1-2-2011 bhavnagar city

Download 1-2-2011 Bhavnagar City

Post on 02-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

«íÞuf ÃkkMkðzo {kºk çku f÷kf {kxu s y{÷e, ÃkAe Lkðku ÃkkMkðzo `` 20,350 nkuWt Awt : Mkr[Lk MkkÚku þ¾Mk ÍzÃkkíkk [f[kh CMYK CMYK CMYK CMYK Mk÷k{íkeLkk ðÄw yuf fð[YÃku ®Mkøk÷-ÞwÍ ÃkkMkðzo Ëk¾÷ fhkÞku `` 62.47 `` 73.00 (yusLMkeÍ) {wtçkR, íkk.31 ÃkheûkkLkku fkÞo¢{ çkË÷kÞku ▲▲ 50.00 zku÷h (yusLMkeÍ) ðkì®þøxLk, íkk.31 ºký MktíkkLkkuLkk rÃkíkkyu {ýkhLke Þwðíke Ãkh økwòhu÷ku çk¤kífkh yksLkk ytf MkkÚku ▲▲ 0.42 [ktËe

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk.31

  uh{kt kk{MkkLke

  s{eLkku kh fhkuk k{k{

  fkhLkk kktfk{ku kuhfku

  Au, fu{ fu kk{MkkLke

  s{eLkku fku{Lk nuh nukwyku

  {kxu Au, ku{ yksu Mkwe{ fkuxuo

  Xhkwt Au yLku kk{MkkLke

  s{eLkku kh fhkuk yLkrf]k

  kktfk{ku kkuze kkzk yLku

  kk fhLkkhkykuLku ktke

  nxkk k{k{ hkkuLku

  yku fkuo Au.sMxMk

  {kfoLzu fksw yLku sMxMk

  Lke rne :

  nuke xuLk{kt kfk

  rxrfx kh kMk fhkkt

  kMkeykuyu ku{Lke kkMku

  Vhrskkku ykukk hkwt

  kzu. u ykukk Lkn nku kku

  ku{Lke kkhe rxrfx rLkkLkk

  kMke khefu ku{Lku tz fhk{kt

  yku. huuyu kMkeykuLku

  11{e Vukwykheke kfk rxrfx

  Mkkku ykukk hkkLkk rLkuoku

  ykk Au. ykukk{kt {kkh

  fkzo, kkMkkkuxo, kkLk fkzo, zkRk

  kRMkLMk, fuL ykk hk

  Mkhfkh khk R~w Vkuxku yku

  fkzo, Mfq-fkuus rkkeo yku

  fkzo, hkxef]k kuLfLke VkuxkukkV

  MkkkuLke kkMkkqf yLku ur{Lkuxuz

  VkuxkukkV Mkkku kuLfku khk R~w

  fhk{kt yku urzx fkzoLkku

  Mk{ku kk Au.

  MkuLMkufM

  k 68.21 18,327.76

  rLkVxe

  6.25 5505.90

  MkkuLkwt

  50.00 ` 20,350

  [kte

  200.00 ` 43,100

  zkuh

  0.14 ` 45.91

  whku

  0.42 ` 62.47

  kkWLz

  0.25 ` 73.00

  r.Mkt.2067, kkuk 14 {tkkh 1 Vukwykhe, 2011Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` h-50 ttk : 14+12 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  k MktkkLkkuLkk rkkkyu {khLke

  wke kh kwhuku kkfkh

  yksLkk

  ytf Mkkku

  7

  US Lke {Ms{kt rMVkuxfkuMkkku Mk zkkkk [f[kh

  10

  kLke, {kkk Wkh kwMMkku Wkkhkku

  nkuWt Awt : Mkr[Lk

  14

  ku.10Lke kk fkkyu ukLkkhe

  khekkLkku fko{ kkku

  2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  Lkkhe

  * * * *

  kk{MkkLke s{eLkku khLkkt kkku

  kkuze kkzk Mkwe{ fkuxoLkku yku

  (yusLMke) Lke rne, kk.31

  ko 2001ke 2009 hr{kLk

  Vkkuk xw-S Mkux{Lke rk

  {k{u kkkMk fhLkkhe yuf MkLke

  kuLku Mkux{Lke Vke{kt k{eyku

  {kxu qkkqo xurfku{ kLk yu. hk

  kkk fuxkf yrfkheykuLku skkkh

  Xuhk nkukLkwt {Lkk Au.

