10-04-2011 bhavnagar

Download 10-04-2011 Bhavnagar

Post on 24-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

òÃkkLk{kt çk[kð fkÞofhkuLku xLkçktÄ hkufz Lkkýkt {éÞk (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 9 ¼kðLkøkh þnuh{kt Ãkkøk÷kuLke ðÂMík ðÄeLku 883 ÚkE ÃkrhðkhðkË-¼úük[khu 73 ÷k¾ fhkuz ÷qtxâk Au Ãkkf. ¾u÷kzeyku hze Ãkzâk CMYK CMYK CMYK CMYK ®MknkMkLk yÃkoý (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.9 yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 9 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 9 y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux yLku ¼kðLkøkhÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk.9 k{k{ yLzhkuwyux zuLx

  MxwzLxTMk {kxu kezeyuMkLke rzke{ukkt knukt yuf koLke RLxLkorkfhe Vheke Vhrskk kLke fu Au.zuLx fkWLMk ykuV RLzk(zeMkeykR)yu ko 2007{kt kezeyuMkrzkeLku kkt[ koLkku yku kMkY{fkuMko kLkkk kk RLxLkork h fhenke khtkw nu kuu yuf koLkkRLxLkork kukk{Lku kwLkSorkfhkLkku rLko fkuo Au.

  yk rLkoLku ytrk{ MYk yLkufuLe ykhku {tkkLke ee tze{k kk kezeyuMkLkk MxwzLxTMkurkheLkk 4 ko kqhk fko kk yuf

  koLkku Lkef kukk{ nkk hkLkkuhnuu, su {urzf fkWLMk ykuVRLzk (yu{MkeykR)yuyu{kekeyuMkLkk Mkwkhuk fko{{kthkuk rLkf kukk{ suku nu.

  zeMkeykRLkk yrfkheykuyu2007{kt RLxLkork kzke {qfk{kxuLkk fuxkf fkhku ykk nkk,su{kt rkkeoyku RLxLkork ytkukteh Lkn nkukLkwt fkh k Mkk{unkwt. e khk{kt {kuxk kkLkezuLx fkuuu kLkke Au yLku {kuxkkkLkk rkkeoyku RLxLkork fhkkLknkukk yLku kLkkxe {kkk {ueukk nkk. keS kksw ytrk{ ko{kt 9rkku nkk, su rkkeoyku Wkh khu

  kzkk kkYk nkuR yuf ko{ktRLxLkork fhkLke kkkk {w~fukLke nke. yk s fkhMkhkezeyuMkLkku fkuMko RLxLkork khkkt[ koLkku fhk{kt ykku nkku.

  {urzf yLku yuLsrLkhkLkesu{ zuLx MkkLMkLku kuVuLk fkuMko

  khefu {tsqhe {e kk kkRLxLkorkLke Mkkik{ 1992-93{ktYykk fhk{kt yke nke.khk{kt 249 kLkke zuLx fkuusAu khu 40 Mkhfkhe fkuus Au, sukuo fw 23,380 zuLxMxTMk kikhfhu Au.

  r.Mkt.2067, [ik Mkw 7hrkh 10 yur, 2011Mktof ktke:M.e [e{LkkE yuMk. kxuktke:VkkwLkkE [e{LkkE kxuyt]t:kLkkhREG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 || Estd.1923 ` 3-00 ttk: 1h+8Website:www.sandesh.comkLkkh nuh{kt kkkkuLke MkeLku 883 kE

  yksLkk ytf Mkkku 8 khk Mkk{uLkk khks kAekkf. ukzeyku hze kzk 9 krhkhk-k[khu 73k fhkuz qtxk Au 12 ftsLk uLku MkwoMknkMkLk ykoruk2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  MktMfkh

  * * * *

  (yusLMke) Lke rne, kk.9

  yMkhfkhf kufkk hzkLkku{wMkku zk {kxu kLkku yLku LkkkrhfMk{wkLkk fkofhkuLke kLkue MktwkMkr{rkLke h[Lkk ytku Mkhfkhu yksukuux LkkurxrVfuLk knkh kkzkkt kk-teke yk nkhuyu ku{Lkkyk{h WkkMkLkku yksu 98 fkfkk ytk ykku nkku. ufu, ku{uk[kh rhw ktkk MktkoLke yLku[qtxe Mkk{kt MkwkhkLke rkkkk ee nke.

