ªÀÄAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÉgÉAiÀÄ CAaUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. CªÀÅ gÁwæ vÁªÉà ªÀÄgÀ¼ÀÄvÀÛªÉ. ¤ªÀÄUÉ ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À ªÉÆmÉÖUÀ¼ÀÄ ºÉZÀѪÀj ¯Á¨sÀ! ªÉÆzÀ®Ä E°è ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÉÆÃt JAzÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¤zsÀðj¹zÀ.

Page 39: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

39

£Á£ÀÄ ¨ÁvÀÄPÉÆý ºÀnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀÆAiÀÄð ªÉÄïÉÃjzÀÝ. £Á£Éà ¸ÀévÀB C°èUÉ ºÉÆÃzÉ. F PÀëtzÀ ªÀÄnÖUÉ £Á£ÀÄ £ÀA©UÀ¸ÀÛ SÉÊ¢. £Á£ÀÄ F CzÀÄãvÀ PÀëtªÀ£ÀÄß UÀjµÀÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §¼À¹PÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ §AiÀĹzÉÝ. £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖªÁUÉÆêÀµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÉgÉAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÀĽvÉ. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ K£ÁzÀÆæ ¹UÀÄvÀÛ CAvÀ®Æ ºÀÄqÀÄQzÉ. £À£Àß CzÀȵÀÖ ZÉ£ÁßVzÉæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛgÀzÀ ºÀ½îAiÀÄ AiÀiÁgÁzÀÆæ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß eÉé£À°è PÉ®ªÀÅ £ÁtåUÀ½ªÉ. §ºÀıÀB £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ D®ÆUÉqÉØUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À§ºÀÄzÀÄ.

¨ÁvÀÄPÉÆý ºÀnÖAiÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ ºÀnÖUÀ¼Éà . CªÀÅ £Á£ÀÄ FªÀgÉUÉ fë¹zÀÝ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À gÁ²VAvÀ »A¢£À ¦Ã½UÉAiÀĪÀÅ. ªÀÄÆgÉà UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ. £Á®Ì£ÉAiÀÄ §¢AiÀÄ°è dªÀÅUÀĺÀÄ°è¤AzÀ ªÀiÁrzÀ vÀnÖ. CzÀÄ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÉÛ, UÁ½AiÀÄ£Àß®è. M¼ÀUÉ ¨ÁvÀÄPÉÆý »PÉÌ ªÁ¸À£É EzÀÆæ, UÁ½ ªÀiÁvÀæ MAxÀgÀ ¥sÉæ±ï. ¸ÀªÀĸÉå CAzÉæ EªÀÅ PÉêÀ® MAzÀƪÀgÉ «ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀ ºÀnÖUÀ¼ÀÄ. ¤zÉÝ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ ªÀÄ®UÉÆÃzÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½zÉ®è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ¤ÃªÀÅ ¸ÉÆAl §VιAiÉÄà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

ªÉÆzÀ®Ä E°è ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ fë¹ÛzÀÝjAzÀ, F PÉƼÀPÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÉà ªÀÄ®UÀ°PÉÌ d£ÀjUÉ C¸ÁzsÀåªÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ M¼ÀUÉà PÁAUïUÀ¼À£ÀÄß (MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÀmÉÖ ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ CAzÉÆ̽î) gÀa¹zÀÝgÀÄ. PÁAUï M¼ÀUÉ §gÉÆÃzÁUÀ°Ã, ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÁUÀ°Ã MAxÀgÀ ¨ÉAQ¥ÉÇlÖtzÀ SÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁQì¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀ CxÀªÁ M¼ÀUÉ vÀ½îzÀ ºÁUÉ. EªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÁgÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. PÁAUï£À ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÉ. FUÀ ¨ÉøÀUÉ. PÁAUï ¨ÉÃqÀ. ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß FUÀ UÉƧâgÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.

F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÉæ £Á£ÀÄ »jAiÀÄ PÁ«ÄðPÀ PɼÀUÉ PÀÆgÀ¨ÉÃPÀÄ.

‘ºÀnÖAiÀÄ°ègÉÆà SÉÊ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÀA¨ÉÆà ºÁV®è. CªÀgÉ®è PÀ¼ÀîgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉïÉà EgÉÆÃzÀPÉÌ ©mÉæ J¯Áè ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À, J¯Áè ªÉÆmÉÖUÀ¼À PÀxÉ ªÀÄÄVzÀ ºÁUÉ’ JAzÀÄ zÉÆqÀØ SÉÊ¢ ºÉýzÀ. ‘ªÀģɒ CAzÉæ ºÀnÖ.

F zÉÆqÀØ PÁ«ÄðPÀ vÀ£Àß ¸ÉgɪÀÄ£É CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ®Æ E¯Éèà G½zÀªÀ. DvÀ£À ²PÉë ªÀÄÄVzÀÄ FUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁVzÀÝgÀÆ DvÀ FUÀ®Æ ‘PÁ«ÄðPÀ - ¸ÀÄzsÁgÀuÉ - ªÀÄvÀÄÛ - PÁ«ÄðPÀ - ²PÀët¢AzÀ - ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ - SÉÊ¢’ JAzÉà ¥ÀjUÀtÂvÀ. ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÉÄÃ®Æ SÉÊ¢AiÀÄ ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß QvÀÄÛºÁPÀ®Ä AiÀiÁjUÀÆ ¸ÁzsÀå«®è. DvÀ £À®ªÀvÀÛgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀªÀ. §®ªÁzÀ zÉúÀ. vÀ£Àß DºÁgÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉÆà vÀÄA©¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁåUÉ EAxÀ CzÀȵÀÖ MzÀVvÀÄ JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÉýzÉ.

Page 40: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

40

‘AiÀiÁªÀÅzÀÄ K£ÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ!’ DvÀ £ÀPÀÌ. ºÀÄ£Á£ï ªÀgÀ¸ÉAiÀÄ ¨sÁµÉ. ‘£Á£ÀÆ §qÀ PÀȶ »£É߯ÉAiÀĪÀ. £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ UÉÆvÀÄÛ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £ÉÆÃqÁÛ EgÉÆÃzÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨É£ÀÄß wgÀÄV¸ÉÆÃzÀ®è. ¤Ã£ÀÄ EµÀÄÖ £É£À¦lÄÖPÉÆAqÉæ ¸ÁPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¤£ÀUÉ E£ÀÆß «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV®è. £ÉÆÃqÀÄ, J¯Áè ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁV®¯Éèà ¥ÉÃj¹¢ÃAiÀÄ. E£ÀÄß MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°è £ÁªÀźÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀPÉÌà DUÀ®è!’

M¼ÀVAzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß wÃgÁ zÀÆgÀPÉÌ J¸ÉAiÉÆêÀµÀÄÖ ±ÀQÛ £À£ÀV®è JAzÉ. DvÀ PÀgÀÄuɬÄAzÀ£À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ºÉýzÀ ‘ ¤Ã£ÀÄ EAPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥É£ÀÄßUÀ¼À, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå. ªÀÄÄA¢£À Hl §gÉÆêÁUÀ ¤£ÀUÉ PÉÆAZÀ ºÉZÀÄÑ ¨ÉìĸÉÆÃzÀPÉÌ ºÉýÛä.’

F GvÉÛÃd£À ¹PÀÌzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀå«zÀݵÀÆÖ zÀÆgÀ J¸ÉAiÉÆÃzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. DªÉÄÃ¯É CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ gÁ² ºÁQzÉ.

ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ ºÉÆwÛUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ DvÀ PÁt¸À°®è. F PÉÆëÄAUïmÁAUï ¨ÉÆýªÀÄUÀ, F LwºÁ¹PÀ ¥ÀæwPÁæAwPÁj §zÁä±ï! DvÀ vÀ£Àß ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ Hl ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV©nÖzÀÝ.

£Á£ÀÄ Hl ºÁPÀÄwÛzÀÝ ¹§âA¢AiÀÄ£Éßà ¢nÖ¹zÉ. DvÀ CªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉýgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ JA§ ¤jÃPÉëAiÀÄ°è £À£Àß PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß CUÀ°¹zÉ. CªÀgÀÄ £À£Àß ZÀºÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ºÁUÉãÀÆ ªÀiÁqÀ°®è. CªÀgÀÄ G½zÀ SÉÊ¢UÀ½UÉ PÉÆÃqÉÆà DºÁgÀªÀ£Éßà £À£ÀUÀÆ PÉÆlÖgÀÄ.

CzÉÃ. £À£Àß ¨ÉÆÃUÀÄtÂAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ËlÄ ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ.

£Á£Éà J¸ÉzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À gÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£Éà PÀĽvÉ. £À£Àß ¤ÃgÀÄ ¸ÁgÀ£Éßà PÀÄVκÉÆÃzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ PÀÄrÃwzÉÝ. DUÀ DvÀ ºÉÆmÉÖ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ vÉÃUÀÄvÀÛ §AzÀ. vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ JgÀqÀÄ ¨ÁvÀĪÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀ.

‘EªÀÅ ¤£ÀUÉ. ¨ÉìĹzÀÄÝ. gÉr. ªÀÄeÁ ªÀiÁqÀÄ!’

£À£ÀUÉ ¢UÀãçªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß vÀ¯É ªÉÄÃ¯É »ÃUÉ CzÀȵÀÖ ©Ã¼ÀÄvÉÛ JAzÀÄ JAzÀÆ ¨sÁ«¹gÀ°®è. F ©üPÉëAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß PÉÊUÉ ºÁPÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ°è §ºÀÄPÉÆÃmÁå¢ü¥ÀwAiÀÄ ¨sÁªÀ EtÄPÀÄwÛzÉ. F ¢£ÀUÀ¼À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå EµÀÄÖ ¹jªÀAvÀ£ÁUÉÆÃzÀPÉÌ J¯ÁèzÀÆæ ¸ÁzsÀå EzÉAiÉÄ?

£Á£ÀÄ MAzÉà ªÉÆmÉÖ wAzÉ. £À£Àß fêÀ£ÀzÀ¯Éèà CAxÀ gÀÄaPÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß wA¢®è C£ÉÆßúÁUÉ D¸Á颹zÉ. ªÉÆzÀ®Ä ªÉÆmÉÖAiÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß CwêÀ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À¢AzÀ vÉUÉzÉ. CzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤dPÀÆÌ w£ÀßPÁÌUÀ®è. DªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉªÀgÀÄ

Page 41: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

41

MgɸÉÆà §mÉÖAiÀÄ°è eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV ¸ÀÄwÛPÉÆAqÉ. CzÀ£ÀÄß ºÀnÖAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA¢£À°è CqÀV¹ EmÉÖ. £À£Àß eÉé£À°è ElÄÖPÉÆAqÉæ CzÀÄ dfÓºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.

‘CzÀ£ÀÆß w£ÀÄß. MAzÉà ªÉÆmÉÖ ºÁåUÉ ¸ÁPÁUÀÄvÉÛ?’

‘E®è, ¨ÉÃPÁzÀµÁÖAiÀÄÄÛ. ¸ÁPÀÄ,¸ÁPÀÄ.’ EzÉà §Ä¢ÞfëUÀ¼À MAzÉà M¼Éî ®PÀët. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÆß «±ÉèõÀuÁvÀäPÀªÁV £ÉÆÃqÁÛgÉ. w£ÉÆßà «ZÁgÀzÀ®Æè CµÉÖ. MAzÀÄ ¨ÁvÀÄPÉÆý ªÉÆmÉÖAiÉÄãÉÆà ¨ÁAiÉƼÀUÉ ºÁQPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ vÀÄA¨Á aPÀÌzÀÄ. DzÀgÉ PÁå¯ÉÆÃjUÀ¼À «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÉæ, ¥ÉÇæÃnãÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÉÆÃzÁzÉæ, PÉƧÄâ UÀªÀĤ¹zÉæ,Erà zÉúÀzÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀȦۥÀr¸ÉÆÃzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÉÆmÉÖ ¨ÉÃPÁzÀµÁÖAiÀÄÄÛ.

ªÀÄzsÁåºÀß £ÁªÀÅ UɼÉAiÀÄgÁzɪÀÅ. DvÀ vÀ£ÀߣÀÄß 1953gÀ¯Éèà §A¢ü¹zÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀ. DvÀ£À gÉfªÉÄAmï zÀAUÉAiÉÄzÀÝ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è DvÀ£À £ÁAiÀÄPÀ ¸ÉgÉAiÀiÁzÀ. J®ègÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹ ‘CzsÀåAiÀÄ£À UÀÄA¥ÀÅ’ gÀƦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä CªÀjUÉ ºÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ZÉ£ÁßV §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ‘PÁ£ÀÆ£ÀÄ’ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. M§âgÀÆ ‘¸ÁPÀµÀÄÖ’ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀ°®è. FvÀ£À ¸ÉgɪÁ¸À wÃgÁ ®WÀÄ: PÉêÀ® LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.

‘ºÁUÉ £ÉÆÃrzÉæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÉÆÃzÀQÌAvÀ F LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼Éà ZÉ£ÁßVzÀݪÀÅ! £Á£ÀÄ ¥Àæwâ£À ¨ÁvÀÄPÉÆý wAwzÉÝ. ºÉÆgÀUÉ E¢ÝzÉæ ¸ÁzsÀå DVÛvÀÛ?’

‘FUÀ®Æ ¤Ã£ÀÄ ¨ÁvÀÄPÉÆý wAwÃAiÀiÁ?’ £À£Àß zÀ¤AiÀÄ°è MAzÀÄ §UÉAiÀÄ C¸ÀÆAiÉÄ.

‘ºËzÀÄ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁj w£ÉÆßêÁUÉè®è £Á£ÀÆ wAvÉãÉ. F ±Á£ï ©Ã d£ÀPÉÌ ¨ÁvÀÄPÉÆýãÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ UÉÆwÛ®è. CªÀgÀÄ ¨ÁvÀÄPÉÆýãÀ ¤Ãj£À°è PÀÄ¢¹ wAvÁgÉ. CzÀ£Éßà ¨ÁvÀÄPÉÆý CAvÁgÉ. ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ. £ÁªÀÅ UÉÆvÀÛ®è, ºÀÄ£Á£ï£ÀªÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¨ÉìĸÉÆÃzÀÄ ºÁåUÉ CAvÀ ZÉ£ÁßV UÉÆvÀÄÛ. ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¸Á¸ï ºÁQzÀ ¨ÁvÀÄ, G¥ÀÅà¤Ãj£À ¨ÁvÀÄ, ºÀ¨ÉAiÀÄ°è ¨ÉAzÀ ¨ÁvÀÄ, ¦üäPïì ¨ÁvÀÄ. £Á£ÀÄ ¥Éæ¸ïØ ¨ÁvÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ§¯Éè. £Á£ÀÄ ¨ÉìĹzÀ ¨ÁvÀ£Éßà ªÀÄÄSÁå¢üPÁj EµÀÖ¥ÀqÁÛ£É.’

‘ªÀÄÄSÁå¢üPÁj FUÀ®Æ ¨ÁvÀÄ wAvÁ£Á?!’ £À£ÀUÉ DWÁvÀªÁAiÀÄÄÛ.

Erà zÉñÀªÉà ºÀ¹«¤AzÀ vÀvÀÛj¹gÉÆêÁUÀ, vÀ£Àß d£ÀgÀ ¹» PÀ»AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ºÀAaPÉƼÁÛ£É JAzÀÄ £Á£ÀÄ UËgÀ«¸ÀĪÀ F ªÀÄÄSÁå¢üPÁj »ÃUÉ ¨ÁvÀÄPÉÆý wAvÁ£É !

Page 42: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

42

‘ºËzÀÄ! ¢£ÀPÉÌ MAzÀÄ! vÁ£Éà w£Àß°PÉÌ CAvÀ ¸ÁQÛgÉÆà ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆqÁÛ£É DAvÀ w¼ÉÆÌAr¢ÃAiÀÄ? ºÀ!’ DvÀ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¥ÀgÀªÁV £À£ÀߣÀÄß bÉÃr¹zÀ.

EzÀÄ ¤dPÀÆÌ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ ¤AzÀ£É. CªÀ£À ªÀÄÄR £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¸ÉÃgÀĪÀ ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁå¢üPÁj w£ÉÆßÃzÀÄ vÀ¥Àà®è J£ÀÄߪÀAwvÀÄÛ. CzÀÄ CªÀ¤UÉ CAxÀ ªÀÄÄRå «µÀAiÀĪÉà DVgÀ°®è. CzÀPÉÌà DvÀ CzÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ zÀ¤AiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÉýzÀÝ.

£ÁªÀÅ, §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ©ü£Àß. AiÀiÁªÀÅzÁzÀÆæ ¸ÀAUÀw M¼ÉîAiÀÄzÀ®è JAzÀgÉ CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÀÄÛ. ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀPÉÌ zsÉÊAiÀÄðªÀÇ EgÀ®è ©r ! »ÃVzÀÝgÀÆ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjVAvÀ ºÉZÁÑV JZÀÑjPÉ ¤ÃrÛzÀÝ. ¥Àæw¤vÀå £ÀªÀÄä PÀÄAqÉUÉ ¨Áj¹ÛzÀÝ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ©vÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß D¼ÀªÁV CqÀV¹qÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ZÉ£ÁßV UÉÆwÛvÀÄÛ.

GzÁºÀgÀuÉUÉ £Á£ÉÃ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁj d£ÀgÀ ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ¢£Á®Æ wAvÁ£É JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÀÝgÉ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄSÁå¢üPÁjVAvÀ ºÉZÀÄÑ UÀÄ¥ÀÛªÁV EqÉÛãÉ.

CPÀ¸Áävï £À£ÀUÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¨ÁvÀÄPÉÆýUÀ¼À£ÀÄß wAvÁ£É JAzÀÄ UÉÆvÁÛVzÉ. DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ CvÀ£À §UÉÎ ¯ÉÃR£À §gÉAiÉÆÃzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÉ. CvÀ£À ZÀºÀgÉ £À£ÉÆß¼ÀUÉ PÉÆAZÀ PÀÄVÎzÉ, ¤d. DzÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À°è DvÀ vÉÆÃgÀĪÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ §UÉκÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÉÛãÉ. UËgÀªÁ¤évÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ §UÉÎ PÉlÖzÀÝ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JA§ £ÀA©PÉ aäà §Ä¢ÞfëUÀ¼À°èzÉ. ‘ºÉƸÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À®Ä, PÁæAwPÁj £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À®Ä’ ¸Á»vÀågÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼À PÀgÉUÉ F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ZÉ£ÁßV ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÉÛ. vÁªÀÅ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝÃªÉ JA§ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ E°è C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ E°è ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸É£Áìgï²¥ï wÃgÁ C£ÀªÀ±ÀåPÀ - ¯ÉÃRPÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÉƼÀUÉ CvÀåAvÀ RqÀPï DVgÀĪÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸É£Áìgï²¥ï §ÆågÉÆêÀ£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV ¸Áܦ¹PÉÆArzÁÝgÉ.

F ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖ ElÄÖ ªÀÄ®VzÉ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÉA¥ÀÅ QgÀtªÉ’ JAzÀÄ ºÉÆUÀ½zÉ. ºÁUÉà CªÀ£À PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝ ¨ÁvÀĪÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß UÀÄ¥ÀÛªÁV wAzÉ. MmÁÖgÉ EªÀvÀÄÛ vÀÄA¨Á M¼Éîà ¢£À. £À£ÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ ¹UÀ°®è, £Á£ÀÄ D®Æ Rjâ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ°®è. DzÀgÉ §ºÀıÀB D®ÆVAvÀ CzɵÉÆÖà ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÉÇæÃnãÀÄ EgÉÆà MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÉà ¯ÉÃR£ÀzÀ PÉ®¸Á£ÀÆ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¸ÁVÛzÉ. ²Ã¶ðPÉ wÃgÁ C²èîªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ

Page 43: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

43

¸Á»vÀåzÀ ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÉ EgÉÆÃzÀÄ FV£À ¥sÁå±À£ï. ‘ZÀ½UÁ®zÀ ¨É¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä DvÀÄgÀ ªÀiÁr’, ‘£ÁnUÉ ªÀÄÄAzÀr ªÀÄÄAzÀr Er’,’ ¨ÉøÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ½UÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀ¸À®Ä PÀmÁªÀÅ gÀzÀÝw CªÀ®A©¹zÉ’, ‘ZÀ½UÁ®zÀ £Án ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß vÀAqÀzÀ eÉÆvÉUÉ EgÁۣɒ, ‘¤ÃªÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁzÀj’, ‘£À¸ïðªÉÄÃqï ºÀA¢’ ªÀÄÄAvÁV FUÀ ªÀiÁåUÀf£ïUÀ¼À°è vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²Ã¶ðPÉUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ ‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÉA¥ÀÅ QgÀtªÉ’ ²Ã¶ðPÉUÉ PÉÆ£ÉÃ¥ÀPÀë PÉÆAZÀ PÁªÀåzÀ UÀÄt EzÉ.

C®è, ¤ªÀÄUÀÆ ºÁUÉ C¤ß¸À®é ºÉý?

Page 44: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

44

PÉÆèÃgÉÆæü¯ï ¸À»vÀ DvÀ䫱Áé¸À¨sÀjvÀ

dįÉÊ 14 ¨É¼ÀUÉÎ PÀ¼É QvÉÛ

ªÀÄzsÁåºÀß CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CgÀ¹zÉ.

VqÀUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä QvÁÛUÀ PÉ®ªÀÅ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÁÛgÉ CAvÀ £Á£ÀÄ E°è ºÉýzÉãÉ. »ÃUÉ PÀ¼É QüÉÆÃgÀ£ÀÄß ‘£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ’

ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ SÉÊ¢UÀ¼À ¥ÉÊQ Dj¸ÁÛgÉ. ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð vÀAqÀªÀÅ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ £ÁªÀÅ ¸ÉÃgÉÛêÉ. ªÉÄzÀĺÀÈzÀAiÀÄzÀ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÀwÛgÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÉÛêÉ.

¤¢ðµÀÖ ¸ÀܼÀ vÀ®Ä¦zÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ C¯Éèà ºÀgÀrPÉƼÉÛêÉÉ. PÀ¼ÉVqÀUÀ¼À zÉÆqÀØ PÀAnUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÛêÉ. £ÁªÀÅ ºÁåUÀ¥Áà CAzÉæ vÀªÀÄäzÉà ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆà ªÉÆ®UÀ¼À ºÁUÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉUÁV £É®ªÀ£ÀÄß CUÉAiÀÄ®è. CªÀgÀÄ zÀlÖªÁV ºÀÄ®Äè ¨É¼ÉzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ ªÀÄ®UÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÀÆ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî®è. CªÀ£À GzÉÝñÀUÀ¼Éà ¨ÉÃgÉ. PÁ¬Ä¯É EzÀݪÀgÀÄ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÉÆîÃzÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRå.

Page 45: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

45

DzÀgÉ ‘£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ’AxÀ £ÀªÀÄäAxÀ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ CUÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ. £ÀªÀÄä §UÉÎ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀÄA¨Á PÀlÄÖ¤lÄÖ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ £ÁªÉà Erà PÁåA¦UÉ ¨ÉÃPÁUÉÆêÀµÀÄÖ ºÀÄ®è£ÀÄß §ÄqÀ¸À»vÀ QüÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ EgÀĪÀªÀgÀÄ. £ÁªÀÅ CzÁUÀ¯Éà ºÉÆUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÉÆÃgÀÄ.ºÁUÉà ‘vÀgÀ¯É vÀÄjPÉ UÀļÉî’UÀ¼À£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀÄîªÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ E®èzÀªÀgÀÄ!

‘¤ÃªÀÅ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ f£ï (MAzÀÄ f£ï CAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q¯ÉÆÃ) PÀ¼É QüÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉà EzÉæ ¤ªÀÄUÉ Hl E®è !’ ªÉÄîälÖzÀ MAzÀÄ eÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÁAiÀÄPÀ QgÀÄaÛzÀÝ. DªÉÄÃ¯É Mt, vÀtÚ£ÉAiÀÄ eÁUÀ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VÛzÀÝ.

£À£Àß ¥Á°£À MAzÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄt ¤ÃgÀÄ ºÀÄ®Äè ¸ÁgÀ£ÀÄß w£Àß®Ä £Á£ÀÆ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß, ºÀÄ®è£ÀÄß ¨ÉÃgÀĸÀ»vÀ, PÉƼɸÀ»vÀ QüÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F PÉÆ¼É CAxÀ ¨sÁgÀªÁVgÀ°®è C£ÉÆßÃzÉà ¨ÉøÀgÀzÀ «µÀAiÀÄ.

Erà zÉñÀªÉà £ÉʸÀVðPÀ zÀÄgÀAvÀUÀ½AzÀ AiÀiÁvÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁVzÉ C£ÉÆßà ¸ÀAUÀw PÉýÛzÉݪÉãÉÆà ¤d. DzÀgÉ £Á«zÀÝ ¸ÀܼÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀiÁvÀæ vÀÄA¨Á ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É F ¤¸ÀUÀð AiÀiÁPÉ CµÀÄÖ PÀgÀÄuÁªÀÄ¬Ä C£ÉÆßÃzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÉèà E®è. ºÀªÁªÀiÁ£À ZÉ£ÁßVzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀæ ºÀ¹ªÀÅ. ¸ÀgÀPï JAzÀÄ MAzÀÄ ºÀÄ°è£À VqÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉà ªÁAiÀÄĪÀå ¢Q̤AzÀ ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½AiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀ ªÉÄîätÂÚ£À ¥ÀjªÀļÀ. F ¥ÀjªÀļÀzÀ ºÀ¹gÀÄ D« CvÀåAvÀ ªÀiÁzÀPÀ. MAzÀÄ ¨ÁåAPÉémï£À°è E¢ÝÃgÉÆà CxÀªÁ MAzÀÄ ºÀtÂÚ£À DAUÀrAiÀÄ°è E¢ÝÃgÉÆà JA§ ¨sÁªÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß DªÀj¸ÀÄvÉÛ. CzÀgÀ ¥ÀjªÀļÀ ¤ªÀÄä ¥ÀÅ¥ÀÅáá¸ÀzÉƼÀPÉÌ £ÀÄV gÀPÀÛzÀ°è ¨ÉgÉvÀÄ zÉúÀzɯÉèqÉ ºÀgÀqÀÄvÉÛ.

F ºÀ¹gÀÄ D«AiÀÄ£ÀÄß »ÃjPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß zÉúÀªÉà »UÀÄÎvÀÛ »UÀÄÎvÀÛ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁUÀÄwÛzÉ JA§ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛzÉÝ. §ºÀıÀB £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á vɼÀÄ ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝPÉÌà »ÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ £À£Àß zÉúÀªÀÅ CzÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è F PÉÆèÃgÉÆæü¯ï£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. CzÀÄ F dUÀwÛ£À ºÀ¹j£À eÉÆvÉUÉ ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÉ. MAzÀÄ PÀëtzÀ ªÀÄnÖUÉ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÀÅ PÁqÀÄwÛgÀ°®è. §zÀ°UÉ £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÊUÉ JZÀÑgÀ«®èzÀ, DvÀ䫱Áé¸À¨sÀjvÀ J¼É ºÀ¹gÀÄ J¯ÉAiÀiÁVzÉÝÃ£É C¤ß¸ÀÄwÛzÉ.

£À£ÀUÉ §jà E¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì. ªÀµÀðªÀµÀðªÀÇ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ VqÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ £Á£ÀÄ wÃgÁ ºÀgÉAiÀÄzÀªÀ.

ºÀ¼À¢ £À¢AiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ £É®zÀ°è ¥ÀæwêÀµÀð §gÀĪÀ £ÉgÉAiÀÄ

Page 46: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

46

ºÀƼÀÄ EzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV §ÄqÀªÉÄïÁzÀ VqÀUÀ¼À ªÉÄît ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀzÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ºÁ¼ÉUÀ¼À ºÁUÉ PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀzÀgÀUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼ÀzÉÝà EwºÁ¸À EzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ PÁ®zÀ MAzÀÄ WÀlÖªÀ£ÀÄß §tÂÚ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ, CxÀðªÉà DUÀzÀ CzÀÄãvÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ »AzÉAzÀÆ »ÃUÉ £É®zÀ £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð DVgÀ°®è. EzÀÄ PÉƼÀPÀÄ £É®ªÀ®è. vÀÄjPÉ vÀgÀĪÀÅ¢®è. §jà ºÀ¼À¢ £É®. £ÀªÀÄä ZÀªÀÄðzÀ ºÁUÉà PÁtĪÀ £É®. C¸ÀARå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ £É®. £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ ºÁUÉà CzÀgÀ ªÁ¸À£É. £Á£ÀÄ ºÀÄ®è£ÀÄß CUÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ £Á£ÀÄ £É®ªÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ wêÀæªÁzÀ ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛzÉÝ. ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è ºÀjzÀĺÉÆÃUÀÄwÛªÉ. ºÀ¼À¢ ªÀÄtÂÚ£À zsÀƼÀÄ £À£Àß ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄAf£ÀAvÉ ºÀgÀqÀÄvÉÛ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¥ÁæaãÀ dUÀwÛUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄUÉÆAqÀ ºÁUÉ. QüÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄ°è£À ¸ÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ UÀnÖ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¹zÀ ºÁUÉ. JgÀqÀPÀÆÌ £Á£ÀÄ JAzÀÆ NzÀ¯ÁUÀzÀ CzÀÄãvÀ ¥ÁArvÀå EzÉ.

