kriteria 7_9 oktober 2014.doc

Upload: mohd-azham

Post on 21-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  1/18

  KRITERIA 7

  7.0 HASIL PENCAPAIAN KAMPUSUITM(T) Kampus Kuala Terengganu amat komited dalam mengendalikan program diploma

  dan pra diploma yang berkualiti dalam usaha melahirkan graduan bumiputera professional

  yang beretika serta dapat memenuhi kehendak pelanggan. Berasaskan dasar tersebut,

  adalah penting bagi UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu untuk menjalankan penilaianberterusan terhadap indikatorindikator utama dalam memastikan misi, !isi, objektif dan

  piagam pelanggan yang digariskan dapat dipenuhi. "asil pen#apaian ini diukur berdasarkan

  kepada hasil pembelajaran dan prses pelajar! hasil berasas"an pelajar dan piha"

  ber"epen#in$an! hasil %"&s s&mber #ena$a "erja! hasil "epimpinan dan #adbir &r&s!

  ser#a hasil "e'an$an dan pen(apaian pasaran.

  7.) HASIL PEM*ELA+ARAN ,AN PR-SES PELA+ARa/ Hasil T&mp&an "epada Pelajar dan Hasil PrsesTahap dan trend dalam pengukuran utama atau indikator hasil pembelajaran pelajar adalah

  berdasarkan pembelajaran dan pen#apaian akademik yang disediakan oleh uni!ersiti se#ara

  berstruktur untuk tujuan pensijilan (formal)dan dalam bentuk pen#apaian bukan akademik

  (non formal) yang dilakukan se#ara sampingan bertujuan menambah dan melengkapkan

  pembelajaran formalpelajarpelajar UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu . $elaras dengan

  objektif uni!ersiti, UITM(T) Kampus Kuala Terengganu amat berbangga dengan hasil

  pen#apaian pelajar di dalam peperiksaan akhir mahupun yang bergraduat. %ata berikut

  menunjukkan jumlah pelajar %iploma dan &ra %iploma yang berdaftar dengan UITM(T)

  Kampus Kuala Terengganu bagi semester 'unktober *+ mengikut fakulti.

  'adual -.+.+ 'umlah pelajar &ra %iploma dan %iploma yang berdaftar $emester 'unktober *+

  a"&l#i Pr$ram +&mlahpelajar

  /akulti &engurusan &erniagaan %iploma &engajian &erniagaan +-%iploma &engurusan dan Teknologi &ejabat +01

  /akulti &erakauanan %iploma &erakauanan ++2

  /akulti $ains 3unaan %iploma $ains +0

  &ra %iploma $ains 40

  /akulti $eni 5ukis $eni 6eka %iploma $eni 5ukis $eni 6eka (Tekstil) 7

  %iploma $eni 5ukis $eni 6eka (3rafik dan %igital Media) 7*

  e&'' Ija8ah $arjana Muda &endidikan (Kepujian) +4

  'umlah keseluruhan 14

  ). Hasil Pembelajaran Pelajar 1 Pen(apaian A"ademi"Lapran "ep&san peperi"saan Pra ,iplma dan ,iplma UiTMT/ Kamp&s K&alaTeren$$an& mer&pa"an indi"a#r ama yang digunakan untuk mengukur hasilpen#apaian akademik pelajar. Kategori berikut menunjukkan pen#apaian KPI A"ademi"!

  hasil pelajar 2an$ ber$rad&a#! pelajar 2an$ ber$rad&a# den$an sijil de"an! pelajar2an$ ber$rad&a# den$an An&$erah naib Canselr dan pelajar 2an$ memperlehAn&$erah ,e"anbagi semester %isember9pril *+.

  a/ Pen(apaian KPI A"ademi" UiTMT/&en#apaian akademik UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu boleh dibanggakan apabilaUiTM(T) Kampus Kuala Terengganu telah berjaya men(apai hampir "esem&a bje"#i%"&ali#in2a bagi program &ra %iploma dan %iploma.'adual -.+. &en#apaian K&I Uni!ersiti bagi semester %isember9pril *+

  KPI Uni3ersi#i Pen(apaian UiTMT/ Kamp&s K&alaTeren$$an&

  Kegagalan kursus tidak melebihi 7: + (Tidak ter#apai)

  Ketidakhadiran dalam peperiksaan tidak melebihi 7: *.: (Ter#apai)

  &elajar gagal tidak melebihi 0: *.4: (Ter#apai)9nugerah ;aib

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  2/18

  &eratusan ketidakhadiran pelajar &ra %iploma dan %iploma dalam peperiksaan memberikannilai *.: dan peratusan pelajar gagal pula ialah *.4:. $eterusnya, bagi pelajar yangmemperoleh 9nugerah ;aib al semester.

  b/ Pen(apaian A"ademi" Pelajar Tama# TM! ANC 4 TS/&en#apaian akademik pelajar Tamat dikategorikan kepada (i) Tamat Keseluruhan (ii) Tamatdengan 9nugerah ;aib aktu kelas dan (ii) peman#apan %&n$siP&sa# Ke(emerlan$an A"ademi" PKA/yang mana membuka ruang kepada pelajar untukberbin#ang dengan adanya konsep ?mentormentee@ dan pemantauan oleh 9'K &K9 bagimemastikan program yang diran#ang mampu memderikan impak positif. "asilnya,pen#apaian akademik pelajar menunjukkan peningkatan yang nyata.

  (/ Pera#&san Pelajar L&l&s LU! A,! P)! P5 4 LNT/'umlah pelajar 5ulus (5U) juga diberi perhatian dalam analisa pen#apaian akademik pelajar.&eratusan 5ulus ini dikategorikan kepada (i/ L&l&s "esel&r&han ii/ L&l&s den$anAn&$erah ,e"an A,/ iii/ L&l&s den$an P) i3/ L&l&s den$an P5 dan 3/ L&l&s den$anNai" Tara%.'adual berikut menunjukkan keputusan pelajar lulus &ra %iploma dan diploma

  dengan perin#ian dari kategori berbe8a.

  'adual -.+. 'umlah pelajar yang 5ulus, 9%, &+, & dan 5;T $emester %isember9pril *+

  Analisa Kep&san Kesel&r&han *il

  5ulus -+ 0.1

  9% 4 +.0

  &+ *.

