bai tap lon vxl full

Download Bai Tap Lon VXL Full

Post on 05-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Bai Tap Lon VXL Full

  1/85

  Trctinchng

  em

  xinchnthnhcm

  n

  tonththyc

  trngCao

  angK

  y

  ThuatCao

  Thang

  ,

  nhngngi

  toiukinchochngem

  cchinghincuv

  tm

  hiusurng

  vlnhvcint,cb

  itlthyNguyen

  Tro

  ng

  Khanh

  tntnhhngdnvgi

  pchngem

  trongthigianthchinti.

  ngthichngem

  cnggilicm

  nticacb

  nbgip

  chngem

  trongthigian

  qua.Ccsgipnhi

  ttnhcngvi

  scgngcabnthn

  nnchngem

  honthnh

  cting

  thihn.Vishiubit

  cnhnchvthigianthc

  hintikhng

  nhiunntikhngtr

  nhkhinhngsaist.Rt

  cm

  nshng

  dnvgpcaquthy

  cvbnbchotic

  honchnhhn.

  Chngem

  xinchn

  thnhcm

  n!

  Trng CKT Cao Thng Khoa in t - Tin hc

  Bi tp ln Vi X L Trang 1 iu khin Thang my dng 16F877A

 • 8/2/2019 Bai Tap Lon VXL Full

  2/85

  Trng CKT Cao Thng Khoa in t - Tin hc

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................Tp H Ch Minh, ngy thng nm 2009

  Gio vin hng dn

  K tn

  Nguyn trng Khanh

  Bi tp ln Vi X L Trang 2 iu khin Thang my dng 16F877A

 • 8/2/2019 Bai Tap Lon VXL Full

  3/85

  LI CAM N.....................................................................................1NHAN XET CUA GIAO VIEN..........................................................2

  A-KHAI QUATI. Gii thieu ve Thang may........................................4II. Van hanh cua Thang may.......................................4

  B-CHI TIETI- Chng I: C s ly thuyet ..........................................5

  1. Gii thieu cac linh kien..........................................52. Chi tiet cac linh kien................................................5II- Chng II: Xay dng Thang may..............................43

  1. S o khoi................................................................432. S o nguyen ly.....................................................483. Lu o giai thuat...................................................494. Chng trnh ma code ieu khien Thang may.....59

  C-TONG KET

 • 8/2/2019 Bai Tap Lon VXL Full

  4/85

  I- Gii thieu ve Thang may:X hi ngy cng pht trin, cc to nh hng lot mc ln, s tng cngnhu hn, nu s dng cu thang b s tn nhiu thi gian v sc lc, thang my rai gii phng con ngi khi vic leo cu thang .

  Ngi dng ch cn ng trc ca ca thang my mt tng bt k, nhnnt gi thang, khi thang chy n th vo trong nhn nt chn tng mnh cn n,thang s a ngi dng i.

  II- Van hanh cua Thang may:Khi Cabin ang trong che o khong tai, th Cabin

  luon ch ch th cua ngi s dung. Khi co lenh t

  ngi s dung, he thong x ly kiem tra va quyet nhcho Cabin, het thong ca, he thong thong bao.

  Khi Cabin ang hoat ong neu ngi s dung rach th, bo ieu khien trung tam se nhan tn hieu vakiem tra hoat ong hien thi va hoat ong yeu cau era quyet nh.

  + B iu khin: s dng lut u tin cho tang gino gn vi v trthang my nht.

  *Nguyn l lm vic ca h thng iu khin thang myNguyn l lm vic ca h thng iu khin thang my l: khi c tn hiu

  u vo tng c ngi bm nt cn i thang, h thng lu nh tn hiu gi thang,vi iu khin kim tra tm nu thy tn hiu yu cu thang (tc l s tng) v v trhin ti ca thang s quyt nh chiu vn hnh ca thang, ng thi kch thangdng tng c ngi gi, m ca ch khch bc vo trong thang, sau ng cav cn c vo yu cu ca khch s a ti tng khch yu cu.

  Cabin co the len xuong theo yeu cau nhng khongchap nhan ngat hoat ong hien hanh

  Khi Cabin khong hoat ong he thong chap nhanyeu cau. Thong tin ve tang ang hien hanh va thongtin ve tang yeu cau en c lu lai va so sanh. Neu

  ch so tang hien hanh ln hn ch so tang yeu cauen th he thong ra tn hieu cho Cabin i xuong. Neu chso tang hien hanh nho hn ch so tang yeu cau thhe thong ra tn hieu cho Cabin i len. Neu hai ch so naybang nhau th he thong cho m ca, sau mot thi giannh trc th ong lai va ch ch th tiep theo. Va trongsuot qua trnh van hanh cua Cabin he thong luon lu lai

 • 8/2/2019 Bai Tap Lon VXL Full

  5/85

  hai ch so o va Cabin ch ngng hoat ong khi hai chiso nay bang nhau.

 • 8/2/2019 Bai Tap Lon VXL Full

  6/85

  I- Chng 1: C S L THUYT1- Gii thiu cc linh kin trong ti:

  Trong ti c s dng linh kin sau: PIC 16F877A, Led 7 on, IC74LS47, Led n, IC 7805, Thch Anh, Relay, Buttton (nt nhn), cc linh kin cbn (in tr , t in, transistor , diode, )

  2- Chi tit cc linh kin:a) ien tr:

  in tr, mt linh kin in t th ng trong mch in, c k hiu vich R

  in tr l i lng vt l c trng cho tnh cht cn tr dng in ca

  mt vt th dn in. N c nh ngha l t s ca hiu in th gia haiu vt th vi cng dng in i qua n:

  trong :U : l hiu in th gia hai u vt dn in, o bng vn (V).I : l cng dng in i qua vt dn in, o bng mpe (A).R : l in tr ca vt dn in, o bng Ohm ().

  Cc loi in tr ta thng gp: quang tr, nhit tr, bin tr,

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_th%E1%BB%A5_%C4%91%E1%BB%99nghttp://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%E1%BA%ADt_l%C3%BDhttp://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%ABn_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%C4%91i%E1%BB%87n_th%E1%BA%BFhttp://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4nhttp://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%82mpe&action=edit&redlink=1http://vi.wikipedia.org/wiki/Ohmhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_ki%E1%BB%87n_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_th%E1%BB%A5_%C4%91%E1%BB%99nghttp://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ch_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%E1%BA%ADt_l%C3%BDhttp://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%ABn_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%C4%91i%E1%BB%87n_th%E1%BA%BFhttp://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87nhttp://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4nhttp://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%82mpe&action=edit&redlink=1http://vi.wikipedia.org/wiki/Ohm
 • 8/2