  72 keo ykLku yksuWkkMkLkk kkt[{k rMku stkh{tkhkku Mkkhu 10.45 fkfu yufkkkyu kwLkw t kke kezkeLkukkhkt fhkk nkk. k[kh Mkk{uLkkstk{kt ykLke SkLke hkskLkerne Mkrnk uLkk swk swk kkku{kt

  Wse kR nke. ykyu WkkMkkkuzk kk ku{Lkk Mk{kofku MkrnkLkesLk{uLkeLku Mktkkukkt skwt nkwt fu,k[kh Mkk{uLkk ktkk MktkoLke ykkku nsw Yykk Au. ykkeskkkhe nu e Au. ykyu

  MkhfkhLku MktMk{kt kufkk hzkukMkkh fhk 15 ykukMx MkweLke{nuk ykke Au yLku yu{ k fkwt Aufu ke Mktkkk Mktko {kxuLkezkLkwt MkwfkLk kuyku Mktku.

  ku{u yue k kukk fhe nke fu

  k[kh rhkue kufkk hzkkekuyku Mktkw Lkn hnu khtkw Lkk[qtxkuk rkrLkrykuLkk kk{ kt[kkMkhuke hkRx xw rhfk {kxuLkeukkR MkrnkLkk [qtxeMkwkhk {kxuzu. yk ykkW Mkkhu zkkLk

  {Lk{kunLkMknu yuf rLkuLk he fheskwt nkwt fu Mkhfkh yirknkrMkfkufkk hzku MktMkLkk [ku{kMkwtMkk{kt hsq fhk khu Au. ku{u W{uwOnkwt fu, kufkk hzk ytku LkkkrhfMk{wkLkwt yLku MkhfkhLkwt yufMktk kwt

  kufkne {kxu rnkfkhe Au yLkuk[kh zk{k {kxuLkku MkrnkhkuMktfk kou Au. yk nkhu WkkMkAkuzk Mkt{k kk kuLkku {Lku ykLktAu. kufkk hzkLkku {wMkku zkkLkku yLku Lkkkrhf Mk{wkLkkfkofhkuLke Mktwk Mkr{rkLke h[LkkytkuLkk LkkurxrVfuLkLku MktMkke kkuzufs qh stkh{tkh kku ykLkkWkkMkLkk Mku nhkuLke Mktk{ktW{xuk ku{Lkk Mk{kofku yLkutMkfkuyu kkihuh kowt nkwt yLkutu {kkh{T kkk khk{kkk fesLkk Lkkhk kkk nkk.

  Mkr{rk kuLke fk{kehe 30 sqLkMkwe{kt Y fhu kue khk Au.fusheku kkfkhkuLku skwt nkwt fu ykytkuLke Ykhuk Mkku{khu {LkkheMkr{rkLke k{ kuXf{kt zkR su.

  ykyuu kkhkt fko: ktkk MktkoLke rkkkstkh{tkh kku WMk(yusLMke) Lke rne, kk. 9

  kufkk rk ytku kkteke yLku Mkk{krsf fkofh yknkhuLke {kk ykk Mkhfkh qfe kkkk nkhuyu yksu Mkkhu kkhkt fko kkstkh{tkh kh WMkLkku {knku h[kkunkku. kufku {Lk {qfeLku Zku-LkkkhkLkk kkuqBk nkk kkk hkxs VhfkkktukLkk kekku kkk nkk.