  &

  5;T 4 .2

  d/ Pera#&san Pelajar 8a$al&en#apaian akademik pelajar &ra %iploma dan %iploma yang 3agal juga dibuat bagimelengkapkan analisis hasil pen#apaian se#ara keseluruhan. UiTM(T) Kampus KualaTerengganu telah men#apai K&I 9kademik yang ditetapkan, iaitu kegagalan #ida" melebihi9 apabila nilai "e$a$alan 2an$ di(a#a#"an ialah 0.: .

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  3/18

  5. Pen$liba#an Persa#&an dalam Pen$anj&ran A"#i3i#iBerasaskan Moto dan bjektif 9kademik Uni!ersiti, adalah menjadi matlamat UITM(T)Kampus Kuala Terengganu untuk melahirkan graduan yang berilmu, bersikap positif danberkeperibadian mulia berasaskan nilainilai Islam, ber#iri kepimpinan, berdayakeusaha>anan, berani dan berino!asi. $elari dengan matlamat tersebut, pihak pengurusanUiTM(T) Kampus Kuala Terengganu sentiasa memberi r&an$ "epada pelajar ba$imen2erlah"an "e#rampilan dan "e&pa2aan mere"auntuk merealisasikan hasrat tersebut.Ke#enderungan dan komitmen semua pihak, sama ada pihak pengurusan, tenaga kerjaakademik dan bukan akademik, serta ke#enderungan pelajar itu sendiri dalam akti!itipersatuan menunjukkan kesediaan mereka memenuhi hasrat dan matlamat uni!ersiti.Analisis "e a#as pen$liba#an pelajar dalam akti!iti kokurikulum dibuat berdasarkan a/bilan$an a"#i3i#i dianj&r"an melalui persatuan pelajar dan b/ pen$liba#an danpen(apaian pelajar dalam a"#i3i#i l&ar "&liah . $umber data diperolehi daripada unit "alAh>al &elajar ("A&), UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu.

  a/ *ilan$an A"#i3i#i ,ianj&r"an Melal&i Persa#&an Pelajar a"&l#i

  'adual -.+.7 $enarai 9kti!iti &ersatuan &elajarPersa#&an Pelajar A"#i3i#i

  %I$9 Makan Malam tahunan %iploma $ains

  &rogram Misi 9kademik

  $#ien#e %ay *+

  %IB$9 9nnual %inner %IB$9

  Bo>ling

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  4/18

  A"ademi" Pelajar< (/ Tahap Kep&asan Pelan$$an< d/ A&di#< dan e/ Sasaran KerjaTah&nan.

  a/ Pen(apaian Pres#asi Kesel&r&han UiTMT/%emi memastikan UiTM(T) sentiasa berada di tahap yang sepatutnya, pengukuran prestasiamat ditekankan dan dipantau oleh &engurusan Kanan. &engukuran pen#apaian ini diukurmelalui analisis terhadap bjektif Kualiti Umum dan bjektif Kualiti Bahagian.

  'adual -.+.- (a) &en#apaian bjektif Kualiti Umum UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu Tahun *+

  *il*AHA8IAN PETUN+UK PRESTASI/

  KEPUTUSAN ULASANPENCAPAIAN/

  + Men#apai -7: pelajar diploma sepenuh masa tamat dalamtempoh minimum pengajian pada setiap semester.

  Ter#apai

  Men#apai 4*: pelajar ija8ah sepenuh masa tamat dalamtempoh minimum pengajian pada setiap semester.

  Tidak ter#apai

  0 Men#apai 7*: daripada setiap gugusan yang tamatdengan "&;3 sekurangkurangnya 0.** pada setiapsemester.

  Ter#apai

  Memastikan lebih daripada 1*: kursus men#apaikelulusan minimum 4*:.

  Ter#apai

  7 Memastikan lima (7) penyelidikan atau projek denganagensi luar didaftarkan pada setiap tahun. Belum ter#apai

  2 Men#apai penglibatan pensyarah dalam bidang penerbitanilmiah pada kadar purata dua per pensyarah pada setiaptahun.

  Belum ter#apai

  - Memastikan 4*: staf melibatkan diri dalam programpelajar pada setiap semester

  Ter#apai

  4 Memastikan indeks

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  5/18

  7

  *IL *AHA8IAN PETUN+UK PRESTASI/

  KEPUTUSAN ULASAN PENCAPAIAN/

  TAHUN 50)6

  ) HEA

  +Memastikan kegagalan kursus tidak melebihi 7: (bagi

  kumpulan pelajar +7 orang ke atas) pada setiap semester.Tida" #er(apai

  Memastikan ketidakhadiran pelajar dalam peperiksaan akhir

  tanpa kebenaran tidak melebihi +: pada setiap semester.Ter(apai

  0Memastikan peratus kegagalan pelajar adalah kurang

  daripada 0: pada setiap semester.Ter(apai

  Memastikan sekurangkurangnya +: pelajar tamat dengan

  memperolehi 9nugerah ;aib an makan mendapatskor lebih daripada 4*: dalam penilaian prestasi

  perkhidmatan makanan pada setiap semester.

  Tida" #er(apai

  0

  Mensasarkan -7: pelajar yang mengikuti kursus kegiatan

  pelajar memahami dan bersetuju program yang diikuti

  menyumbang kepada kemahiran insaniah.

  Tida" #er(apai

  Mensasarkan -*: pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum

  memahami dan bersetuju program yang diikuti menyumbang

  kepada kemahiran insaniah.

  Ter(apai

  7

  Mensasarkan -7: pelajar yang mengikuti Modul 5&&K&

  peringkat diploma dan ija8ah memahami dan bersetuju

  program yang diikuti menyumbang kepada kemahiran

  insaniah.

  Ter(apai

  6 Pejaba# *endahari

  +Menyediakan 9nggaran Belanja>an Mengurus Tahunan UiTM;egeri yang lengkap mengikut jadual dan tarikh yang

  ditetapkan oleh Kementerian &engajian Tinggi.