¥Àæwà ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðQgÀtUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, ºÀ¹gÀÄ vÉêÀ¨sÀjvÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¸ÀĪÀ ªÉÄ®ÄUÁ½, ºÀ¹gÀÄ UÁ½AiÀÄ°è RĶ¬ÄAzÀ ºÁgÀĪÀ «ÄqÀvÉUÀ¼ÀÄ.... £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è CvÀåAvÀ CxÀðUÀ©üðvÀªÁzÀ, PÀÄvÀƺÀ®¨sÀjvÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ.... DºÁ! £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÀët §zÀÄQ£À°è £À£Àß ¹ÜwAiÀÄ£Éßà ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. PÀªÀ£À §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¹ÜwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ.

DzÀgÉ E¯ÉÆèAzÀÄ C¥ÁAiÀÄ EzÉ. CzÀÄ zÀÄgÀAvÀPÀÆÌ zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ zÀjzÀæ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄߧgÉzÀzÀÝPÉÌà £Á£ÀÄ F PÀpt ±ÀæªÀÄPÉÌ M¼ÀUÁVzÉÝãÉ. aãÁzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼É UÁzÉ EzÉ:’¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¢UÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå.’ £Á£ÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ §AiÀĹzÀÝgÀÆ, PÀªÀ£ÀUÀ¼Éà £À£ÀߣÀÄß ¸ÀÄwÛPÉÆArªÉ C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

F ¢£À CAxÁ zÀÄgÀzÀȵÀÖzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°®è. £À£Àß ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £À£ÀUÉ £À£Àß MAzÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄt ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ ¹QÌzÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ Hl PÉÆqÀzÉ ²PÉë ¤ÃqÀ°®è. CµÉÖÃPÉ, £À£ÀUÉ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄqÀÄPÉÆà EµÀÖªÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£Éßà PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

»ÃVzÀÆÝ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹è®è JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ f£ï JAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sÁgÀªÉãÀ®è. ¤ÃªÀÅ ºÁUÀAvÀ £ÀA§zÉà EzÉæ ¤ªÀÄäzÉà PÉÊUÀ¼À°è, SÁ° ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è CµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀÄ®è£ÀÄß QvÀÄÛ £ÉÆÃr.

QvÀÛ ºÀÄ°è£À°è PÉ®ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ C¯Éèà wAzÀÄ ªÀÄÄV¹zÉÝ CAvÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ?

Page 47: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

47

¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä w£ÉÆßÃzÀÄ PÀÄëzÀæ ºÀļÀUÀ¼À£ÀÆß w£ÀߧºÀÄzÀÄ!

dįÉÊ 15 «±ÁæAw. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÉ ªÉƺÀgÀÄ.

DzÀgÉ CAZÉUÉ ºÁPÀ°®è. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀgÀ¢ PÉýzÉ. oÁuÉ £ÁAiÀÄPÀ ªÁAUï, «¨sÁUÀ £ÁAiÀÄPÀ ºË, ªÀÄÄSÁå¢üPÁj)

qÀ§¯ï PËAlgï ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ.

£ÀªÀÄä PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è ‘«±ÁæAw’ C£ÉÆßà ¹zÀÞªÀåªÀ¸ÉÜ K£ÀÆ E®è. ¤AiÀÄ«ÄvÀ gÀeÉAiÀÄÆ E®è. ºÉÆ®UÀzÉÝUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À E®èzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇÃ, JAzÀÄ £ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

F ªÁPÀå ¤ªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀQÌAvÀ ZÉ£ÁßV

Page 48: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

48

§gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ £À£ÀUÉ §gÀ®è. ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlUÀ¼À®Æè ¤ªÀÄUÉ EAxÀ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. ºÀĵÁgÁVj !

EzÀ£ÀÄß «±ÁæAw JAzÀÄ PÀgÉAiÉÆà ºÁV®è. PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀ ¢£À. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV F ¢£ÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß PÀpt. CzÀgÀ®Æè ‘£ÉÆÃqÀ®àqÀÄwÛgÀĪÀAxÀ’ £À£ÀßAxÀ d£ÀjUÉ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ. zÉÆqÀØ ºÉÆ®UÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ SÉÊ¢UÀ½UÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ EµÀÖ E®è. PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢gÉÆÃzÀPÉÌ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁgÀt JAzÀgÉ PÁåA¥ÀÅ PÉêÀ® JgÀqÀÄ ¸À® Hl ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. ¨É¼ÀUÉÎ MA§vÀÄÛ UÀAmÉUÉ MAzÀÄ ¸À®; ªÀÄzsÁåºÀß £Á®ÄÌ UÀAmÉUÉ PÉÆ£Éà ¸À®.

¤ªÀÄä ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ËlÄ ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ CµÀÄÖ PÁ®zÀªÀgÉUÉ EgÀÄvÁÛ CAvÀ ¤ÃªÉà ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrPÉƽî!

¥ÀjuÁªÀÄ: EAxÀ ¢£ÀUÀ¼À°è w£Àß®Ä K£ÁzÀÆæ ¹UÀÄvÁÛ JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÉà vÀÄA¨Á ªÀÄÄRåªÁzÀ ZÀlĪÀnPÉ. ºÁUÀAvÀ £ÀªÀÄUÉ ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀPÉÌ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¹VÛgÀ°®è. JgÀqÀÄ zÀAn£À ºÁVgÉÆà PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÁqÉÆà ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ £ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÁUÉ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÛvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EgÀĪÉUÀ¼ÀÄ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ J®ègÀÆ DºÁgÀPÁÌV ºÀjºÁAiÀiÁÛ EzÀÝgÀÄ.

¤ÃªÀÅ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄð£À ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÁªÀıÉðUÉ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ £ÉÆÃlªÉà MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. EgÀĪÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ CAnPÉÆAqÀÄ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ¤¸ÉÆà ºÁUÉ AiÀiÁgÁzÀÆæ ¤ªÀÄUÉ ºÀwÛgÀzÀ°è J¯ÉÆèà w£Àß°PÉÌ K£ÉÆà EzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ CxÀð ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ªÀÄƯÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrÛÃj. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV E°è ¨Álðgï (ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÉÆqÀÄPÉƼÀÄî«PÉ) ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ. E°è »ÃUÉà ¨É¯É CAvÉãÀÆ E®è. ªÀåªÀºÁgÀ E§âgÀ CUÀvÀåUÀ½UÉ vÀPÀÌ ºÁUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ. EzÀÄ £ÁåAiÀĪÁzÉÝÃ. E°è E§âjUÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À DUÀ¨ÉÃPÀ®è....

GzÁºÀgÀuÉUÉ £À£Àß ¯ÁAUÉÊ£ïì ªÁZÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ zsÁ£ÀåzÀ PÀÆ¥À£ïUÀ½UÉ ªÁå¥ÁgÀªÁAiÀÄÄÛ. £À£Àß EmÁ°AiÀÄ£ï ©æÃ¥sïPÉøï HzÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄt PÀ¥ÀÅà £ÀÆqÀ¯ïUÉ ªÁå¥ÁgÀªÁAiÀÄÄÛ. GuÉÚAiÀÄ ¸À£ï AiÀiÁvï ¸Éãï eÁPÉlÄÖ , ªÀÄgÀzÀ ºÉÆlÄÖ ¯ÉævÀ vÀA¨ÁQ£À MAzÀÄ PÀnÖUÉ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ. MAzÀÄ ªÀÄÆ®AVUÉ MAzÀÄ mÉÊ ªÁå¥ÁgÀªÁAiÀÄÄÛ. D ªÀÈzÀÞ SÉÊ¢UÉ £À£Àß mÉÊ ¤dPÀÆÌ RĶ PÉÆqÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß DvÀ vÀ£Àß ¥ÁåAlÄ eÁgÀzÀ ºÁUÉ ¨É°Ö£À xÀgÀ §¼À¸ÉÆÃzÀPÉÌ AiÉÆÃa¹zÀÝ. JµÉÆÖà ¸À® DvÀ JAxÀ G¥ÀPÁgÀ DAiÀÄÄÛ ªÀiÁgÁAiÀÄ CAvÀ £À£Àß ºÀvÀæ ºÉüÁÛ£Éà EzÀÝ. F ªÁå¥ÁgÀPÉÌ AiÀiÁgÀÆ £À£ÀߣÀÄß §®ªÀAvÀ ªÀiÁqÀ°®è. J®ègÀÆ £ÁåAiÀĪÁzÀÝ£Éßà ªÀiÁqÁÛ

Page 49: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

49

EzÁÝgÉ CAvÁ£Éà £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄÛ.

AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ xÀgÀ SÉÊ¢UÀ¼À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ®Æè MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ EvÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ E§âgÀÄ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉ §¢ PÀĽvÀÄ ¸ÀtÚ zÀ¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÁÛ EgÉÆÃzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉæ, M§â UËgÀªÁ¤évÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÁUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀwð¹ÛÃgÀ ; CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ®è. C°è ªÀåªÀºÁgÀ £ÀrÃwzÉ. ¤ÃªÀÅ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ «¥sÀ®ªÁV CªÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ QæAiÀiÁ²Ã® SÉÊ¢UÀ¼ÀAvÀÆ EAxÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¥ÀPÁÌ ¥ÀjtvÀgÀÄ. CªÀjUÉ ºÀwÛgÀzÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¨ÉA§® EgÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ PÀ½¸ÁÛ EzÀÝgÀÄ. CxÀªÁ C°è ¸ÀévÀAvÀæ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ EgÁÛ EzÀÄæ. GzÁºÀgÀuÉUÉ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ CxÀªÁ læPï ZÁ®PÀgÀÄ CxÀªÁ gÁ¸ÀÄUÀ¼À ªÉÄêÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÉÆêÀªÀgÀÄ. CxÀªÁ CªÀgÀÄ ²©gÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¹§âA¢AiÉÄà DVgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀªÀgÉ®è ¸ÉÃj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiÁrgÉÆêÁUÀ, ¤ªÀÄä §½ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÉÆêÀgÉUÀÆ ¥ÀgÀªÁ E®è. ¤ÃªÀÅ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ ¹UÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ CzÀ£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ «±Áé¸À ElÄÖPÉÆçºÀÄzÀÄ.

¥Àæwà §Ä¢ÞfëAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÁZï EgÀÄvÉÛ. PÁåA¦UÉ SÉÊ¢UÀ¼À ªÉÆzÀ® vÀAqÀ §AzÁUÀ CªÀgÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ F ªÁZÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¦à¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÇ §gÀ®è JAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ EzÀQÌAvÀ ¸ÀªÀÄAd¸À PÁgÀt E®è. DzÀgÀÆ, MAzÀµÀÄÖ PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ F ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CµÁÖV ¥Á°¹Ûjè®è. AiÀiÁPÀAzÉæ PÁåA¦UÉ §gÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVÛvÀÄÛ. UÁzÉ UÉÆvÀÛ? ‘vÀÄA¨Á ªÀÄÆ®AV EgÉÆêÁUÀ ¤ÃªÀÅ CzÀgÀ ªÉÄð£À PÉƼÀPÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®è.’ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ IÄvÀÄ«£À°è ¸ÀÄAPÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «zÉòAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥Àj±ÉÆâü¹zÀ ºÁUÉ. UÀÄA¥ÀÅ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎvÁÛ EgÉÆêÁUÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÉÆÃzÁzÀÆæ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå?

¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀªÀÅ D ¥ÀæzÉñÀzÀ KPÉÊPÀ ªÁZï ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÉÃAzÀæªÁAiÀÄÄÛ. §jà ªÁZÀÄUÀ¼ÀµÉÖà C®è, C°è£À d£À £ÉÆÃqÀzÉà EzÀÝ E£ÀÆß ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C°èzÀݪÀÅ. ¨É¯ÉAiÀÄÆ CUÀÎ. ¸Á«£À zÀªÀqÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ fêÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è. DzÀÝjAzÀ¯Éà £ÁªÀÅ ‘PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀ’ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ CµÀÄÖ UÀr©r¬ÄAzÀ NqÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÉgÉAiÀÄ ºÀ½îAiÀÄ d£À, ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ, PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÁUÀ®Æ KeÉAlgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. SÉÊ¢UÀ¼À eÉÆvÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ d£À CªÀjUÉ ¨ÉÃPÀÄ.

£À£ÀߣÀÄß ‘£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ’ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ £À£ÀVµÀÖ §AzÀ ºÉÆwÛ£À°è

Page 50: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

50

ºÀÄ®Äè w£ÀߧºÀÄzÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ DºÁgÀPÁÌV ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÁVjè®è. ºÁUÉà £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁr£À §UÉÎ PÀ£À¸ÀÄ PÁt§ºÀÄ¢vÀÄÛ. zÉñÀ¨sÀæµÀÖ£ÁzÀ ¥ÀỴ̂ï xÀgÀ, MqɸÁìzÀ PÀ®Äè§AqÉUÀ½UÉ MgÀVPÉÆAqÀAvÉ, £Á£ÀÆ ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀÅa ªÀÄ®UÀÄwÛzÉÝ. §ºÀıÀB DvÀ C£ÀåªÀÄ£À¸ÀÌ£ÁV C°è ºÁgÀÄwÛzÀÝ PÀqÀ°£À ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹gÉâÃPÀÄ. £Á£ÀÄ E°è ««zsÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁw®èzÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ. PÉ®ªÀjUÉ GvÁìºÀ. PÉ®ªÀgÀÄ T£ÀßgÁVzÁgÉ. F «¤ªÀÄAiÀÄzÀ ªÁå¥ÁgÀ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è £ÉÆÃr. eÁt SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV MAzÀÄ M¥ÀàAzÀPÉÌ §gÉÆà ªÀÄÄ£Àß ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÁÛgÉ.

d£À E°è UÀr©r¬ÄAzÀ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrÛzÁgÉ. ¥ÁªÀw E£ÀÆß ºÉÆmÉÖ ¸ÉÃj®è. CzÁUÀ¯Éà Q« ¹Ã½zÀAvÉ ¹ÃnAiÀÄ ¸ÀzÀÄÝ.

‘J®ègÀÆ F PÀÆqÀ¯Éà PÀtPÉÌ §AzÀÄ ¸ÉÃj!’

F PÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §¼À¸ÁÛgÉ. EzÀÄ CxÉènPï ªÉÄÊzÁ£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. C¢üPÁj ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ E°è ¨ÁåräAl£ï CxÀªÁ ¨Áå¸ÉÌmï ¨Á¯ïDqÁÛgÉ. CxÀªÁ ¯Ëqï ¹àÃPÀgï Kj¸ÁÛgÉ. CAzÀÄ CzÀÄ ¹¤ªÀiÁ vÉÆÃj¹èPÉÌ MAzÀÄ §AiÀÄ®Ä ªÉÄÊzÁ£À. ¹§âA¢UÀ¼À PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ C°è PÀ¸ÀÆw ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀzÀAwUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÁÛÛgÉ. ºÁUÉà E°è SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÆ EzÉ. ¥sÀ¸À®Ä EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ EzÀÄ ¤dªÁzÀ PÀtªÉÃ.

SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ zÀqÀ§qÀ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀAvÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¸Á¯ÁV PÀÆvÀgÀÄ. ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆAiÀÄð GjÃwzÁ£É. £ÁAiÀÄPÀgÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §mÉÖ ºÉÆ°ÃwgÉÆÃzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ SÁAiÀĪÀiÁäV ºÉÆ°UÉ ºÁPÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß C°èUÉ vÀA¢gÁÛgÉ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ vÉÃ¥É ºÁPÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤µÁÚvÀgÀÄ. ZÉ£ÁßV w£ÀÄßwÛzÀÝ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ, CAzÉæ GZÀѪÀÄlÖzÀ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ F CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á SÉÊ¢UÀ¼À ¥ÉÊQ ZÉ£ÁßV EgÉÆà zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¸À°PÉÌ §¼À¹PÉƼÁÛgÉ.

DzÀgÉ, ºÁ FUÀ £É£À¥ÁVÛzÉ... £Á£ÀÄ C°è MAzÀÄ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀÄgÉAiÉÆà ºÁUÉà E®è. CzÉÃ, PÉ«Ää£À ¤gÀAvÀgÀ C¯É.

¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸Á«gÀ d£À MAzÉà ¸À® eÉÆÃgÁV PɪÉÆäÃzÀ£Àß PÉý¢ÃgÁ? C¤AiÀÄAwævÀ, ¤gÀAvÀgÀ PɪÀÄÄä. C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ±Áé¸ÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ wêÀæ ¸ÀzÀÄÝ. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è MAzÀÄ C¯É E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß ªÉÄnÖ ºÁQzÀ ºÁUÉ PÉ«Ää£À ¸À¢Ý£À C¯É PÉý§gÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀ® C¯ÉVAvÀ »A¢£À C¯ÉAiÀÄ ¨sÉÆÃUÀðgÉvÀ ºÉaÑgÉÆà ºÁUÉ E®Æè PɪÀÄÄä PÀæªÉÄÃt ºÉZÀÄÑvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ. CzÀgÀ®Æè ZÀ½UÁ®zÀ°è

Page 51: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

51

ºÁdj ºÁPÀĪÁUÀ®AvÀÆ PÉüÀ¯ÉèÉÃr.

D PÉ«Ää£À ¸À¢ÝUÉ C°è ©Ã¸ÀÄwÛgÉÆà vÀtÚV£À UÁ½AiÀÄÆ £ÀqÀÄV©qÀÄvÉÛ!

F xÀgÀzÀ Q«AiÀÄ£Éßà ¹Ã¼ÀĪÀ ¸ÀzÀÄÝ »ÃUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±Áé¸ÀªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ¯Éà §gÀÄwÛzÉ CAvÀ ¤ªÀÄUÉ £ÀA¨ÉÆÃzÀPÉÌà DUÀ®è. UÁdÄ MqÉzÀ ¸ÀzÀÝ£ÀÆß E°è ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀgÀ PɪÀÄÄä vÀ¼À¸ÀÛgÀzÀÄÝ, ªÉÄnÖ ºÁQzÀ ºÁUÉ. PÉ®ªÀgÀzÀÄÝ ¥ÀæwzsÀé¤ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÉÛ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀzÀÄÝ vÀÄA¨Á ¢ÃWÀð PɪÀiÁäzÀgÉ, PÉ®ªÀgÀzÀÄ £Á¬Ä ¨ÉÆUÀ½zÀ ºÁUÉ. PÉ®ªÀgÀ PÉ«Ää£À eÉÆvÉUÉ PÀ¥sÀªÀÇ ºÉÆgÀUÉ ºÁgÀÄvÉÛ. DzÀgÉ ºÀ®ªÀgÀ PÉ«Ää£À°è §jà Mt ¸ÀzÀÄÝ.

PÁr£À°è J¯Áè ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ MmÁÖV QgÀÄZÉÆÃzÀPÉÌ DgÀA©ü¹zÀ ºÁUÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀiÁvÀ£Á ²©gÀUÀ¼À°è CxÀªÁ ¸ÉgɪÀÄ£ÉUÀ¼À §UÉÎ §gÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è £Á£ÀÄ F ¸ÀªÀÄƺÀ PÉ«Ää£À §UÉÎ, ¤ªÀÄä ªÀÄƼÉAiÀÄ£Éßà £ÀqÀÄV¸ÀĪÀ ¸À¢Ý£À §UÉÎ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr®è. MAzÉÆÃ, F «zÀåªÀiÁ£À »AzÉAzÀÆ WÀn¹®è. CxÀªÁ ¯ÉÃRPÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß C®Që¹zÁÝgÉ. £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £É£À¦nÖgÉÆÃzÀPÉÌ PÁgÀt EµÉÖ: £Á£ÀÆ F ¸ÀªÀÄƺÀ PÉ«Ää£À ¨sÁUÀªÁVzÉÝ.

dįÉÊ 1960gÀ ¨ÉøÀUÉ JAzÀgÉ Mt ºÀªÁªÀiÁ£À. £À£Àß ±Áé¸ÀPÉÆñÀUÀ¼À ºÉÆgÀUÀªÀZÀ PÉêÀ® MAzÀÄ PÁUÀzÀzÀ ZÀÆgÁVºÉÆÃVzÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¹ÛzÉ. M¼À-ºÉÆgÀUÉ UÁ½ NqÁqÉÆÃzÀ£ÀÄß CªÀÅ ¸À»¹PÉƼÀî¯ÁgÀªÀÅ C¤ß¸ÀÄvÉÛ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¹gÁlªÀÇ DzÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ zÀħð®UÉƽ¸ÀÄvÉÛ. ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà £Á£ÀÆ F ¸ÀªÀÄƺÀUÁ£ÀzÀ QæAiÀiÁ²Ã® ¨sÁVÃzÁgÀ.

«avÀæ CAzÉæ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÀåªÁV PÁtÄvÀÛ¯Éà F PɪÀÄÄä ºÀoÁvÁÛV ¤AvÀĺÉÆÃUÀÄvÉÛ!AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ DeÕÉ ºÉÆgÀr¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà J¯Áè ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ¯ÉUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ zÀAqÉUÉ C¥Àཹ ±ÁAvÀªÁzÀAvÉ.

ªÀåQÛAiÉƧâ£À zÉúÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ°è CªÀ£À ¥ÀæeÕÁªÀAvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤d. £ÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀ PÀÆqÀ¯Éà £ÀgÀUÀ¼ÀÄ §®ªÁzÀAvÉ, PÁ¬Ä¯É PÀtägÉAiÀiÁzÀAvÉ PÁtÄvÉÛ.

PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ M§âgÁzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀAvÉ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. J¯Áè £ÁAiÀÄPÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV MAzÉà xÀgÀ. EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä J¯Áè £ÁAiÀÄPÀgÀÆ £ÁªÀÅ FUÀ ‘qÀ§¯ï PËAlgï DAzÉÆüÀ£À’ DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

‘qÀ§¯ï PËAlgï’ JAzÀgÉ PÉlÖ d£ÀgÀÄ, PÉlÖ ¸ÀAUÀwUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¤¢ðµÀÖªÁV ºÉüÀzÉà EzÀÆæ UÉÆvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ: F DAzÉÆüÀ£À £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞªÉÃ

Page 52: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

52

£ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ ©r. EzÀgÀ UÀÄj £ÁªÉà . ºÉÆgÀUÀt dUÀwÛ£À®Æè EzÉà §UÉAiÀÄ qÀ§¯ï PËAljAUï £ÀrÃwzÉ. FUÀ £À£ÀUÉ F PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ°è ºÉƸÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÉÄïÉüÁÛ EªÉ CAvÀ CxÀðªÁAiÀÄÄÛ.

ºÉƸÀ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÉÆÃzÀPÉÌ CªÀÅ ¹zÀÞªÁVÛªÉ.

oÁuÉ £ÁAiÀÄPÀ ªÁAUï §Ä¢Þfë xÀgÀ PÁuÁÛ£É. ‘PÁªÉÄæÃqï ¨ÉÆÃzÁ ºÉüÁÛ£É, ‘¥ÉÇæïÉÃljAiÉÄÃmïUÀ¼À ¸ÀªÁð¢üPÁgÀªÉà ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀðzÀ CAvÀåªÀ®è JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁQìð¸ÀA - ¯É¤¤¸ÀªÀiï ºÉüÀÄvÀÛªÉ. CzÀÄ ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀðzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥À CµÉÖ. F dUÀwÛ¤AzÀ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¤ªÁj¹gÀ¢zÀÝgÉ , ªÀUÀðUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ¤ªÁj¸À¯ÁUÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ §AqÀªÁ¼À±Á» aAvÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ E£ÀÆß EzÀÝgÉ ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀð EzÉÝ EgÀÄvÉÛ. §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀUÀðªÀÅ F ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀðªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ PÁæAwAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîvÉÛ. CzÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ°PÉÌ J¯Áè ±À¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÆß §¼À¸ÀÄvÉÛ.’

ªÁAUï F ¨sÁµÀtPÉÌ ¥ÀǪÀð vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÁÝ£É. CªÀ£À ¨sÁµÀt zÉÆõÀªÀÄÄPÀÛ. CµÀÄÖ ZÉ£ÁßV ªÀiÁvÀ£ÁrzÁ£É. zÀ¤AiÀÄ J¯Áè Kj½vÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀǪÀð¤AiÉÆÃfvÀ.

Qæ«Ä£À¯ï SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ ¥ÀæwPÁæAwPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É F ¨sÁµÀt ºÉaÑ£À ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ®è. vÉÃ¥É ºÁQÛgÉÆÃgÀÄ ºÁUÉ vÉÃ¥É ºÁPÁÛ£Éà EgÁÛgÉ. ªÀÄ»¼Á SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß ZÀÄqÁ¬Ä¸ÁÛ EgÉÆÃgÀÄ ºÁUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÁÛ£Éà EgÁÛgÉ. DzÀgÉ §®¥ÀAyÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ aAvÀ£Á C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀgÀ°è vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ K£ÉÆà EzÉ JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ¤¸À°PÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÁÛgÉ.

DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è vÁQðPÀ aAvÀ£Á ¸ÀgÀtÂAiÉÄà PÀrzÀĺÉÆÃVvÀÄÛ ©r. ¨sÁµÀtzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀ £ÁªÀÅ FUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÉà ¥ÀæwgÉÆâü¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. ºÁUÉà ºÉÆgÀUÉ EgÉÆà PÉlÖªÀgÀ£ÀÆß ¨ÉÊAiÀÄå¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ PÁæAwAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁrzÀ J®ègÀ «gÀÄzÀÞªÀÇ £ÁªÀÅ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

DzÀgÉ «¨sÁUÀ £ÁAiÀÄPÀ ºË ºÉýzÀ :’¥ÀǪÀðzÀ UÁ½ FUÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄnÖºÁQzÉ.ªÁvÁªÀgÀt CzÀÄãvÀªÁVzÉ!’ ‘¥ÀǪÀðzÀ UÁ½ ¥À²ÑªÀÄzÀ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁrzÉ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀĺÁ CzsÀåPÀë ªÀiÁªÉÇà »A¢£À ªÀµÀð ªÀiÁ¸ÉÆÌÃzÀ°è ºÀÄlÄÖºÁQzÀ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒ. CzÀÄ £ÀªÀÄä Q«UÀ¼À°è FUÀ®Æ vÁeÁ.

‘¥Àj¹Üw CzÀÄãvÀªÁVzÉ! DzÀgÀÆ E°è E£ÀÆß PÉlÖ d£À EzÁÝgÉ!ºÀ¼À¢ £À¢UÉ vÀ¼À EzÉ. DzÀgÉ d£ÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £É®UÁtzÀÄÝ! ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÁUÀ J¯Áè ºÀQÌUÀ¼À£ÀÆß DPÀ¶ð¸ÀÛªÉ! ¸ÉÆÃgÉPÁ¬Ä w£ÉÆßÃgÀÄ PÀÄë®èPÀ ºÀļÀUÀ¼À£ÀÆß w£ÀߧºÀÄzÀÄ!’

Page 53: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

53

ºÀ¼É eÁ£À¥ÀzÀ UÁzÉUÀ½AzÀ DvÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß Dj¹zÀÝ. CªÀÅ gÉÊvÀgÀ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄƸɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÁªÉ®è M¦àUÉ ¸ÀÆa¹ vÀ¯É Dr¹zɪÀÅ - JµÀÄÖ ¤d! ¸ÀªÀiÁdªÉà ¸ÀAQÃtð: dUÀwÛ£À¯Éèà CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ ¸ÀPÁðgÀªÉà EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ C°è CvÀÈ¥ÀÛ DvÀäUÀ¼ÀÄ E®è JAzÁ¢ÃvÉ? EAxÀ PÉlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÀÄgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤dPÀÆÌ wÃgÁ ªÀÄÄRå.

F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ §Ä¢ÞfëUÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀtÚUÉ rArªÀÄ ±ÀÄgÀÄ. CªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À vÀ¼À J°èzÉ? F vÀ¼ÀªÀÅ ¥ÉÇæïÉljAiÉÄÃmï, D¹ÛgÀ»vÀ ªÀUÀðzÀ vÀ¼À¥ÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀzÀæªÁV ¤AwzÉAiÉÄ? AiÀiÁgÀÆ E°è ±ÀAPÁ¸ÀàzÀªÁV PÁt¯ÁUÀĪÀ, C¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ºÀÈzÀAiÀÄ«gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁUÀ°PÉÌ §AiÀĸÉÆâ®è. FUÀ AiÀiÁªÀ xÀgÀzÀ ºÀQÌAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ? gÉA¨É PÉÆA¨ÉAiÀÄ°è EgÉÆà ºÀQÌAiÀÄ£Éßà CxÀªÁ M¼ÉîAiÀÄ ºÀQÌAiÀÄ£Éß? CxÀªÁ xÀvï, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß F xÀgÀ PÉƼÉvÀ ºÀļÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ?

Page 54: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

54

G½zÀzÀÄÝ PÀ¥sÀ, SÁ° PÀ.§Ä.

dįÉÊ 16 ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄQzÉ. vÀqÀ CAzÉæ 18gÀ ºÉÆwÛUÉ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß CAZÉUÉ

ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. `ªÀÄĤ¹¥À¯ï ¦Ã¥À¯ï PÀªÀÄÆå£À£ÀÄß ±ÁèX¹’ ªÀÄvÀÄÛ `gÉʮĒ - EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß `¸ÁÖgïì’UÉ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. `ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÉA¥ÀÅ QgÀtªÉ’AiÀÄ£ÀÄß ¤AVêAiÀiÁ £ÀÆå¸ïUÉ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀÄä¤UÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÉ. 17gÀAzÀÄ

CAZÉUÉ ºÁPÉÛãÉ.