  xw-S Mkux{Lke Vke{kt

  kkuxkk kk nkukLkwt fBxkuh yuLz

  ykurzxh sLkh (fuk)Lkk ynuk{kt

  {kq{ kzk kk kk LkuBkh{kt

  xurfku{ kLk frk rMkk khk

  Lke{kue Mkwe{ fkuxoLkk rLk]k ss

  rhks kkrxLke kuLku ku{Lkku

  ynuk yksu rMkkLku Mkwkhk fkuo

  nkku.

  kkrxu ynuk Mkwkhk fko kk

  kkfkhkuLku skwt nkwt fu, xw-S

  Mkux{Lke Vke{kt su{Lkk kku

  k{e hne nke kuk yrfkheykuLku {U

  yk kkhk Au.xw-S Mkufx{

  fkiktz{kt kkkMk fhk {kxu h[k{kt

  ykue kuLku yu.hk Wkhktk

  xurfku{ rkkLkk qkkqo Mkuuxhe

  rMkkko kunwhk yLku hkLkk rkMkw

  ykh. fu. [tkurk Mkrnk yL Mkkk

  yrfkheykukt Lkk{ k ykk

  nkukLkwt fnuk Au.

  kkrxu ynuk MkkUk kk fkwt

  nkwt fu xw-S Mkux{ Vke yLku

  kRMkLMk he fhke uk Mk{k

  rk{kt e k{eyku hne kR

  nke. yk {kxu fk fk yrfkhe

  skkkh Au kuLke yku fhe uk{kt

  yke Au. ufu kkrxu kurkk

  yrfkheykuLkk Lkk{ yLku ku{Lke

  Mktk ytku {krnke ykkkLkku RLkfkh

  xw-S fkttz: fuLLke kkkMk{kt hk kurkk

  Mkwe{Lkk rLk]k ss rhks kkrxu rMkkLku ynuk MkkUku

  (yusLMke) {wtkR, kk.31

  VkuLk khk urzxfkzoLkk Wkkuk

  (VkuLk kuLfk)Lkk uf xkLuLk

  {kxu rho kuLfu fMx{MkoLku ku{Lke

  kuLf kkMkuke Mkk-w kkMkzo

  {ukLkwt Vhrskk fhkkt ykke

  fkke yk fkhLkk xkLuLMk {kxu

  Mkk{keLkwt w yuf f[ sYhe kLke

  su.

  kuLfkuyu knue Vukwykheke yk

  Lke {kkofkykuLkwt kkLk fhwt

  kzu. knue Vukwykheke fMx{Mko

  khkLkk Lk-xkR{ kkMkzo (ykux-

  eke) kh ku{Lkk urzxfkzo {kxu fkuR

  k fkhLkwt

  xurVkurLkf xkLuLk fhe fu

  Lkn.

  ykuxeke {kk Mkk w (yuf s

  kLkk khk) {kxu {kL hnuu

  yLku ku fkf {kxu y{e hnuu,

  {kk fu ku fkf{kt kuLkku Wkkuk

  fhe ukLkku hnuu. huf ykReykh

  xkLuLk {kxu fMx{hu Lkku ykuxeke

  {uku kzu, su fMx{hLkk hrsMxzo

  {kukkR Lktkh yLku R-{uR yuzuMk

  kh s {kufku. ykuxekeLkk

  MYk{kt Lkk Mkwhkkf[Lkk kku

  nu fMx{Mkuo VkuLk khk urzxfkzo

  xkLuLk {kxu fw kkt[ swk swk

  Lktkhku ykkkLkk hnuu, su{kt 16

  yktfzkLkku fkzo Lktkh, fkzoLke

  yuMkkkhe zux, fkzo urhrVfuLk

  uw (Mkeee) Lktkh fu su fkzoLke

  kkALke kkswyu uku nku Au ku,

  {kukkR Lktkh yLku ykuxeke Mkk{u

  Au. rho kuLfLkku

  Mkk{keLkk w yuf

  f[Yku Mkk-w

  kkMkzo k fhkku

  uf kkMkzo {kk ku

  fkf {kxu s y{e,

  kAe Lkku kkMkzo

  kfk rxrfx khf

  {kxu nu ykukk

  hkwt Vhrskk

  kkf. kkMku khkke w kh{kw Mkku

  (yusLMke) kxLk, kk.31

  kkrfMkkLku Lkk kh{kw ku kikh fheLku

  kuLkk kh{kw kuLkku skku k{ku fheLku 110

  fhe eku Au. yk Wkhktk kh{kw kLkk

  {k{k{kt khkke ykk LkefkLkk nukwMkh

  ku Lkkt nrkkhku rfrMkk fheLku yk nrkkhku

  kiLkkk fhkLke ]rk{kt k Mk Au. kh{kw

  kkuBk kLkkk {kxu ku whurLk{ yLku

  wxkurLk{Lkk WkkLkLku k uk ykke hkwt Au.