  *el&m #er(apai

  Menyediakan 9gihan &eruntukan Tahunan sebelum atau pada

  + 'anuari setiap tahun.*el&m #er(apai

  0

  Mengeluarkan sekurang kurangnya 1*: &esanan 'abatan

  untuk permohonan perolehan dalam tempoh lima (7) hari

  bekerja dari tarikh kelulusan /9I$.

  Ter(apai

  Memastikan sekurangkurangnya 1*: tuntutan pembayaran

  dibuat dalam tempoh tujuh (-) hari bekerja dari tarikh

  penerimaan dokumen lengkap.

  Ter(apai

  = Perp&s#a"aan

  +Men#apai sekurangkurangnya 7*: judul buku dipinjam oleh

  pengguna perpustakaan setahun.Tida" #er(apai

  Mensasarkan sekurangkurangnya 4*: pengguna berpuashati dengan &rogram &endidikan &engguna yang dihadiri

  pada tahun semasa.

  Ter(apai

  0Meningkatkan penambahan bahan rujukan perpustakaan

  sebanyak 7: setahun.>

  Memastikan 4*: bahan yang diterima dalam tempoh setahun

  boleh digunakan.>

  ? Pen#adbiran

  Memastikan sekurangkurangnya 4*: tenaga kerja akademik

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  6/18

  b/ Pen(apaian Pelajar&en#apaian pelajar sama ada dalam bidang akademik atau bukan akademik adalah suatuindikator penting dalam pengn hasil keberkesanan operasi kerana pelajar adalah pelanggandan produk utama UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu. Kejayaan mereka men#erminkanke#ekapan dan keberkesanan seluruh fungsi bahagian unit di organisasi ini. $e#arakeseluruhannya, pen#apaian akademik pelajar agak memberangsangkan apabila peratusanpelajar Tamat dan 5ulus meningkat dan peratusan pelajar 3agal menurun. &englibatanpelajar dalam akti!iti luar juga menunjukkan keupayaan pelajar dalam mengimbangipen#apaian akademik dan bukan akademik.

  (/ Tahap Kep&asan Pelan$$ani/ S#&den#s eedba(" -nline S&-/&enilaian tenaga kerja akademik oleh pelajar juga diambilkira dalam ketelusan pengukuranhasil keberkesanan operasi di UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu. Ini kerana tahapkepuasan pelanggan terutamanya pelajar perlu dititikberatkan kerana mereka adalahpelanggan utama organisasi. &enilaian Tenaga kerja akademik oleh &elajar dikenali sebagaiStudents Feedback Onlineatau $u/. $u/ merupakan saluran utama bagi pelajar untukmemberi maklumbalas berkenaan tahap kepuasan proses pengajaran dan pembelajaran

  yang dijalankan oleh tenaga kerja akademik. &enilaian ini dilakukan melalui medium aplikasielektronik yang dibangunkan oleh UiTM iaitu sistem i5earn. "asil penilaian $u/menunjukkan prestasi tenaga kerja akademik yang sangat baik dengan 17.04: (2 orang)pensyarah mendapat petunjuk prestasi #emerlang (markah 47:+**:). Maklumbalas inimenunjukkan baha>a pelajar amat berpuas hati dengan dengan komitmen dan tahapprofesionalisma yang ditunjukkan oleh tenaga kerja akademik. Keputusan ini jugamembuktikan segala usaha yang dilakukan dalam meningkatkan tahap pen#apaianakademik pelajar adalah sangat berkesan.

  d/ A&di#$elain itu, tahap dan trend dalam pengukuran hasil keberkesanan operasi atau sistem kerjaUiTM(T) Kampus Kuala Terengganu diukur melalui audit yang dijalankan samaada se#ara

  dalaman atau luaran bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan, keselamatan,akreditasi, perundangan dan untuk men#apai objektif kualiti UiTM(T) Kampus KualaTerengganu. &roses audit dilakukan se#ara berkala iaitu dua kali setahun bagi peringkatdalaman dan sekali setahun bagi peringkat luaran (yang diselia oleh U&K).

  e/ Sasaran Kerja Tah&nan SKT/Ke#ekapan proses operasi atau sistem kerja juga amat rele!an jika diukur melalui

  pen#apaian $asaran Kerja Tahunan ($KT) seluruh tenaga kerja UiTM(T) Kampus Kuala

  Terengganu. &en#apaian $KT mampu menterjemah prestasi staf akademik dan bukan

  akademik dalam memastikan keupayaan uni!ersiti men#apai objektif yang telah ditetapkan.

  5. Kebersediaan Men$hadapi Ke(emasan

  Ke#ekapan pihak pengurusan merupakan faktor yang penting bagi menghadapi ke#emasan.

  Beberapa peraturan dan akti!iti telah diran#ang sebagai kebersediaan UiTM(T) Kampus

  Kuala Terengganu dalam menghadapi ke#emasan. 'a>atankuasa Keselamatan dan

  Kesihatan ($"#o) telah di>ujudkan pada tahun *+* dan dipertanggungja>abkan untuk

  memantau dan menga>alselia kesemua ruang dan ka>asan di dalam kampus. Bagi

  persediaan menghadapi banjir atau ben#ana alam, satu 'a>atankuasa Ben#ana 9lam telah

  ditubuhkan. 'a>atankuasa ini bertanggungja>ab memberikan peringatan dan khidmat

  bantuan sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku. Untuk mengatasi masalah kebakaran

  pula, alat pemadam api disediakan di setiap bangunan dan pemantauan dilakukan bagi

  memastikan alat pemadam api berada dalam kondisi yang sempurna dan tidak luput tarikh.

  &ili bomba dan hos paip juga dipastikan berada dalam keadaan yang baik dan berfungsi.

  2

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  7/18

  $emasa peperiksaan akhir berlangsung, Unit &eperiksaan memainkan peranan yang

  penting dalam memastikan proses peperiksaan berjalan dengan lan#er dan harmoni.

  &ersediaan yang dilakukan oleh unit ini ialah menyediakan pensyarah standbyselain dari

  penga>as bertugas. 5angkah ini penting bagi memastikan kelan#aran proses peperiksaan

  akhir sekiranya penga>as yang bertugas tidak dapat hadir berikutan adanya halhal

  ke#emasan. "asilnya, pepepriksaan akhir berlangsung dengan lan#ar.