  Mk{k u{kt Vukuk k[kh rhkueyktkuLkLkk nko Mk{k rMkkh stkh{tkhkku wkLkku yLku ]ku, kwkku yLku{rnkyku, khekku yLku ktkhkuyuuk r{keLku k[khLkk rhku{ktMkqkku[kh fkuo nkku kkk tu{kkh{T, khk {kkk fe s yLku$fkk kkkLkk Lkkhkke kkLk kse Lkktwt nkwt.

  yk nkhuyu WkkMkLkku ytk kk khu {nkhkxLkkykrkMkeykuLkk yuf sqku kufLk] fwO nkwt khu fuxkf kqheykuyu

  yk nu [qtxe Mkwkhk {kxu zk [ku : kufkk hzkLkku {wMkku zk Mktwk Mkr{rkLke h[LkkLkwt nuhLkk{wtyk nkhuyu wt fkwt?

  Mkhfkh MktMkLkk [ku{kMkwt Mkk{kt kufkk hzku kMkkh Lkn fhu kkuyk 15 ykukMxke k rfk kku yktkuLk fhu.

  k[kh Mkk{uLke zkR nsw kqhe kR Lkke. yktkuLk{kt wkLkku Mkk{u kkkt ykkLkwt Lkwt rfh ukwt Au. rkLkku {wMkku kikh fhe kuLku MktMk{kt kMkkh fhkkLkwt kkfe. MkkkLkwt rfuLefh Lkn kk kt Mkwe k[kh k{ ku Lkn. Mkhfkh kh MkkkLkk rfuLefh {kxu kk ku. kk{Mkk yLku Lkkhkkrfk fkkyu Lkk [qtxkuk rkrLkryku

  ytku hkRx xw rhfkuLke khVu. [qtxe Mkk{kt MkwkhkLke sYrhkk kh kh {qku. RuxkurLkf kuxk {eLk{kt hnue k{eykuLku qh fhk {ktk.

  zuLx{kt 1 koLke RLxLkorkVheke Vhrskk kLkkku

  MkLk xurfku{, qkyLku yuMkxu{w~fue{kt

  (yusLMke) Lke rne, kk. 9

  yuLVkuMko{uLx rzhuxkuhux(Eze)yuuh{kt [f[kh skkLkkh xwSMkux{ fkiktz fuMk{kt yksu xku[Lkexurfku{ ftkLkeyku Mkk{u Y. 4,300fhkuzke wLkk Vu{kLkk rLk{kuLkk tkLkkrrk ykhkukku k fko Au. MkLk,qk yLku yuMk-xu MkrnkLke xku[LkeftkLkeyku Mkk{u ykhkukku zkkkt nu ykftkLkeyku {kxu {w~fue e kR Au.

  Vu{kLkk tk {kxu ku Mkkk{tzMkk{u kuLke Vrhk VkR fheLku Ezeyuskwt Au fu kkkk sqkLke ftkLke sLk{kukkR{kt rue nwtrzk{Lkk

  rLk{kuLkk tkLke tfk Mkuk Au. ku{ktk kkkMk [ke hne Au. yk fuMk{ktyuzwrzfuxk ykukkurhxe RzeLkkuMkur rzhuxh hUfLkku yuf yrfkheAu. Vu{k nuX [ke hnue kkkMk{kt{kuxk kku rue LkkktykuLkku Wkkukxurfku{ ftkLkeykuyu Mkux{ kEMkLMk{uke ku fkuo nkukLkwt knkh ykwAu. wrLkxuf yLku xurLkkuhLkk uh [uLkef{kkuLkku r&uk fhk{kt yke hkwAu. kkkkLkk Mktwk Wk{ kk sLk{kukkE{kt k Vu{kLkku tk kkunkukLkwt RzeLku tfk Au. yk WkhktkrMkMxu{k{kt hkufz kuhuLxe hf{ ytku k kukkkMk fhe hne Au. wkhu Mkwe{ fkuxuoMkekeykE yLku EzeLku ke kkkLke[ksoex ytku rkkkh {krnke ykkk

