bhavnagar 24-04-2012

Download Bhavnagar 24-04-2012

Post on 23-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

**** ¼híkLkøkh fktzLkk ykhkuÃke ¼wÃkík¼kEyu fhu÷ku ykí{níÞkLkku «ÞkMk MkhfkuÍe «{w¾ ÃkËLke [qtxýeLkk «Úk{ hkWLz{kt nkÞko ííkkkkhhee¾¾ YYrrÃÃkkÞÞkkuu ËËuu¾¾kkðð 13/4/12 51.31 +0.28 16/4/12 51.68 -0.37 17/4/12 51.48 +0.20 18/4/12 51.79 -0.31 19/4/12 52.16 -0.37 20/4/12 52.09 +0.07 23/4/12 52.51 -0.42 {kfuox ððku[ MkuLMkuõMk rLk^xe MkkuLkwt [ktËe y{u.zku÷h Þwhku ÃkkWLz yksLke ÃkqŠík (yusLMkeÍ) ÷tzLk,íkk. 23 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 23

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk. 23

  MkuMk rMkzefktzLku fkhukkusLkf Mkrk{kt {wfkE kuk

  fkUk uMkLkk Lkukk yrkuf {LkwMkeyu yksu MktMke MkkeMkr{rkLkk yk yLku kkkk

  yu{ ktLku kku khke hkSLkk{wykke ewt nkwt. ykkefkkeksux Mkk Y kE hkwt Au khu

  zu{us ftxkuLkk kkYkuMkeyu yk kkwtwO nkwt.

  ku{Lku MktzkukeMkuMk rMkze knkhykkLkk 10 rMkkk ykhu ykefe yLkuhkMkkLkk Mk 53keo Mkeyu fkUkuMk{w MkkurLkk kkteLkuku{Lkwt hkSLkk{w {kufe

  ykwt nkwt. kkukkLkku k[k fhkkt

  Mkeyu skwt nkwt fu ykke-fkke MktMke Mkk Y kE hkwtAu khu ku{Lke frkk MkuMkrMkzeLku fkhu ksux MkkLkukuhkkwt yxfkk {kxu ku{uhkSLkk{w ykwt Au.

  ku{u W{uwO nkwt fu ku{LkeMkk{uLkk ykkukku kTLkkkkrnkuk yLku kuxk Au. khtkwkuyku kkLkk rMkk Mk AuyLku kuLkk fkhu kk fkuE{w~fue{kt Lk {wfk ku nukwkeku{u yk kkwt wO Au.

  * * * *

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[17,096.68 277.16

  5,200.60 90.25

  29,050 00

  56,300 200

  52.51 0.42

  68.98 0.11

  84.50 0.51

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  hkLkkh fktzLkk ykhkuke wkkkEyufhuku yk{nkLkku kMk

  Mkhfkue {w kLke [qtxeLkkk{ hkWLz{kt nkko 11 yksu Mkr[Lk kUzqfh 40{k ko{kt u fhu kYLke ku huz : kkueMkLkk ku [nuhk,r[LkkE kkk r. EzLk nkux12 14Website:www.sandesh.com 9

  r.Mkt. 2068, ik Mkw 3{tkkh, 24 yur, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVH0280/2012-2014/31-12-2014/RNI REG No.71460/98 Estd : 1923 `` 3-00 kkLkkt :14+12

  yksLkekqk

  fo uMkfuxwt MkuV?