  7.)(/Hasil Pela"sanaan Pelan S#ra#e$i

  &elan &eran#angan $trategi (&$) yang telah digubal oleh &engurusan Kanan merangkumipelan tindakan jangka masa pendek dan panjang berdasarkan objektif strategi UiTM(T)Kampus Kuala Terengganu. &enerangan lanjut mengenai pelan strategi ini boleh dirujukpada Kriteria .

  -

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  8/18

  7.5 HASIL *ERASASKAN PELA+AR ,AN PIHAK *ERKEPENTIN8AN7.5a/ Hasil Pelajar dan Piha" *er"epen#in$an

  Hasilan Tahap Kep&asan Pelajar dan Piha" *er"epen#in$anIndikator utama yang digunakan bagi menilai tahap dan trend kepuasan pelajar dan pihakberkepentingan adalah merujuk kepada (+) Tahap dan trend kepuasan pelajar terhadappensyarah, () Tahap dan trend bilangan aduan pelanggan di "A9 (0) Tahap dan trendkepuasan pelajar terhadap kemudahan kolej ("A&) dan () Tahap dan trend kepuasanpelajar terhadap perkhidmatan perpustakaan.

  ). Tahap dan #rend "ep&asan pelajar #erhadap pens2arah.

  &elajar dapat memberi maklumbalas berkenaan tahap kepuasan mereka terhadap

  pensyarah melalui $u/ yang boleh dilayari di aplikasi i5earn.

  5. Tahap dan #rend bilan$an ad&an pelan$$an di HEA.

  &ihak "A9 menyediakan pelbagai saluran untuk pelanggan membuat aduan seperti hadir di

  kaunter, mengisi borang, media elektronik seperti emel serta melalui telefon dan surat.

  $etiap bahagian mempunyai &ega>ai 9duan &elanggan yang tersendiri menjadikan proses

  pengurusan aduan lan#ar dan teratur. UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu juga sentiasa

  menambah baik perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan se#ara berterusan demi

  meningkatkan tahap kepuasan pelanggan.

  9. Tahap dan #rend "ep&asan pelajar #erhadap "em&dahan "lej HEP/.

  Kolej Kera>ang merupakan kolej kediaman yang menyediakan kemudahan penginapan

  kepada pelajarpelajar UITM(T) Kampus Kuala Terengganu. Kolej ini boleh dikategorikan

  kepada dua iaitu Kasa yang boleh menampung 12 jumlah pelajar (sis>a) dan $utera boleh

  menampung -02 pelajar (sis>i). %engan adanya kemudahan kolej ini, seramai +0 pelajarmendapat manfaat seterusnya dapat mengurangkan bilangan pelajar yang menye>a di luar.

  Bagi memastikan sis>a sis>i yang tinggal di Kolej berpuas hati dengan kemudahan yang

  disediakan, Unit Kolej menyediakan beberapa medium bagi membolehkan pelajar

  menyalurkan aduan atau #adangan. Unit Kolej akan mengedarkan borang maklumbalas

  kepuasan hati pelajar terhadap kemudahan kolej melalui 'a>atankuasa &er>akilan Kolej

  ('&K). Borangborang ini akan diedarkan oleh '&K bagi membolehkan penilaian kepuasan

  pelajar diperoleh. $elain itu, borang ini juga diletakkan di kaunter pejabat kolej sekiranya

  pelajar ingin menyalurkan sebarang komen dan #adangan. Borang maklumbalas kepuasan

  hati pelajar terhadap perkhidmatan kafeteria juga turut disediakan. $ehingga 'un *+,sebanyak dua laporan diterima berkaitan dengan kafeteria. 9ntara medium lain yang turut

  disediakan ialah melalui peti aduan dan FacebookKolej Kera>ang.

  6. Tahap dan #rend "ep&asan pelajar #erhadap per"hidma#an perp&s#a"aan.

  &erpustakaan berperanan dalam menentukan perkembangan ilmu seseorang pelajar.

  &erpustakaan an UITM(T) Kampus Kuala Terengganu yang lengkap dan

  dimanfaatkan sepenuhnya dapat membantu pelajar memperoleh maklumat dengan lebih

  tepat. &elajar telah diberikan pendedahan berkenaan perkhidmatan yang disediakan melalui

  beberapa program seperti Taklimat Khas, rientasi &erpustakaan dan Kelas Kemahiran

  Maklumat. Beberapa medium telah disediakan oleh pihak perpustakaan bagi membolehkanpenilaian terhadap perkhidmatan yang disediakan mampu men#apai objektif. &elajar boleh

  menyalurkan aduan dan #adangan dengan mengisi borang kepuasan pelanggan, melaui

  4

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  9/18

  aduan terus ke kaunter perpustakaan atau dengan meletakkan aduan ke dalam peti aduan

  yang diletakkan di pintu masuk perpustakaan.

  Hasilan Tahap Pemben#&"an H&b&n$an dan Per#alian an#ara Pelajar dan Piha"

  *er"epen#in$an 2an$ Lain.

  ). Pen$liba#an pelajar den$an a"#i3i#i HEA

  &englibatan pelajar dengan akti!iti "A9 melibatkan Tabung 9manah &embangunan

  9kademik (T9&9). $ebanyak -1 akti!iti yang telah dan bakal diadakan sepanjang tahun

  *+. 9kti!itiakti!iti ini boleh dikategorikan kepada seminar, pertandingan, la>atan

  akademik, bengkel, majlis anugerah ke#emerlangan dan program keusaha>anan. 'adual

  -..+ menunjukkan sebahagian akti!iti yang telah berjaya diadakan sepanjang tahun *+.