CµÀÄÖ ºÉýzÀ ªÉÄÃ®Æ E°è qÀ§¯ïPËAlgï DAzÉÆüÀ£À ºÉZÀÄÑ £ÀqÉAiÀÄ°®è. Qæ«Ä£À¯ï SÉÊ¢UÀ¼À ªÀvÀð£É »ÃVvÀÄÛ: ‘¸Á® ºÉZÁÑzÀµÀÆÖ ¤Ã£ÀÄ ºÉzÀgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ

PÀrªÉÄ. wUÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑzÀµÀÆÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MgɸÀ°PÉÌ ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄ wÃgÁ PÀrªÉÄ.’

DzÀgÉ §Ä¢Þfë SÉÊ¢UÀ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ ºÉZÁѬÄvÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ vÀªÀÄä «¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÉÆÃzÉÆAzÉà zÁj. CªÀgÀ ¨sÀ«µÀå zÉêÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÉ. F

Page 55: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

55

n¥Ààt¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛV¢ÝµÀÄÖ: EªÀvÀÆÛ zÉÆqÀØ vÀAqÀ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ E£ÀÆß £ÉÆÃrPÉƼÀî®àlÖªÀgÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÉÝ. ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉÝ.

£ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁµÀtUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ GzÀÝ EvÉÛAzÀgÉ ¸ÀAeÉAiÀÄ Hl «vÀgÀPÀgÀÄ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CqÀÄUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÉ ‘¤£Àß ¸ÀªÀÄAiÀÄ DAiÀÄÄÛ ªÀiÁgÁAiÀÄ, Hl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ’ DAvÀ ºÉüÀPÁÌUÀÄvÀÛ? §zÀ°UÉ CªÀgÀÄ Erà G¥À£Áå¸À ªÀÄÄVAiÉÆêÀgÉUÀÆ PÁzÀgÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ EµÉÖ: £ÀªÀÄä ºÉÆmÉÖUÀ¼ÀÄ ºÀ¹«¤AzÁZÉUÉ £ÀqÉzÀªÀÅ. £ÀªÀÄUÉ ºÀ¹ªÉà DUÀ°®è. J¯Áè vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÆ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ºÉýÛzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉý¹PÉÆAqÉ :’£ÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ vÀÄA¨Á GvÀÄìPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ F ¨sÁµÀtzÀ°è JµÀÄÖ vÀ°èãÀgÁVzÀÝgÀÄ CAzÉæ DªÀgÀÄ HlªÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ©nÖzÀÄæ ! EªÀwÛ¤AzÀ £ÁªÀÅ EªÀjUÉ®è F xÀgÁ£Éà CªÀÄÆvÀð DºÁgÁ£Éà PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.’ vÀAqÀ £ÁAiÀÄPÀ DUÉÆÃzÉAzÀgÉ »ÃUÉÃ.

PÉÆAZÀ ºÉÆwÛUÉ ªÀÄÄAZÉAiÀĵÉÖà PÀ¼ÉVqÀUÀ½AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆArzÀÝ £Á£ÀÄ FUÀ PÉÆAZÀ ºÉaÑ£À ¸ÀÆáwðAiÀÄ£Éßà UÀ½¹PÉÆAqÉ. EzÀgÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÉ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¢£Á®Æ JgÀqÀÄ ¨ÁvÀÄ wAvÁ£É JAzÀÄ PÉ JA n ªÀÄ£ÀĵÀå C°è ¨ÁvÀĺÀnÖAiÀÄ°è ºÉýzÀÝgÀÆ (CzÀPÉÌà EgÀ¨ÉÃPÀÄ, DvÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ £À£ÀUÉ PɼÀV¤AzÀ PÁéPï PÁéPï CAvÀ PÉý¹ÛvÀÄÛ) £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÉA¥ÀÅ QgÀtªÉ’AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ªÀÄÄAzÁVzÉÝ.

PÁåA¦£À°è ‘ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÀıÀ®vÉ ‘EzÀݪÀgÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ «±ÉõÀ DwxÀå ¥ÀrÃvÁ EzÀÄæ. ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ, avÀæPÁgÀgÀÄ, §tÚ §½AiÀÄĪÀªÀgÀÄ, ¸ÀAVÃvÀPÁgÀgÀÄ, £ÀlgÀÄ, ºÁqÀÄUÁgÀgÀÄ, EvÁå¢. §jÃvÉÃ£É C£ÉÆßà PÁgÀtPÁÌV ZÉ£ÁßV ‘£ÉÆÃrPÉƼÀî®àqÀÄwÛzÀÝ’ ªÀåQÛ £Á£ÉƧâ£Éà DVgÀ°®è. PÁåA¦£À ¹§âA¢UÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ ¥É£ÀÄßUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ‘zÁ½ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß’ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¸À® £À£ÀߣÉßà AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀgÀÄ JAzÀÄ CxÀðªÁUÀ°®è. §ºÀıÀB ¹§âA¢UÀ½UÉ §zÀ°UÉ SÉÊ¢AiÉƧâ vÀ£Àß §UÉÎ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ° JAzÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj C²¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ SÉÊ¢AiÀiÁzÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä DvÀ £À£ÀߣÀÄß F xÀgÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁgÀtªÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ZÉ£ÁßVgÉÆúÁUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁVvÀÄÛ.

MAzÀÄ ¸À® ¤ÃªÀÅ ¥É£ÀߣÀÄß PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ElÖgÉ ¤°è¸À°PÉÌ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. EzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ MAzÀÄ PÉlÖ ZÁ½!

Page 56: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

56

‘ªÀÄĤ¹¥À¯ï ¦Ã¥À¯ïì PÀªÀÄÆå£ï£À£ÀÄß ±ÁèX¹’ ªÀÄvÀÄÛ ‘gÉʮĒ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÉA¥ÀÅ QgÀtªÉ’ PÀªÀ£ÀzÀ G¥À GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. CªÀÅ PÀªÀ£À JA§ ºÉªÉÄäAiÉÄãÀÆ £À£ÀV®è. DzÀgÉ D£À£ÀÄ ºÁUÉà §jÃwgÉÆêÁUÀ aãÁzÀ D ¢£ÀUÀ¼À°è PÁªÀågÀZÀ£É ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß CPÀ¸ÁävÁÛV PÀ°vÉ. F PÀ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÉÆUÀ¼ÀĪÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ §gÉzÀgÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£ÀÆß w¼ÉÆÌAqÉ.

F vÀAvÀæªÀ£ÀÄß ‘¤ªÀÄä DvÀäªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä MAzÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀqÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ’ JA§ ªÀiÁwUÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæPÀÈw, fêÀ, ¦æÃw, »ÃUÉ ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ®¢AzÀ PÀ« ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÁzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀvÀÛ wgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ¯ÁvÀäPÀ ¨sÁªÀwêÀævÉAiÀÄ£ÀÄß RArvÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ DªÉ®è ºÉÆUÀ½PÉUÉ C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÀÄjvÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀëzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¦æÃw JAzÀÄ §tÂÚ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ, ¨sÀªÀå ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ, ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è ºÀjÃwgÉÆà J¯Áè ¨É¼ÀQ£À QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁzsÀåPÀë ªÀiÁªÉÇäUÉ eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀÄĪÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄÆqÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß dªÀŽ PÁ«ÄðPÀgÀ CxÀªÁ mÁæPÀÖgï ZÁ®QAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À®Ä §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁªÀåzÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ §tÚ£ÉAiÀÄ DzsÁåwäPÀ ¸ÀÆáwðAiÀĪÀÇ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÀ« ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£Àé¬Ä¸À°PÉÌ ªÀiÁvÀæ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. CxÀªÁ DzsÀĤPÀ PÀʶ ¸ÁzsÀ£À, GQÌ£À M¯É, ¯ÉÃxï PÀÆqÁ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß PÀªÀ£À ‘gÉʮĒ EzÀPÉÌ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. EªÉ®èªÀÇ ‘¸ÀªÀiÁdªÁzÀªÀÅ GvÁࢹzÀ ºÉƸÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PɼÀUÉ §gÀÄvÀÛªÉ.

F vÀAvÀæ«®èzÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä PÁªÀå¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À°PÉÌ DUÀ®è. ºÁUÉãÁzÀÆæ DzÀgÉ D UÀÄt ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà PÀæªÉÄÃt D«AiÀiÁUÀÄvÉÛ. ¤ÃªÀÅ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÀÄ CAwgÀÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀĺÁzsÀåPÀë ªÀiÁªÉÇãÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÀÄ CAwgÀ§ºÀÄzÀÄ, dªÀŽ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß, mÁæPÀÖgï ZÁ®QAiÀÄgÀ£ÀÄß, d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß, GQÌ£À M¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, ¯ÉÃxïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀĪÀ D±ÀAiÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAxÀ gÁdQÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÉà ºÀ®ªÀÅ PÀ«UÀ¼ÀÄ F ºÉƸÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¨É¼É¢zÁgÉ C£ÉÆßÃzÀÆ ¤d. DzÉæ ºÀĵÁgï! ªÀÄÆRðgÀ xÀgÀ ªÀwð¸À¨ÉÃr: PÉêÀ® F ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¤ÃªÀÅ PÁªÀå¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÉÆÃzÀPÉÌ DUÀ®è. ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä §zÀÄQ£À eÉÆvÉUÉ ¤PÀlªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀwUÀ½AzÀ®Æ ¥ÉæÃgÉævÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¤ÃªÀÅ eÉÆÃr¹. gÁdQÃAiÀÄ ZÀºÀgÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À®Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹.

Page 57: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

57

ºÁUÉ ªÀiÁrzÁUÀ¯Éà ¤ªÀÄä PÀªÀ£ÀPÉÌ ‘¸Á»vÀåªÀÅ gÁdQÃAiÀÄzÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ ¸ÀÆvÀæ¢AzÀ ºÀÄnÖzÀ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ §gÀÄvÉÛ. eÉÆvÉUÉà CzÀgÀ°è PÉÆAZÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÁªÀåªÀÇ EgÀÄvÉÛ! C¢®èªÁzÀgÉ DzÀÄ §jà WÉÆõÀuÉUÀ¼À PÀAvÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ. ªÀĺÁ ¥ÉÇæïÉljAiÀÄ£ï PÀ« ªÀÄAiÀiÁPÉÆêï¹Ì¬ÄAzÀ DgÀA©ü¹ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ PÁªÀåªÀ£ÀÄß »ÃUÉAiÉÄà §gÉAiÀįÁVzÉ CAvÀ £Á£ÀÄ £ÀA©zÉãÉ.

F ªÁ¸ÀÛ«PÀ Cj«£ÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä aäà PÀ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À®Ä §¼À¹zÀÝ£ÀÄß ±ÁèX¸ÉÛãÉ. CªÀgÀÄ ºÉÆUÀ½PÉUÉAzÉà PÁªÀåªÀ£ÀÄß §jð®è.

EzÉ®è ºÉÃUÀ¥Áà CAzÉæ ...

GZÉÑ ºÉÆAiÉÆåêÁUÀ JAxÀ ¥ÁvÉæ §¼À¹Û¢Ãj JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ aAvÉ ªÀiÁqÉÆâ®èªÉÇÃ, ºÁUÉ.

ªÀÄĤ¹¥À¯ï ¦Ã¥À¯ïì PÀªÀÄÆå£ï AiÀiÁPÉ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ JAzÀÄ AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ ºÉý? DzÀÆæ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½ MAzÀÄ PÀªÀ£À §gÉ¢zÉãÉ. §ºÀıÀB AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ F ¥ÀzÀUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÉÆà £ÀUÀgÀUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ §UÉÎ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ½îUÀ¼ÀÄ Që¥ÀæªÁV PÀªÀÄÆå¤ÃPÀgÀtUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ J¯Áè D¹ÛAiÀÄÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃrPÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. J®ègÀÆ MAzÉà ¸ÀªÀð§¼ÀPÉ ¨sÉÆÃd£ÀPÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ PÀgÀVºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀÅ. J®èªÀ£ÀÆß J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ºÀAZÀĪÀ ¤Ãw eÁjUÉ §AvÀÄ. F ¤Ãw eÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ £ÀUÀgÀzÀ d£À vÁªÀÅ »AzÉ ©zÀÝ §UÉÎ C¸ÀAvÉÆõÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÆ F ‘ PÀªÀÄÆå£À¯ï D¹ÛAiÀÄ vÀvÀé’ CAzÀgÉ PÀªÀÄÄ夸ÀªÀiï£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ¸ÉÃj©qÀ®Ä ºÀªÀt¹zÀÝgÀÄ.

aãÁªÀÅ MAzÀÄ §ÈºÀvï PÀªÀÄÆå£ï DzÁUÀ ¨sÀ«vÀªÀå ¨sÀªÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ºÉýPÉ DUÀ eÁjAiÀÄ°èvÀÄÛ. ¤ÃªÀÅ w£Àß®Ä J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ®è JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ zÀÄBT¸À¨ÉÃQ®è. ºÀtªÀ£ÉßÃ, CzÀÄ E£ÀÄß EgÀzÀAvÉ ‘¤ªÁj¸À’¯ÁUÀÄvÉÛ. EzÀÄ £Á£ÀÄ ¨Á®åzÀ°è ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁVzÀÝ PÀ£ï¥sÀÇå²AiÀĸï£À aAvÀ£ÉAiÀÄ£Éßà §ºÀÄvÉÃPÀ ºÉÆîÄvÉÛ. PÀ£ï¥sÀÇå²AiÀĸï zÁvÁAUï£À DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀÝ. CAzÀgÉ zÉÆqÀØtÚ. PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ‘ªÀĺÁ ¸ËºÁzÀð.’

ºËzÀÄ ©r: ¨sÁjà DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀÄA¨Á CªÀÄÆvÀð.

DzÀgÉ CªÀÅ FUÀ £Á£ÀÄ wÃgÁ ¨sÁªÀÅPÀ£ÁV D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ªÀÄÆ® D¸ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀݪÀÅ. CAzÀgÉ w£Àß®Ä J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrØUÁV AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.

Page 58: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

58

EAxÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À §UÉÎ ºÉÆUÀ½ ºÁqÀÄ §gÉAiÀÄzÉà EgÉÆÃzÀPÉÌ £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀåªÉà DVè®è. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV £À£Àß PÁªÀåzÀ°è PÉ®ªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. CªÉ®è £Á£ÀÄ ºÀÄ®Äè QýÛzÁÝUÀ CxÀªÁ ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄQÛzÁÝUÀ ªÀÄÆrzÀ ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ ºÀÄnÖzÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ.

»ÃVzÀÆÝ £Á£ÀÄ PÁªÀå §gÉzÉémÉÖ£À®è JAzÀÄ £À£ÀUÉà CZÀÑjAiÀiÁAiÀÄÄÛ.

£À£Àß PÀtÂÚ£ÉzÀÄgÉÃ, £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà d£À M§âgÁzÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀAvÉ ¸Á¬ÄÛzÁgÉ.

DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ PÁªÀåzÀ°è zÀ¤ Kj¹zÉ.

§gÀUÁ®ªÀÅ C¸ÀARå fëUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ §° vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®è, C¸ÀARå ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÆß ºÉƸÀQºÁQvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆmÉÖ vÀÄA¨Á w£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁVzÉæ RArvÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀÄÛw¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß §jÃwzÉÝ.

£Á£ÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©A©¹zÀÄÝ CAzÉæ vÁ¬ÄUÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ªÀiÁvÀæ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ J¼É ºÀ¹gÀÄ ªÉƼÀPÉAiÀÄÆ DVgÀ°®è. vÁ¬ÄAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÉà E®è. DzÀÝjAzÀ¯Éà EAxÀ JZÀÑjPÉAiÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄ®Æè £Á£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ‘ªÀiÁªÀiÁ’ JAzÉà PÀgÉ¢zÉÝãÉ!

G½zÀzÀÄÝ PÀ¥sÀ, SÁ° PÀ¸ÀzÀ §ÄnÖ.

Page 59: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

59

JrªÀiÁ JA§ ¸Á«£À ªÀÄÄRªÁqÀ

dįÉÊ 17-20 ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄQzÉ. JgÀqÀÆ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä¤UÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß oÁuÉ ¸ÀASÉå 3jAzÀ CAZÉUÉ ºÁPÀ®Ä ®F UË°AiÀiÁAUïUÉ

PÉÆmÉÖ. ºÀ¹j£À°è ºÀÄqÀÄQzÉ. ¨É¼ÀUÉÎ ºÀÄ®Äè QvÉÛ. ºÀ¢£ÉAlÄ f£ï. ªÀÄÄRå PÁåA¦UÉ §AzÉ. ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝ J¼ÉzÉ.

¨sÀ«µÀå AiÀiÁªÀvÀÆÛ C¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ. AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß H»¸ÉÆÃzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ. CzÀgÀ®Æè SÉÊ¢UÀ¼À PÀÄjvÀAvÀÆ F ªÀiÁvÀÄ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀÄ

¤dªÉÃ. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ EjÛÃgÀ. ºÀoÁvÁÛV ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀUÀð ªÀiÁqÁÛgÉ. ¨sÀ«µÀåzÀ vÀPÀðUÀ¼É®è «¥sÀ®!

£Á£ÀÄ ‘£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀªÀgÀ’ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃj DgÁªÀiÁVzÉÝ. £À£Àß §gɺÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

Page 60: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

60

¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £À£ÀUÁV CAZÉUÉ ºÁPÉÆêÀªÀ¤UÉ PÉÆnÖzÉÝ. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄRå PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ DzÉñÀ §AvÀÄ.

£Á£ÀÄ D §mÉÖAiÀÄ aPÀÌ aA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ UÁf£À ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. ºÁUÉà MAzÀÄ zÁgÀ. AiÀiÁjUÉÆÎvÀÄÛ, CzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ°è SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¹A§¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥sÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÆß ©lÄÖºÉÆÃUÀ°PÉÌ vÀAiÀiÁjgÀ®è. Erà PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ°è CvÀåAvÀ ±ÀÄzÀÞªÁVgÉÆÃzÀAzÉæ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ ¸ÀܼÀ. C°è ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÉÇAzÀÄ aPÀÌ ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ ¹zÀÞgÁzɪÀÅ JAzÀgÉ £ÀªÉÄä®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß ºÉUÀ°UÉÃj¹PÉÆArgÉÛêÉ. ¨ÁågÀQÌ£À°è £ÁªÀÅ ©lÄÖºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃqÀzÀ MAzÀÄ zÀjzÀæ£ÁvÀ ªÀiÁvÀæ.

¢£ÀZÀjAiÀÄ ªÉÆzÀ® n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ £Á®ÄÌ ¸ÀASÉåAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è §gÉzÉ. J¯Áè oÁuÉUÀ®Æ MAzÉà xÀgÀ. PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ¼ÉAiÀĪÀÅ. PÉ®ªÀÅ E£ÀÆß ¥ÁæaãÀ, CµÉÖ. £Á®ÌgÀ oÁuÉ wÃgÁ ¥ÁæaãÀ C£ÉÆßÃzÀµÉÖà E°è ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀiÁ»w. ªÀÄÄRå PÁåA¦£À°è ¸Á®Ä¸Á¯ÁV PÀlÖqÀUÀ½zÀݪÀÅ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÁA¥ËAqï EvÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄtÂÚ£À UÉÆÃqÉ. CzÀPÉÌ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄgÀzÀ UÉÃlÄ. ¥Àæwà PÀlÖqÀzÀ®Æè ¨ÁågÀPïUÀ¼ÀÄ. EªÀPÉÌ ¸ÀASÉå PÉÆnÖgÁÛgÉ.

¸ÀªÀĸÉå EµÉÖ. £Á£ÀÄ ªÀUÀðªÁzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ‘£ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ’ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÉ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁj £À£Àß §UÉÎ E°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ DzÉñÀ gÀªÁ¤¹gÁÛ£Á JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀ°à¹PÉÆAqÉ. CzÉà ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÉÆAiÀÄå¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ©zÉÝ. ªÀÄÄSÁå¢üPÁj AiÀiÁjUÀÆ ºÉý®è.

CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ‘PÀrªÉÄ ¥ÀrvÀgÀzÀ §zÀ°UÉ ¸ÉÆÃgÉ ºÁUÀÆ ºÀ¹gÀÄ’ ¤Ãw eÁjUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðªÉà DVvÀÄÛ. ¸ÁAiÉÆà ºÁVzÀݪÀgÀÄ ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¸ÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÉÆà ºÁ¢AiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. d£À M§âgÁzÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀAvÉ ¸Á¬ÄÛzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ¸ÁAiÉÆÃzÀÄ G½AiÉÆÃzÀÄ J®è «¢üAiÀiÁl DVºÉÆÃVvÀÄÛ. £Á£ÀÆ ¸ÁAiÉÄÛãÁ? £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÉÆà ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉà Ejè®è. £À£ÉÆß¼ÀVzÀÝ ¤±ÀêQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĸÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ AiÀiÁªÀ PÀÈwAiÀÄ®Æè £À£ÀUÉ PÀArgÀ°®è. RÄ AiÀÄĪÁ£ï¤AzÀ (Qæ.¥ÀÇ. 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ aäà PÀ«) »rzÀÄ ºÉÆêÀÄgïªÀgÉUÉ CAzÉÆ̽î. £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ£Éß®è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉüÀ®è. MAzÉà ¸ÀAUÀw: E¥ÀàvÀÛ£Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ PÀët £Á£ÀÄ G¹gÁqÉÆÃzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄzÉà EgÉÆÃzÉÆAzÉà vÀÄA¨Á ªÀÄÄRåªÁzÀ «µÀAiÀĪÁVvÀÄÛ.

±Áé¸ÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÀéAiÀÄAPÁAiÀÄðzÀ £ÀgÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èzÉ vÁ£É? JZÀÑgÀ«gÀ°, ©qÀ°, G¹gÁqÉÆÃzÀÄ ¤®ÄèvÁÛ CAvÀ ¤ÃªÀÅ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ

Page 61: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

61

£À£Àß §zÀÄQ£À D PÀëtUÀ¼À°è F ªÀåªÀ¸ÉÜ ZÉ£ÁßV EzÉ C£ÉÆßÃzÀ£Àß £Á£ÀÄ SÁwæ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ G¹gÁqÉÆÃzÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ©lÖgÉ G¹gÀÄPÀmÉÆÖà C¥ÁAiÀÄ EzÉ. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ±Áé¸À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå C®è. CxÀªÁ ±Áé¸ÀPÉÆñÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ CAvÀ®Æ C®è. £À£Àß zÉúÀzÀ zÀtªÀÅ £À£Àß ±Áé¸ÀPÉÆñÀUÀ¼À£ÀÆß zÀħð®UÉƽ¹ÛvÀÄÛ.

¤ÃªÀÅ £ÀA©ÛÃgÉÆà E®èªÉÇà UÉÆwÛ®è. ¤dPÀÆÌ £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸À® G¹gÁqÉÆÃzÀ£Éßà ªÀÄjÃwzÉÝ. ºÀoÁvÁÛV vÀ¯É wgÀÄV, PÀtÄÚUÀ¼À »AzÉ ¨É¼ÀPÀÄ «ÄAazÀAvÁV.... £Á£ÀÄ ©Ã¼ÁÛ EzÀÝ ºÁUÉ PÀvÀÛ®Ä DªÀj¹ÛvÀÄÛ. CA¢¤AzÀ £Á£ÀÄ DªÀÄèd£ÀPÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÉÆÃzÀ£ÀÄß ªÀÄjð®è.

PÀæªÉÄÃtªÁV £À£Àß §zÀÄQ£À°è JgÀqÉà ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ: ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÉÆÃzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¹gÁqÉÆÃzÀÄ.

ªÀÄeÁ CAzÉæ £Á£ÀÄ ºÀÄ°è£À ¸Áj£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà ZÀ°¸ÁÛ EzÉÝ, PÉ®¸Á£ÀÆ ªÀiÁrÛzÉÝ ! ºÁUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆð¹zÉæ £Á£Éà ¸Àé®à UÀnÖªÀÄÄmÁÖVzÉÝ CAvÀ®Æ ºÉüÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. F CA±ÀªÉà £Á£ÀÄ ¸Á«£À ºÀwÛgÀPÉÌ §A¢®è JA§ ¨sÁªÀ ªÀÄÆr¹vÀÄ. CzÉà ªÀÄvÉÛ £Á£ÀÄ §zÀÄPÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃrvÀÄ. £À£ÀVAvÀ zÀħð®gÁVzÀݪÀgÀÆ §zÀÄQzÀÄæ. CzÀÆ £À£ÀUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃrÛvÀÄÛ.

¸ÀvÀÛªÀgÉ®è ºÀ¹«¤AzÀ¯Éà ¸ÀvÀÛgÀÄ CAvÀ ºÉüÀPÁÌUÀ®è. ¥Àæw SÉÊ¢UÀÆ ¢£Á®Æ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄt ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ ¹VÛvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀæªÉÄÃtªÁV zÀħð®gÁUÀÛ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ PÀë¬Ä¸ÁÛ EzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV ºÀoÁvï ¸Á«£À §zÀ°UÉ ¤zsÁ£À ¸Á«£À §UÉUÉ CªÀgÉ®è aAw¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. CªÀgÉ®è ¸À¸ÀåUÀ½UÉ DªÀj¸ÉÆà ‘GzÀÄgÀÄ gÉÆÃUÀ’PÉÌ vÀÄvÁÛzÀªÀgÀ ºÁUÉ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥sÀÅå¸ÉÃjAiÀĪÀiï, ªÀnðPÀÄ宪Àiï, ¸ÀÆåqÉÆêÉÆãÁ¸ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ VqÀUÀ¼À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß, PÁAqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ £Á¼ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. F VqÀUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃtªÁV ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. E°è »A¢£À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÉà E®è.

EzÀ£Éßà ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ C£Àé¬Ä¹zÀgÉ, ‘¸Á«£À ªÀÄÄRªÁqÀ’zÀ ºÁUÉ PÁtÄvÀÛzÉ.

¸Á«£À ªÀÄÄRªÁqÀ ºÁQPÉÆAqÀªÀgÀÄ C°è EzÀÝgÀÄ CAvÀ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ? CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ZÀªÀÄð PÀ¼Á»Ã£À. PÀÆzÀ®Ä MgÀlÄ. PÀtÄÚUÀ¼À zÀæªÀªÀ®è, PÀtÄÚUÀ¼Éà «avÀæªÁV ºÉƼÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CªÀÅ MAxÀgÀ ‘PÀ¼Àî£ÉÆÃl’ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÁ CwÛvÀÛ ZÀ°¸ÀĪÀ, ¨ÉzÀjzÀ PÀtÄÚUÀÄqÉØUÀ¼ÀÄ. «µÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁzÀ ºÁUÉ. AiÀiÁjUÀÆ CªÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ ¨sÀAiÀÄ«®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÆ ºÁUÉà EzÀݪÀ®è...

F ¹Üw ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß JµÀÄÖ zÀħð®£ÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛ CAvÀ ¤ªÀÄUÉãÁzÀÆæ Cj«zÉAiÀÄ?

Page 62: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

62

£É®¢AzÀ ªÉÄïÉzÀÝ MAzÉà MAzÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß H»¹PÉƽî.

DªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ªÉÄnÖ ºÁPÀ®Ä PÁ®Ä JvÀÛ¯ÁUÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß H»¹PÉƽî.

PÉ®ªÀgÀAvÀÆ JrªÀiÁ¢AzÀ §¼À°zÀgÀÄ. CzÀÄ PÁ°¤AzÀ ±ÀÄgÀÄ. DªÉÄÃ¯É «ÄãÀRAqÀUÀ¼ÀÄ, vÉÆqÉ, PÉÆ£ÉUÉ vÀ¯É. JrªÀiÁUÀæ¸ÀÛ ªÀÄ£ÀĵÀå MAzÀÄ §®Æ¤£ÀAvÉ PÁuÁÛ£É. ¨sÀwð UÁ½ vÀÄA©zÀ §®Æ£ÀÄ £ÉÆÃr¢ÝÃgÀ vÁ£É? PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ H¢PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. CªÀÅ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ¹Ã¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÉÆÃZÀgÀªÁUÀÄvÉÛ. CzÀgÉƼÀPÉÌ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁAiÀįÁgÀzÀÄ. DvÀ K£À£ÀÆß £ÉÆÃqÀ¯ÁgÀ. DzÀgÉ ¸ÀgÀ¼À, £ÉÃgÀ JrªÀiÁ CAzÀgÉ ¸Á«£À ªÀÄÄRªÁqÀ JAzÀÆ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. H¢PÉƼÀÄîwÛgÉÆà ZÀªÀÄð ¹Ã¼ÀÄ©lÄÖ ºÀ¼À¢ UÀæAy zÀæªÀ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÝAvÉ...

¸ÁªÀÅ E£ÀÄß zÀÆgÀ«®è ©r.

£ÀªÀÄä UÀÄA¦£À°èzÀݪÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¨É¼ÀUÉÎ JzÁÝUÀ ¤ªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀåQÛ ¸ÀwÛzÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ F PɼÀV£ÀAvÉ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ: ‘vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÉ, EAxÀ ªÀåQÛ ¸ÀwÛzÁÝ£É.’ CµÉÖ. ¤ÃªÀÅ ‘Nºï! vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÉ, E£ÉÆߧ⠸ÀvÀÛ!’ JAzÀÄ ºÉüÀPÀÆqÀzÀÄ. 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è PÁåA¥ÀÅUÀ¼À°è E®èzÀªÀjUÉ F ¨sÁµÁ¸ÀÆPÀë÷ävÉ CxÀðªÁUÉÆÃzÉà E®è ©r.

EAxÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À§®èAxÀªÀgÀÆ CªÀgÉÃ, §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ. ¤ÃªÀÅ ‘E£ÉÆߧ⒠JAzÀgÉ CzÀÄ ¤ªÀÄä «gÀÄzÀÞ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ¨sÁµÁ C¸ÀÛç. CzÀgÀ wÃgÁ ¸ÀgÀ¼À §¼ÀPÉ CAzÉæ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ F §UÉÎ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ. wêÀæ §¼ÀPÉ CAzÉæ ¤ªÀÄä nÃPÉUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞvÉ £ÀqɸÁÛgÉ.

‘¤Ã£ÀÄ ‘’E£ÉÆߧ⠸ÀvÀÛ!’’ CAzÀå? ºÁUÀAzÉæ K£À¥Áà? M§â ¸ÀvÀæ M§â ¸ÀvÀÛ CAvÀ CµÉÖ. AiÀiÁPÉ E£ÉÆߧâ CAvÀ ¸ÉÃj¹ÛÃAiÀÄ? E°ègÉÆà ¥Àj¹ÜwãÀ ¤Ã£ÀÄ §tÂÚ¸ÁÛ E¢ÃAiÀÄ? ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛ E£ÉÆߧâ£À §UÉÎ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁPÉ PÁ¼Àf ªÀ»¹ÛÃAiÀÄ? ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁzÀ E£ÉÆߧâ£À §UÉÎãÀÆ AiÀiÁPÉ PÁ¼Àf ºÀj¸À¨ÁgÀzÀÄ?’

‘¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ UÀįÁ© ªÀtð¯ÉævÀ PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQPÉÆAr¢ÃAiÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀzÀ PÀ¥ÀÅàªÀÄÄRªÀ£ÀßµÉÖà Dj¸ÉÆÌAr¢ÃAiÀÄ. FUÀ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ²©gÀzÀ°èzÀÆÝ ¤Ã£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¹PÉƼÀî°®è. ¤Ã£ÀÄ SÉÊ¢UÀ¼À ªÀÄzsÉå G¢éUÀßvÉ GAlÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹Û¢ÝÃAiÀÄ... ºÉüÀÄ! ºÁUÀ®é?’

¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ¥ÀPÀÌ ¸ÀvÀÛªÀ£À£ÀÄß ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV ªÀÄgÉvÉéqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¸À® ‘E£ÉÆߧ⒠¸ÀvÁÛUÀ, DvÀ£Éà ºÁUÉ ¸ÀvÀÛªÀgÀ°è ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ CAvÀ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁåA¦£À°è JµÉÖà d£À ¸ÀvÀÆæ CªÀgÉ®è M§âgÉÃ.

§Ä¢Þfë SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäªÀgÀ£Éßà £ÀqɹPÉƽÛzÀÝ jÃw vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀjVAvÀ

Page 63: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

63

PÀÆægÀªÁVvÀÄÛ. SÉÊ¢AiÉƧâ vÀ£Éß®è ±ÀæªÀÄ ºÁQ PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ£ÉÆà E¯ÉÆéà CAvÀ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ £ÉÆÃrÛjè®è. DvÀ ¤zsÁ£ÀªÁV CxÀªÁ ªÉÃUÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀµÉÖà ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ F §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨sÁµÉAiÀÄ®Æè zÉÆõÀ PÀAqÀÄ»rÃwzÀÄæ. CvÀåAvÀ PÀÆægÀ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀÆ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ SÉÊ¢UÉ M¢ÃwzÀÝ CxÀªÁ ºÉÆrÃwzÀÝ, CµÉÖ. CxÀªÁ E£ÉÆߧâ Qæ«Ä£À¯ï SÉÊ¢UÉ M¢Ã°PÉÌ ºÉýÛzÀÝ. CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ CAzÉæ ‘¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sï’ ªÀiÁrÛzÀÝ.

DzÀgÉ §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ MzÉvÀªÁVèÃ, ºÉÆqÉvÀªÁVèà CAxÀ ºÉzÀjPÉ ºÀÄnÖ¹Ûjè®è. CªÀgÀÄ ºÉzÀjÛzÀÝzÀÄÝ ¥ÀzÀUÀ½UÉ, °TvÀ zÀƵÀuÉUÉ !

MzÉvÀ wAzÀ ªÉÄÃ¯É §Ä¢Þfë vÀ£ÀUÉãÀÆ DUÉà E®è C£ÉÆßà xÀgÀ JzÀÄÝ ªÉÄÊ PÉÆqÀ«PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVÛzÀÝ. CzÉà ¥ÀzÀUÀ¼ÁVzÉæ vÀ£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÉÆà EjzÉà ©nÖzÁgÉ JA§AvÉ AiÀiÁvÀ£É C£ÀĨsÀ«¹ÛzÀÝ. £Á®ÄÌ ¢£À vÀ¯É JwÛjè®è. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁæAwAiÀÄ°è EªÀgÉ®è ¸Á«VAvÀ ºÉZÁÑV nÃPÉUÉà ºÉzÀjÛzÀÄæ JA§ CA±À RavÀªÁAiÀÄÄÛ.

Qæ«Ä£À¯ïUÀ¼ÀÆ nÃPÉUÉ ºÉzÀgÉÆÃgÉÃ. DzÀgÉ nÃQ¸ÉÆÃgÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV «ZÁj¸ÉÆÌÃwzÀÄæ. §Ä¢ÞfëAiÉÄãÁzÀÆæ nÃPÉ ªÀiÁrzÉæ, ¸Àj! ºÉÃUÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀPÉÌ ºÉÆ®PÉÌ §gÁÛ£À®è....!

‘§rتÀÄUÀ£É! PÉƼÀPÀÄ zÉÆæû ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É! ¤Ã£ÀÄ nÃPÉUÉ ¹PÁÌUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃUÉÆà ºÁUÉ £ÉÆÃqÉÆÌÃwä!’

EªÀgÉ®è C¹Ü¥ÀAdgÀUÀ¼À xÀgÁ£Éà EzÀÄæ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤d. DzÀgÉ CªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉà ºÀÄnÖzÀªÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ CªÀgÀ eÉÆvÉ ZÉ£ÁßVzÉæ ¤ªÀÄä ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¤zsÁ£ÀªÁV ¤ªÀÄä ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É EqÁÛgÉ.

‘ºÁåVzÉ? ¸ÀtÚ PÀfÓ vÀÄj¹PÉÆAqÀ ºÁUÉ EzÉ C®é?’

CPÀ¸Áävï ¤ÃªÉãÁzÀÆæ CªÀ¤UÉ ¹nÖ vÀj¹zÉÆæÃ, nÃPÉ ªÀiÁrzÉÆæÃ.... PÀë«Ä¹! ªÀÄÄzÉÝãÀ JwÛ PɼÀUÉ MVÃvÁ£É. E£ÀÆß ºÉaÑ£À ²PÉë CAzÉæ ¤ªÀÄä ¨É£ÀÄߪÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ zÉúÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ZÁZÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁqÁÛgÉ.

E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ Qæ«Ä£À¯ïUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§ PÀ½¹zÀ DºÁgÀ ¤ªÀÄUÉ ¹UÀzÉà EgÉÆà ºÁUÉ £ÉÆÃqÉÆÌÃvÁgÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀÅ PÀ¼ÀªÁUÀÄvÉé. CzÀ£ÀÄß ¥Àæ±Éß ªÀiÁrzÉæ Qæ«Ä£À¯ï ¨Á¬Ä vÉjÃvÁ£É. CªÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è ¤ªÀÄä DºÁgÀzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAzÀºÁ¸À ©ÃgÀÄvÀÛªÉ.

§Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ¸Á«UÉ ºÉzÀgÀzÉà E¢Ý¢æAzÀ CªÀgÉà ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀvÀÛgÀÄ. Qæ«Ä£À¯ï ºÁUÀ®è. ¸Á¬ÄÛzÉÃ£É JAzÀÄ C¤ß¹zÉæ ªÀÄ®UÉéqÁÛ£É. PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®è.

Page 64: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

64

»ÃUÉ £Á¬Ä xÀgÀ £Àn¸ÉÆÃgÀ §UÉÎ K£ÀÆ ªÀiÁqÀPÁÌUÀ®è. ‘M¼ÉîAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀiÁjUÉ ºÉzÀgÁÛ£É. ¸ÉÆêÀiÁj ©üPÁjUÉ ºÉzÀgÁÛ£É. ©üPÁj ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄRzÀ §UÉÎ JZÀÑjPÉ E®èzÀªÀ¤UÉ ºÉzÀgÁÛ£É !’

§Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRzÀ §UÉÎ eÁUÀævÉ ªÀ»¸ÁÛgÉ. CªÀgÀÄ Qæ«Ä£À¯ïUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ¸ÀÛgÀzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ M¥ÉÇÌÃvÁgÉ. Qæ«Ä£À¯ïUÀ¼ÀÄ PÉÆ£ÉÃ¥ÀPÀë ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ. DzÉæ EªÀgÉ®è ªÀÄ£ÀĵÀågÁVgÉÆà ºÀPÀÌ£ÀÆß PÀ¼ÀPÉÆArzÁgÀ®è?

ªÀÄÄRå PÁåA¦UÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É K£ÁUÀÄvÉÛ C£ÉÆßà PÀÄvÀƺÀ® J®èjUÀÆ §AvÀÄ. C°è ¸ÀºÀdªÁUÉà w£ÉÆßÃzÀPÉÌ M¼Éî DºÁgÀ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä vÀªÀÄä ®UÉÃd£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀgÀÄ. ºÉZÀÄÑ ®UÉÃdÄ EzÀݪÀgÀÄ CAzÉæ E£ÀÆß CªÀgÀ zÉúÀ ¥ÀÇwð ²y®ªÁV®è CAvÀ CxÀð. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ®UÉÃdÄ CAzÉæ wAzÀ ªÉÄÃ¯É G½zÀzÀÄÝ. zÉúÀ ZÉ£ÁßVzÀݪÀgÀÄ E£ÀÆß DºÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrgÀ®è.

£À£Àß ºÀvÀæ E£ÀÆß MAzÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ¸ÀÆmïPÉøï EvÀÄÛ. £Á£ÀÄ £À£Àß §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁåPï ªÀiÁrPÉÆAqÉ. £À£Àß ªÀÄnÖUÉ EªÉ®è SÁzÀåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. CªÀPÉÌ £À£Àß fêÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÉÆà ±ÀQÛ EzÉ.

ªÀÄÄRå PÁåA¥À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÉÆÃzÀÄ CAxÀ PÀµÀÖªÉãÀ®è. C°è ªÀÄtÂÚ£À PÀlÖUÀ¼ÀÄ PÁuÁÛ EªÉ £ÉÆÃr.

Page 65: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

65

30 ¸ÉAn«ÄÃlj£À°è ¹»¤zÉÝAiÀÄ ¸ÀÄR

dįÉÊ 21 ©ÃmïgÀÆmï PÉ®¸À. ªÀļÉ. ªÉʪÀiÁ¤PÀ QÃl£Á±ÀPÀ ¹A¥ÀqÀ£É §UÉÎ aAvÀ£É. £À£ÀUÉ ²PÉë ¤ÃqÀ®Ä EvÀgÀgÀ AiÉÆÃZÀ£É. PËëgÀ. QÃl£Á±ÀPÀ PÀªÀ£À gÀªÁ£É.

ªÀÄÄRå PÁåA¦£À°è ¨sÁjà ZÀlĪÀnPÉ. AiÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀ ¨ÁågÀPï JAzÀÄ UÀÄA¦£À £ÁAiÀÄPÀ CzÁUÀ¯Éà wêÀiÁð¤¹zÁ£É. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀ£ÀUÉ

ºÀwÛgÀ EgÉÆà SÉÊ¢UÀ½UÉ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà ªÀ¸Àw. ‘ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£Àß ºÉAUÀ¹£À §½ ªÀÄ®UÀÄ.¥ÀgÀ Hj£À°è UÉÆÃqÉ ¥ÀPÀÌ ªÀÄ®UÀÄ’ JA§ÄzÉà E°è£À eÁtvÀ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. UÉÆÃqÉ §¢AiÀÄ ¨ÁågÀPïUÀ¼ÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ. d£À¦æAiÀÄgÀ®èzÀ SÉÊ¢UÀ½UÉ ¨ÁV®Ä, QlQAiÀÄ §½AiÀÄ ¨ÁågÀPïUÀ¼Éà UÀw.

£À£ÀUÀAvÀÆ AiÀiÁªÀÅzÁzÀÆæ ¥ÀgÀªÁ E®è. £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä F PÁåA¦UÉ §AzÁUÀ ¥Àæw SÉÊ¢UÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸ÉAn«ÄÃlgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ CUÀ®zÀ eÁUÀ ¹QÌvÀÄÛ. MAzÀÄ ªÀÄĶÖUÉ ºÀvÀÄÛ ¸É.«ÄÃ.£ÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄ¶Ö D¼ÉzÁæAiÀÄÄÛ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ¢£À«rà ªÀÄÄ¶Ö C¼ÉAiÉÆÃzÉà DAiÀÄÄÛ. ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸ÉAn«ÄÃlgï£À°è §jà ¤zÉÝAiÀÄ®è, M¼Éîà ¹»¤zÉÝ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EgÀ®Ä eÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §æºÁäAqÀªÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÉÆÃzÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ CvÀåAvÀ L±ÁgÁ«Äà ¤®ÄªÀÅ.

1960gÀ ºÉÆwÛUÉ F «ÄøÀ¯Áw ºÉaÑ £ÀªÀÄUÉ LªÀvÀÄÛ ¸ÉA.«ÄÃ. eÁUÀ ¹QÌvÀÄ. DzÀgÉ CµÀÄÖºÉÆwÛUÉ £À£ÀߣÀÄß ²Që¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ºÉºï ZÉAUï ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀgÀÄ §AiÀĹzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §jÃvÁ£Éà EzÉÝ ©r.

MA¢£À £Á£ÀÄ ©ÃmïgÀÆmï VqÀUÀ¼À£ÀÄß vɼÀÄ ªÀiÁqÁÛ EzÉÝ. CAzÉæ PÀ¼É QüÉÆÃzÀÄ. zÀħð® VqÀUÀ¼À£ÀÆß QüÉÆÃzÀÄ. EªÉ®è UÉÆwÛgÀ¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ SÉÊ¢UÀ¼ÁUÉÆâjè, ªÀÄ£ÀĵÀågÁUÉÆÃzÀPÀÆÌ £Á¯ÁAiÀÄPï. £Á£ÀÄ D PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ EzÁÝUÀ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ §AzÀÄ PÉýzÀ:’Nºï ! EzÁåªÀ xÀgÀ PÉ®¸À?’

£À£ÀUÉ CxÀð DVè®è. vÀ¯É JwÛ £ÉÆÃrzÉ. ‘zÀjzÀæzÀªÀ£É! µÀqÀåAvÀæ ªÀiÁrÛ¢ÃAiÀÄ?’

Page 66: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

66

CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄƼÉUÀ¼À£Éßà PÉÆgÉzÀÄ©lÖªÀÅ. Erà zÉúÀ £ÀqÀÄUÀvÉÆqÀVvÀÄ. ‘£ÉÆÃr! J®Ææ E°è §AzÀÄ F ªÀÄ£ÀĵÀå ©Ãl£ÀÄß vɼÀÄ ªÀiÁrgÉÆÃzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr!’

¸Àj, ¸ÀºÀSÉÊ¢UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¢ÃAiÉÆÃzÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÁAiÀÄÄÛ. ‘ºËzÀ®è, FvÀ M¼Éî ©ÃmïUÀ¼À£Éßà QwÛzÁ£É!’

‘¤dPÀÆÌ EzÀÄ G¢Ý±Àå¥ÀǪÀðPÀ µÀqÀåAvÀæ’

‘DvÀ §Ä¢Þfë, zÀjzÀæ ªÀÄ£ÀĵÀå’

‘vÁ£Éà w£ÀߧºÀÄzÀÄ CAvÀ CzÀ£ÀÄß QwÛzÁ£É.’

FUÀ £À£ÀUÉ CxÀðªÁAiÀÄÄÛ. £ÀAzÉà vÀ¥ÀÅà. £ÁªÀÅ vɼÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ QvÀÛ VqÀUÀ¼À£ÀÄß CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÁÛgÉ CAxÀ £Á£ÀÄ PÉý w½¢zÉÝ. ºÁUÁzÀgÉ M¼Éîà VqÁ£Éà QüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉÆgÀnzÉÝ! CvÀåAvÀ gÀ¸ÀªÀvÁÛVgÉÆÃ, w£ÉÆßÃzÀPÉÌ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVgÉÆà ©ÃmïgÀÆl£ÀÄß QüÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÉÆÌArzÉÝ.

‘CzÀ£Éß®è PÉÆgÀ½UÉ £ÉÃvÀÄ ºÁPÉÆÌÃ!’ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ QgÀÄazÀ.

PÀ¼É QüÉÆÃzÀÄ CAzÉæ PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÉÆà PÉ®¸À. ¸ÀÄ®¨sÀ. EAxÀ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸ÀªÉà EµÀÄÖ vÉÆAzÉæ vÀgÀÄvÉÛ CAvÀ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¹jè®è. £Á£ÀÄ vɪÀ¼ÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÉ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ J®è VqÀUÀ¼À£ÀÆß vÀ£Àß ºÀvÀæ AiÀiÁªÁUÀÆè EmÉÆÌArjÛzÀÝ ºÀUÀÎzÀ°è PÀnÖzÀ. £À£Àß £Á¬Ä PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖzÀ. 40-50 f£ï vÀÆPÀzÀ ©ÃmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÁÛUÀ £À£Àß ¨É£ÀÄß ¨ÁVzÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃeÁgÁVè®è. (PÀªÀ£À §jÃwzÉÝ vÁ£É?)

vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ G½zÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©Ã¸ÀÄvÀÛ ‘£Àr !zÀjzÀæzÀªÀ£É, £À£Àß ¥sÁ¯ÉÆà ªÀiÁqÀÄ!’

ªÀ¸ÀÄÛ±ÀB CªÀ£À »AzÉ vɪÀ¼ÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÉ. DvÀ £À£ÀߣÀÄß £Á¬Ä xÀgÀ Erà UÀzÉÝAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ¹zÀ.

‘Dºï! £ÉÆÃr, J®Ææ £ÉÆÃr. FvÀ µÀqÀåAvÀæ ªÀiÁqÁÛ EzÀÝ UÉÆvÀÄÛ vÁ£É? PÉlÖ VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉVð®è. vÀÄA¨Á eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ M¼ÉîÃzÀ£Éßà QvÀÛ! ¤ÃªÉãÀÄ ºÉýÛÃj? F £Á¬Ä ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÀAWÀµÀðzÀ UÉÆÃ¶× AiÀiÁPÉ £ÀqɸÀ¨ÁgÀzÀÄ?’

UÉÆvÁÛAiÀÄÛ®è, EµÀÄÖ ¢£À £Á£ÀÄ ºÉýÛzÀÝ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sï DAzÉæ K£ÀÄ CAvÀ... CzÀgÀ°è MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ CµÉÖ.

C°è £ÀÆgÀÄ d£À SÉÊ¢UÀ½zÀÝgÀÄ. J®èjUÀÆ vÀªÀiÁµÉUÉ CªÀPÁ±À DAiÀÄÄÛ. J®Ææ £ÀUÁÛ EzÀÝzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉýzÉ. E£ÉßAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÉà E®èªÉãÉÆà JA§AvÉ £À£Àß PÀtÂÚ£À DaÃZÉ ©ÃmïgÀÆmï VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁzÀĺÉÆÃzÀªÀÅ. £À£Àß PÀtÂÚÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¹A§¼À JgÀqÀÆ MnÖUÉà £É®PÉÌ ©Ã¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ.

Page 67: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

67

aãÁzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ EvÀÄÛ. M§â UËgÀªÁ¤évÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ©qÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ CªÀ¤UÉ »A¸É ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ 1957gÀ°è F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¤AwvÀÄ. ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAV¸ÀĪÀÅzÉà CªÀ£À£ÀÄß wzÀÄݪÀ ªÀiÁUÀðªÁAiÀÄÄÛ. ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀAWÀµÀð UÉÆö×UÀ¼À°è §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉAzÉà vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ nÃPÉUÀ½UÉ MrØPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ¥ÁqÉãÀÄ?

PÀȶAiÀÄ §UÉÎ MA¢¤vÀÆ w½ªÀ½PÉ EgÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀAV¸ÀĪÀ §UÉ EzÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ. EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À vÀPÀð ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì dqÀUÀnÖºÉÆÃVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ £ÁaPÉAiÀÄÆ E®èzÉ £Á£ÀÄ £Á¬Ä xÀgÀ, CxÀªÁ PÀvÉÛ xÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£À eÉÆvÉUÉ UÀzÉÝ ¸ÀÄwÛzÉ.

CzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀSÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ‘¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁqÉÆÌèÉÃqÀ. £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ¤£Àß §UÉÎ D¸ÀQÛ EgÉÆÃzÀPÉÌà »ÃUÉ ªÀiÁqÀÝ’ JAzÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ EAxÀ ²PÉë ¹QÌzÁUÀ EªÉà ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ®Ä PÀ°vÉ.

¸ÀzÀå £À£Àß ¥ÀrvÀgÀ gÀzÁÝUÀ°®è. F »AzÉ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÀrvÀgÀ PÀrvÀ DVzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀArzÉÝ.

ªÀÄzsÁåºÀß ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ ºÉÆvÀÛ UÁr §AvÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á®Ä¤AvÀgÀÄ. PÀÄVκÉÆÃVzÀÝ £Á£ÀÆ ¸Á®Ä ¸ÉÃjzÉ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½£À°è PÀÆvÀÄ C£ÀßPÉÌ vÀgÀPÁj ¨ÉgɸÀÄwÛzÀÝ. DvÀ J®è ªÀÄgÉvÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. £À£Àß ¥Á°£À ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ zÀQÌzÁUÀ ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ PÀÈvÀdÕvÉ ¸À°è¹zÉ.

CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÁV¤AzÀ CzÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ PÉÆlÖ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ C¶ÖµÀÖ®è. ‘¨ÁAiÀiï’ §UÉÎ £ÀqÉzÀzÀÆÝ EzÉÃ. ¸Á«gÁgÀÄ SÉÊ¢UÀ¼À zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ »ÃUÉ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. MmÁÖgÉ CzÀÄ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆrzÀgÁAiÀÄÄÛ. AiÀiÁgÀÆ D½¸À¯ÁUÀzÀ zÁR¯ÉAiÀiÁV©qÀÄvÉÛ.

aãÁzÀ°è MAzÀÄ ªÀiÁwzÉ.’¸ÁªÀðd¤PÀ UÉÃl£ÀÄß ªÀiÁvÀÄ zÁnzÀ ªÉÄïÉ, MA§vÀÄÛ JvÀÄÛUÀ½UÀÆ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄt¸ÀPÁÌUÀ®è.’ aãÁzÀ°è °TvÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É, UËgÀªÀ. AiÀiÁPÀAzÉæ E°è C£ÀPÀëgÀ¸ÀÛgÉà ºÉZÀÄÑ. »ÃUÁV aäà ¨sÁµÉAiÉÄà E°è£À d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁQ©qÀÄvÉÛ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÉÆâæAzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÉʵÀªÀÄå ºÉaÑvÀÄ.

¨ÁAiÀiï M§â ¸ÀtÚ PÀ¼Àî. PÁåA¦UÉ §AzÀªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀdªÁUÉà PÀ¢AiÉÆÃzÀÄ ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ. CªÀ£À PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£Éßà £Á£ÀÄ ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ: vÀgÀPÁjUÀ¼À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁågÉmïUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃgÉ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀ½¹zÀÝ SÁzÀåUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß DvÀ PÀ¢ÝzÀÝ. CAzÀªÉÄÃ¯É CªÀ¤UÉ ²PÉë SÁAiÀÄA.

£Á£ÀÄ M¼Éî ©Ãmï£ÀÄß PÀ¢ÝzÀÝPÀÆÌ, DvÀ PÀ¢ÝzÀÝPÀÆÌ ªÀåvÁå¸À EzÉ. DvÀ PÁåA¦UÉ

Page 68: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

68

§AzÀªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀ. £À£ÀßzÀÄ d£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀvÀÄæUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ªÉÊgÀÄzsÀåzÀ GzÁºÀgÀuÉ. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ²PÉëUÉ M¼ÀUÁUÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd.

PÀ«UÀ½UÉ CªÀgÀzÉÝà DzÀ z˧ð®å EgÀÄvÉÛ ¤d. DzÉæ CªÀgÀÆ UÀnÖ fêÀUÀ¼ÉÃ. PÀµÀÖ §AzÁUÀ C¹ÛvÀéPÁÌV DªÀgÀÄ ºÉÆÃgÁqÁÛgÉ. E£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÀ°PÁÌUÀ®è DAzÀÆæ PÁªÀåªÀ£ÀÄß ªÁa¸ÀÄvÀÛ EgÁÛgÉ. »ÃUÁV ²PÉëAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ §A¢zÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ PÁªÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÉÝ.

£À£Àß PÀªÀ£ÀzÀ ²Ã¶ðPÉ: ªÉʪÀiÁ¤PÀ QÃl£Á±ÀPÀ ¹A¥ÀqÀuÉ.

¤d, EzÀPÉÌ ‘ºÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀÄ PÉA¥ÀÅ QgÀtªÉ’ J£ÀÄߪÁV£À PÁªÁåvÀäPÀvÉ E®è. DzÉæ, UÀAiÀÄmÉ ºÉýzÁ£À®è, PÁªÀåªÁV §gÉAiÀįÁUÀzÀÄÝ F dUÀwÛ£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è CAvÀ. «ªÀiÁ£À PÁªÁåvÀäPÀªÁV®é? QÃl£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Á«gÁgÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®PÉÌ ¹A¥Àr¸ÉÆêÁUÀ ºÁåUÉ PÁtÄvÉÛ UÉÆvÀÛ? F PÀªÀ£À DAZÉUÉ ºÉÆÃUÀ®è CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÉæ ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ UÀÄj¥Àr¹zÁUÀ £À£Àß gÁdQÃAiÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ CªÀjUÉ CjªÁUÀ° C£ÉÆßÃzÀÄ £À£Àß ¤dªÁzÀ GzÉÝñÀ! ºÁUÉà £À£Àß ¸Á»wåPÀ UÀÄtªÀÄlÖ.

DªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ «Ã «ÄAUï ±ÀÆ £À£ÀÄß nÃQ¹zÀÄÝ. ¥ÀPÁÌ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ JAzɤ¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ »ÃUÉ ‘G½zÀªÀgÀ §UÉÎ gÀºÀ¸Àå §AiÀÄ®Ä ªÀiÁrzÀÝgÀ’ §UÉÎ §gÉAiÀÄ®è. DzÀgÉ UÉÆÃqÉUÉ MwÛPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁqÉÆÃzÁzÀÆæ K£ÀÄ?

EzÉÆAxÀgÀ ¹¦ü°¸ï xÀgÀ. ¹¦ü°¸ï ªÁå¥ÀPÀªÁzÁUÀ CzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀiÁV G½AiÀÄ®è. CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨ÁåqïÓ C£ÉÆßà ºÉÆUÀ½PÉUÀÆ ¥ÁvÀæªÁUÀÄvÉÛ. ¤ÃªÀÅ ¸ÀƼɪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV¢ÝÃj C£ÉÆßÃzÀ£Àß CzÀÄ JµÀÄÖ ZÉ£ÁßV vÉÆÃj¹PÉÆqÀÄvÉÛ C®é?

dįÉÊ 21-29 dįÉÊ 21jAzÀ 29gÀªÀgÉUÉ §jà ªÀgÀ¢UÀ¼À G¥À£Áå¸À PÉýzÀ §UÉÎ

n¥ÀàtÂUÀ½ªÉ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆqÉÆÃzÁzÀÆæ K¤zÉ ºÉý? DzÀÆæ EªÉ®è j¥ÉÇÃmïð ¸ÀªÀÄAiÀÄ

‘K½! J®Ææ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj j¥ÉÇÃmïð PÉüÉÆÃzÀPÉÌ ºÉÆgÀr!’

‘CgÉ JPïì ªÉÊ gÀhÄqï!, vÀqÀ DAiÀÄÄÛ!’

ªÀgÀ¢ DAzÉæ ªÀÄvÉÛãÀÆ C®è, £ÀªÀÄä£ÀÄß §AiÉÆåÃzÀÄ. FUÀ C£ÀÄìvÉÛ, EªÉ®è §Ä¢ÞfëUÀ¼À CwAiÀiÁzÀ ¸ÀÆPÀë÷ävɬÄAzÀ¯Éà ºÀÄnÖzÀÄÝ CAvÀ.