  y{urhfkLkk yke ykkh kxLk

  kkuMx{kt fkrk kuk yuf ynuk{kt

  skk{kt ykwt Au fu kkrfMkkLk{kt kiLkkk

  kh{kw kuLke Mktk [kh ko ykkW ytksu

  30ke 80Lke [u nke, su nu eLku 110 kR

  kR Au. ynuk{kt RLMxxqx Vkuh MkkLMk yuLz

  RLxhLkuLk rMkwrhxeLkk urMkzuLx zurz

  ykkRxLku xktfeLku skk{kt ykwt Au fu

  kkrfMkkLku kkukkLkkt kh{kw kuLkk fkVk{kt

  yrk zkke khku fkuo Au. ykkRxu W{uwO

  nkwt fu kkrfMkkLk khk wxkurLk{ yLku

  whurLk{Lkwt WkkLk khkLke k fkk

  [ke hne Au. yk k{k{ kkkkkuLku kLk{kt ukkt

  kuLke kkMku 110 kh{kw ku Au. y{urhfkLkk

  rkLkMkhfkhe r&ukfkuLkk skkLkwMkkh,

  kh{kw ku kLkkk{kt Wkkuke whurLk{Lkk

  ku kLx{kt WkkLk fhk Wkhktk kkrfMkkLku

  wxkurLk{Lkk WkLk{kt k khku fkuo Au,

  suke nu ku wMkk{keLkk krhnLk {kxu Mkk{

  kke Mkk Qe fhk{kt k Mk Au.

  yuf ynuk {wsk, kkrfMkkLk kkMku yuf

  Lke r{MkkR krnLk-2 Au, suLke huLs 1,500

  rfku{exhLke Au. yk r{MkkR xqtf Mk{{kt s

  ykukhuLk zuku{uLx {kxu su. yk Wkhktk

  kkrfMkkLku kh{kw Mkk{ yLku s{eLk khke

  s{eLk kh kkk nk{kt nkh fhLkkh w

  huf VkuLk kuLfk xkLuLk {kxu

  ykske Lkku kkMkzo uku kzu

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 hywkt tt k 13 h

  kh{kw MkkuLke Mktk kheLku 110 fhe: y{urhfk

  Lw.{kt ku koLkku

  {kuxku {krMkf fzkfku

  y{kk, kk. 31

  uhkh{kt Auk yzk fkf{kt

  M{kxo rhfhe uk {e. khtkw

  Mkku{khu kh wkk Uk s su fzk-

  fku kkukku ku ukk xuzhkuLkk S

  kku [kUxe kk nkkt. Auk ku

  ko{kt Lwykhe {rnLkku uhkh

  {kxu Mkkike hkk hkku Au. RrsLkk

  kkuVkLkku, fkiktzkuLke kh, ksh

  khkLke [kk nuX kh

  [khukkswke uhkR kwt nkwt.

  yk {rnLkk{kt MkuLMkuMk{kt 10.6

  xfkLkku xkzku LkkUkku Au, su

  ykuxkukh-2008 kAeLkku {kuxku

  xkzku Au. kh{kt nsw k Vwz

  rMkkurhxe yLku wz ykuRLkk kLku

  RLku [kk Au.

  keyuMkR MkuLMkuMk 2010Lkk

  fuuLzh ko{kt 3044.28 kkuRLx

  yLku 17.43 xfk yLku rLk^xe

  933.45 kkuRLx yLku 17.94 xfk

  ku nkku. 31 rzMkuBkhLkk hkus

  MkuLMkuMk 20509.09 yLku rLk^xe

  6134.50Lke Mkkkxeyu kt hkku

  nkku. 11 LkuBkh-2010 kAeLkwt

  yk Mkkike [wt kuk nkwt. fuL

  khk 2009-10Lkk ykkf

  rfkMkLkk ytksLku MkwkheLku ykkWLkk

  7.4Lku ku 8 xfk hnukLke kk

  k fhkkkt MkuLx{uLx{kt Mkwkhku kku

  nkku.