  'adual -..+ $enarai 9kti!iti &elajar dengan 9kti!iti "A9

  *il Senarai A"#i3i#i TAPA

  + 5a>atan Ilmiah Kursus 9sas &engangkutan (T&T7*)

  Kno>ledge Beyond ACpe#tation (9#ademi# Tour)

  0 5a>atan Ilmiah Kursus &rinsip &ematuhan Korporat (MT0*) Keusaha>anan (A;T0**) dan &engurusan&entadbiran &ejabat (MT07+)

  Majl is &enghargaan Tutor

  7 5a>atan sambil belajar ke Kilang T& IT bersama &enasihat 9kademik

  2 'elajah Ilmu

  - 5a>atan sambil balajar ke Melaka

  4 9 se#ret 6e#ipe for a $u##essful Antrepreneur

  1 3uide to %ining AttiDuette and &roper Table Manners

  +* 5a>atan 9kademik ke Mu8ium $eni Tekstil ;egara K5

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  10/18

  7.9 HASIL -KUS SUM*ER TENA8A KER+A7.9 a/ Hasil Tena$a Kerja

  ). Kapasi#i dan Ke&pa2aan S&mber Tena$a KerjaTenaga kerja yang berkelayakan dan mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi amatdiperlukan dalam proses melahirkan pelajar yang #emerlang dari segi akademik danmempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. 'umlah tenaga kerja yang berkelayakan danber>iba>a turut menjadi faktor utama dalam melahirkan pelajar yang berjaya danber>iba>a. UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu sentiasa memastikan tenaga kerjaakademik yang dimiliki mempunyai kelayakan dan ke>iba>aan yang men#ukupi.

  6ajah -.0.+ $tatistik $umber Tenaga Kerja Tahun *+

  Bertepatan dengan keupayaan tenaga

  kerja yang diperlukan, 6ajah -.0.+

  menunjukkan jumlah tenaga kerja

  untuk tahun *+. 'umlah tenaga

  kerja akademik adalah seramai 20

  orang. Manakala tenaga kerja bukan

  akademik adalah seramai+** orang.

  6ajah -.0. Tahap Kelayakan Tenaga Kerja 9kademik tahun *+

  6ajah -.0. menunjukkan kelayakan

  Tenaga kerja 9kademik pada tahun

  *+. Melalui rajah didapati baha>a

  jumlah tenaga kerja akademik yang

  memiliki Ija8ah %oktor /alsafah adalah

  dua orang. Bilangan tenaga kerjaakademik yang memiliki ija8ah $arjana

  adalah seramai 74 orang manakala 0

  orang memiliki ija8ah $arjana Muda.

  6ajah di atas jelas menunjukkan UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu mempunyai bilangan

  tenaga kerja akademik yang berkelayakan. %asar UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu

  menggalakkan tenaga kerja akademik untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang

  tertinggi demi melahirkan pelajar yang #emerlang.

  $elain mempunyai ramai tenaga kerja akademik yang berkelayakan sarjana, UiTM(T)

  Kampus Kuala Terengganu juga mempunyai seorang professor madya. 6ajah -.0.0

  menunjukkan graf bagi tahap tenaga kerja akademik mengikut gred ja>atan bagi tahun

  *+.

  +*

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  11/18

  6ajah -.0.0 Tahap Tenaga kerja 9kademik Mengikut 3red 'a>atan &ada Tahun *+

  ;isbah bilangan pelajar bagi setiap tenaga kerja akademik merupakan satu daripada

  &etunjuk Utama &restasi &$ UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu bagi mengukur keupayaan

  sumber tenaga kerja dan telah dijadikan sebagai pernyataan bjektif Kualiti 0 Bahagian

  &entadbiran iaitu memastikan nisbah tenaga kerja akademik dengan pelajar tidak kurang

  daripada +* orang setiap semester.

  'adual -.0.+ Bilangan &elajar sehingga 'un *+

  *ilan$an Pens2arah ?9

  *ilan$an Pelajar @5:

  Nisbah *ilan$an Pens2arah dan Pelajar )1)=

  'adual -.0.+ menunjukkan bilangan pelajar sehingga 'un *+ dibandingkan dengan

  bilangan tenaga kerja akademik pada tahun yang sama.

  Keupayaan dan kompetensi tenaga kerja sentiasa dipertingkatkan melalui latihanlatihan

  yang bersesuaian. $asaran &etunjuk Utama &restasi &$ UiTM(T) Kampus Kuala

  Terengganu adalah sekurangkurangnya 4*: tenaga kerja akademik dan -*: tenaga kerjabukan akademik diberi latihan sebanyak jam setahun. &eratusan tenaga kerja yang

  menghadiri latihan setahun bagi tahun *+ ditunjukkan dalam 6ajah -.0.. &eratusan jam

  latihan melebihi jam setahun bagi tenaga kerja akademik adalah 1+.70: dan bukan

  akademik adalah 2+.42:. Tenaga kerja yang mendapat latihan yang men#ukupi akan

  menjadikan keberhasilan yang #emerlang dan memenuhi kehendak semasa.

  6ajah -.0. &eratusan tenaga kerja yang menghadiri latihan setahun bagi tahun *+

  UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu sentiasa menghargai sumbangan tenaga kerja dengan

  memberi penghargaan kepada tenaga kerja yang #emerlang melalui pelbagai #ara,

  antaranya kenaikan pangkat. &ada tahun *+ bilangan tenaga kerja akademik yang

  dinaikkan pangkat adalah seramai empat orang. Ini menunjukkan baha>a tenaga kerja

  UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu semakin berdaya maju serta berusaha meningkatkan

  kualiti kerja dan mengamalkan sikap #emerlang pada diri mereka.

  ++

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  12/18

  5. Perse"i#aran S&mber Tena$a Kerja

  9dalah menjadi tanggungja>ab UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu untuk memastikankeharmonian dan kebajikan staf dalam keadaan memuaskan. UiTM(T) Kampus Kuala

  Terengganu telah memberi fail, kertas 9, dan marker penkepada pensyarah pada setiapa>al semester, perkhidmatan =i/i serta sebuah komputer dan mesin pen#etak per stafbagi memudahkan mereka menjalankan tugas termasuk melayari internet dan men#ariinformasi. &ihak "al Ah>al 9kademik ("A9) juga menyediakan perkhidmatan fotostat untukkemudahan pensyarah.

  9. Ke#erliba#an S&mber Tena$a Kerja

  5aporan ;ilaian &restasi Tahunan (5;&T) merupakan indikator bagi penglibatan sumbertenaga manusia yang diukur berdasarkan penyertaan dalam akti!iti, kursus, bengkel danlatihan yang dianjurkan, penglibatan di dalam pelbagai ja>atankuasa dan keaktifan memberi

  sumbangan idea dan tenaga dalam akti!itiakti!iti dalam kampus. $alah satu daripadapenilaian pen#apaian &eran#angan $trategik diukur melalui pen#apaian bjektif KualitiUmum - Memastikan 4*: tenaga kerja melibatkan diri dalam program pelajar pada setiapsemester.