Page 69: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

69

£ÀqÀĨÉøÀUÉ DAzÉæ ¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀ¼ÀªÁVgÀÄwÛzÀÝ PÁ®. ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄļÀÄVzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀZÀÄÑwÛzÀÝ ¥Àj UÉÆvÀÛ? DzÉæ ªÀgÀ¢ PÉüÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÉƼÉî Nr¸À°PÉÌ PÉÊ PÁ®Ä Dr¸ÉÆà ºÁV®è. £ÁªÀÅ CmÉ£ï±À£ï£À¯Éèà ¤®è¨ÉÃPÀÄ. SÉÊ¢UÀ½UÉ CªÀgÀzÉÝà G¥ÁAiÀĪÀÇ EgÀÄvÉÛ £ÉÆÃr. J®Ææ aA¢UÀ½AzÀ¯Éà MAxÀgÀ mÉÆæ vÀAiÀiÁj¹¢é. CzÀ£Éßà £ÁªÀÅ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É EmÉÆÌÃw¢é. CªÉÄjPÁzÀ PÉ PÉ PÉ vÀAqÀzÀ ºÁUÉ PÁuÁÛ E¢é.

£ÁªÀÅ ¥ÀÅlÖ §AqÀªÁ¼À±Á» ªÀåQÛUÀ¼ÁVzÉÝÃªÉ JAzÀÄ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝ. ‘JgÀqÀÄ ¸ÉƼÉîUÀ½UÉà »ÃUÉ ªÀiÁrÛÃgÀ. E£ÀÄß ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÉæ? CªÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ »A¸É PÉÆmÉæ?’ DvÀ ºÁUÉAzÀ PÀÆqÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ®è ¨sÀÆUÀvÀ PÁæAwPÁj PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉãÉÆà C¤ß¹ÛvÀÄÛ.

¸ÀĸÁÛzÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ ºÁgÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzÀAvÀÆ PÀrªÉÄ ¥ÀrvÀgÀzÀ PÁ®. SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ §¼À° §¼À° JZÀÑgÀ vÀ¦à ©Ã¼ÁÛ EzÀÄæ. M§âgÁzÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀAvÉ J®ègÀÆ ©zÀÄÝ PÀt FUÀ ©zÀݪÀgÀ gÁ²¬ÄAzÀ vÀÄA©jÛvÀÄÛ. CªÀgÀ°è £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ; ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ Qæ«Ä£À¯ï SÉÊ¢UÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀªÁUÀ°PÉÌ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ©Ã½ÛzÀÝgÀÄ. DªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ EzÉà ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀjÃwvÀÄÛ.

ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ E£ÀÆß GzÀÝ EzÉæ J®èjUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw EjÛvÀÄÛ. ªÀgÀ¢ ¤®ÄèªÀ ªÀiÁvÉà E®è ©r. CPÀ¸Áävï PÀÆgÀ°PÉÌ DUÀ¢zÀÝgÉ ©zÀÄÝPÉÆAqÉà ªÀgÀ¢ PÉüÀ° JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄ¢ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀÄ DzÉñÀ.

dįÉÊ 30- DUÀ¸ïÖ 5 ºÀ¢£ÁgÀ£Éà ¥sÁ«Äð£À°è ºÉA¥ï PÀrzÉ. MAxÀgÀ T£ÀßvÉ. §jà ªÀgÀ¢ PÉýzÉÝÃ. ¸ÀÄzsÁgÀuÉ §UÉÎ ZÀZÉð. DgÀÄ fAiÀiÁªÉÇà ¨É¯ÉAiÀÄ vÀA¨ÁPÀÄ Rjâ¹zÉ. ºÁUÉà G¥ÀÅà. ¸ÀÆ fAiÉÆøÀÄ §UÉÎ ¥ÉÇøÀÖgï §gÉzÉ.

EzÀ£Éß®è N¢zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄUÉ F SÉÊ¢UÀ¼À ¢£ÀZÀj ªÀtðgÀAfvÀªÁVvÀÄÛ C¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀpt ±ÀæªÀÄzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀtÚ UÀÄA¥ÀŸÀ¨sÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ, ¥ÀæeÁvÁAwæPÀ ¤UÁ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. wêÀæªÁV ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ!

ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ£ÁV SÉÊ¢AiÀiÁVzÀÝ M§â£À£ÀÄß £Á£ÀÄ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÉ. £ÁªÀÅ D ©Ã¢AiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁåAnä£À°è PÀĽvÀÄ

Page 70: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

70

£Á«§âgÀÆ C£ÀĨsÀ«¹zÀ CvÀåAvÀ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀĨsÀªÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁrzɪÀÅ.

‘£À£ÀߣÀÄß G£ÀßvÀ zÀeÉðAiÀÄ SÉÊ¢ CAvÀ AiÀiÁPÉ ¥ÀjUÀt¹ÛzÀÄæ DAvÀ ¤£ÀUÉ UÉÆvÀÛ?’ DvÀ PÉýzÀ.

UÉÆwÛ®è JAzÉ. DvÀ £À£ÀߣÀÄß 1960gÀ D ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ ¸ÀAeÉUÉ MAiÀÄÝ.

¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ, ¥Àj¹Üw ºÉÃUÉAiÉÄà EgÀ°, C°è £ÁlPÀ, ¹£ÉªÀiÁUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÉà EzÀݪÀÅ. F C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ §zÀ°UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ®UÀ°PÉÌ CªÀPÁ±À ¹QÌzÉæ ¸ÁQvÀÄÛ JAzÀÄ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ CAzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ, CAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÉÆÃzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVvÀÄÛ. E£ÉßãÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ C£ÉÆßà ºÀAvÀzÀªÀgÉUÀÆ SÉÊ¢ F PÀtzÀ°è ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÄß D¸Á颸À¯ÉèÉÃPÁVvÀÄÛ. PÉ®ªÀgÀÄ F ºÉÆwÛ£À°è DgÁªÀiÁV EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÉà vÀ¥ÀÅà. CAxÀªÀjUÉ ºÉÆqÉvÀ PÁ¢zÉÝÃ. ‘K£ÉÆà C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrzÉæ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À°PÀÆÌ EªÀjUÉ UÉÆwÛ®è!’ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj QgÀÄZÀÄwÛzÀÝ. ‘vÁ¬ÄUÀÎAqÀgÀÄ! CªÀjUÉÆøÀÌgÀ ¤ÃªÀÅ £ÁlPÀ Dr¹ÛÃgÀ. CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀ®è! ¤ÃªÀÅ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÉèèÉÃPÀÄ.’

F £ÁlPÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß PÁuÉÆÃzÀPÀÌAvÀÆ DVÛgÀ°®è. CxÀªÁ F £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä aAvÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ JµÀÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃd£À JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁVÛgÀ°®è. EzÀjAzÁV £ÁlPÀ £ÉÆÃrzÀ ªÉÄÃ¯É MAxÀgÀ «µÁzÀ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÆß DªÀj¹ÛvÀÄÛ.

£ÀªÀÄUÁV £ÁlPÀ vÉÆÃgÉÆìÃzÀPÉÌ C°è AiÀiÁªÀ £ÁlPÀ vÀAqÀªÀÇ §jÛgÀ°®è. E°ègÉÆà SÉÊâUÀ¼Éà ºÁqÀÄ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ, £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ, £Àwð¸ÀĪÀªÀgÀÄ J®è. F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAa¤AzÀ EªÀjUÉ®è PÉ®¸ÀPÉÌ «gÁªÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ‘¹jªÀAvÀgÀ «gÀÄzÀÞ §qÀªÀÄ£ÀĵÀå£À DPÉÆæñÀ’, ‘gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚÃgÀÄ’ EªÉà £ÁlPÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÀ¼É ¸ÀªÀiÁdzÀ°èzÀÝ ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀðªÉà E°è£À ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ. CPÀ¸Áävï ºÉƸÀ ¥Àæw¨sÉ EgÉÆà SÉÊâ §AzÉæ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄUÉ®è ºÉƸÀ zÀȱÀå PÁtÄvÉÛ. C¢®èªÁzÀgÉ CªÉà AiÀiÁAwæPÀ ZÀ®£ÉUÀ¼ÀÄ. J®ègÀÆ ªÀÄAvÀæªÀ±ÀgÁzÀAvÉ vÁ¼ÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÁzÀÆæ £Àn¸ÀÄvÁÛgÉ.

E°è ZÉ£ÁßV £Àn¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ EzÉ. EµÁÖVAiÀÄÆ SÁ° ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £Àwð¸ÉÆÃzÀÄ CAzÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀ®è. ¦ÃQAUï£À SÁåvÀ M¥ÉgÁ £Àl «Äà ¯Á£ï¥sÁAUïUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖ G½¹PÉƼÉÆîÃzÀÄ PÀµÀÖªÁVvÀÄÛ ©r. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÁAiÀÄðvÀAqÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

1960gÀ ºÉÆwÛUÉ J®è SÉÊ¢UÀ¼À UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÆ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃ¯É C°è MAzÀÄ £ÁlPÀ vÀAqÀªÉà gÀZÀ£ÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ. CzÀPÉÌ j¨Á£ïð yAiÉÄÃlgï UÀÆæ¥ï JAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÖgÀÄ. DUÀ¸ïÖ ºÉÆwÛUÉ CzÀÄ E£ÀÆß vÁvÁÌ°PÀ vÀAqÀªÁVvÀÄÛ. PÀtzÀ¯ÉèÃ

Page 71: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

71

ªÉâPÉ ¹zÀÞ. CzÀgÀ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è PÀtÄÚ PÀÄPÀÄ̪À UÁå¸ï ¯ÉÊlgïUÀ¼ÀÄ. PÀ¥ÀÅà GqÀÄUÉ vÉÆlÖ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ PÁUÉUÀ¼À xÀgÀ D PÀtzÀ §AiÀÄ°£À°è ZÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆzÀÄÝ PÀÆgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JA¢£ÀAvÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÁªÀÄÆ»PÀ PÉ«Ää£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÆÌ F PɪÉÄäà ªÉÆzÀ® ¹Ã£ï. ªÉâPÉAiÀÄ »AzÉ EgÉÆà MAzÀÄ mÉAmï£À°è £ÀlgÀÄ ¹zÀÞgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

‘¤Ã£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §jÃwÃAiÀÄAvÉ,’ vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÀoÁvÁÛV PÀgÉzÀ. ¸Àj, £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä PÀĽvÉ. CªÀÅ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ. ‘Dºï’ ¥ÀzÀPÀÆÌ C°è MAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸Á¯Éà EzÉ.

CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ C°èUÉ M§â SÉÊ¢ £Àn §AzÀ¼ÀÄ.’¤Ã£ÀÄ JµÀÄÖ §jÝ¢ÃAiÀÄ CAvÀ w¼ÉÆÌAqÀÄ §gÀ°PÉÌ vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ w½ìzÁ£É’ DPÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ. J¯Áè ªÀÄÄV¹zÉÃ£É JAzÉ. ‘ºËzÁ!’ DPÉ ¥ÀÅl wgÀÄV¹zÀ¼ÀÄ. ‘¤Ã£ÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ«! EªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¤£Àß J®è ºÀ¼É ¸Á¯Á£À wÃj¹Ûä!’ DPÉ CzÀ£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝAvÉ £Á£ÀÄ CªÀ¼À£Éßà UÀÄmÁÖV UÀªÀĤ¹zÉ. DPÉ £ÀªÀÄä xÀgÀ E®è! ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §mÉÖUÀ¼À «£Áå¸À¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ»¼Á SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EªÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ aPÀÌ ªÀiÁA¸ÀzÀ UÀÄqÉØUÀ½ªÉ! ¤dPÀÆÌ ZÉ£ÁßVªÉ C¤ß¹vÀÄ. CªÀ¼À ªÀÄÄRªÀÇ CµÉÖà fêÀAvÀ. PÀ¥ÀÅà PÀÆzÀ®Ä. §ºÀıÀB CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀÝQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ wAvÁ EzÁ¼À?

‘ZÉ£ÁßV §jÝ¢ÃAiÀÄ. ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ........ vÁ£É?’ CgÉ, EªÀ¼ÀÄ £À£Àß §UÉÎ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÁÛ¼Á ºÁåUÉ? MAzÀÄ CvÀåAvÀ wêÀæªÁzÀ PÉA¥ÀÅ M¥ÉgÁzÀ°è MAzÀÄ zÀȱÀå«zÉ: CtÚ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀAV CªÀ£À §UÉÎ r«d£ï PÀªÀiÁåAqÀgïUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÁÛ¼É. vÀAVAiÉÄà »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÉæ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ F C¥ÀjavÀ£À §UÉÎ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀÄÝ ºÉý?

ºÀoÁvÁÛV CªÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁzÀªÀÅ. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ElÖ¼ÀÄ. ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀ¼ÀÄ. D MAzÀÄ PÀëtzÀ°è £À£ÀUÉ PÀAqÀzÀÄÝ CªÀ¼À £Á®UÉ ªÀiÁvÀæ. CªÀ¼À vÀÄnUÀ¼À£ÀÄß ºÁzÀÄ §AzÀ D £Á®UÉ ¦APï §tÚzÀÄÝ JAzÀµÉÖà £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ.

£Á£ÀÄ UÀgÀ §rzÀÄ JzÀݪÀ£À ºÁUÉ CªÀ¼À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹ D PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ NrzÉ.

£Á£ÀÄ ¨ÁågÀPïUÉ ªÀÄgÀ½zÁUÀ®Æ JzÉ qÀªÀqÀªÀ J£ÀÄßwÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ D £Á®UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ¼ÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ E£ÀÆß CxÀðªÁVÛ®è.

£À£Àß 23 ªÀµÀðUÀ¼À D §zÀÄQ£À°è £Á£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ CvÀåAvÀ «avÀæ ¸ÀAUÀw EzÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ FUÀ®Æ C¤ß¹zÉ.

ªÁ¥À¸ÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°è w£ÉÆßÃzÀPÉÌ K£ÁzÀÆæ ¹UÀÄvÁÛ CAvÀ ºÀÄqÀÄQzÉ.

Page 72: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

72

¸ÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CªÀ¼ÀÄ ºÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼Éà D £ÁlPÀzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzsÁj EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀƪÀiÁ°PÀ£À »rvÀPÉÌ ¹QÌzÀ ¨Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ. CªÀ¼ÀzÀÄ ¸ÀºÀd £Àl£É.

ªÀÄgÀÄ¢£À «gÁªÀÄzÀ ¢£À. £Á£ÀÄ AiÉÆÃa¸ÁÛ PÀĽvÉ. CªÀ½UÉ DUÀ PÉlÖ GzÉÝñÀ EgÀ°®è J¤ß¹vÀÄ.

£À£ÀUÉ FUÀ CªÀ¼À PÉÊ£À D C¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄÈzÀÄvÀézÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄwÛzÉ. CUÀ £Á£ÀÄ ¹Q̩üÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°èzÉÝ. FV®è. FUÀ £Á£ÀÄ DgÁªÀiÁV AiÉÆÃa¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà D zÀȱÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. CgÉ, MAzÀÄ M¼Éî CªÀPÁ±À PÀ¼ÀPÉÆAqÉ£Á CAvÀ ¨ÉøÀgÀªÁAiÀÄÄÛ.

CªÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ¨ÁV®Ä vÀ½î gÀÆ«ÄUÉ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ aî PÁt¹vÀÄÛ. CzÀÄ QÃl£Á±ÀPÀªÀAvÀÆ C®è. CzÀÄ CQÌAiÉÆÃ, UÉÆâüAiÉÆà CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà zsÁ£ÀåªÉÇà DVgÀzÉ E£ÉßãÁ¢ÃvÀÄ? £À£ÀßAxÀ ZÀ¥ÀàmÉ zÉúÀzÀ ªÀåQÛ, DºÁgÀ«gÉÆà gÀÆ«Ä£À°ègÉÆÃzÀÄ, eÉÆvÉUÉ MAzÀµÀÄÖ ¸ÁévÀAvÀæåªÀÇ ¹QÌgÉÆÃzÀÄ.... CgÉgÉ! £Á£ÀÄ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉÆÌArzÉÝ.

Erâ£À £Á£ÀÄ T£ÀߣÁVzÉÝ. SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ DºÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀ£Àß, CªÀgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ DºÁgÀ vÀgÉÆÃzÀ£Àß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÀĽvÉ. £Á£ÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÉæ CªÀ¼À eÉÆvÉ PÀÆvÀÄ ZÉ£ÁßV w£ÀߧºÀÄ¢vÀÄÛ....

£À£ÀߣÀÄß ¥Á°¹ ¥ÉÇö¹zÀ ±ÉÃPïì¦AiÀÄgïUÀ¼ÀÄ,mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiïUÀ¼ÀÄ, °Ã ¨ÁAiÀiïUÀ¼ÀÄ, qÀÆ ¥sÀÇUÀ¼ÀÄ, PÁªÉÇà ±ÀÆf£ïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¦æÃwAiÀÄ°è £Á®UÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ w½¹gÀ°®è. £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ, 1940gÀ zÀ±ÀPÀzÀ ºÁ°ªÀÅqï ¹£ÉªÀiÁUÀ¼À®Æè £Á®UÉAiÀÄ DåPÀë£ï£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrgÀ°®è. ªÀÄÄvÀÄÛ PÉÆqÉÆÃzÀÄ CAzÉæ PÉêÀ® vÀÄnUÀ¼À PÉ®¸À. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¸À® £ÉÆÃrzÉãÉ. CzÉà £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è PÀÆwvÀÄÛ.

ªÁ¸ÀÛªÀªÉà £À£ÉßzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ £Á£ÀÄ Nr©mÉÖ.

JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ M§â ªÀÄ»¼É vÀÄA¨Á C£ÀĨsÀ«AiÀÄAvÉ vÀ£Àß £Á®UÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ¨Á¬ÄAiÉƼÀUÉ vÀÆj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ GzÉæÃQvÀ£ÁUÀ°®è. §zÀ°UÉ D ¢£ÀzÀ PÀëtUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÁzÀªÀÅ. MAzÀÄ PÀëtzÀ°è £À£ÀUÉ D £Àn £Á®UɬÄAzÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀºÉÆgÀnzÀݼÀÄ JA§ CjªÁV... ¸ÀÛ§Þ£ÁzÉ.

D ªÀÄ»¼É £À£Àß §¢AiÀįÉèà ªÀÄ®VzÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ GzÉæÃQvÀ£ÁUÀ°®è. CªÀ¼À ªÉÄît £À£Àß D¸ÀQÛ PÀ¼ÉzÉúÉÆÃVvÀÄÛ. D ªÀÄ»¼Á SÉÊ¢ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛ £À£Àß PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ MzÉÝAiÀiÁzÀªÀÅ.

Page 73: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

73

JµÉÆÖà aäÃAiÀÄgÀÄ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÀwÛgÉÆêÁUÀ, ºÀ®ªÀgÀÄ ¸ÁAiÉÆà ºÀAvÀzÀ°èzÁÝUÀ, D ªÀÄƯÉAiÀÄ°ègÉÆà PÉƼÀPÀÄ gÀÆ«Ä£À°è DPÉ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ, wêÀæ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ zÀȱÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀݼÀÄ. CªÀ¼À D ¦APï £Á®UÉ £À£ÀVÃUÀ PÉA¥ÀÅ zsÀédªÁV PÁtÄwÛzÉ. PÀªÀÄÄ夸ïÖ ¸ÀéUÀðzÀ zsÀédªÀ®è, F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄît ¸ÀéUÀðzÀ zsÀéd. CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¸ÉÜAiÀiÁVzÀݼÀÄ, JµÀÄÖ ªÀÄÄPÀÛ¼ÁVzÀݼÀÄ, JµÀÄÖ C¯ËQPÀªÁV C²èîvÉAiÀÄ ¸ÉÆÃAPÀÆ E®èzÀAwzÀݼÀÄ, ºÉÃUÉ ¸ÀļÀÄî- ¸ÉÆÃ®Ä - zÀÄgÀAvÀzÀ dUÀwÛ£À §UÉÎ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀîzÉ EzÀݼÀÄ....

CªÀ¼À D QæAiÉÄ £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀºÀd dUÀvÀÛ£Éßà vÉÆÃj¹vÀÄÛ.

CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÆ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. CªÀ¼À ªÀÄÄRªÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ FUÀ ªÀÄgÉwzÉãÉ. DzÀgÉ PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ CªÀ¼À zÉúÀ, CªÀ¼À ªÀÄÄR J®èªÀÇ ¤ZÀѼÀªÁzÀAvÉ C¤ß¹ÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©ÃjzÀ D C¯ÉUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¤dªÁzÀ ‘¹ÛçÃvÀé’zÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖªÉ. CAzÀÄ £Á£ÀÄ CjAiÀÄzÉà ºÉÆÃzÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ FUÀ PÁè¹Pï JµÀÄÖ £ÀAiÀĪÁV CZÉÆÑwÛªÉ.... £Á£ÀÄ M§â£Éà EzÁÝUÀ CªÀ¼À ºÁqÀ£Éßà £Á£ÀÄ ºÁqÀÄvÉÛãÉ. d£ÀgÀ°è £ÀA©PÉ EqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýPÉÆnÖzÁ¼É.

ªÀÄÄAzÉ £À£ÀߣÀÄß nÃQ¸ÀĪÀ UÉÆö×UÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÀ, ºÁUÉ nÃQ¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ zÉéö¸À¯Éà E®è. CªÀgÀ®Æè MAzÀÄ ¸ÀéAwPÉ EzÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄ.

PÁåA¦£À PɼÀªÀĺÀrAiÀÄ ¸É¯Áègï£ÀÄß PÁAiÀÄ°PÉÌ ºÀZÀÑ° JAzÀÄ vÁ£ÀÄ D²¹zÀÝ£ÀÄß £À£Àß ±Á¯Á ²PÀëPÀ ¸ÀºÀ¥Áp ºÉüÀÄwÛzÀÝ. PÉÆ£ÉUÀÆ DvÀ¤UÉ D PÉ®¸À ©vÀÄÛ. §ºÀıÀB DvÀ£À ºÀ¼ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ D PÉÆoÀrAiÀÄ°è DzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà E£ÀÆß ªÀÄ£À¹ì£À°è UÀnÖAiÀiÁV PÀÆwzÉ.

£Á£ÀÄ CzÀȵÀÖªÀAvÀ. D WÀl£É PÉêÀ® JgÀqÉà ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À°è £ÀqÉzÀĺÉÆÃVzÀÝgÀÆ CªÉà JgÀqÀÄ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðAiÀiÁV ºÁgÉʹªÉ.

1960gÀ D ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è, ºÀ¹«¤AzÀ §¼À¯ÁÛ EzÀÆæ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ M§â ºÉAUÀ¹£À eÉÆvÉUÉ ºÉÃUÉ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ? AiÉÆÃa¹.

Page 74: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

74

¨Á婯ÉÆãï! ¨Á婯ÉÆãï!

£À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â §®¥ÀAyÃAiÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ. JvÀÛgÀzÀ zÉúÀ, vɼÀĪÁVzÁ£É. CªÀ£À vÀÄnUÀ¼ÀÄ £À£ÀßzÀQÌAvÀ zÀ¥Àà C£ÉÆßÃzÀÄ ©mÉæ xÉÃmï £À£Àß xÀgÁ£ÉÃ

PÁtÂÛzÀÝ. ªÀiÁvÉà PÀrªÉÄ. AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÊzÀgÀÆ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁqÉÆ̼À®è. PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆêÁUÀ CªÀ£À PÀtÄÚUÀ¼À°è zÀÆgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÉÆà £ÉÆÃl. ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀĪÁUÀ §AzÀ zÁjAiÀÄ£Éßà ¢nÖ¹ÛzÀÝ. PÁåA¦£À°è J®Ææ ¸ÉƼÉîUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ ªÀÄÄRPÉÌà MAzÀÄ ªÀÄÄRUÀªÀZÀ ªÀiÁqÉÆÌÃvÁgÉ. CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ §¯ÉAiÉƼÀUÉ £ÉÆÃrzÉæ DvÀ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆArgÉÆÃzÀ£Àß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ.

DvÀ ªÀÄÆRð JAzÀÄ J®Ææ PÀjÃwzÀÄæ. £À£ÀUÉÆÃ, DvÀ Erà dUÀwÛ¤AzÀ vÀ£ÀߣÉßà ¨ÉÃ¥Àðr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßzÉà PÀ£À¹£À dUÀwÛ£À°è §zÀÄQÛzÁ£É C¤ß¹vÀÄÛ. £Á£ÀÆ ºÁUÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÉÆ̽ÛzÉÝ. DUÀ°®è. DvÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀÆ DrÛgÀ°®è. £Á£Éà CªÀ£À ¥ÀPÀÌ ªÀÄ®VzÀß®è, £À£Àß ºÀvÁæ£ÀÆ ªÀiÁvÁrÛgÀ°®è. DvÀ ªÀÄUÀ먀 §zÀ°¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß MwÛPÉÆArzÉÝÃ£É C¤ß¹ÛgÀ°®è. CxÀªÁ £Á£Éà CªÀ£À£ÀÄß MwÛzÀÝgÀÆ UÉÆvÁÛVÛgÀ°®è. ‘¤£Àß PÁ®Ä ¸Àj¸ÉÆÌÃ’ CAvÀ DvÀ ºÉýzÉÝà E®è. ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä F ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É

Page 75: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

75

PÀĽvÀÄ PÀÄrÃwzÉݪÀÅ. DvÀ MAzÉÆAzÉà ZÀªÀÄZÉ ¸ÁgÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV »ÃjÛzÀÝ. £Á£ÀÄ ºÀ¼É ¢£À¥ÀwæPÉ »rzÀÄ CzÀ£Éßà NzÁÛ ‘w£ÀÄߪÀ’ ªÀÄeÁ ºÉaѹPÉƼÀî°PÉÌ AiÀÄwß¹zÉÝ.

EµÁÖVAiÀÄÆ DvÀ£Éà wÃgÁ ¤zsÁ£À ! £À£ÀUÀAvÀÆ C¸ÀÆAiÉÄAiÉÄà DVÛvÀÄÛ. »ÃgÉÆà ªÉÆzÀ®Ä DvÀ ºÀÄ°è£À ¸ÁjzÀÝ ZÀªÀÄZÉAiÀÄ£Éßà PÀÆ®APÀµÀªÁV £ÉÆÃrÛzÀÝ. DªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ ºÁPÉÆÌÃwzÀÝ. DªÉÄÃ¯É CzÉà ¤ÃgÀÄ ¸ÁgÀ£ÀÄß DvÀ vÀÄA§ ºÉÆvÀÄÛ dVÃwzÀÝ ! CªÀ£À ¨Á¬Ä D vÉêÁA±ÀªÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV »ÃjzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ ºÉÆmÉÖ ¸ÉÃjÛvÀÄÛ.

CPÀ¸Áävï WÀ£À DºÁgÀªÉãÁzÀÆæ ¹QÌzÉæ DvÀ CzÀ£ÀÄß ZÀªÀÄZɬÄAzÉèà aPÀÌ aPÀÌ ZÀÆgÀÄ ªÀiÁrÛzÀÝ. PÀqÀ¯É©ÃdzÀµÀÄÖ aPÀ̪ÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ªÀÄÆ¼É xÀgÀ UÀnÖ. ¸ÁgÀ£ÀÄß dVAiÉÆÃzÀPÀÆÌ, ªÀÄƼÉAiÀÄ£ÀÄß dVAiÉÆÃzÀPÀÆÌ ªÀåvÁå¸À EzÉ £ÉÆÃr...

MªÉÄä ªÀiÁvÀæ DvÀ ºÉýzÀÄÝ £À£ÀUÉ vÀÄA§ £É£À¦zÉ: ‘£À£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ ¤ÃgÁVgÉÆÃ... ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ... EµÀÖ. £À£ÀUÉ... Mt DºÁgÀ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ... EµÀÖ E®è.’

N ªÉÄÊ UÁqï! CªÀ£À ºÉÆmÉÖ ¨É£ÀߺÀÄjUÉ CAnPÉÆArzÉ. DzÀÆæ CªÀ¤UÉ ¤d DºÁgÀQÌAvÀ ¸ÁgÉà EµÀÖ !

DvÀ £ÀªÀÄä xÀgÀ JAzÀÆ ºÀ¹gÀ£ÀÄß £ÀÄAUÀ°®è CxÀªÁ DºÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ°®è. PÉ®¸À«®èzÀ ¢£À SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÁÛ NqÁÛ EzÉæ FvÀ C°è PÁ®£ÀÄß ZÁa PÀÆgÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À §½ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrèPÉÌ MAzÀÄ ZÀªÀÄðzÀ aî EvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß DvÀ vÉgÉzÀzÀÝ£Éßà £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°®è. CAzÉæ DvÀ vÀ£Àß PÁZÁªÀ£ÀÆß §zÀ°¹®è CAzÁAiÀÄÄÛ. EAxÀ ªÀÄÆRð£À ºÀvÀæ JAzÁzÀÆæ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ºÉÃUÉÆÃzÀAvÀÆ ¸ÁzsÀåªÉà EgÀ°®è.

FUÀ E°èUÉ §A¢zÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? CªÀ£À C¥ÀgÁzsÀªÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? MAzÀÄ ¢£À ZÉ£ÁßV ªÀÄ¼É §jÛvÀÄÛ. J®Ææ AiÀiÁªÀÅzÉÆà £ÀPÀëvÀæ¥ÀÅAdzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÁÛ EzÀÄæ. ¥ÀgÁjAiÀiÁUÉÆÃzÁzÉæ AiÀiÁªÀ ¢PÀÄÌ »rèÉÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀPÉÌ F ZÀZÉð £ÀqÉ¢vÀÄÛ. DUÀ DvÀ ¢rüÃgÀ£É UÉÆtVÛzÀÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ PÉý¸ÀÄÛ :

‘¨Á婯ÉÆäAiÀÄ£ï PÁ®zÀ°è RUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç vÀÄA¨Á ¨É¼É¢vÀÄÛ.’