  yksu keyuMkR MkuLMkuMk 68.21

  kkuRLx Lke[u 18,327.76Lke

  Mkkkxeyu kt kku ku kquo Wkh{kt

  18,395.09 yu Lke[u{kt

  18,038.48Lke huLs{kt ykzkku

  nkku. yuLkyuMkRLkku rLk^xe yktf

  RLxkzu{kt Lke[u{kt 5,416.65Lke

  kkt[ {kMkLke Lke[e MkkkxeLku Mk~ko

  kk Auk fkf{kt {skqk

  rhfhe hnukkt 6.25 kkuRLx xeLku

  5,505.90Lkk Mkhu kt hkku

  nkku. yk{ yuf {rnLkk{kt

  MkuLMkuMk{kt 2181.33 kkuRLxLkwt

  kuk kR [wwt Au. rLk^xe k

  yuf {rnLkk{kt 629.41 kkuRLx

  kukku Au. kh{kt Mktk [kukk

  Mku{kt Lkh{kRLkku xkuLk hkku nkku.

  {kuzuke rhfhe kkkt hkufkfkhkuyu

  furkx kwzTMk, kkh, ykuR yLku

  kuMk, keyuMkw, {ux uhku{kt

  nkkhue uke ykt[fku

  k[kk{kt {Yk kR nke.

  MkuLMkuMk{kt yuf {kMk{kt

  2181 kkuRLxLkwt kuk

  {wtkE : {nkhkxLkk {kukkt

  Mkk {Lk{kz rMkkh{kt Mkr

  ku{krVkykuLku kuhfkLkqLke ]rk

  yk[hkk yxfkk skkt ne

  kuk yurzLk fuxh tk

  MkkuLkkuLkku nkhku yuku ykuR

  {krVk kkukx u k Mkku{khu

  f{kuku {kkuo kku nkku. tk

  MkkuLkkuLku kkukx uyu kkukkLkk

  Mkkkrhkku Mkkku {e Mkkkf

  rLkLke kqoMktkyu fuhkuMkeLk Aktxe

  Skk Mkkke ek nkk. ke

  hnuk tk MkkuLkkuyu kkukkLku

  MkkkLkkhk ykhkuke kkukx uLku

  k kkk{kt R eku nkku. ufu

  kkukx u ku{Lke kfz{ktke

  MkkuLkkuLkku nkhku

  ykuR {krVk k

  f{kuku {kuo

  ywkt tt k 13 h

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  ND-20110131-Fpg-BVN.qxd 31/01/2011 23:31 Page 1

 • yuMk.xe.rkk{kt ko 1964

  ke 2011 Mkwe{kt fw 30

  rkke rLkk{fkuyu Vhs ke

  Au. su{kt k{ rkke rLkk{f

  khefu kLkkhLkk M.ke.Mke.rkue

  nkk. khu nk{kt ze.Mke.rLkfwts

  {nukk Vhs ke hkk Au.

  CMYK

  CMYK

  SANDESH : BHAVNAGAR TUESDAY, 1 FEBRUARY 201122 Lq

  kLkkh yuMk.xe.MxuLkLku

  ykLk Mkwrkke Mks fku{eo

  fkuBkuMk kLkkk {kxu kuLkk kktfk{

  {kxu kk {knu sqLk-h010 {kt ksku

  k k s k u

  M k h f k h e

  W M k -

  f k o {

  kuSLku hkLkk {nuMkw {tke

  ykLktekuLk kxuLkk nMku ykwrLkf

  krf MktfwLkwt qr{kqsLk fhk{kt

  ykwt nkw.

  u fu, rLkk{Lkk fkukkuohux x[Lkk

  rLk{kokeLk fku{eo MkuLxhLkku

  rkLkMk hk{tkeLkk nMku

  fhkkLkk A {kMk kAe k ykkLke

  fkuE s fkokne fu MktfwLkwt kktfk{

  Y fhk{kt ykwt Lkke. khu yk

  fkek ykLk krf Mktfw

  khu kikh

  ku ku kku

  y k L k k h k u

  Mk{ s

  fnuu. kkfe nk{kt kku ykwrLkf

  MktfwLke kk s kukkMkeyku

  qe kkLkwt hkk Au.

  WuLke Au fu, kLkkhLke

  hksfe Lkke Lk