  Usaha untuk men#apai sasaran bjektif Kualiti ini telah meningkatkan bilangan akti!iti yang

  telah dilaksanakan oleh pelajar. 6ajah -.0.7 menunjukkan bilangan akti!iti pelajar pada

  tahun *+. -1 akti!iti yang menggunakan Tabung 9manah &embangunan 9kademik dan -

  akti!iti yang menggunakan Tabung 9manah Kegiatan &elajar telah dianjurkan.

  6ajah -.0.7 Bilangan 9kti!iti &elajar Tahun *+

  "asil daripada peningkatan bilangan akti!iti pelajar se#ara tidak langsung telah

  meningkatkan penglibatan tenaga kerja kerana setiap akti!iti pelajar hendaklah mendapat

  khidmat nasihat dan di pantau oleh sekurangkurang seorang tenaga kerja.

  +

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  13/18

  7.6 HASIL KEPIMPINAN ,AN TA,*IR URUS7.6 a/ Hasil Kepimpinan! Tadbir Ur&s dan Tan$$&n$ja'ab Ssial

  ). Kepimpinan

  Kepimpinan kanan UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu dinilai bagi memastikankeberkesanan tugas yang diamanahkan serta menambahbaik sistem komunikasi antara

  pemimpin dan staf, serta pelajar dan pihak yang berkepentingan. 9ntara faktorfaktor yang

  menerajui keberkesanan ini adalah hasil bilangan pekeliling, mesyuarat, email rasmi dan

  perjumpaan rasmi yang diadakan di antara pemimpin kanan, staf dan pelajar. Motto

  Men$&bah Cabaran Kepada Pel&an$ menjadi asas dalam kepimpinan kanan dalam

  memastikan misi serta nilai KT8ANUdapat diterjemahkan dengan berkesan.

  5. 83ernan

  $istem penyeliaan dari segi pentadbiran pengurusan yang diamalkan UiTM(T) Kampus

  Kuala Terengganu adalah bertujuan supaya semua kakitangan staf mendapat faedah dan

  mempunyai kefahaman yang jelas dan jitu terhadap tanggungja>ab serta tugas yang

  diamanahkan bagi memastikan sistem tadbir urus UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu

  berada ditahap yang #emerlang berpandukan prinsipprinsip yang telah termaktub dalam

  objektif UiTM. Banyak kaedah yang dan juga pendekatan telah dilaksanakan bagi menilai

  keberkesanan dan juga kejayaan akauntabiliti pengurusan iaitu dari segi audit se#ara formal

  dan juga tidak formal. &ematuhan dari segi kualiti I$ 1**+**4 dinilai terhadap &ejabat

  Bendahari dalam akauntabiliti kepimpinan ke>angan sebanyak kali setahun. 'adual -..+

  menunjukkan rekod audit dalam dan luar bagi penilaian pengurusan dan ke>angan yang

  telah dilakukan di UITM (T) Kampus Kuala Terengganu dari *++ hingga *+. "asil

  daripada laporan ini mendapati tiada penemuan se#ara major dan minor yang direkodkan.

  'adual -..+ 6ekod 9udit Ke>angan oleh &ejabat Bendahari

  *il A&di# Ke'an$an

  + 9udit 5lyod oleh 5lyod register

  9udit Interim &enyata Ke>angan oleh 'abatan 9udit ;egara

  0 9udit Interim 9kaun oleh 'abatan 9udit ;egara

  9udit &enyata Ke>angan oleh 'abatan 9udit ;egara

  7 9udit dalaman pensijilan I$1**+**4 oleh auditor dalaman

  2 9udit ka>alan pengurusan dan ke>angan oleh auditor dalaman

  - 9udit ka>alan pengurusan dan ke>angan Tabung 9manah oleh auditor dalaman.

  9. Undan$>&ndan$! pera#&ran dan a"redi#asi

  Beberapa garis panduan telah ditetapkan bagi mengelakkan daripada berlakunya kesalahandari segi etika atau ketidakper#ayaan pihak berkepentingan terhadap pengurusan kanan.

  $alah satu daripadanya adalah dalam bentuk arahan atau sasaran kerja tahunan bagi

  rujukan semua staf manakala bagi para pelajar pula, buku &eraturan 9kademik &indaan

  **1 telah diedarkan. $elain itu, satu penubuhan ja>atankuasa $"#o telah ditubuhkan

  pada tahun *+* bagi memastikan keselamatan dalam persekitaran kerja. 9spek ini menjadi

  satu keutamaan bagi pihak kepimpinan kanan dalam me>ujudkan suasana kerja yang

  selesa, selamat dan kondusif kepada tenaga kerja.

  $tatistik tahunan bagi bilangan kes tatatertib melibatkan pelajar telah dilakukan oleh pihak

  "A9 dan "A& bagi tahun *+ hingga *+. didapati pada tahun *+*+0 menunjukanpenurunan dari segi peratusan bagi tatatertib yang dikeluarkan oleh "A& dan "A9. ;amun,

  pada tahun *+0*+, bilangan pelajar yang dikenakan tatertib meningkat bagi kesalahan

  +0

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  14/18

  yang dikeluarkan oleh pihak "A9. 'enis kesalahan yang dilakukan oleh pelajar adalah

  seperti memba>a nota ke de>an pepriksaan, ketidakhadiran ke kuliah, memba>a peralatan

  elektronik seperti telefon atau I pad untuk meniru semasa peperiksaan akhir dijalankan.

  %enda telah diberikan kepada semua pelajar yang telah melakukan kesalahan seperti

  menggantung pengajian dan juga dilarang menduduki peperiksaan bagi sesuatu subjek

  tersebut (6ajah -..+). Melalui hasil dapatan ini, didapati semua pensyarah dan juga

  kakitangan akademik mengamalkan perkhidmatan yang menurut perundangan dan

  peraturan yang ditetapkan.