  ^kh kkhRLk Vqxuh

  r{rnhu LkerkkLkuLwz kMkeh{kufk fkwt...

  hLku MkkurVMxfuxuzwf ykkkkt rzkRLkhkqffuMk

  {wtkE, kk.23

  kuLfku yu ykkkfkhkuyu y{urhfLk zkuh{kt ku uke nkkhkkt khke Yrkku rLk-rkrLk Mkkkku Au. VkuhuMk{kfuox{kt zkuh Mkk{u Yrkku 52.51Lke k {rnLkkLke Lke[eMkkkxeyu hkku nkku. ELxkzu{kt Yrkku 52.10Lkk Lke[k Mkhu qkunkku. rMk hr{kLk{kt Yrkku 52 yu 52.58 [u ykzkkunkku. ufu fk{fksLkk ytku zkuh{kt Mkk{kL u[ke rLkfkkt

  Yrkk 52.09Lkk kkAk kt{kt 42 kiMkk yuxufu 0.80 xfkkkzkkt 52.51Lkk k {kMkLkk kru hkku nkku. 9 Lwkhe2012Lkk hkus Yrkk{k yk u ukwt nkwt. hr{kLk{ktwhkukeLk {kfuox{kt zkuh ELzuMk 0.27 xfk ku nkku. Yrkkuwhku Mkk{u 11 kiMkk, Mxk kkWLz Mkk{u 51 kiMkk yu uLk Mkk{u90 kiMkk Lkh{ hnukkt yLkw{u 68.98, 84.50 yu 64.79LkkMkhu hkku nkku.

  zkuh Mkk{u Yrkku 52.51: k {rnLkkLkk kruAAuukk MMkkuuMMkkLLkkkkuu{{kktt YYrrkkkkLLkkkkuu uukkkkkkhhee YYrrkkkkuu uukk13/4/12 51.31 +0.2816/4/12 51.68 -0.3717/4/12 51.48 +0.2018/4/12 51.79 -0.3119/4/12 52.16 -0.3720/4/12 52.09 +0.0723/4/12 52.51 -0.42

  yykksskkee kkssuuxx MMkkkkLLkkkkuukkeeuu kkkkkkuu kkkkuuVVkkLLkkeekkLLkkee hhnnuuuu 13kus

  whkukeLk {kfuox{kt zkuh ELzuMk 0.27% ku

  rkkLkeykuykRLkMxkRLk,LqxLkLke nhku{ktyke kk

  (yusLMke) tzLk,kk. 23

  kUwhwMkk SrkkLkerLkkMk{e rs hkLkyLku tzLkLke RBkrhfkuusLkk kuVuMkh kursLhMknrhe Mkrnk khke {qLkk,yktkhhkxe krkkk 6

  rkkLkeykuLku rkxLkLke ykuMkhMkkLMk yufuz{e hkuMkkuMkkxeLke rkrck Vukurk{kxu kMkt fhkk Au.

  yk Mkkku s hkLk yLkukursLhMkn MkrnkLkkrkkLkeyku ykkxoykELkMxkELk, ykRuf LqxLkyLku MxeVLk nkUfk sukrLkk Mkkike rkkrkkLkeykuLke nhku{kt ykekk nkukLkwt skkkt hkuMkkuMkkxeLkk urMkzuLx kku LkMkuo

  W{uwO nkwt fu, ykrkkLkeykuLku Vukurk {kxukMkt fhkkt nwt nkoLke kkeyLkwwt Awt.

  LkkULke Au fu hkuMkkuMkkxeLke Vukurk {kxuykh Mkwe{kt kMkt kukrkkLkeyku{kt Lkkuku kwhMf]k80 rkkLkeyku k Mkk{u Au.kUwhwLke kkkk RLMxxqx ykuVVLzk{uLx rhMk[oLkk LkuLkMkuLx Vkuh kkkukursf

  Mkezefktz : Mkeyu ktLku nkuk AkuzkfkUkuMk kk yLku MktMke Mkke Mkr{rkLkk zkkuke hkSLkk{wt ykwt

  {kwfw{e rkMkkkh kursLhMkn rhe tfh kkkMkwk{Lk [tuh hu

  rkrx hhku MMkkuMkk. VVukurk{kxu AA khke rrkkLkeyku

  ywkt tt k 13 h

  ND-20120423-P01-BVN.qxd 23/04/2012 23:32 Page 1

 • SANDESH : BHAVNAGAR TUESDAY, 24 APRIL 201222

  nwt kLkkh uELku hkku ftEs Lkn, {wtkELke ykk kk{zwt !