  xurfku{ ftkLkeyku Mkk{uVu{kLkk ykhkukku k

  kezeyuMkLke rzke {ukkt knukt ELxLkork fhkLke hnuuzeMkeykELke Lke rn[k yuf koLkku ELxLkork kukk{ kwLk: MkSLk fhu. fuLe ykhku {tkkLke ee tze kAe y{. rkkeoykuyu rkheLkk [kh ko kk yuf ko Lkef

  kukk{{kt kk uku kzu. 2007{kt RLxLkork kzke {wfkR nke yLku kezeyuMkLku kkt[

  koLkku yku kMkY{ fkuMko kLkkk{kt ykku nkku. kezeyuMk{kt RLxLkork Mkkik{ kh 1992-93{kt Y kE nke

  xqtfwt Lku x[

  {wtkE{kt ykxMx kurkkkkt[ku kuLkk nkk kh khkexe{Lkk fuxLk {nuLMknkuLkeLkk xuxq r[khkk nkk.(yuyuVke)

  nkhuLkk kk{{ktkufkuyu rskuMk{Lkkkuhkukkt rMkr : {nkhkxLkkhkukkt rMkrLkk rLkkMkeykuyksu Mkkhke s xee MkuxLkeMkk{u kkuXkR kk nkk yLkuMkhfkhu nuhLkk{wt hsq fkokk yk nkhuyu kkt[rMk kk yk{hktkWkkMk kkuzeLku kkhkt fhkktkk{kMkeyku{kt WkMkAkR kku nkku. kk{{ktnkhuLke ykurVMkLkk yuff{o[khe kk ykheyu fkwtnkwt fu yk ykkk{efuxkf rMk{kt yku ykeknkU[u ku{ {Lkk Au. y{uku{Lku ykfkhk {kxu Mk{khtLke yLku ku{Lkk {kxurs MkhMk kuskLkekusLkk ze fkZe Au.k[khLkk rhku{kt yknkhuLku Mk{koLk ykkkkk{kMkeykuu kwkhu ktkkku nkku. nkhuu WkkMkY fko ku knuktkk{kMkeykuuyu 4ke yurukwze kzkLkk rMku MkhfkhMkk{u rhku k fhkku{Lke kwze (kfze) khfke ke kkte nke kkkfkk kxk Vhfkk nkk.nkhuLkk ykk{Lk kk y{uhk yko{kt kwze kzkLkeWze fhewt.

  Wkh u{kt yuf{rnkyu MkkkkkfkuLku sL{ ykku{w^VhLkkh : Wkh uLkkftk nuh{kt yuf {rnkyuMkkk kkfkuLke fMkqkzfhe nke ku{ yksunkuMkxLkk Mkqkkuyu skwtnkwt. 30 keo {rnk hksuueyu kkfkuLkk sL{LkkrLkk Mk{ fhkkt ku {rnLkknukt kR fku kkfkuLkusL{ ykku nkku. ufu,fkuRk kkf Se wtLknkukwt ku{ nkuMkxLkkMkqkkuyu fkwt nkwt.

  (yusLMke) Lke rne, kk. 9

  kufkk rkLkk {wu Lkkkrhfku yLkuMkhfkhLku nkk r{kkLkk kkktLkukufkne {kxu ytk Mkkhwt t nkukLkwtkkkkt zkkLk {Lk{kunLk Mknuskwt nkwt fu MktMkLkk [ku{kMkk Mkk{ktyk yirknkrMkf Xhk kk r[khehne Au.

  nwt w Awt fu Mkhfkh yLkuLkkkrhfkuLkk rkrLkryku kk[kh Mkk{uzk {kxuLkk ykkkt khMkh Xhk ytkuMk{sqke koe Au. yk nkhuyuku{Lkwt ykkMk yktkuLk Akuze ewt Au kueLku k ykLkt kku ku{ ku{u yufrLkuLk{kt fkwt nkwt. k[khLkwt qkk{k{Lku yMkh fhu Au ku kkkkLke LkkUukkt ku{u fkwt nkwt fu yk yirknkrMkfXhkLku kk {kxu Lkkkrhfku yLku