  6ajah -..+ $tatistik Tahunan 5aporan Tatertib &elajar ("A9 dan "A&)

  Bagi tindakan tatertib yang telah dikeluarkan oleh pihak "A& kepada pelajar, didapati ada

  tren penurunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh mereka. "al ini membuktikan

  baha>a pemeriksaan se#ara tidak formal terhadap sahsiah rupa diri semasa kuliah

  dijalankan yang dilakukan atas kerjasama antara pihak "A& dan Unit &olis Bantuan telah

  berjaya. $elain itu, disiplin dan sahsiah diri staf sama ada dari kalangan tenaga kerja dan

  juga pensyarah turut diambil perhatian terutamanya tentang keberadaan staf. Bagi pihak

  pensyarah, satu ja>atankuasa &6&A;$ telah ditubuhkan untuk menga>asi keberadaan

  pensyarah semasa kuliah dijalankan. Untuk staf sokongan, pemantauan dilakukan terhadap

  kad perakam >aktu dan juga borang keluar pejabat.

  'adual -.. Bilangan Tindakan Tatatertib UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu bagi Tahun *+*+

  'adual -.. di atas menunjukkan bilangan staf yang dikenakan tindakan tatatertib bagi

  tahun *+ hingga *+. "asil dapatan ini mendapati baha>a kesalahan yang seringkali

  dilakukan oleh para staf adalah kerapkali mengambil #uti sakit dalam tempoh tertentu serta

  tidak merekodkan >aktu masukkeluar pejabat. 9ntara tindakan penyusulan yang dilakukan

  terhadap staf yang terbabit adalah memberi surat peringatan dan juga memberi khidmat

  kaunseling. Ini telah menunjukkan baha>a pihak pengurusan atasan mengambil serius dan

  peka terhadap disiplin dikalangan staf dalam menjamin sistem organisasi yang #emerlang

  dan gemilang.

  6. E#i"a

  &roses pengukuran etika telah dijalankan melalui beberapa proses iaitu dengan

  menggunakan media seperti aduan terus, surat, telefon email dan soal selidik kepuasan

  pelanggan dan peti #adangan. Ini menunjukkan baha>a maklumat berkaitan etika tenaga

  kerja diperoleh dan diukur melalui pelbagai medium. %an ini telah membuktikan baha>a

  UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu amat menitikberatkan halhal berkaitan perlanggaran

  +

  Tah&n *ilan$an S#a%

  Kes Tindakan

  *+ 7 0

  *+0 +7 -

  *+

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  15/18

  undangundang dengan mengamalkan budaya telus dalam mengenal pasti masalah

  berkaitan undangundang supaya ianya dapat dika>al selia selain dapat mengurangkan

  masalah tindakan tatatertib.

  =. Mas2ara"a#

  Bagi program kemasyarakatan pula, UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu telah

  menganjurkan programprogram untuk memenuhi tanggungja>ab sosial denganmenitikberatkan aspek keterlibatan dalam akti!iti komuniti. 9ntaranya adalah &rogram&endampingan (Outreach) $ukarela>an 'i>a Malaysia anjuran "A& yang mana parapeserta yang terdiri daripada staf dan juga pelajar dapat membantu golongan yang kurangbernasib baik disamping dapat menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan masyarakatkomuniti setempat. $elain itu, akti!iti lain yang telah dianjurkan adalah bantuan sumbanganke>angan, pakaian dan makanan dan sebagainya kepada masyarakat setempat yangdiedarkan kepada golongan yang memerlukan terutamanya anakanak yatim dan miskin.

  &rogram Bakti $is>a Merentas $empadan, anjuran &K9 juga berjaya diadakan dalam usahamengeratkan hubungan >arga kampus dengan pihak komuniti. $elain itu, program KomunitiF $eri Kenangan dan &elong yang berjaya dianjurkan juga membuktikan kesungguhanpihak UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

  'adual -..0 $enarai 9kti!iti Kemasyarakatan yang dijalankan

  *il Senarai A"#i3i#i

  + Komuniti Me%I9, anjuran Kelab Me%I9, /akulti &erakaunan

  Bakti $is>a merentas $empadan, anjuran &K9

  0 %erma %arah &erdana Katakuasa Kith the ;eedyJ di rumahrumah fakir miskin sekitar KT

  4 &rogram 5a>atan 9mal ke 6umah Taman $inar "arapan bersama &enasihat 9kademik di Bukit Besar, KT

  1 Bengkel h Mytaj>id, di Masjid Kubang Ikan, KT

  +* &rogram Khidmat Komuniti di Kampung $eri Kenangan dan &elong, $etiu, Terengganu

  $e#ara keseluruhannya, 'adual -..0 menunjukkan sebahagian akti!iti kemasyarakatanyang berjaya dijalankan. Kejayaan ini menggambarkan baha>a sistem pengurusan UiTM(T)Kampus Kuala Terengganu tidak pernah lupa untuk melaksanakan tanggungja>ab sosialkepada komuniti setempat.

  +7

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  16/18

  7.= HASIL KEAN8AN ,AN PENCAPAIAN PASARAN

  7.= a/ Hasil Ke'an$an dan Pasaran

  Bahagian Bendahari UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu merupakan nadi utama dalampengurusan ke>angan disamping bertanggungja>ab menga>al perbelanjaan yangdiperuntukkan kepada kampus ini. Terdapat dua kumpulan >ang utama iaitu Kumpulan

  =ang &engurusan dan Kumpulan =ang 9manah.

  ). Pres#asi Ke'an$an

  K&mp&lan an$ Pen$&r&san&eruntukan UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu diterima dari kampus induk UiTM $hah9lam.

  6ajah -.7.+ menunjukkan jumlah peruntukanyang diterima oleh UiTM(T) Kampus KualaTerengganu dari tahun *++ hingga tahun *+.'umlah peruntukan telah menunjukkankenaikan ketara sebanyak +1: pada tahun*+. ;amun begitu jumlah peruntukan padatahun *+ hanya merekodkan kenaikansebanyak 2: berbanding tahun sebelumnya.Kadar peningkatan yang tidak begitu ketara ini>alaubagaimana pun tidak memberi impakyang negatif terhadap keseimbanganpengurusan organisasi UiTM(T) Kampus KualaTerengganu malah prestasi ke>angan mampu

  berada di landasan stabil dan lebih baik bagi tahun ini sekiranya disokong oleh perbelanjaanberhemah.