  fr Lk{oLke 1859Lkk kLkkhLke yuf {wkfkk

  nuhLke {wkfkk yLku yu{wkfkkLkk ytku yk nuh rukuu {khe nfefk Lkk{Lkkktk{kt ykkuk rkkkuLkuWkh fhkLkku Wk{ ynethkku Au.

  kkk-Mkkrn Mkk{kLk:Mk yLku fk kke kh nkuAu. kLkkhLkk ekLkkkihetfh Wtfh ykuk WVuokkk ykukLkk Mk{LkwtkLkkh hk yk kuku{kuhkLkwt MkkLk hkkwt nkwt.19{e MkeLkk Wkhko{ktfueLkk rfkMkLke Mkkku MkkkuMkkrn MksoLk yLkuMkkrnfkhkuLke kkkk{kt

  ykuMkh hkwt nkwt. yksu,kLkkh hkLkwt Mkkr{MkuLkkh fryku, ufku,Mkkrnfkhku yLku rkwsLkkukifeLkk yuf yuk fr Lk{oLkeykske Mkko kke (yufMkkukukLk ko) kquoLke kLkkhnuhLke {wfkkLke kk fhewt.

  19 {e MkeLkk Wkhko{ktyuxu fu n{kt kuk E.Mk.18k7Lkk r kAeLkk kekuo 18k9 Lke Mkk{kt frLk{otfh ktfhu kLkkhnuhLke {wkfkk ee. frLk{o LkkUu Au fu, {Lku ukLkenkU kE. uehkku fuk nuyLku kLkkh nuh wt{wtkEke khu kuk{kLk nu? Mkwhkke kLkkh ykwt yus{kLkk{kt yrk wfh yLkufx MkknMk nkwt. fr Lk{oMkwhkke kkLk ktze-kukrhkE {kkuo kkuxLke {wMkkVhefhe, ktke kLkkh knkUk.kLkkh{kt ytkuhuS MfqLkkLkkkh {kMkh kLkkhkLkukt Wkkhku hkku nkku. frLk{o [kh rMk kLkkh hkknkk. yk Mk{u kLkkhhkLkk kMkf {nkhkstkMknS (E.Mk.18k4-1870) yLku ekLk kkk ykuk(E.Mk.1847-1879) nkk.ekLk kkk ykukyu frLk{oLku ku{Lkk uh s{k Lkkukkonkk. kkukf-knuhk{e kfhke nke. {khe nfefk({wtkE-1933 k]X k9 ke 6h)ekof kuLke kkukkLke

  yk{fkk{kt kLkkhLkk kMkytku w fr Lk{o LkkUu Au fu...

  nwt kLkkh uELku hkkuftE s Lkn, {wtkELke ykkkk{zwt, u fu yuf {kuxk uehkLke hkskLke Au ku ! ktLkk

  hkLkk fkhkhe

  (ekLk) su y{khe LkkLkktkk. kuu {Lku s{kLkwt Lkkuktew. nwt ku khkku. {Lku {Lk{kLk kh fkuELku kt s{kswt k{kwt Lkke.... nwt knwekeh kku fu {kuxkLku Lkkfkkke kuLku {kXwt kku {kxu {ue swfke fee, k ykhu

  kLkkhkLke Mkknke {khukt s{k swt kzwt... s{kkk ykkW nwt kkkkELku{ku nkku. nwt khkku nkku kuxeWxke kuykuyu {khku Mefkhfkuo Lk nkukku. kkuku {kuxu hsunku Lku nwt Wkhku hsu nkuW yu{ku. k {Lku kuyku r[kLkukwg skk nkk hk. kAekuykuLkk efhk skE(rs tfh) {Lku kkukkLkkykuhzk{kt E kk. yn yukYu {khku ykh Mkfkh{Lk{kLkeke heku fkuo. nk kkE,kkLk-Mkkukkhe ykk.