  Mkhfkhu nkk r{kk Au ku s kufkne{kxu e Mkkhe kkkk Au. Mkhfkh yLkunkhuLkk rkrLkryku [uLke [[ko

  Vke Lkeze Au.zkkLku fkwt nkwt fu nwt ykk hkwt

  Awt fu yk XhkLku kikh fhkLke rkyuf h[Lkk{f rk{kt ykkkkk{kt yku. [ku{kMkw Mkk{ktfurkLkux{kt kuLku {wfkkt knukt Mk{ksLkkk{k{ kkuo Mkkku [[ko fhk{kt yku.

  yku WuLke Au fu k[khLkkqkLku qh fhk {kxu sLk kufkkrkLke Mkk{krsf fkofkko yknkhuLke {kke Mkhfkhu Mefkhe eenke yLku yuf {skqk rk kikh fhk{kxu 10 MkkuLke Mkr{rkLke h[LkkfhkLke nuhkk fhe nke. ktLkuu kkkuyuyk ytkuLke nuhkk fhe nke.kk hkkunkhu fkwt nkwt fu Mkhfkhu y{khe k{k{{kkeyku Mefkhe ee Au yLku nwt

  kufkk rkLkku Xhk [ku{kMkwtMkk{kt hsq fhku: zkkLk

  Mkhfkh yLkuLkkkrhfkuyu nkk

  r{kk ku kufkne{kxu Mkkhe kkkk

  Lke rne : kufkk rkLke h[Lkkytku kLkku yLku Mkk{krsf fkofhkuLkeLke h[kue Mktwk {wMkk Mkr{rkkufkk rkLkku {wMkku ze fkZkLkekikhe {kxu ykkk{e Mkkknu {u kuekk Au. fkk kLk yLku kuLkLkkfLLkh rhkk {kuReyu fkwt nkwt fu{wMkk Mkr{rkLke Mkkik{ kuXf 16{eyuru kuu. uufu kuXfLke yk kkhefk{[kW Au yLku kuLkku ykkh MkkuLkeWkkk kh ykkrhk Au. nuhLkk{kLkk{wu Mkhfkh qfe kR nkuk ytkuLkk &kuLkkMkto{kt {kuReyu fkwt nkwt fu yk kkkkLkuykku yuf kkLkk rs yLku ke kkLkkkhks khefu ue uRyu Lkn. ykkuhkxLke Mkuk {kxu Mkkku {eLku fk{ fhkLkesYh Au. fkUk uMk kk khu kuf[Lke rhkue Lkke, fkh fu fkUkuMkkkuku s kuf [Lkwt krhk{ Au.

  ykkk{e MkkknuMkr{rkLke Mkqr[kkuXfLke kk

  kkLk{kt k[kfkofhkuLku xLkkthkufz Lkkkt {k

  (yusLMke) xkurfku/Vwfwr{k, kk. 9

  kkLk{kt qftk yLku MkwLkk{eLkk fkhuVwfwr{k Mkk kh{kw es yuf{{ktkekR hnuk hurzuLkLku kurMkrVf Mk{w{ktskwt yxfkk {kxu kkLku yksu MxeLkeek kktkLkku rLko fkuo Au. keSkksw qftk yLku MkwLkk{eLkk rLkkLkekkkxku kk Akkt kkLku kuLke{krkk kw{ke Lkke. uLkk Wkh-kqeo rMkkh{kt MkwLkk{eLkk fkhufkke hzkuk rhkfktXuk[k fkofhkuLku Mkk{kL kufkuLkkkw{ kuk xLkkt hkufz Lkkkt{e hkk Au.

  Vwfwr{k kh{kw es yuf{Lkeknkh MxeLke ek kLkkk {kxuyuf{Lkk f{o[kheyku Mk{ Mkkku

  Mkko Y fhe Au. kh{kw es yuf{LkeftkLke xkurkkyu y