  Belanja>an dibahagikan kepada beberapa slot iaitu perkhidmatan dan bekalan, pemberiandan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaanperbelanjaan lain. Merujuk rajah -.7., padatahun *++*+, peruntukan lebih banyak disalurkan kepada perkhidmatan dan bekalan.

  &erbelanjaan untuk perkhidmatan dan bekalan ini merupakan teras untuk memberikeselesaan kepada organisasi. %iantara perkhidmatan dan bekalan yang memba>a kepadaperbelanjaan yang tinggi ini termasuklah tuntutan perjalanan sementara dan sara hidup,

  +2

  6ajah -.7.+ "asil &eruntukan UiTM(T) Kampus Kuala

  Terengganu bagi tahun *++*+

  $umber Bahagian Bendahari UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu

  6ajah -.7. 'umlah Belanja>an UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu Mengikut $lot bagi tahun *++

  *+

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  17/18

  bekalan pejabat dan penyelenggaraan dan pembaikan. &ada tahun *+, jumlahperbelanjaan untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap telah melonjak tinggi sebanyak1*: seiringan dengan peningkatan kemasukan pelajar pada tahun tersebut.

  'adual -.7.+ menunjukkan tren ke>angan Kumpulan =ang &engurusan UiTM(T) KampusKuala Terengganu bagi tahun *++*+. &ada tahun *++*+0, didapati jumlahperbelanjaan telah melebihi sekali ganda jumlah peruntukan yang telahditetapkan.=alaubagaimana pun, perbelanjaan masih diba>ah peruntukan bagi tahun *+memandangkan pengiraan hanya berdasarkan penggunaan sehingga $eptember *+.

  'adual -.7.+ Tren Ke>angan Kumpulan =ang &engurusan bagi Tahun *++*+

  K&mp&lan an$ Amanah

  Kumpulan =ang 9manah terdiri dari beberapa tabung yang digunapakai oleh pihak UiTM(T)Kampus Kuala Terengganu dalam menguruskan perbelanjaan bagi memenuhi keperluanakti!iti pelajar sepanjang semestertahun. 9ntara tabung Kumpulan =ang 9manah initermasuklah Tabung Kolej, Tabung Kegiatan &elajar, Tabung /akulti, Tabung &embangunan&elajar dan Tabung Kokurikulum. Huran pelajar sepenuh masa merupakan penyumbangutama bagi hasil pendapatan Kumpulan =ang 9manah.

  'adual -.7. menunjukkan tren ke>angan Kumpulan =ang 9manah UiTM(T) Kampus KualaTerengganu bagi tahun *++*+ di mana berlaku penurunan hasil pada setiap tahun.&erbelanjaan pada tahun *+ men#atat nilai yang paling tinggi dalam tempoh empat tahundan ianya melebihi nilai hasil. =alaupun terdapat lebihan perbelanjaan pada tahun *+,lebihan ini berjaya ditampung dari lebihan hasil pada tahun *++. &erbelanjaan didapati

  semakin menurun sehingga tahun *+.

  'adual -.7. Tren Ke>angan Kumpulan =ang 9manah bagi Tahun *++*+

  5. Pres#asi Pasaran

  'adual -.7.0 Anrolmen pelajar tahun *++*+

  *IL. PR-8RAM 4 K-, PR-8RAM 50)) 50)5 50)950)6+an>+&n/

  + %iploma &erakaunan (9< ++*) 74 7-4 ++2

  %iploma $eni 5ukis L $eni 6eka (3rafik) (9% +++) 04 0 7* 7*

  0 %iploma $eni 5ukis L $eni 6eka (Tekstil dan %igital Media) (9% ++) 0 0- * 7

  %iploma $ains (9$ +*) 722 222 4 +0

  7 %iploma &engajian &erniagaan (BM +++) -0 -7+ 2* +-

  2 %iploma &engurusan L Teknologi &ejabat (M ++BM++4) -- -1 7+7 +01

  - &ra %iploma $ains (&% **4) 4 +

  4 &ra %iploma $ains (&% **-) M%9B 4- 4+ + 4

  1 Ija8ah $arjana Muda &endidikan (Kepujian) (A% 0+) e&'' 0 0 0 ):5

  +UMLAH 07+2 02+- 2+0 14

  $e#ara umumnya, merujuk jadual -.7.7, didapati jumlah enrolmen pelajar bagi setiapprogram menunjukkan penurunan yang drastik dari tahun *++*+. &enurunan ini

  +-

  Tah&n K&mp&lan an$ Pen$&r&san RM/

  &eruntukan &erbelanjaan

  *++ ,47+,22 7,+24,4+

  *+ 0,**,*** 7,7-,0

  *+0 0,**,*** 7,02,+7-

  *+ ('an$eptember) 0,2**,*** ,212,+-1

  Tah&n K&mp&lan an$ Amanah RM/

  "asil &erbelanjaan

  *++ +,- +*0,1*

  *+ +0,2-4 +07,+4-

  *+0 +*7,0-0 24*,-77

  *+ ('an$eptember)

  2,004 00-,-++

 • 7/24/2019 KRITERIA 7_9 OKTOBER 2014.doc

  18/18

  memberi impak ke atas reputasi sumber ke>angan UiTM(T) Kampus Kuala Terengganusamada dari segi hasil mahupun perbelanjaan.

  6ajah -.7.2 menunjukkan jumlahenrolmen pelajar di UiTM(T)Kampus Kuala Terengganu padatahun *++*+. Terdapat sedikitpeningkatan jumlah pelajar padatahun *+ iaitu sebanyak 0:.=alaubagaimana pun peratusanjumlah pelajar mengalamipenurunan yang ketara sebanyak4: dan 2: bagi tahun *+0 dan*+. ;amun pengiraan jumlahenrolmen pelajar pada tahun *+adalah bagi satu semester sahaja.

  +4

  $umber Bahagian "al Ah>al 9kademik UiTM(T) Kampus Kuala Terengganu

  6ajah -.7.2 'umlah Anrolmen &elajar Bagi Tahun *++*+