  sBk kk kkkkE Mkkkukkku kE. kuykuyu {Lku {LkkunhMk{eLkk kwMkfku kkkk LkuEAk ukze fu yk kMktknku Lku Akku, [o nwt ykke.ek kk kAe y{u {nu{ktkk ykkMke{kt Mkki kuXk nkk. {U

  ykkMkeLkk kuhkLke kk Wkhyuf f]o kwYk eXku nwt kuLkekkMku kuMkk skku nkku, yuxk{ktk{kMku kuk hkLku fkwt fu{nkhks, Lk{oktfh fr kuyk kAe {U khkx{kt sukkuk swnkh fek.

  ekLk kkk ykuk uh hkkukw fko kk fr Lk{okkukkLkk yuf MLkune Mkkku nuhknkh yuf {wMk{kLk u~kLkwtkkwt yLku Lk] uk kk. frLk{o yk MktkLke LkkU fhkku Au fu...

  yu u~kLku Mkkkh, Lkhkt,Mkkhtke kkzkkt ykzkk nkk,kkAe hkkLkk [khufLkku Mk{Lku{ueLku k swMMkku kE ykuku.kuke ku Mkkkh kkzk kuXe. yuuk ku kkELke MkwhkLke fwhkWkh nwt {kurnk kku nkku. ykMktkLkwt M{h hkkLku {U {khkkwoLk{kt ku exe eAu....

  Aqxu rLk{ku kk kk {khe,nkku kkze Lk rMkkkh Mkkhefr Lk{o ykk [kkk

  sku Au fu kesu nkzu nwtMkwhk ykk rLkfku ku Mktku{Lku kkkkEyu kkukkLkk uhkuze yuf fkLkLku yuf kkzerk kehe{kt ykk, su eLkk fne kku k {khu uk kzk.kAe nwt kuu ykku ktstkek, Lkhutfh fe,s{eyukhk{ {wLkMkV kuhuLku{e kkux{kt kuMke Mkwhkykku.

  yksu r{ Mktk h068 Lkkik {kMkLke Mkwkes (ykk]kek) yuxu fu kk.h4 yurh01hLkku w rLk, yk rMkLkuMkkwk ukkwkLkk ykhtLkkurMk {kLkk{kt yku Au.kkLk rwLkk ykhLkkurLk yk k]kek-ykkesAu. yk rMku kkLk keLkkk{trh oLk {kxu wu Au.khwhk{ stke k yk rMkuAu. yk{ yk yrk {tk{yLku krk rMku ykkk nuhkukLku h90{wt ko kuXwt !nuke kko zu xw w kuk !!

  yk ~ uLkwt Au ? fkLkk fhe swyku. nk, yk kukkuxLkku ku Mk{Lkku rMkLkuheku Au. yk {kufk yu ykrLkhktk ku Mk{u nke. yksu kt ?

  kukLkk 290{ktsL{ rMk rLkr{ku

  ruk kt[Lk

  kMktrkf- zku. ke.S.fkuhkx

  (kMkeh : ys Wkkk)

  kLkkh yksu h90{kt ko{kt u~ww AuyLku ukkLkwuk nk {nkhkf]fw{khMknS sL{ kkeLke Wsek Y Au khu kkurnkzLkk ErknkMk{kt zkufewt fhkk k {u Au fu,Mkkihkx{kt Mkkik{ huu yLku nuhkktfk{ kkw Y fhkLkku kLkkhLkk Vku Au.