£Á£ÀÄ CZÀÑj¬ÄAzÀ vÀvÀÛj¹zÉ. DzÉæ DvÀ ªÀÄvÉÛãÀÆ ºÉüÀ°®è.

DªÁV¤AzÀ £À£ÀUÉ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ°è ¸Á«£À PÀªÀZÀ PÁt¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. CªÀ£À Erà zÉúÀ¢AzÀ MAxÀgÀ ªÁ¸À£É ºÀgÀqÀÄvÉÛ. CªÀ£À ªÀÄÄR PÉA¦£À PÀqÀÄbÁAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ MAzÀÄ PÉƼÀPÀÄ gÁ²AiÀÄ xÀgÀ PÁt¹ÛzÉ. F »AzÉ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹jè®è. C°è AiÀiÁgÀÄ ±ÀÄaAiÀiÁVzÁÝgÉ ºÉý? £Á£ÉãÀÄ CªÀ¤VAvÀ ZÉÆPÀÌlªÁVzÁß?

Page 76: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

76

DvÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌ ªÀÄ®VÛzÀÝ CAvÀ ºÉýzÀß®è... CªÀ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ £À£ÀߪÀÅ wÃgÁ PÀÄë®èPÀªÁVzÀݪÀÅ. MAxÀgÀ £À£Àß gÀPÁëPÀªÀZÀzÀ xÀgÀ DvÀ EzÀÝ. nÃPÁ UÉÆö×UÀ¼À°è CªÀ£À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄåzÀªÀgÉà E®è. ‘ªÀiÁvÉà DqÀzÉ EzÀÄÝ©mÉæ CªÀ£À ªÉÆøÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ®é? EzÀÄ ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðzÀ ±ÀvÀÄæUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ‘ JA§ nÃPÉ EzÉÝà EjÛvÀÄÛ. DªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VAiÀÄÆ CªÀ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀzÀ £À£Àß ªÉÄÃ®Æ ¨ÉÊUÀļÀ.

CªÀ£À w£ÉÆßà ±ÉÊ°AiÀÄAvÀÆ £À£ÀUÉ ºÀÄZÉÑà »r¹vÀÄÛ. CªÀ£À ±À§ÝgÀ»vÀ C¹ÛvÀé £À£ÀUÉ CvÀåAvÀ WÉÆÃgÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀ gÁPÉn£À ºÁUÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÆ £À£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV vÉÆÃj¸ÉÆÌüÉÆîÃzÀPÉÌ nÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrÛzÉÝ : ‘DvÀ w£ÀߨÉÃPÁzÉæ vÀÄA§ ¤zsÁ£À ªÀiÁqÁÛ£É. MAzÀÄ Hl ªÀÄÄV¸ÉÆÃzÀPÉÌ CzsÀð ¢£À ¨ÉÃPÀÄ EªÀ¤UÉ. E°è K£ÉÆà ¸ÀªÀĸÉå EzÉ C£ÀÄìvÉÛ.’ DvÀ ¤Ãj£À DºÁgÀªÉà EµÀÖ CAvÀ vÉÆzÀ®ÄvÀÛ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £À£ÉÆß¼ÀUÉà ElÄÖPÉÆArzÉÝ.

‘ºÁUÁzÉæ DvÀ w£ÀߨÉÃPÁzÉæ K£ÀÄ AiÉÆÃa¸ÁÛ£É?’ §ºÀıÀB £À£ÀUÉ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ EµÉÖà PÉÆmÁæ CAxÀ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¨ÉÊwgÀ§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ ‘¤ÃªÀÅ PÉÆnÖzÀÝ£Éßà vÀÄA¨Á EzÉ C£ÉÆßà xÀgÀ £ÉÆÃr C£ÉÆßà ºÀªÀÄÆä EgÀ§ºÀÄzÀÄ!’

‘CxÀªÁ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¸Á颸ÉÆà jÃw EgÀ§ºÀÄzÀÄ. §ÆeÁéðUÀ¼À ¤ÃwAiÉÄà EzÀÄ. vÁ¤£ÀÆß ºÉÊPÁè¸ï gɸÉÆÖÃgÉAn£À°è wAw¢Ã¤ CAvÀ ¨sÁ«¹ÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀzÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À¨ÉÃPÀÄ ºÉý?’

¤ÃªÀÅ £ÀA§¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ FUÀ®Æ, D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ »ÃUÉ F §UÉAiÀÄ ‘D¼À «±ÉèõÀuÉ’ £ÀqɸÉÆà d£ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÁUÉ ªÀiÁqÉÆêÉæ®è «zÁåªÀAvÀgÉÃ.

ºÁUÀAvÀ CªÀ£À£ÀÄß nÃQ¸ÉÆÃgÉ®è PÉêÀ® vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ gÀQë¹PÉƼÁÛ EzÉæà «£Á CªÀ¤UÉ vÉÆAzÉæ PÉÆqÉÆà GzÉÝñÀ RArvÀ EgÀ°®è. ¸À¨sÉ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÉÆÃzÉà PÉ®¸À. DvÀ vÀ£Àß fqÀÄØ ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¸ÀÄvÀÛ £À£Àß PÀqÉ £ÉÆÃr MAzÀÄ QëÃt £ÀUÀÄ ©ÃjzÀAvÉ PÁt¹vÀÄ. CxÀªÁ DvÀ C¼ÁÛ EzÁ£Á? K£ÉÆÃ, DvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ MAzÀÄ vÀÄ¢ Q¹zÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ PÁt¸ÀÄÛ.

ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÉÆêÀĪÁgÀ. £ÁªÀÅ ºÁ¹UɬÄAzÀ ºÉÆgÀ©zÁÝUÀ ¨É¼ÀQ£ÀÆß ºÀj¢gÀ°®è. £ÁªÀÅ ¹ÃzÁ ¨É¼ÀV£À DºÁgÀPÁÌV ¸Á®ÄUÀnÖzɪÀÅ. (1958jAzÀ 1976gÀgÀªÀgÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÝ PÀÆqÀ¯Éà ¨Á¬Ä - ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄĪÀ §AqÀªÁ¼À±Á» C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ©mÉÖà ©nÖzÉݪÀÅ.) DzÀgÉ «gÉÆÃzsÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ JA§AvÉ DvÀ K¼À¯Éà E®è. ºÁ¹UÉAiÀÄ M¼ÀUÉà CªÀ£À ªÀÄÄR ºÀÄzÀÄVPÉÆArvÀÄÛ.

DvÀ §gÀzÉ £ÀªÀÄUÉ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ K£ÀÆ ¹UÀ®è. ºÀ¢£ÉAlÄ d£ÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ

Page 77: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

77

J®ègÀÆ EzÀÝgÉãÉà DºÁgÀ ¹UÉÆÃzÀÄ. ¨Át¹UÀ vÀ¯É Jt¸ÁÛ£É. MAzÀÄ vÀ¯É PÀrªÉÄ EzÀÆæ DvÀ K£ÀÆ PÉÆqÀ®è. CªÀ£À£ÀÄß J©â¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃzÀPÉÌ vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ £À£ÀUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀ.

‘¸ÀvÀÛ £Á¬Ä xÀgÀ £Àn¸À§ºÀÄzÀÄ CAvÀ FvÀ w¼ÉÆÌArzÁ£Á? CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J½!’

CzsÀð¤zÉæ, CzsÀð JZÀÑgÀzÀ°èzÀÝ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß C®ÄUÁr¹zÉ. CªÀ£À ±ÀjÃgÀ C®ÄUÁrvÉà «£Á DvÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ°®è. ¸Àj, CªÀ£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£Éßà J¼ÉzÉ. CªÀ£À zÉúÀPÉÌ £À£Àß PÉÊ vÀUÀÄ°zÁUÀ £À£ÀUÉ «avÀæ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ. £Á£ÀÄ QgÀÄazÉ.

‘¸Ágï, DvÀ UÀnÖAiÀiÁVzÁ£É!’

ªÀĺÁ£ï ºÀjPÁgÀ ªÀiÁªÉÇà gÉhÄqÁAUï ºÉý¯Éé, ‘¸ÁAiÉÆÃzÀÄ ¸ÀzÁ WÀn¸ÉÆà QæAiÉÄ’ CAvÀ? vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ UÀqÀ§r¸À°®è. ‘ºï’ JAzÀÄ ¥sÁè±ï ¯ÉÊmï vÀAzÀ. CªÀ£À zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ. ‘NPÉ. £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÉÆÃt. ºÉÆÃV wAr w£ÉÆßÃt.’ vÀAqÀzÀ M¨ÁâvÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ®VzÁ£É JAzÀÄ ¨Át¹UÀ¤UÉ ºÉýzÀ. DvÀ£ÀÆ CªÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ®VzÀ SÉÊ¢AiÀÄ ¥Á°£À ¸ÁgÀ£ÀÄß vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ £ÀA©PÀ¸ÀÛ SÉÊ¢UÀ½UÉ ºÀAazÀ.

CªÀj§âgÀ£ÀÄß ©lÄÖ £ÁªÀÅ ªÀiË£ÀªÁV ¸ÁgÀÄ PÀÄrAiÀÄvÉÆqÀVzɪÀÅ. £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁgÀÄ UÀAl®°è E½AiÀįÉà E®è. CzÀÄ CªÀ£À PÀl¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¸ÀzÁ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ©½ eÉÆ°è£À ºÁUÉ PÁuÁÛ EzÉ ...

vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄmÉÆÖêÁUÀ £Á£ÀÄ ¥sÁè±ï¯ÉÊmï »rzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄRªÀ£Éßà £ÉÆÃrzÉ. CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ°è FUÁUÀ¯Éà PÀAqÀ ¸Á«£À PÀªÀZÀ eÉÆvÉUÉà E£ÀÆß MAzÀA±À PÁt¹vÀÄ. CªÀ£À PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà gÁwæAiÀÄ°è GzÀÄÝzÀÝ ¨É¼É¢zÀݪÀÅ. vÀÄnUÀ¼ÀÄ CUÀ® vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀݪÀÅ. ºÉÆgÀUÀt zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÁ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ CªÀ£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢ªÉ... mÁað£À D ¨É¼ÀQ£À°è DvÀ J®è ¢PÀÄÌUÀ¼À®Æè PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛ QgÀÄZÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ ‘¨Á婯ÉÆãï! ¨Á婯ÉÆãï!’

CzÉà PÀët, £À£Àß°è ¥ÀgÁjAiÀiÁUÉÆà AiÉÆÃZÀ£É ºÀÄnÖvÀÄ. DvÀ ¸ÁAiÉÆà »A¢£À gÁwæ £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀ D £ÀUÀÄ«£À°è K¤vÀÄÛ? C¥ÀºÁ¸ÀåªÉ? zsÀ£ÀåªÁzÀªÉ? D ¥Àæ±Éß £À£ÀߣÀÄß FUÀ®Æ PÁqÀÄwÛzÉ. £Á£ÉAzÀÆ ªÀÄÄUÀÞ£ÁUÀ®Ä F ¥Àæ±Éß ©nÖ®è.

¸Á«UÉ F PÁåA¥ÀÅ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ £Á£ÀÄ ªÁA¥ÉÇêÁ «Ä°lj CPÁqɫĬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃvÁzÀ ¸ÉʤPÀ£À xÀgÀ vÀAiÀiÁgÁzÉ.

MAzÀÄ ¢£À ZÉ£ÁßV ªÀÄ¼É ºÉÆrÃwzÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÁgÀ£ÀÄß vÀUÉÆAqÀÄ

Page 78: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

78

ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À ±Éqï£ÉƼÀUÉ §AzÀÄ PÀÆvÉ. ¸ÁgÀÄ PÀÄrAiÉÆà ºÉÆwÛUÉ ªÀÄ¼É ¤®è§ºÀÄzÀÄ CAzÉÆÌAqÉ. DzÀgÉ D PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CzÉà vÁ£Éà SÉÊ¢AiÉƧ⠸ÀwÛzÀÝ. ¨ÁV°UÉ »r¸ÉÆâ®è JA§AvÉ PÁ®Ä PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ZÁaAiÉÄà ¸ÀwÛzÁÝ£É. £Á£ÀÄ ¸Ëd£Àå¥ÀǪÀðPÀªÁV CªÀ£À MAzÀÄ vÉÆüÀ£ÀÄß ¸Àj¹, ¸Àé®à eÁUÀ PÉÆrÛÃAiÀÄ JAzÀÄ PÉýzÉ. DªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆvÀÄ ©¹ ©¹ ¸ÁgÀ£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹zÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉà zɪÀézÀ eÉÆvÉUÀÆ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀµÀÄÖ £Á£ÀÄ ¨É¼É¢zÉÝ. CzÀgÀ®Æè 60 ¸ÉAn«ÄÃlgïUÀ¼ÀµÀÄÖ CUÀ®zÀ §AQ£À°è... gÁvÉÆæÃgÁwæ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ GzÀÄÝzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ zɪÀézÀ eÉÆvÉUÉ...

Nºï ¨Á婯ÉÆãï! ¨Á婯ÉÆãï! £À£Àß ¦æAiÀÄ ¨Á婯ÉÆãï!

***

£ÁªÀÅ §jà ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ®è£Éßà wAvÁ E¢é CAvÀ vÀ¥ÁàV w¼ÉÆÌèÉÃr. ºÀ¹gÁVgÉÆà fëUÀ¼À£ÀÆß wAw¢é. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÁqÉÆà ºÀ®ªÁgÀÄ aPÀÌ¥ÀÅlÖ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀ®è? PÀµÀÖ CAzÉæ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »rAiÉÆÃzÀÄ. E°UÀ¼ÀAvÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀåjVAvÀ vÀÄA¨Á ªÉÃUÀªÁV NrºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉà PÀ¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß »rAiÉÆÃzÀÆ PÀµÁÖ£ÉÃ. PÀ¥Éà vÉÆqÉ ªÀiÁA¸À ªÀiÁvÀæ vÀÄA¨Á gÀÄaPÀgÀ. ºÁUÉ PÀ¥ÉàUÀ¼ÀÄ ºÁgÀÄvÀÛ ºÁgÀÄvÀÛ vÉÆqÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀSÉÊ¢UÀ½UÉ ¨ÁAiÀÄ°è eÉÆ®Äè ¸ÀÄj¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà PÉ®¸À!

ºÀ°èUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁV®è. vÀÄA¨Á ¨ÉÃUÀ ºÁgÀ®è. ºÀ°èUÀ¼ÀÄ £Á®UÉ ºÉÆgÀUÉ ZÁa ºÉzÀj¸ÀÄvÀÛªÉ ¤d. DzÉæ CªÀPÉÌ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÉÆà ±ÀQÛ E®èªÉà E®è. DªÉÄÃ¯É C°è PÉƼÀUÀ¼ÀÄ §wÛºÉÆÃzÁUÀ PÁuÉÆà ¸ÀvÀÛ «ÄãÀÄUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä SÁzÀåªÉÃ.

¸Á»vÀåzÀ°è a¥Àà£ÀÄß MqÉzÀÄ w£ÉÆßà ªÀiÁ£ÀªÀ£Éà vÀÄA¨Á zsÉÊAiÀÄðªÀAvÀ C£ÉÆßà ªÀiÁvÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¸À® §gÀÄvÉÛ. CAxÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¸ÀÜgÀÄ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À°èzÀÝgÀÄ. £É®UÀ¥ÉàUÀ½UÉ aäà ¨sÁµÉAiÀÄ°è ZÀÄAZÀÄ CAvÁgÉ. F £É®UÀ¥ÉàUÀ¼ÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸ÉAn«ÄÃlj£ÀµÀÄÖ GzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ «µÀAiÀÄÄPÀÛ, w£ÀߨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¸Á»vÀå ºÉüÀÄvÉÛ. £É®UÀ¥ÉàUÀ¼À «µÀ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀgÀĽ£À UÀqÉØUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÁÛgÉ. F ªÉÊeÕÁ¤PÀ £ÀA©PÉUÀ¼É®è PÀrªÉÄ ¥ÀrvÀgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è aA¢AiÀiÁzÀªÀÅ!

£É®UÀ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ xÀgÀ w£ÀߧºÀÄzÀÄ: ¨ÉìĹ CxÀªÁ ºÀÄjzÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ F JgÀqÀÆ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¹ÃzÁ £É®UÀ¥ÉàUÀ¼À ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è vÀtÚ£ÉAiÀÄ C¥ÉmÉʸÀgï xÀgÀ EmÉÆÌÃvÁgÉ. AiÀiÁgÀÄ CªÀÅ «µÀAiÀÄÄPÀÛ CAzÀªÀgÀÄ? CªÀgÉ®è £ÀgÀPÀPÉÌ ºÉÆÃVè. CªÀvÀÄÛ EAxÀ £ÀÆgÁgÀÄ £É®UÀ¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß dVzÀªÀgÀÄ FUÀ®Æ DgÉÆÃUÀåªÁVzÁgÉ.

ºÁUÉ w£Àß®Ä ºÉzÀjzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ fêÀ ©lÄÖ JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀªÀÅ...

Page 79: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

79

dįÉÊ 29gÀAzÀÄ gÀhiË ªÉÆ®zÀ PÁ¯ÉÆAzÀ£ÀÄß ¨ÉìĹ wAzÀ. CªÀ£À CzÀȵÀÖPÉÌ £À£Àß ºÉÆmÉÖ Gj¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà VqÀÄUÀ D ªÉÆ®zÀ PÁ®£ÀÄß £É®PÉÌ J¸É¢vÀÄÛ. CzÀPÉÌ EgÀĪÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. gÀhiË ¹ÃzÁ EgÀĪÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ«zÀ. UÉzÀÝ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¹zÀ. DºÁ ! E£ÀÆß PÉƼÉw®è. ºÉýPÉý gÀhiË M§â qÁPÀÖgï. ‘K£ÁzÁæVè, EªÀvÀÄÛ ¨sÀÆj ¨sÉÆÃd£À ! ¨ÉAQPÀrØ AiÀiÁgÀ ºÀvÀæ EzÉ?’ M§â SÉÊ¢ ¨ÉAQ¥ÉÇlÖt PÉÆlÖ. CAzÀgÉ CzÀgÀ°è CªÀ¤UÀÆ ¥Á®Ä.

»ÃUÉ £É®UÀ¥Éà, E°, ºÀ°è, ¸ÀvÀÛ «ÄãÀÄ, «µÀPÁj Ct¨ÉUÀ¼ÀÄ - AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, CªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä wAvÁ EzÀÝzÀÄÝ M§â §Ä¢ÞfëAiÉÄÃ. PÀ¼ÀîjUÉ F zsÉÊAiÀÄð EgÀ®è. CªÀgÀÄ ¹zÀÞ DºÁgÀªÀ£ÀßµÉÖà PÀ¢ÃvÁgÉ.

CªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ Nr ©zÀÄÝ «±ÁæAw ¥ÀqÉ¢zÉÝ. PÀ¸À UÀÄr¹zÉ. ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÉÝ vÁ£É, E°è PÀ¸À C£ÉÆßÃzÉà E®è. MAzÀÄ ¹UÀgÉÃn£À PÉÆgÉ, MAzÀÄ zÁgÀzÀ ZÀÆgÀÄ, J®èªÀÇ vÀÄA¨Á ¨É¯É¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ. ¤ªÀÄä vÀÄn ¹Ã½ ªÉÄïÉüÀĪÀ ºÀPÀ̼ÉAiÀÄÆ DºÁgÀªÉÃ.

£Á£ÀÄ PÀ¸À UÀÄr¸ÁÛ EzÀÝAvÉ EwºÁ¸ÀPÁgÀ£ÁVzÀÝ D SÉÊ¢ ©¹ ©¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß MAzÀÄ qÀ§âzÀ°è vÀ£Àß ¨ÁågÀPïUÉ MAiÀÄÄåwÛzÀÝ. £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ¸À£Éß ªÀiÁrzÀ. £Á£ÀÄ CªÀ£À£Éßà »A¨Á°¹zÉ.’EzÀgÀ°è K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ?’

‘§ºÀıÀB MAzÀÄ ªÉÆmÉÖ. ¤£ÀUÉ »ÃUÉ ªÉÆmÉÖ ¹UÉÆÃzÁzÀÆæ ºÁåUÉ?’ £Á£ÀÄ PÉüÀzÉ.

‘ºÀ !ºÀ ! ªÉÆmÉÖ?’ DvÀ D ZÀÆgÀ£ÀÄß wgÀÄV¹zÀ. PÀ¥Éà !

‘PÀ¥Éà »rzÀÄPÉÆqÀÄ ºÁUÁzÉæ... EzÀÄ £É®UÀ¥Éà.UÉÆvÁÛVè®é?’ DvÀ «ªÀj¹zÀ. ‘£É®UÀ¥ÉàAiÀÄ°è «µÀ EgÉÆÃzÀÄ ¤d. DzÉæ CzÀÄ EgÉÆÃzÀÄ CzÀgÀ ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ UÀæAyUÀ¼À°è. DªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQzÉæ.. DºÁ! CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ DºÁgÀ!’

‘DªÉÄÃ¯É EzÀ£ÀÄß PÀÄ¢¹zÉæ ¸ÁPÀÄ, J®è «µÀªÀÇ ªÀiÁAiÀÄ. §ºÀıÀB EzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀ CA±À«gÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¢£ÉÊzÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è EyAiÉÆæAiÀiÁzÀ PÀÄgÀħ PÁ¦ü PÀÄ¢¹zÀÄÝ FUÀ CzÀÄ dUÀwÛ£À°è ºÀ©â®é?’

F ªÀÄ£ÀĵÀå EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÁvÀ. EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ²¯ÁAiÀÄÄUÀ, PÀ©âtzÀ AiÀÄÄUÀ CAvÀ ªÀiÁvÀæ ªÀVÃðPÀj¸À¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå »AzÉ PÉêÀ® ªÀÄgÀªÀ£Éßà §¼À¹ÛzÀÝ. D¢æAzÀ ªÀÄgÀAiÀÄÄUÀªÀ£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ FvÀ ºÉýÛzÀÝ. DzÀgÉ zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ½UÀÆ aãÁzÀ°è DUÀ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢Þ EwºÁ¸ÀPÀÆÌ ºÉÆA¢PÉAiÀiÁVgÀ°®è. ¸Àj, ¹ÃzÁ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÝ !

£É®UÀ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß w£Àß®Ä DvÀ £À£ÀߣÀÄß DºÁ餹zÀgÀÆ £Á£ÀÄ £ÀAiÀĪÁV wgÀ¸ÀÌj¹zÉ.

PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrÛzÉݪÀÅ. CgÉ ! MAzÀÄ qÉÊj ºÀ¸ÀÄ

Page 80: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

80

! £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¤AwvÀÄ. £À£ÀUÉ PÁt¹zÀÄÝ CzÀgÀ vÀÄA©zÀ PÉZÀÑ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. JµÀÄÖ vÀÄA©PÉÆArªÉ... ºÀ¹j£À D »£É߯ÉAiÀÄ°è ©½ PÉZÀÑ®Ä PÀAqÀÄ £À£Àß ¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆjvÀÄ.

‘ºÉÃ! vÀAiÀiÁgÁUÀÄ. ¯ÉÆÃl vÀUÉÆÃ’ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀvÀé±Á¸ÀÛçzÀ CzsÁå¥ÀPÀ¤UÉ ºÉýzÉ. E§âgÀÆ ¸À¢Ý®èzÉ ºÀ¸ÀÄ«£À MAzÉÆAzÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzɪÀÅ. MAzÀÄ vÉÆlÄÖ ºÁ®Ä ¹QÌzÀÆæ ¸ÁPÀÄ, £Á£ÀÄ DfêÀ¥ÀAiÀÄðAvÀ zÉêÀjUÉ xÁåAPïì ºÉýÛä CAzÉÆÌAqÉ.

DvÀ£ÉÆà ±ÁAWÁAiÀiï£À ¸ÉÃAmï eÁ£ïì «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è vÀvÀé±Á¸ÀÛç ²PÀëPÀ£ÁVzÀݪÀ. EzÀgÀ°è C£ÀĨsÀªÀ PÀrªÉÄ. ‘EAUÉèAqÀ£ÀÄß ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è zÁn, CªÉÄjPÀzÀ ºÀwÛgÀ §¤ß!’ C£ÉÆßà PÀªÀÄÄ夸ïÖ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀ ‘»ÃgÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß zÁn ¸ÀÄAzÀgÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ£ÀÄß »rÃj, PÀªÀÄÄ夸ÀªÀiï ¨ÉÃUÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹’ JAzÀÄ §zÀ°¹©nÖzÀÝ !

CAzÀªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà £ÀªÀÄä PÁåA¦UÉ §A¢zÀÝ.

¸Àé®à ºÉÆwÛ£À¯Éèà £Á£ÀÄ ºÀ¸ÀÄ«£À ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ. ºÀoÁvÁÛV CzÀÄ £À£Àß PÀtÄÚUÀ¼À£Éßà £ÉÆÃr©nÖvÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è PÁuÁÛ EzÀÝzÀÄÝ PÉêÀ® zÀÄgÁ±É.

CzÀÄ ¹ÃzÁ »AzÉ wgÀÄV ºÀÄ®Äè§AiÀÄ°£À°è NqÀvÉÆqÀVvÀÄ. £À£Àß ªÀiË£ÀªÉ®è ªÀÄÄj¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕ CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zɪÀÅ. wÃgÁ zÀÆgÀ Nr ªÉÄÃ¯É CzÀÄ «±ÁæAwUÉ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä£Éßà £ÉÆÃrvÀÄ. CzÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼À°è ¥ÀAxÁºÁé£À EzÉAiÉÆà J¤ß¹vÀÄ.

£ÁªÀÅ NqÀĪÀ ±ÀQÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. D ºÀ¸ÀÄ«£À PÉZÀÑ®£Éßà £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvɪÀÅ. £ÀªÀÄä ¨ÉøÀgÀ PÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛ £ÀUÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. E§âgÀÆ ªÀÄ£À¸ÁgÉ £ÀPÉ̪ÀÅ. £ÀUÀÄvÀÛ £ÀUÀÄvÀÛ, £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼ÁrzɪÀÅ. £ÀUÀÄ PÀæªÉÄÃt C¼ÀÄ«UÉ §zÀ¯ÁAiÀÄÄÛ.

£ÀªÀÄä zÀ¤ ¤AwvÀÄ. £À£Àß PÉ£ÉßAiÀÄ°è PÀtÂÚÃgÀÄ eÁgÀÄwÛzÉ. £ÀUÀÄ«£ÀAvÉ C¼ÀĪÀ£ÀÆß vÀqÉAiÀįÁUÀ®è. £À£Àß PÀtÂÚÃgÀ£ÀÆß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà EgÀ°®è CªÉ®è ºÀ¹gÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ EAVzÀªÀÅ.

aãÁzÀ £É®zÀ°è ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ EAxÀ ¤ÃjzÉ.

CªÀwÛ¤AzÀ £À£ÀUÉ M¼Éî ¸ÀÛ£ÀUÀ½gÉÆà ªÀÄ»¼É PÀAqÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä ¯ÉÊAVPÀ vÀ鵃 ºÀÄlÖ®è. PÀaÑ »Ãj ºÁ®Ä PÀÄrAiÉÆà ºÀ¹ªÀÅ ºÀÄlÄÖvÉÛ. EªÀwÛUÀÆ ºÁUÉÃ.

Page 81: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

81

ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀ wAzÀªÀ£À PÀxÉ

DUÀ¸ïÖ 30 M§â SÉÊ¢ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÁ£É. 31gÀAzÀÄ CªÀ£À zÉúÀªÀÅ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ

ºÉÆ®zÀ°è PÀArzÉ.

DvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀ°PÉÌ AiÀÄwß¹zÀAvÉ PÁt°®è. DvÀ£À zÉúÀ MqÉzÀĺÉÆÃV ¸ÀwÛzÁÝ£É. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ DvÀ ¸ÀwÛzÀÄÝ ºÉÃUÉ JAzÀÄ CxÀðªÁUÀ®è.

DUÀ¸ïÖ£À°è ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛ. PÉ®¸À ªÀiÁqÁÛ£Éà DvÀ MAzÀÄ eÉÆüÀzÀ vÉ£É QvÀÄÛ wAzÀ. DªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨É¼ÉzÀ vÉ£É. DªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ. »ÃUÉà E¥ÀàvÀÄÛ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ.

DvÀ£À zÉúÀ PÁåA¦UÉ §AzÁUÀ CªÀ£À CAV, ¥ÁåAlÄUÀ¼ÀÄ aA¢aA¢AiÀiÁVzÀݪÀÅ. ºÉÆmÉÖ ©jzÀĺÉÆÃVgÉÆà £É®UÀ¥ÉàAiÀÄ ºÁUÉ PÁtÂÛzÀÝ. ºÉÆmÉÖ JµÀÄÖ ©j¢vÀÄÛ CAzÉæ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀ UÁrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è CªÀ£ÉƧâ£Éà vÀÄA©ºÉÆÃVzÀÝ.

vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ¥ÀæPÀn¹zÀ :’CªÀ£À£ÀÄß PÀtzÀ°è ElÄÖ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÉÆÃzÀ? RArvÀ

Page 82: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

82

E®è. EzÉà UÁrð CªÀ£À£ÀÄß £Á¼É ¹ÃzÁ ¸Àä±Á£ÀPÉÌ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ.’

¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ D UÁr ºÉÆqÉzÀ SÉÊ¢AiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹zÉ. ‘JµÀÄÖ PÉƼÉwvÀÄÛ zÉúÀ CAzÉæ £É£É¹PÉÆAqÉæ ªÁAw §gÀÄvÉÛ. ºÀ¹ ªÉÄPÉÌeÉÆüÁ£À ¤Ã£ÀÄ ºÁUÉà wAzÉæ CzÀÄ M¼ÀUÉà ºÀĽAiÀÄÄvÉÛ. CzÀÄ ºÁUÉà G§ÄâvÉÛ. F ¸ÀgÀ¼À ¸ÀvÀåªÀÇ CªÀ¤UÉ UÉÆwÛgÀ°®è. ªÀÄvÉÛ FvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ N¢zÁ£ÀAvÉ... AiÀiÁgÀÄ ºÉüÁÛgÉ? £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E¥ÀàvÀÄÛ zÀAlÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀªÀÅ. ªÀĺÁgÁAiÀÄ MAzÀÆ PÁ¼ÀÄ ©qÀzÉ wA¢zÁ£É....’

‘CªÀ¤UÉ ¥ÀgÁj DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAwjè®è. DvÀ ºÁUÉà wAvÁ wAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀ°PÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ CªÀ£À ºÉÆmÉÖ G§â°PÉÌ ±ÀÄgÀÄ DVvÀÄÛ. §ºÀıÀB ¸ÁAiÉÆêÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÀgÀPÀAiÀiÁvÀ£É DVgÉâÃPÀÄ. AiÀiÁPÉ UÉÆvÀÛ? DvÀ C°è ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼ÁrzÀ ºÉÆqÉvÀPÉÌ eÉÆüÀzÀ VqÀUÀ¼É®è ºÁ¼ÁVªÉ.’

D PÀÄë®èPÀ gÉÊvÀ¤UÉ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ºÀ¹Ã ºÀ¹Ã vÀÄA¨Á w£ÀߨÁgÀzÀÄ C£ÉÆßà ¸ÀvÀå UÉÆwÛzÉ. DzÉæ ¥ÀŸÀÛPÀ N¢zÀÝ D SÉÊ¢UÉ EzÀÄ UÉÆwÛjè®è. CªÀ£ÀÆ £À£Àß xÀgÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀ£ÁVzÀݪÀ.

ºÁUÁzÉæ DvÀ PÁåA¦UÉ §A¢zÁÝzÀgÀÆ AiÀiÁPÉ? GºÀÄ. DvÀ ¨Á¬Ä ©rÛgÀ°®è. ‘ºÉüÀ®è! ºÁUÉ ºÉýzÉæ £Á£ÀÄ ¥ÀæwPÁæAwPÁj ºÉýPÉ PÉÆlÖAvÁUÀÄvÉÛ’ CAwzÀÝ.

AiÀiÁªÁUÀ®Æ DvÀ MAzÀÄ ºÀjzÀĺÉÆÃVzÀÝ rPÀë£Àj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §jÛzÀÝ. £À£ÀUÀÆ NzÀĪÀ ZÀl EzÀÝzÀÄÝ UÉÆwÛ¢æAzÀ DvÀ vÀ£ÀߣÀÄß C£ÀĸÀj¸À°PÉÌ ºÉýÛzÀÝ. ‘¨ÉÃgÉ K£ÀÆ NzÀ¨ÉÃqÀ ! NzÀ§ºÀÄzÁzÀÄÝ PÉêÀ® rPÀë£Àj. CzÉà CvÀåAvÀ ¸ÀÄgÀQëvÀ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå EzÉ CAvÀ AiÀiÁgÀÆ zÀÆgÀPÁÌUÀ®è. EµÀÖ¯ÉÝ ¤£ÀUÉ NzÉÆÃzÀPÉÌ ¹UÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÇ CµÀÖPÀ̵ÉÖ. rPÀë£ÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ J°èAzÀ ¨ÉÃPÁzÀÆæ NzÀ°PÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀÆæ ¤°è¸À§ºÀÄzÀÄ!’

JAxÀ M¼Éî ¥ÁoÀ! rPÀë£ÀjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀxÉ E®è. NzÀÄUÀ J®Æè PÀµÀÖ ¥ÀqÀ¨ÉÃQ®è. NzÀzÉà PɼÀVqÀPÁÌUÀ®è C£ÉÆßà ªÁAbÉAiÀÄ£ÀÆß ºÀÄnÖ¸À®è. DvÀ AiÀiÁªÁUÀÆè CzÀ£Éßà ªÀiË£ÀªÁV N¢ÛzÀÝ.

D rPÀë£ÀjAiÀÄ°è ªÉÄPÉÌeÉÆüÀªÀ£ÀÄß ¨ÉìĸÀzÉ vÀÄA¨Á w£ÀßPÁÌUÀ®è C£ÉÆßà «ªÀgÀ ªÀiÁvÀæ EgÀ°®è. vÁ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀvÉÛ CAvÀ CªÀ¤UÉ §ºÀıÀB CZÀÑjAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

D gÁwæ £À£ÀUÉ PÀ£À¸ÀÄ. CªÀ£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛªÉ. »£É߯ÉAiÀÄ°è PÁuÁÛ EgÉÆÃzÀÄ D eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®ªÉ?

DzÉæ ¸ÀÆ fAiÀiÁªÉÇøÀÆUÉ ºÁUÉ PÀzÀÄÝ w£ÉÆßà CªÀPÁ±À ¹UÀ°®è. PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆêÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹QÌzÀ eÉÆüÀzÀ zÀAl£Éßà wAwzÀݪÀ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ

Page 83: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

83

¹QÌ©zÀÝ. DzÉæ w£ÉÆßÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸À°®è. ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ dVzÀ. CªÀ£À ¨Á¬ÄAiÀÄ §¢UÀ¼À°è eÉÆ®Äè ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.

vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©Ã¹zÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ. DzÀÆæ w£ÉÆßÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸À°®è. £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÀÝ. PÉʬÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÄjÃwzÉ. ¸ÀÆ ¤°è¸À°®è. dVzÉà dVzÀ. DvÀ¤UÉ £ÉÆêÉà DzÀAw®è. Erà vÉ£É wAzÀªÉÄÃ¯É zÀAl£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £Á°UɬÄAzÀ¯Éà MgɹPÉÆAqÀ. CªÀ£À UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÄjÃvÀ¯Éà EzÉ.

PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À£ÀÄß ¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sï ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

SÉÊ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀ¯ÉPɼÀUÀÄ ªÀiÁr PÀA§PÉÌ ©VAiÀiÁV PÀnÖ 75 rVæ PÉÆãÀzÀ°è £Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃvÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ - EzÀÄ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sïUÉ MAzÀÄ aPÀÌ GzÁºÀgÀuÉ CµÉÖ. CxÀªÁ ªÉÄîAVAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖºÁQ ¸ÉƼÉî PÀrAiÉÆÃzÀPÉÌ ©qÀĪÀÅzÀÄ. CgÉ EzÉAxÀ ®WÀIJPÉë JAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄÄjAiÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÉƼÉîUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ JAzÀgÉ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸ÉƼÉîUÀ¼À ZÉAqÀÄUÀ¼Éà zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrÛzÀݪÀÅ.

¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ PÀZÉÆÑÃPÉ ©qÉÆÃzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁj. PÉÆëÄAUïmÁAUï SÉÊ¢AiÉƧâ£À£ÀÄß »ÃUÉà ©mÁÖUÀ DvÀ ¸ÉƼÉîPÀrvÀ¢AzÀ¯Éà ¸ÀvÀÛ.

ºÁUÉ ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸ÉÆêÁUÀ C¯ÁèqÀ¨ÁgÀzÀÄ.EgÉÆà ¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ ºÁj ºÉƸÀ, ºÀ¹zÀ ¸ÉƼÉîUÀ½UÉ eÁUÀ ªÀiÁrPÉÆlÖ ºÁUÁUÀÄvÉÛ.

EzÀPÉÌ ¹Ö¯ï ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀæ¦ü CAvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. ©ÃmïgÀÆmï QwÛzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ CªÀvÀÄÛ PÉÆlÖ ²PÉë DåPÀë£ï ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀæ¦ü. E£ÀÆß MAzÀÄ DåPÀë£ï ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀæ¦ü »ÃUÉ: SÉÊ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ CªÀ£À£ÀÄß J¯Áè SÉÊ¢UÀ¼ÀÆ zÀgÀzÀgÀ J¼ÉAiÉÆÃzÀÄ. ‘¸ÀvÀÛ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉAiÉÆÃzÀÄ’ EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ.

£À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sï DzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ wÃgÁ UËgÀªÀ. CvÀ£Éà G½zÉ®è dUÀwÛ£À ¥ÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sï ªÀiÁrÛzÁ£Á C£ÉÆßà ¨sÁªÀ ªÀÄÆqÀÄwÛvÀÄÛ.

Page 84: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

84

£Á£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ D ¢£À

¸É¥ÉÖA§gï 1 fêÀ£ÀªÉAzÀgÉãÉà §qÀvÀ£À. EzÀjAzÀ aAvÀ£ÁzÁjzÀæ÷åzÀ PÁ¬Ä¯É ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. CzÉà PÀ¼Á»Ã£À PÉ®¸ÀUÀ½AzÀ d£ÀgÀ ¸ÀÆáwð PÀÄUÀÄÎwÛzÉ.

£À£Àß F ¢£ÀZÀjAiÀÄ n¥ÀàtÂAiÀÄ PɼÀUÉ UÉgÉ ºÁQzÁvÀ £Á£À®è. 1970gÀ°è F ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆAqÀ vÀ¤SÁ¢üPÁj ºÁQzÀÄÝ. §ºÀıÀB

E°è£À fêÀ£À RĶ¬ÄAzÀ PÀÆrzÉ JAzÀÄ DvÀ ¨sÁ«¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.

ºÁUÉAiÉÄà EzÉà ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è ªÀUÀð¸ÀAWÀµÀðªÀ£ÀÄß ¥Àæw¢£ÀªÀÇ §AiÀÄ°UɼÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ §gÉ¢zÉÝ. »ÃUÉ §gÉ¢zÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ FUÀ®Æ ¨sÀAiÀÄ«zÉ.

ªÉÆ£Éß »ÃUÁAiÀÄÄÛ. §Ä¢ÞfëAiÉƧâ E°AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉìĸÁÛ EzÁÝUÀ ¹QÌ©zÀÝ. CªÀ£À D ªÀĹ»rzÀ ªÀÄqÀPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀ. PÀÆqÀ¯Éà ¸À¨sÉUÉ PÀgÉ. E° ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛ G¥À£Áå¸À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ.

Page 85: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

85

‘§ºÀıÀB ¤ªÀÄUÁåjUÀÆ EªÉ®è CxÀðªÁUÀ®è. F PÀëtzÀ°è CzsÀåPÀë ªÀiÁªÉÇà ¸ÀºÀ E°ªÀiÁA¸À wAvÁ E®è. £ÀªÀÄä ºÁUÉà CªÀ£ÀÆ PÀµÀÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ÛzÁ£É. DzÀgÉ FvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ! J®Ææ EªÀ£À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV nÃPÉ ªÀiÁr !!’

E° ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ ©vÀÄÛ. ªÀÄqÀPÉ ªÀÄÄlÄÖUÉÆïÁ¬ÄvÀÄ. J®ègÀ £ÀqÀÄªÉ F §Ä¢Þfë PÀĽwzÀÝ. vÀ¯É vÀVιzÀ zÉúÀ. CªÀ£À PÀtÂÚ£À°è ¤ÃgÀºÀ¤UÀ¼ÀÄ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. CªÀ¤UÉ E° ªÀiÁA¸À w£ÀßPÁÌUÀ°®è JA§ ¨ÉøÀgÀªÉÇÃ, CzsÀåPÀë ªÀiÁªÉÇãÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¨ÉøÀgÀªÉÇà w½AiÀÄ°®è.

31 DUÀ¸ïÖ. ¥sÁAUï LºÀĪÁ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ JAzÀÄ §gÉ¢zÉÝãÉ. DzÀgÉ ¤dªÁUÀÆå ºÁUÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÉÆÃzÀPÉÌ AiÀÄwß¹zÀªÀ £Á£ÉÃ! F »AzÉ £Á£ÀÄ MªÉÄä NrºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹ ªÁ¥Á¸ÁVzÉÝ. DzÀgÉ £À£Àß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ NrzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀéAiÀÄAnÃPÉAiÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀAvÀÆ ªÉÆzÀ¯Éà F ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÆÝ EzÉ.

E°è £ÀªÀÄUÉ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CAxÁ ¸ÀÄ®¨sÀªÉãÀÆ C®è. £ÀªÀÄä vÀAqÀPÉÌ £ÁAiÀÄPÀ£ÀAvÀÆ EgÁÛ£É CAvÀ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÀÛ®è... £ÁªÉ®ègÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀvÉÛÃzÁj £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ºÁUÉAiÉÄà J®ègÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¨ÁZÀÄwÛzÉݪÀÅ... PÀÆzÀ°£À°è ºÉãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁZÀĪÀ ºÁUÉ CAzÉÆ̽î. PÉlÖ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÉƼÉzÉéqÀ¨ÉÃPÀÄ vÁ£É?

¸ÀjAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ PɼÀUÉ vÀÄA¨Á d£À ¸ÁAiÀiÁÛ EzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÁAiÉÄÛãÉÆà E®èªÉÇà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà £À£ÀUÉ ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À J®ègÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß PÁAUï£À¯Éèà PÀÆwzÉÝ. AiÀiÁjUÀÆ EzÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°®è. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ £À£ÀUÉà UÀ°©°. E¯Éèà ºÉÆgÀ¼ÁqÀ¨ÉÃPÁ CxÀªÁ ªÀÄÄRåvÀAqÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁ?

JzÀÄÝ ¸ÀÄvÀÛ®Æ £ÉÆÃrzÉ. J¯Éè®Æè SÉÊ¢UÀ¼À aA¢ ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ. D ¥ÀæRgÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ°è J®èªÀÇ wÃgÁ ©üÃPÀgÀªÁV PÀAqÀªÀÅ. F ¨ÁågÀPïUÀ¼ÀÄ £ÀgÀPÀ«zÀÝ ºÁUÉ C¤ß¹vÀÄ. £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV JzÉÝ. £À£Àß vÀ¯É¢A¨ÁV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÁåAlÄUÀ¼À£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆgÀ£ÀqÉzÉ.

¹ÃzÁ ªÀÄÄRåzÁégÀ zÁnzÉ. ºÁUÉà PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ UÀrUÀ¼À£ÀÆß zÁnzÉ. JzÉUÉ ¥ÁåAlÄUÀ¼À£ÀÄß MwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÀqÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÉ.

EzÉà ¸ÁévÀAvÀæå. £Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ! ¸ÀévÀAvÀæ !!

AiÀiÁgÀÆ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉAiÀÄ°®è. C°è M§â ¨sÀzÀævÁ ¹§âA¢ §AzÀÆPÀÄ »rzÀÄ ¤AwzÀÝ ¤d. DzÀgÉ »ÃUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV AiÀiÁgÁzÀÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÁÛgÁ?

Page 86: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

86

MAzÀÄ eÉÆvÉ ¥ÁåAlÄUÀ¼À£ÀÄß JzÉUÉ CªÀÅaPÉÆAqÀ F ªÀåQÛ vÀ¦à¹PÉƼÀî°PÉÌ RArvÀ ºÀÄZÀÑ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ!

£À£Àß ¥ÀgÁj ¥ÀǪÀðAiÉÆÃfvÀªÁVgÀ°®è. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÁévÀAvÀæåPÉÌ vÀÆj©qÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÉÝ. JµÀÄÖ ¸ÀgÀ¼À... AiÀiÁjUÀÆ EµÀÄÖ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV vÀ¦à¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CAvÀ UÉÆwÛjè®è.

£Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ C°è£À ¸ÀܽÃPÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è £ÀqÉzÉ. £À£Àß ¸ÀévÀAvÀæ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀdªÁUÉà DºÁgÀªÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. C°è PÀ®èAUÀr ºÀtÂÚ£À ºÉÆ®ªÉÇAzÀÄ PÁtÄwÛzÉ. CzÀgÀ §¢AiÀÄ°è PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄÄvÀÛ CfÓAiÉƧâ¼ÀÄ aPÀÌ UÀÄr¸À°£À ¥ÀPÀÌ PÀÆwzÁݼÉ. §ÆlÄUÀ¼À vÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉƯÉAiÀÄÄwÛzÁݼÉ. £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr CªÀ½UÉ CZÀÑjAiÀiÁUÀ°®è. ¤d ºÉüÀ¨ÉÃPÀAzÉæ CªÀ¼ÀÄ £À£Àß ¥ÁåAlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀPÀÄÌ©lÖ¼ÀÄ. C°è£À ªÁ¹UÀ¼ÀAvÀÆ FUÀ SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ¹ÜwUÉ §AzÀÄ©nÖzÀÝgÀÄ.

‘ªÀÄUÁ, K£ÀÄ ªÀiÁrÛ¢ÃAiÀÄ?’ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä vÉgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà CfÓ PÉýzÀ¼ÀÄ. ‘¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è K¤zÉ vÉÆÃgÀÄì..’

£Á£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛ ¥ÁåAl£ÀÄß vÉÆÃj¹zÉ. CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÉ. CªÀ¼ÀÄ £ÁªÉ®è SÉÊ¢UÀ½VAvÀ wÃgÁ §qÀªÀ¼ÀAvÉ PÁt¹zÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ PÁ¬Ä PÀ®èAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ C°è w£ÀÄߪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ EgÀ°®è. CfÓ £À£Àß ¥ÁåAlÄUÀ¼À£Éßà wgÀÄV¹ - ªÀÄÄgÀÄV¹ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ CªÀ¼À ¥Àæ±Éß vÀÆj§AvÀÄ:’F ¥ÁåAl£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAw¢ÃAiÀÄ?’

CªÀ¼À ºÀvÀæ K¤zÉ JAzÀÄ PÉýzÉ. CªÀ¼À vÀÄnUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£Éßà vÉÆÃj¹zÀªÀÅ.

‘PÀ®èAUÀr ºÀtÄÚ.’

CªÀÅ E£ÀÆß ºÀuÁÚV®è JAzÉ.

‘EAxÀ zÉÆqÀØ ºÉÆ®zÀ°è!?’ DPÉ £ÀPÀ̼ÀÄ. ‘CªÀÅ ºÀuÁÚV®è CAzÉÆÌAr¢ÃAiÀÄ? £Á£Éà Dj¹PÉÆrÛä. ¤£Àß ºÉÆmÉÖ ©jzÀĺÉÆÃUÉÆêÀµÀÄÖ ºÀtÄÚ Dj¹Ûä.’

CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©r ©r ©½UÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÀrªÉ. SÁ° DPÁ±ÀzÀ°è PÁuÉÆà ªÉÆÃqÀUÀ¼À ºÁUÉ. CªÀ¼À ¤Ã° CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉÃ¥ÉUÀ¼ÀÄ. D vÉÃ¥ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ vÉÃ¥ÉUÀ¼ÀÄ. CªÀ¼ÉãÁzÀÆæ £À£Àß ©½ ¥ÁåAl£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÉæ CªÀ¼À ZÀºÀgÉ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÉÛ J¤ß¹vÀÄ. DzÀÆæ CªÀ¼À°è GvÁìºÀ. ‘¤£Àß ºÉÆlÖ ©jzÀĺÉÆÃUÉÆêÀµÀÄÖ ºÀtÄÚ’ CAvÁ¼É. CzÀÄ C¥Ààl ¦æÃwAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀ. ºÁUÀAzÉæ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVgÉÆà ºÀtÚ£Éßà £À£ÀUÉ Dj¹PÉÆrÛä CAvÀ CxÀð.

CªÀ¼À ªÀiÁw¤AzÀ £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¨sÁªÀÅPÀ£ÁzÉ CAzÉæ £À£Àß PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀªÀÅ.

Page 87: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

87

¸Àj, PÀ®èAUÀr ºÀuÁÚzÉæ, CzÉà EgÀ° ¥ÀgÀªÁ¬Ä®è. ZÀ½UÁ®zÀ°è GqÉÆà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£Àß ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ §zÀ°AiÀiÁV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁUÉà EzÉ.

£Á£ÉãÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ZÀ½UÁ®zÀ°è fêÀAvÀ EzÉÝà EjÛä C£ÉÆßà SÁwæAiÀiÁzÀÆæ E®è ©r.

£À£ÀUÉ Dj¸À°PÉÌ §gÀ®è, £Á£ÀÄ w£ÀߧºÀÄzÀÄ CµÉÖ JAzÉ.

DPÉ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ªÀÄvÉÛ £ÀPÀ̼ÀÄ. ‘¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÁ«ÄðPÀ PÁåA¦£À°è¢ÃAiÀÄ?’

§ºÀıÀB PÀªÀ£À §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà CAzÉÆÌAqÉ. ºÁUÉ ¨Á¬Ä©lÄÖ ºÉ½zÉæ CfÓUÉ £À£Àß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ §UÉÎà ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ C¤ß¹ ¸ÀĪÀÄä£É vÀ¯É Dr¹zÉ. K£ÉÆà ¸ÀªÀĸÉå EvÀÄÛ JAzÉ.

‘ªÀÄUÁ, ¤£Àß vÀ¯ÉAiÉÄà ¤£ÀߣÀÄß F PÁåA¦£À M¼ÀPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ’ JAzÀ¼ÀÄ.

JµÀÄÖ ¤d!

CfÓ £À£ÀUÁV JµÉÆÖà §°vÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß Dj¹zÀ¼ÀÄ. ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄzÀÄVzÀ CªÀ¼ÀÄ JzÁÝUÀ ªÉÄÊAiÀįÉè®è ¨ÉªÀgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ‘xÀvï..’ ¨ÉªÀgÉÆgɹPÉƼÀî®Ä CfÓ vÀ£Àß CAVAiÀÄ£Éßà ªÉÄïÉwÛzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À MtVzÀ ¸ÀÛ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹zÀªÀÅ.

£Á£ÀÄ QgÀÄazÉ ‘¸ÁPÀÄ! vÀÄA¨Á w£ÀßPÁÌUÀ®è. ¨Á. «±ÁæAw vÀUÉÆÃ.’

‘¤AUÉ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉãÀÆ E®é¯Áè CAvÀ £ÁaPÉ DVÛzÉ. §jà PÀ®èAUÀr. ©qÀÄ. ¤£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ vÀÄA©¸ÉÆÌÃ.’

DºÁ! JµÀÄÖ PÀ®èAUÀr ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ... CªÉ®èªÀ£ÀÆß MAzÀÄ UÉÆÃtÂaîzÀ°è vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¥ÉÇzÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃzÉ. ºÁUÉà E£ÀßµÀÄÖ ¸À® ºÉÆÃV§AzÀÄ J®è ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÆß ¥ÉÃj¹zÉ. CfÓ £À£Àß CAVAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä J¼ÉzÀÄ ‘w£ÀÄß ªÀÄUÁ... ¤Ã£ÀÄ E¯Éèà wAvÁ EgÀÄ. DgÁªÀiÁV w£ÀÄß. £Á£ÀÄ ºÉÆÃVÛä’ JAzÀ¼ÀÄ.

£Á£ÀÄ ªÀÄeÁ C£ÀĨsÀ«¸ÁÛ PÀÆvÀÄ w£Àß°PÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ.

¸Àé®à w£ÉÆßÃzÀÄ, ªÀÄvÉÛ «gÁªÀÄ. ªÀÄvÉÛ w£ÉÆßÃzÀÄ.«gÁªÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä PÀÆvÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄ®V. CxÀªÁ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà GZÉÑ ºÉÆAiÀÄÄÝ. ªÀÄzsÁåºÀߢAzÀ ¸ÀAeɪÀgÉUÀÆ £Á£ÀÄ PÀ®èAUÀr ºÀtÚ£Éßà wAvÁ EzÉÝ. £À£Àß ºÉÆmÉÖ MqÉzÀĺÉÆÃzÀÆæ ¥ÀgÀªÁV®è. MAzÀÆ ºÀtÚ£ÀÄß w£ÀßzÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ C¤ß¹vÀÄÛ.

CfÓ ºÉýzÀÄÝ ¤d. F PÀ®èAUÀr ºÀtÄÚ AiÀiÁjUÀÆ £ÉÆêÀÅ vÀgÀ®è. £À£Àß ¸ÀÄvÀÛ ©¢ÝzÀÄÝ PÀ®èAUÀr ºÀtÂÚ£À J¸ÉzÀ ¹¥ÉàvÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÉÑ. J¯Éè®Æè ºÀ¹gÀÄ vÀ¯É EgÀĪÉUÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀªÀjPÉÆAqÉ. w£ÉÆßÃzÀPÉÌ

Page 88: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

88

±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ £À£ÀUÉ PÀ®èAUÀr ºÀtÂÚ£À gÀ¸ÀzÀ gÀÄaAiÉÄà UÉÆvÁÛVè®è. DªÉÄÃ¯É CªÀÅ ¹»AiÀiÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ C¤ß¸ÀÄÛ. vÀÄA¨Á wAzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ gÀÄa PÀ¼ÉzÉúÉÆÃAiÀÄÄÛ!

F dUÀwÛ£À°è CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¸ÀAUÀw JAzÉæ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÉüÉÆà ºÁUÉ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆÃzÀ®è, CxÀªÁ Qæ«Ä£À¯ï SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ºÉüÉÆà ºÁUÉ ºÉAUÀ¹£À ºÀvÀæ ªÀÄ®UÉÆÃzÀÆ C®è.

vÀÄA©zÀ ºÉÆmÉÖAiÉÄà CvÀåAvÀ Zɮī£À ¸ÀAUÀw.

ºÉÆmÉÖ vÀÄA©zÀ ªÉÄÃ¯É AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. ¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀÄwÛªÉ. ºÁUÉà ªÀÄ®VzÉæ £Á£ÀÄ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÁæ¥sï DzÀªÀgÀ ºÁUÉ ¸ÀvÉÛúÉÆÃUÉÛÃ£É C¤ß¸ÀÄÛ. ¤zsÁ£ÀªÁV JzÉÝ. ªÀÄvÉÛ PÁ«ÄðPÀ ²©gÀPÉÌ ªÁ¥À¸ÁUÉÆà ºÁ¢ »rzÉ. zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ PÀAqÀ PÀAqÀ ªÀÄgÀzÀ §¢UÉ ºÉÆÃV GZÉÑ ºÉÆAiÉÄÝ. xÉÃmï £Á¬Ä xÀgÀ!

£Á£ÀÄ §AzÁUÀ E£ÀÆß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÉÆÃgÀÄ ªÀÄgÀ½gÀ°®è. ºÁUÉà ªÀÄ®VzÉ. FUÀ Erà ¨ÁågÀPï MAzÀÄ ¸ÀéUÀðzÀ ºÁUÉ PÁt¹ÛzÉ. ¸Àj, ¥É£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀéAiÀÄA nÃPÉ §gÉAiÀÄ°PÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÉÝ. ¥Àæwà ªÁPÀåªÀÇ JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ CAzÉæ.... ¹ÃzÁ CzÀ£ÀÄß DUÀ §AzÀ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ M¦à¹zÉ. DvÀ CzÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV N¢zÀ. ‘zÀjzÀæ £À£ïªÀÄUÀ£É, ¨ÉÆUÀ¼É ©rÛÃAiÀÄ? CµÀÄÖ ºÀtÄÚ wA¢zÀÄÝ ¤dªÁ?’ PÉýzÀ.

¸Àj, vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà EzÀÝ D PÀ®èAUÀr ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃzÉ. ¨Áålj ¨É¼ÀPÀÄ ©lÖ DvÀ ¤dzÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ. ‘zÀjzÀæzÀªÀ£É! ¤dªÁUÀÆå wA¢¢ÃAiÀÄ®è ªÀiÁgÁAiÀÄ!’ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ°è JAxÀzÉÆà UËgÀªÀzÀ PÀ¼É.

£À£ÀUÉ ²PÉë DUÀzÉà EgÉÆÃzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr G½zÀ SÉÊ¢UÀ¼ÀÆ ¢£Á®Æ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÉÆÃzÀPÉÌ DgÀA©ü¹zÀgÀÄ!

ºÀ½îAiÀĪÀjUÀÆ F SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ CAzÉæ RĶãÉÃ. CªÀgÀ PÀxÉ PÉüÉÆÃzÀÄ CAzÀæ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. DUÀ aãÁzÀ°è UÀA©üÃgÀ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄUÀ¼Éà ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¸Àé®à vÀgÀPÁj ¨Á¬ÄUÉ ©zÉæ ¸ÁPÀÄ, F SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀéUÀð¢AzÀ ºÀÆ«£À ªÀÄ¼É ©vÉÛãÉÆà C£ÉÆßà ºÁUÉ vÀªÀÄä C¥ÀgÁzsÀzÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ©ZÁÛgÉ. CªÀgÀ GvÉàçÃPÉëUÀ¼ÀÆ vÀªÀiÁµÉAiÀiÁVAiÀÄÆ, PÀÆægÀªÁVAiÀÄÆ PÁtÄvÀÛªÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄgÀÄ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ RĶAiÀiÁVgÀ¨ÁgÀÄÝ ºÉý?

CªÀwÛ£À £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀ®èAUÀr ºÀtÚ£Éßà ªÀÄÄlÖ°®è. ºÁUÉ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ±ÀÄgÀÄ.