  u ykk kk kk Mkkik{kLkkh hk Mkhkh kxuLku ykofhkLke w{khe kLkkhLkk Mk{nkhk f]fw{khMknSyu kkkenke. ykk {nkhkLke hikLku fk{huf Mkwrk yL hkku fhkk nue{e Au. yuxk {kxu s kLkkh hk{kxu yuf ytkus y{khu yue LkkUfhe nke fu MkwoLkk rfhku kqo{kt k{uk Au ku{ Mkkihkx (fkXekkz)Lke kquoykuk kLkkh hk{kt MkwkhkLkkkkkLke nt{uk k{ knu kE Au.ytkus y{khLkk yk rkLkke hufkLkkheLke yksu k Akke ksksVwu Au.

  ykukeMk{e MkeLkk Wkhko{kt MkkihkxMkrnk Mk{k kwshkk{kt knLk nkhyLku Mktuk nkhLkk eku kk nkk.18h9{kt #uLz{kt huu kukk kk kuLkkkkxk khk{kt k Lkkk kk nkk. su{ktkLkkh-kkUz huu yMk{kt ykkkk huu MxuLkLku kk{ yLku nuh Mkkkuuzkk hMkkyku k kLkkk{kt ykknkk. 186k{kt kkfk hMkk kLkkkLkeYykk kE su{kt kLkkh-hksfkux {kkoyusLMke khk kktk{kt ykku nkku.

  khkk Mk{k Mkkihkx{kt hMkkLkkkktfk{ yLku e {kxu kMk tzkuWw fhkw yLku Mkkik{ krkekLkkh hk{kt nuh kktfk{ kkwY fhk{kt ykwt nkw.

  yk{ 19{e MkeLkk Wkhko{kt hMkkLkkkktfk{Lke Yykk kku kE k kLkkhrMkk yk ]rk ykke Mkwe kMk uk Lkkfze fe, fkh fu MkkihkxLkkhkseykuyu huu kktk{kt Mkkhku [o fkuonkukke yuku zh nkku fu u hMkkykuLkkurfkMk fhku kku huuLke ykf xe su.

  kLkkhLkk sL{rLku ErknkMk{kt zkufewt

  Mkkihkx{kt Mkkik{ huu kLkkh{kt Y kEkLkkh hk {kxu yuf ytkus y{khu yue LkkU fhe nke fu MkwoLkk rfhku kqo{kt k{ uk Auku{ Mkkihkx (fkXekkz)Lke kquo ykuk kLkkh hk{kt MkwkhkLkk kkkLke nt{uk knu kE Au

  y{kk fhkk 7 ko ykkW kLkkh{kt knue fkh 1903{kt yke nkey{kk suk {ukkMkexe Mkkku kLkkhLku Mkhkeyu kku fkhLkk ku{kt y{kk fhkk

  kLkkh u{kk Wkhkw Lkke. rMkkh yLku MkeLke ryu y{kk kkMku x[wfzk yukkLkkh{kt fkuE k Lke fkh ykkkLke Mkkku s kuzke uk Au. yk ku hskzk kke[kku yku Au. su ku koe{tkku k kuzkke U[kke we fu kt kke{kt Vhkk nkk kuMk{u kLkkh{kt knue fkh 1903{kt kMknS ke kk nkk. khkk Auf 7 kokAe 1910{kt y{kk suk {kuxk nuh{kt knue fkh kkrkrk krhkhLkk ytkkkMkkhkkELkk hu yke nke. yku LkkULke Au fu Mkkihkx Mxux nef f[uheLkk Mk{u kLkkh{ktk{ fkh 1903 {kt ykk kk ykh.xe.yku.Lkk [kukzu knue fkh Auf 196k{kt yuxufu 6hko kAe LkkUkE Au.

  kLkkh ruk kLkkh ruk

  kkurntLke hkskLkeyirknkrMkf rMknkuh Lkkhe{kt kwhkeMkk{rk, Mkthk yLku Mk{]LkukLk kh hke Mktk 1779Lkkik Mkw kes(yk k]rkk)LkuMkku{khLkk hkusR . M k . 1 7 2 3 { k t k M k n S k n u k y u k k u r n t L k ehkskLke khefu k L k k h L k eMkkkLkk fhe nke.tkkL