Page 89: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

89

gÀPÀÛzÀ §tÚ UÉÆvÉÛ ºÀÄqÀÄV?

wÃgÁ «avÀæªÁzÀ £ÀqÀvÉ vÉÆÃgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÉÄà EgÀ®è J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ºÁUÀAvÀ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄÄ J¯Áè ªÀiÁ£ÀªÀ¸ÀºÀd

¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ®è. PÁåA¦£À°ègÉÆà SÉÊ¢UÀ¼À §UÉÎ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¦æÃw EzÉÝà EgÀÄvÉÛ.

ºÁUÉ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÀ¹ªÀÅ.

£À£Àß PÁåA¦£À°è EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà SÉÊ¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁrzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉüÉà E®è. ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ zÀAlÄ wAzÀÄ ¸ÀvÀÛªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ §UÉÎ ªÀiÁvÁrzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ®PÀë÷å PÉÆlÄÖ PÉýgÀ°®è.

«±ÁæAwAiÀÄ ºÉÆwÛ£À°è £ÁªÀÅ CPÀ¸Áävï vÀ¯ÉvÀVι ¤zÉÝ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄw߸ÁÛ EgÀ°®è CAzÉæ SÁ°£ÉÆÃl¢AzÀ bÁªÀtÂAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃqÁÛ E¢é. AiÀiÁgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ avÀæ EmÉÆÌArgÀ°®è. ªÀÄ£É, PÀÄlÄA§ CAzÉæ Hl vÀgÀĪÀ WÀlPÀ CµÉÖ. ¸ÀgÀ§gÁf£À ªÀÄÆ®. CzÀÄ ©lÖgÉ ªÀÄ£É §UÉÎ AiÀiÁgÀ®Æè ¨sÁªÀªÉà E®è.

£Á£ÀÆ ºÁUÉà EzÉÝ. £Á£ÀÄ CªÀÄä¤UÉ §gÉzÀ PÁUÀzÀ £ÉÆÃr¢ÃgÀ? CzÀÄ ¢£À¹

Page 90: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

90

CAUÀrUÉ PÉÆqÉÆà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖ xÀgÀ ©r©r ¥ÀzÀUÀ½AzÀ vÀÄA©jÛvÀÄÛ. ºÉZÀÄÑ §gÉAiÉÆÃzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀªÉà £É£À¥ÁVÛvÀÄÛ. PÀtÂÚÃgÀAvÀÆ ¥ÀÇgÁ EAVºÉÆÃVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ §gÉzÀzÉÝ®è CAxÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ.

¸É¥ÉÖA§gï 4gÀ D ¢£À £À£ÀUÉ zÀÄB¸Àé¥Àß. CgÉ, CªÀÄä¤UÉ £Á£ÉµÀÄÖ PÀµÀÖ PÉÆrۢä... £Á£ÉãÀÄ w£ÉÆßà AiÀÄAvÀæªÉ? £Á£ÀÄ D ºÉtÂÚUÉ ºÀÄnÖzÀ fêÀ C¯Éé?

£À£Àß ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢®è. ¥ÀgÁj, ºÀ¹gÀÄ w£ÉÆßÃzÀÄ, ¥ÀæwPÁæAw ºÉýPÉ ¤ÃqÉÆÃzÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À, PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£À, ¸ÀvÀÛ £Á¬Ä xÀgÀ ªÀÄ®UÉÆÃzÀÄ... EªÉ®è ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ £ÀqÀvÉUÀ¼ÀÄ.

ºÁ, ¸É¥ÉÖA§gï 4gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÉüÉèèÉÃPÀÄ.

£ÁªÀÅ 9£Éà PÀæªÀĸÀASÉåAiÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀǪÀð§¢AiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹Û¢é. ºÀ¹gÀÄUÉƧâgÀ CAzÉæ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ®è. CzÀ£ÀÄß gÁ¸ÀÄUÀ½UÉ PÉÆlÖgÉ CzÉà DºÁgÀ. CzÀ£ÀÄß PÉƼÉAiÀÄ®Ä ©lÖgÉ UÉƧâgÀ. ¸É¥ÉÖA§gï ºÉÆwÛUÉ F ºÀ¹gÀĺÀÄ®Äè D¼ÉvÀÛgÀ ¨É¼É¢gÀÄvÉÛ.

£ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ SÉÊ¢UÀ¼ÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ UÀÄAl PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. J®èjUÀÆ F PÉ®¸À EµÀÖ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À PÀtÂÚ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ! £É®UÀ¥Éà ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ CzÀ£Éßà »rzÀÄ w£ÀߧºÀÄzÀÄ, «ÄãÀÄ ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ CzÀPÀÆÌ UÁ¼À ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ©Ãd PÀ¢AiÀÄĪÀªÀgÀÆ ¥ÀŵÀ̼ÀªÁV CzÀ£ÀÄß w£ÀߧºÀÄzÀÄ. ºÀÄ°è£À ªÀÄgÉAiÀÄ°èAiÉÄà DZÉ ºÉÆÃV UÉt¹£À ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ UÉt¸ÀÄ PÀ¢AiÉÆÃgÀÆ EzÁÝgÉ C¤ß!

£ÀÆgÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÉà ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæeÕɬÄAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÉà PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ CµÀÄÖ ¥ÀæeÕÉ EzÀÝgÉ vÁ£É! PÉ®ªÉà UÉt¹£À UÀqÉØ EzÀݪÀgÀÄ ²©gÀzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀiÁªÉÇà ºÉý®èªÉ, MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö zsÁ£Àå EzÉæ ¸ÁPÀÄ, G½zÀzÉÝ®è ¹UÀÄvÉÛ CAvÀ?

ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄÆgÉÆà £Á¯ÉÆÌà UÀAmÉAiÀiÁVzÉ. £Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jÛzÁgÉ. M§â CAZÉAiÀĪÀ. eÉÆvÉUÉ M§â ºÉAUÀ¸ÀÄ, LzÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ; £ÁªÀÅ ºÀÄ®Äè PÀvÀÛj¹ÛzÀݯÉèà ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤AvÀgÀÄ. D AiÀÄĪÀw vÀ£Àß PÀ¥ÀÅà aî¢AzÀ ¨ÁZÀtÂUÉ vÉUÉzÀzÀÄÝ PÀArvÀÄ. ºÁUÉà CªÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À GqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ« PÀÆzÀ®Ä ¨ÁazÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ±ÀÆUÀ¼À£ÀÄß MgɹzÀ¼ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¥ÀæRgÀ ¨É¼ÀQ£À°è CªÀ¼À ªÉÄʬÄAzÀ JzÀÝ zsÀƼÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV PÀArvÀÄ. ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄĪÀw JzÀÄݤAvÀ¼ÀÄ. vÀ£Àß vÀ¯ÉUÀÆzÀ®£ÀÄß ¸ÀjªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ CªÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß JwÛzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ¯Éèà ªÀÄgÉAiÀįÁgÉ. JAxÀ C¥Ààl ºÉtÛ£À C¤ß¹vÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà vÀ¯É ¨ÁaPÉƼÀÄîvÀÛ

Page 91: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

91

CAZÉAiÀĪÀ£ÀvÀÛ wgÀÄVzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ£ÉÆà ¨Áj¸ÉÆà ºÁUÉ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®£ÀÄß ¨ÁZÀtÂUɬÄAzÀ ¸ÀªÀjÛzÁ¼É. ºÀÄ°è£À £ÀqÀÄ«¤AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀ¼À ¸ÉÆAl UÁ½UÉ ªÉÄ®èUÉ vÉÆ£ÉAiÀÄÄwÛzÉ C¤ß¸ÀÄwÛzÉ.

§ºÀıÀB £À£Àß ºÀvÀæ vÀÄA¨Á UÉt¸ÀÄ E¢ÝzÀÝPÉÌà F zÀȱÀå £À£ÀUÉ RĶ PÉÆnÖgÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄìvÉÛ.

DzÀgÉ D PÀëtzÀ°è CªÀ¼À D vÀ¯É¨ÁZÀĪÀ zÀȱÀåªÀ£Éßà £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ FUÀ K£ÉÆà ©üÃPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄÄvÉÛ C¤ß¹©nÖvÀÄ.

¥Àæwà ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ »AzÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zɪÀé CqÀVgÀÄvÉÛ CAvÁgÀ®é....

DPÉ ¸Á«gÀ °ÃUÀ¼À£ÀÄß PÀæ«Ä¹ (MAzÀÄ °Ã CAzÉæ CzsÀð Q.«ÄÃ. ¸Á«gÀ °Ã CAzÉæ vÀÄA¨Á zÀÆgÀ¢AzÀ CAzÉÆ̽î) C°èUÉ §AzÀªÀ¼ÀÄ. UÁ£ï¸ÀÄ ¥ÁæAvÀ¢AzÀ §A¢zÁ¼É. gÉÊ®Ä, §¸ÀÄì, PÁ®ÄzÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀæ«Ä¹zÁ¼É. C¸ÀARå UÀÄqÀبÉlÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E½zÀªÀ¼ÀÄ. UÀÄAr, UÀÄzÀÄPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁjzÀªÀ¼ÀÄ. ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JµÉÆÖà ¸À® ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÉà £ÀqÉzÀªÀ¼ÀÄ. FUÀ F PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è SÉÊ¢AiÀiÁVgÉÆà vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÃjzÁݼÉ.

FUÀ J®èjUÀÆ DPÉ PÀArzÁݼÉ. CªÀ½VAvÀ CªÀ¼À ¨ÁåUÉà ºÉZÀÄÑ DPÀµÀðuÉ ºÀÄnÖ¹zÉ. CzÀgÀ°è RArvÀ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ K£ÉÆà EzÉ. eÉÆ®Äè ¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀgÀÄ: ‘AiÀiÁgÀ PÀÄlÄA§ EzÀÄ? EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÀÄ CµÀÄÖ CzÀȵÀÖªÀAvÀgÀÄ?’

CAxÀ zÉÆqÀØ aîªÀ®è. ºÉZÉÑAzÀgÉ M§âjUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ DºÁgÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ G½¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt CµÉÖà CUÀ§ºÀÄzÀÄ.

J®ègÀÆ £ÉÆÃrÛzÁgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÉÊ »rzÀ¼ÀÄ. ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄävÀÛ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ £ÉÆÃrÛzÁ¼É. CªÀ¼ÀÄ RArvÀ PÀȶPÀ¼À®è. J¯ÉÆèà ²PÀëQAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, CxÀªÁ ¯ÉQÌUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀ¼À ªÀÄÄR ªÀiÁvÀæ ¥ÀÇgÁ PÁt¯Éà E®è.

CAZÉAiÀĪÀ£ÀÄ CªÀ¼À ºÀvÀæ ªÀiÁvÁrzÀªÀ£ÀÄ ‘J°è ¤ªÀÄä vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ?’ JAzÀÄ £ÀªÀÄävÀÛ QgÀÄazÀ. ‘C°è, C°è!’ J®ègÀÆ vÉÆÃj¹zÉÝÃ. vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ J°ègÁÛ£É CAvÀ J®èjUÀÆ UÉÆwÛzÉÝà EgÀÄvÉÛ.

E°UÉ ¨ÉPÀÄÌ J°èzÉ DAvÀ UÉÆwÛgÀ¯Éé?

¸Àj, £ÁªÀÅ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹zÀvÀÛ CAZÉAiÀĪÀ £ÀqÉzÀ. PÉ®¸À £ÀqÉAiÉÆà ºÉÆ®PÉÌ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁgÀ£ÀÆß ©qÀ®è. CzÀÄ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ

Page 92: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

92

«gÀÄzÀÞ. CAZÉAiÀĪÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉýzÉÝà vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ D PÁ«ÄðPÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀÆVzÀ. PÉÆ£ÉUÀÆ D ºÉ¸Àj£À SÉÊ¢ £ÀªÀÄä UÀÄA¦¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÛvÉÆqÀVzÀ. AiÀiÁgÉÆà zÁgÀ PÀnÖ Dr¸ÁÛ EgÉÆà ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨É xÀgÀ D vɼÀÄzÉúÀ £Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄPÁÌUÀÄvÀÛ ºÉý? UÉÆA¨É xÀgÀ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄV¹ £ÀªÀÄävÀÛ £ÉÆÃrÛzÀÝ ªÀĺÁgÁAiÀÄ. CªÀ£À ¤®ÄªÀÅ, ZÀºÀgÉ, J®èzÀjAzÀ DvÀ D AiÀÄĪÀwUÉ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ eÉÆÃrAiÀÄ®è C¤ß¹ÛvÀÄÛ.

CªÀ¼ÀÄ C°è aîªÀ£ÀÄß ©¹°UÉ CqÀØ »rzÀÄ CªÀ£ÀÄ §gÉÆÃzÀ£Éßà PÁ¬ÄÛzÁ¼É. D aî CzÀÄgÉÆÃzÉà CªÀ¼À PÁvÀgÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁV PÁuÁÛ EzÉ. PÉÆ£ÉUÀÆ DvÀ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ°®è, CxÀªÁ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¦àPÉƼÀî®Æ E®è. £Á£ÀÄ G½zÉ®èjVAvÀ CªÀjUÉ ºÀwÛgÀzÀ°è EzÀݪÀ. CªÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÀvÀæ £ÀqÀÄUÀĪÀ zÀ¤¬ÄAzÀ ªÀiÁvÁrÛzÁ¼É. CªÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀPÉÌ ©qÀzÉ DvÀ CªÀ¼À aîªÀ£ÀÄß QvÉÆÌArzÁ£É. zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÉÆà xÀgÀ. ªÀÄvÉÛ £Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÁ ºÀwÛzÁ£É.

ªÉÄÃ¯É EgÉÆà MAzÀÄ aPÀÌ ªÀÄgÀ £ÉgÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ. DvÀ £ÉgÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Æ DUÀzÀªÀ£ÀAvÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ©¹°£À¯Éèà PÀÄPÀÌj¹zÀ. aîªÀ£ÀÄß ¨Át ©qÉÆà ºÁUÉ DaÃZÉ J¼ÉzÀÄ ºÀjzÀ. M¼ÀUÉ EzÀÝ DºÁgÁ£À §PÀ§PÀ w£ÉÆßÃzÀPÉÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. J®èªÀ£ÀÆß ¹ÃzÁ ¨Á¬ÄUÉ vÀÄgÀÄQÛzÁ£É.

£À£Àß ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß G¢Ýæ¸À§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w¼ÉÆÌArzÀÝ F w£ÀÄߪÀ QæAiÉÄ PÉêÀ® ºÀvÀÄÛ ¸ÉPÉAr£À°è ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃAiÀÄÄÛ. ¤gÁ±É¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ ºÀÄ°è£ÀvÀÛ wgÀÄVzÉ. AiÀiÁgÉÆà w£ÉÆßÃzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÉÆÃzÀÄ CAzÉæ ¸ÀjãÁ? ¤ªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ UÀƽ ºÉzÀj¸ÉÆêÁUÀ ¤ªÀÄä°è zsÉÊAiÀÄðªÉà E®è¢gÉÆà PÀëtQÌAvÀ EzÀÄ PÉlÖzÉãÀ®è. gÀhÄÆ gÉhÄ£ï¨ÁAUï PÀÆqÁ £À£Àß ºÀwÛgÀªÉà PÉ®¸À ªÀiÁrÛzÀݪÀ£ÀÄ. ‘ºÁ¼ÁVè! F ªÀÄ£ÀĵÀå ¨Éæqï wAwzÁ£É!.’

MAzÀµÀÄÖ ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ºÉýzÀ:’Cºï, vÁ¬ÄUÀÎAqÀ £À£ÀäUÀ ! CªÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÆmÉÖ vÀjÛzÁ¼É !’ CªÀ£À £À£Àß ¨ÁAiÀÄ°è eÉÆ®Äè ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ.

D AiÀÄĪÀw £À£ÀUÉ DzÀ±Àð ºÉtÂÚ£À ºÁUÉ PÁtÂÛzÁ¼É. UÀAqÀ£À §UÉÎ JµÀÄÖ PÁ¼Àf. DPÉ PɼÀUÉà ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR wgÀÄV¹zÁ¼É. §ºÀıÀB C¼ÁÛ EzÁ¼É. §ºÀıÀB ªÀÄUÀ½UÉ Erà ¢£À w£ÉÆßÃzÀPÉÌ ¹QÌ®è. CªÀ¼ÀÄ C¥Àà£À£Éßà £ÉÆÃrÛzÁ¼É. CgÉ, ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁ¬Ä §®ªÀAvÀªÁV »r¢nÖgÉÆà ºÁUÉ PÁtÂÛzÉ...

£Á£ÀÄ PÀ®èAUÀr ºÀtÄÚ ªÉÄzÀÝ xÀgÁ£Éà DvÀ wAvÁ EzÁ£É. ªÀÄÄRzÀ°è ¨ÉªÀgÀÄ E½ÃwzÉ. UÀAl°£À°è DºÁgÀ ¹QÌPÉÆAqÁUÀ PÉ«ÄäzÁ£É.

PɼÀUÉ CªÀ¼ÀÄ ¸À¢Ý®èzÉ C¼ÁÛ EzÁ¼É.

Page 93: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

93

ªÉÄÃ¯É DvÀ ¸À¢Ý®èzÉ wAvÁ EzÁ£É.

gÀhÄÆ PÀÆqÁ ¨ÉÃeÁj¤AzÀ ªÀÄvÉÛ ºÀÄ®Äè PÀvÀÛj¹ÛzÁ£É.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®évÀÄÛ ¤«ÄµÀ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁjUÀÆ ¹QÌPÉƼÀîzÉ F UÉt¸À£ÀÄß ¨ÁågÀQUÉ ¸ÁV¸ÉÆà §UÉAiÀÄ£Éßà £Á£ÀÄ AiÉÆÃa¹ÛzÉÝ.

CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ªÉÄð¤AzÀ JzÉ £ÀqÀÄUÉÆà ºÁUÉ aÃgÁl.

PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ°è K£ÉãÉÆà PÉlÖ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. DzÉæ £À£ÀUÉ F PÀÆUÀÄ ªÀiÁvÀæ Erà zÉúÁ£Éà £ÀqÀÄV¸ÀÄÛ. vÀ¯É JwÛ £ÉÆÃrzɪÀÅ.

ªÀÄUÀ¼ÀÄ C°è ¤AvÀÄ ©PÀ̽¹ÛzÁ¼É.

AiÀÄĪÀw PÁt¹ۮè.

D SÉʢãÀÆ PÁt¹ۮè.

ºÁUÉ £ÁªÀÅ NrºÉÆÃV K£ÁAiÀÄÄÛ CAvÀ £ÉÆÃqÀPÀÆÌ DUÀ®è. ¸Àj vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ EzÀÝ PÀqÉUÉ £ÉÆÃrzɪÀÅ. CªÀ£ÀÆ ºÁgÀÄvÀÛ QgÀÄZÁlzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ. ºÀjAiÀÄÄwÛgÉÆà ¤Ãj£ÀvÀÛ £ÉÆÃqÀÛ DvÀ ©UÀÄ«¤AzÀ ¤AwzÀÄÝ PÁt¸ÀÄÛ.

DvÀ PÀÆqÀ¯Éà E£ÉÆߧâ vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀ. CªÀ£ÀÆ ºÁj©zÀÄÝ §AzÀ. E§âgÀÆ K£ÉÆà ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ PɼÀVzÀÝ SÉÊ¢UÀ¼À°è E£ÀÆß ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjAiÀÄzÀ £Á®égÀ£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄ PÀgÉzÀÄ. ºÁUÉà £Á®égÀÄ ªÀÄ»¼Á SÉÊ¢UÀ¼À£ÀÆß PÀgÉzÀgÀÄ.

£À£ÀUÉ G¹gÁqÉÆÃzÀPÉÌà ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃzÀ ºÁUÁAiÀÄÄÛ. PɪÀÄä®Æ E®è. £Á£ÀÄ D ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß QgÀÄazÉ. CªÀgÉ®è SÉÊ¢UÀ¼À UÀÄA¦¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ §¢AiÀÄ°è £Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀjÃwgÉÆà ¤ÃgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CZÀÑj¬ÄAzÀ ‘Nºï!’ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ.

‘K£ÀÄ £ÉÆÃrÛ¢ÃgÀ? £ÀrÃj!’ M§â vÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ DzÉñÀ ¤ÃrzÀ.

J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÁ®Ä PÉÊ »rzÀgÀÄ. SÉÊ¢AiÀÄ PÁ®Ä PÉÊ »rzÀgÀÄ. ªÉÄïÉwÛzÀgÀÄ.

‘£ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²PÉë’ JAzÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è §gÉ¢zÉÝãÉ. DzÀgÉ £ÀqÉzÀ G½zÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹®è.

FUÀ N¢:

Hl ªÀÄÄV¹zÀ ªÀÄgÀÄPÀëtªÉà D SÉÊ¢ vÀ£Àß PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ªÀÄtÂPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆArzÀÝ. ¹ÃzÁ £Á¯ÉAiÀÄ §zÀÄ«UÉ ©zÀÝ. CgÉPÀëtzÀ°è F WÀl£É £ÀqÉ¢vÀÄÛ. §jà aîªÉÇAzÀ£Éßà £ÉÆÃrzÀ AiÀÄĪÀw §ºÀıÀB UÀAqÀ ±ËZÀPÉÌ

Page 94: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

94

ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAzÉÆÌArzÀݼÀÄ. CµÀÄÖ wAzÀªÉÄÃ¯É ±ËZÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ ©r.

¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÉÄÃ¯É DPÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛzÀ¼ÀÄ. FUÀ UÀAqÀ ºÉÆmÉÖ vÀÄA¨Á wAzÀÄ DgÁªÀiÁVzÁ£É, £Á®ÄÌ ªÀiÁvÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄPÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

£Á¯ÉAiÀÄ D §¢AiÀÄ°è DPÉ £ÉÆÃrzÀÄÝ: UÀAqÀ £Á¯ÉAiÀÄ §zÀÄ«£À°è vÀ¯ÉPɼÀUÁV ©¢ÝzÁ£É. ºÀ¹gÀPÀÛ CªÀ£À zÉúÀ¢AzÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀjzÀÄ ¤ÃjUÉ ¸ÉÃgÁÛ EzÉ. ¤ÃgÀÄ PÀqÀÄUÉA¥ÀÅ §tÚPÉÌ wgÀÄVzÉ. D £À¢AiÀÄ ªÀÄÆ®ªÉà PÉA¥ÀŧtÚzÀÄÝ C£ÉÆßà ºÁUÉ PÉA¥ÁVzÉ.

CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr QgÀÄazÀ D AiÀÄĪÀw ºÁUÉà CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĹ¢zÁ¼É. PÉÆ£É G¹gɼɢzÁ¼É.

AiÀiÁPÉ DvÀ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ? PÁ«ÄðPÀ ²©gÀzÀ §UÉÎ UÉÆwÛ®èzÀªÀgÀÄ DvÀ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÀvÀÛ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ºÉÆmÉÖ vÀÄA©zÀ ªÉÄÃ¯É DvÀ¤UÉ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀ¯Éà E®èªÀ®è CAvÀ¤ß¹ ¸ÀvÀÛ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. F ªÁzÀPÉÌ vÀ¼À §ÄqÀ E®è. PÁ«ÄðPÀ ²©gÀUÀ¼À°è CwyUÀ½UÀÆ DºÁgÀ ¹UÀÄvÉÛ.

DzÉæ AiÀÄĪÀw, ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ºÀ¹¢zÀÝgÀÄ C£ÉÆßÃzÉãÀÆ ¸ÀļÀî®è. DvÀ ºÉAqÀwUÉ ²PÉë ¤ÃqÉÆà xÀgÀ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ CAvÁgÉ. EzÀÆ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¸Á«gÀ °ÃUÀ¼À£ÀÄß zÁn§AzÀ CAxÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß DvÀ ²Që¸ÉÆÃzÀPÉÌ PÁgÀtªÉà E®è.

vÁ£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÉæ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀÄRªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ DvÀ AiÉÆÃa¹gÀ§ºÀÄzÉ? FvÀ MªÉÄä vÀ£Àß ¸ÀºÀSÉÊ¢ ºÀvÀæ ‘£Á£ÀÄ ºÀ¹«¤AzÀ ¸ÁAiÉÆà zɪÀéªÁUÉÆà §zÀ®Ä ºÉÆmÉÖ ©jzÀÄ ¸ÀvÀÛ zɪÀéªÁUÉÛãÉ. ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ°è ¥ÀÅ£Àdð£Àä ¥ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ DgÀÄ §UÉUÀ½ªÉ: £ÀgÀPÀ, ºÀ¹«£À zɪÀé, ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ, C¸ÀÄgÀvÀé, ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéUÀð. EzÀgÀ°è ºÀ¹«£À zɪÀéªÁUÉÆÃzÀÄ wÃgÁ PÀ¤µÀ×’ CA¢zÀßAvÉ.

§ºÀıÀB CªÀ¤UÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÉÆà ±ÀQÛ EvÀÄÛ. DzÀgÉ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀ°®è. CªÀ¤UÉ F ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ §UÉÎ, Erà dUÀwÛ£À §UÉÎ CxÀªÁ vÁ£ÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹ÛzÀÝ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ®PÀë÷å EgÀ°®è. w£ÉÆßÃzÀPÀÆÌ CªÀ£À°è D¸ÀQÛ EgÀ°®è. E¢ÝzÀÝgÉ DvÀ wAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁÛ EgÀ°®è.

£ÀªÀÄä ºÀ¢£ÉAlÄ d£ÀgÀ vÀAqÀPÉÌ CªÀvÀÄÛ Erà gÁwæ ºÀÄ®Äè PÀvÀÛj¸ÉÆà ²PÉë. £À£ÀUÉ UÉt¸À£ÀÄß gÁwæ AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀ ºÁUÉ MAiÀÄ姺ÀÄzÀ®è JA§ ¸ÀqÀUÀgÀ.

£Á£ÀÄ D ¸ÀAeÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄîPÉÌ vɪÀ½PÉÆAqÉà ºÉÆÃzÉ. £À£ÀߣÀÄß DªÀj¹zÀÄÝ PÀZÁÑ gÀPÀÛzÀ ªÁ¸À£É. ¤ÃgÀÄ E£ÀÆß dļÀÄdļÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ. CzÀgÀ

Page 95: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

95

zÀ¤AiÀÄ°è ¥ÀæwPÁæAw ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉãÀÆ PÉý¸À°®è.

D ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÅà - ©½ aî PÁtÄwÛ®è. £ÁªÉ®ègÀÆ ºÀÄqÀÄQzɪÀÅ. ¹UÀ°®è. §ºÀıÀB AiÀiÁgÉÆà SÉÊ¢ CzÀ£ÀÄß JwÛzÁ£É.

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ aPÀÌ WÀl£É MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À±Áê¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÉüÁÛgÉ. eÁt PÀtÄÚUÀ¼À D ¥ÀÅlÖ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ? ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ aÃ¥ÀÅvÀÛ ¤AwzÀÝ D ºÀÄqÀÄV §ºÀıÀB C¥Àà vÀ£ÀUÉ w£Àß°PÉÌ K£ÁzÀÆæ ZÀÆgÀÄ¥ÁgÀÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ¯ÉÆÃ... ¦æÃwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ gÀ«Ä¸ÁÛ£É DAvÀ¯ÉÆà AiÉÆÃa¹Û¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ.

DzÀgÉ PÉÆ£ÉUÉ CªÀ¼ÀÄ PÀAqÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ £À¢AiÀiÁV ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ C¥Àà£À gÀPÀÛ.

CªÀ¼ÀÄ FUÀ J°ègÀ§ºÀÄzÀÄ ? CªÀ¼ÀÄ F PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀ¼É¢gÀ§ºÀÄzÀÄ? CªÀ¼ÀÄ F ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉÃUÉ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ?

gÀPÀÛzÀ §tÚ ¤£Àß ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ zÀÆgÀªÁVzÉAiÉÄ? ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀªÁV EzÀÝgÉ §ºÀıÀB ¤£ÀUÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì. CPÀ¸Áävï ¤Ã£ÉãÁzÀÆæ F ¥ÀŸÀÛPÀ N¢zÀgÉ...£Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ EµÀÄÖ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ºÉüÉÆÃzÀPÉÌ §AiÀĸÉÛãÉ... ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀÆè RĶAiÀiÁVgÉÆà ºÁUÉ ¤£ÀUÁV K£É®èªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ EµÀÖ¥ÀqÉÛãÉ.

Page 96: ಹುಲ್ಲಿನ ಸಾರು (ಆನ್ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ)

96

±ÁAUï ±Á£ï°AiÀiÁAUï! ¸ÉgɪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ21gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ°è.

C¥ÀgÁzsÀ? PÀªÀ£À §gÉzÀzÀÄÝ. 1936gÀ°è ºÀÄnÖ ºÀgÉAiÀÄzÀ¯Éèà vÀ£Àß zÉñÀzÉÝà PÁ«ÄðPÀ ²©gÀ ¸ÉÃj 23 ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ ±ÁAUï VÃZÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀZÀj n¥Ààt DzsÁjvÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÉÃ

`UÁæ¸ï ¸ÀÆ¥ï’. ºÀÄ°è£À ¸ÁgÀÄ. CzÉà CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀSÉÊ¢UÀ¼À

¢£ÀzÀ DºÁgÀ!EAxÀ MlÄÖ K¼ÀÄ ªÀĺÁ£ï PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ ±ÁAUï 2014gÀ°è wÃjPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄÆ® aäìÄAzÀ EAVè²UÉ

ªÀiÁxÁð CªÉÃj

PÀ£ÀßqÀPÉÌ

¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ

FREEBOOKCULTURE